37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Scurte comentarii și informații utile necesare la completarea declarației VEN12

Scurte comentarii și informații utile necesare la completarea declarației VEN12

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Acte normative de bază:

Ordinul MF nr. 153 din 22.12.2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 din 10.10.2012 cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit

Ordinul MF nr. 2 din 09.01.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității
persoanelor fizice care desfășoară activitate independent

Prin acest ordin s-a aprobat formularul-tip forma AI17 „Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă” și modul de completare a acesteia.

Ordin MF nr. 40 din 06.02.2018 prin care s-a aprobat lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital.

Ordinul MF nr. 08 din  15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat  al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale
Prin acest ordin s-a aprobat formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17) si Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017.

Ordinul MF nr. 09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate  profesională în sectorul justiției

Prin acest ordin s-a aprobat formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ17) și modul de completare a acestuia. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.

Regulament cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoane juridice (Anexa nr.1 HG nr.693 din 11.07.2018)

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici pentru perioada fiscală 2018

Categoria contribuabilului Cota impozitului Darea de seamă pe venitul obținut Aprobată prin Termen de prezentare
Persoanele juridice, altele decât cele menționate ulterior 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

25 Martie

Reprezentanța permanentă a nerezidentului[1] 12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017
Reprezentanțele, persoanele juridice nerezidente 12% Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20.04.2017
Persoanele juridice care practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori) 18% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017
Persoana care practică activitate profesională în sectorul justiției (notar, executor judecătoresc, avocat mediator, administrator autorizat, expert juridic)

 

Etapa I și Etapa II

18% Declarație cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17) pentru ambele etape ale anului 2018 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018
Întreprinzătorii individuali

 

Etapa I

Etapa II

7% (pînă la 24750 lei);

18% (peste 24750lei)5

Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)[2]

 

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF14)[3]

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

 

Ordinul IFPS nr.1804 din 30.12.2004

12% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)2

 

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF18)3

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

 

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.456 din 8 septembrie 2018

Gospodăriile țărănești [4]

 

Etapa I

Etapa II

7% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

 

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF14)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

 

Ordinul IFPS nr.1804 din 30.122.2004

7% Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

 

Declarație (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF18)

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017

 

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.456 din 8 septembrie 2018

Persoanele juridice care nu sunt înregistrați ca plătitori TVA 4% Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma IVAO15) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.110 din 28.07.2015  
Organizațiile necomerciale 12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației) Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018
Persoanele fizice care desfășoară activitatea independentă 1% (dar nu mai puțin de 3000 de lei anual) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.02 din 09.01.2017

[1] Art. 75 alin.(2) din codul fiscal.
[2] Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale depăşeşte 3 unităţi şi care sunt înregistraţi ca plătitori TVA
[3] Se prezintă de către ÎI sau GŢ (de fermier) al căror nr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori TVA.
[4] GŢ (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
[5]  Art. 43 alin.(3) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal

Prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit 2018

Termele de prezentare nu mai tîrziu de data:

a) de 25 martie 2019 – persoane juridice, întreprinderi cu statut de persoană fizică, reprezentanțe permanente ale nerezidenților în RM;

b) 30 aprilie 2019 – persoane fizice cetățeni (RM, apatrizi, străini).

Gospodăria țărănească care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajați, venit impozabil este scutită de obligația de prezentare.

Prezentarea obligatorie a declarației în format electronic reglementată de alin.(21) art.187 din CF: plătitori de TVA, activitate profesională în domeniul justiției; rezidenții parcului IT; începînd cu 1 ianuarie 2019 –de către contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați.

Etapele de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit

1) Determinarea rezultatului financiar conform SNC, IFRS;
2) Identificarea operațiunilor ce necesită corectări în conformitate cu prevederile CF;
3) Completarea registrului de evidență a MF pe categorii de proprietate în scopuri fiscale;
4) Corectarea veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale (anexele 1D, 2D);
5) Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12), anexele 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 9D, 10D.

Informații succinte din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoane juridice
(Anexa nr.1 HG nr.693 din 11.07.2018)

Suma avansurilor primite în contul livrării ulterioare a bunurilor, serviciilor nu se reflectă în componența venitului;
Nerecunoașterea venitului în cazul pierderii forțate a proprietății (art.22 alin.(1) CF);
Donațiile bănești în scopuri fiscale se califică drept venit (art.21 alin.(4) CF);
În cazul primirii unei donații de la o altă persoană, beneficiarul constată donația drept venit financiar care se include în venitul brut;
Impozitele, taxele, contribuțiile de asigurări sociale de stat, prime de asigurare de asistență medicală se deduc în scopuri fiscale conform art.24 alin.(1) CF;
Cheltuielile legate de situații excepționale se deduc în scopuri fiscale în conformitate cu art.24 alin.(1) CF;
Cheltuielile legate de lichidarea consecințelor unei situații excepționale se califică ca cheltuieli excepționale și se deduc conform art.24 alin.(1) CF;

Transportul organizat al angajaților
Se deduc cheltuielile de transport de la/ la locul de muncă în limita maximă a plafonului de 35 lei (fără TVA)/angajat/zi;

Suma depășirii plafonului stabilit se va considera drept recompense și facilități acordate de către angajator angajaților și constituie bază de calcul a impozitului pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală;

Documentare: Ordin conducător, acordul angajaților, itinerarul mijlocului de transport, lista angajaților per rută, foile de parcurs mijloc de transport, foile de pontaj, documente ce confirmă cheltuielile suportate;

Asigurarea cu hrană a angajaților
Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana angajaților conform art.24 alin.(19) CF ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune.

Limita maximă permisă spre deducere – 45 lei (fără TVA)/angajat/zi.

Documente confirmative: ordin care include lista angajaților asigurați cu hrană plus limita stabilită; acordul angajatului; documente confirmative costul hranei; contract privind prestarea serviciilor de catering; factura fiscală; foile de pontaj.

Valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă 1 zi lucrătoare conform art.(4) alin.(1) din Legea nr.166 din 21.09.2017, art.24 alin.(191) CF.

Deducerea cheltuielilor de pregătire a cadrelor în baza următoarelor documente: ordin în care se specifică lista angajaților care beneficiază de studiile profesionale/ perfecționare profesională; contractul, factura fiscală.

Deducerea cheltuielilor de delegații
Delegarea salariaţilor:

 1. scopul delegării argumentat
 2. cheltuieli limitate conform HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova nr. 10 din 05.01.2012 (diurna, cazarea)
 3. transportul - clasa economy
 4. confirmarea documentară a scopului și cheltuielilor suportate
 5. depășirea limitelor stabilite - facilitate acordată de către patron * alte contribuții
 6. atenție la micul dejun

Urmări fiscale în cazul depășirii normelor privind cheltuielile de deplasare în 2018:

Impozit venit                Fondul social              Medicina

Depășirea limitei diurnei                        Da                                Nu                               Da

Depășire limita cazare                           Nu                               Nu                               Nu

Depășire cheltuieli de transport             Da                                Nu                               Da

Din 2018 depășirea limitei cheltuielilor de cazare nu constituie bază de calcul a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală.

HG nr.632 din 24.08.1994 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi mărimile de compensare a cheltuielilor în cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi şi organizaţii în vederea executării lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare, precum şi a cheltuielilor necesare pentru lucrările cu un caracter mobil şi ambulant şi cele executate prin metoda de schimb.

Deducerea cheltuielilor de reprezentanță
Obiectul: cheltuieli de protocol în raport cu clienții (furnizorii) existenți (potențiali) suportate pentru primirea delegațiilor, atît în RM, cît și în afara țării pentru încheierea diverselor acorduri, contracte, etc.

Confirmarea documentara a scopului suportării cheltuielilor (ordin, lista persoanelor, devizul de cheltuieli, rezultatul întâlnirii).

NOU: 1) se acceptă spre deducere cheltuieli în formă de „cadouri/suvenire în mărimea ce nu depășește 2% din suma scutirii personale, pentru fiecare persoană, primită în delegație/deplasare realizată conform programului”;

2) „Suma-limită a cheltuielilor de reprezentanță care se permit spre deducere constituie 0,75% din venitul brut (operațional + investițional + financiar)”.

Documente confirmative:
1) Ordinul conducătorului (componența delegației, scopul, programul, devizul de cheltuieli, termenul vizitei);
2) Darea de seamă privind cheltuielile suportate, informații rezultate.

Din listă cheltuielilor permise a fost exclus termenul „alte cheltuieli”.

Confirmări adăugătoare: contracte încheiate; procese-verbale ședințe; fotografii de la ședințe, înmînarea suvenirelor, etc.

Bilete transport + cazare hotel delegații – venituri ale nerezidentului obținute în RM art.71 CF, nu sunt nedeductibile.

Deducerea cheltuielilor de asigurare
Întrebarea cheie – contabilizarea corectă: în componența cheltuielilor perioadei, cheltuielilor anticipate sau capitalizate în costul activului. De regulă, se reflectă în componența cheltuielilor anticipate curente (cont 261) și se casează la cheltuieli proporțional perioadei acoperite de asigurare.

Nu se limitează cheltuielile de asigurare obligatorie și cheltuielile de asigurare facultativă a unităților de transport și angajați (ARCA, CASCO).

Cheltuielile legate asigurarea facultativă a mărfurilor transportate, a proprietății de incendiu (alte cataclisme), riscurilor din agricultură (lit. h) – l) ) se deduc în limita a 3% din veniturile înregistrate (clasa 6).

Cheltuielile de asigurare medicală facultativă a angajaților – permise spre deducere în limită 50% din suma fixă a poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală (4 056 x 50%) per angajat.

Asigurarea transportului utilizat în activitatea de întreprinzător (aflat în proprietate sau utilizare temporară; asigurare binevolă sau obligatorie) - se deduce fără limită.

Asigurarea proprietății - doar aflată în bilanțul contabil.

Asigurările efectuate din contul subvenţiilor - la suma cheltuielilor suportate din contul surselor proprii.

Se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului în cuantumul stabilit de CF.

Donațiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare
Drept bază pentru acordarea donațiilor o constituie contractul de donație și cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor.

Confirmarea donației în formă nebănească: contract de donație/ sponsorizare, factura fiscală în care se indică Donație filantropică/Sponsorizare.

Confirmarea donației în formă bănească: contract de donație/ sponsorizare, documentul de plată la adresa beneficiarului.

Deducerea cheltuielilor din investiții
Proprietatea investițională în terenuri, clădiri, obiecte de preț care nu se exploatează la întreprinderea investitor.

Se deduc cheltuielile legate de investițiile care sunt ordinare și necesare în scopul obținerii venitului din investiții: servicii de consulting și intermediere, ținerea registru acționari, alte cheltuieli legate de investiții, precum și dobînzile calculate pe datorii, cu condiția ca dobînda să nu depășească suma venitului din investiții.

Venit în formă de creștere de capital
Bază legală: art.37 – 42 din Codul fiscal.

Categorie plătitori

pînă la 30.09.2018

din 01.10.2018

Contribuabili cu statut de persoană juridică

20%

20%

Contribuabili cu statut de persoană fizică

50%

20%

Pierderi fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere

Perioada fiscală

2016

2017

2018 I etapă

2018 II etapă

2019

2020

2021

2014

1/3

1/3

         

2015

1/3

1/3

1/3

       

2016

 

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

 

2017

   

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

2018 I etapă

     

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

2018 II etapă

       

0-100%

0-100%

0-100%

 

Cîștiguri de la companii promoționale
Cîștigurile de la companii promoționale sunt impozitate final la sursa de plată (art.901 alin.(33) CF): 12% din partea în care fiecare cîștig depășește mărime scutirii personale (art.33 alin.(1) CF).

Dobânzile de la valorile mobiliare de stat
Art.20 lit. u¹) din Codul fiscal – sursă de venit neimpozabilă.

Venitul obținut din înlocuirea proprietății
Obiectul scutirii de impozit: diferența dintre valoarea despăgubirii și costul în scopuri fiscale a proprietății pierdute. Se acordă în perioada fiscală în care a fost pierdută proprietatea și încasată compensația.

Condițiile de neimpozitare: ieșire forțată, venitul depășește pierderea, există intenția înlocuirii proprietății.

Este o scutire temporară de impozit; baza valorică a proprietății de înlocuit va fi diminuată cu suma scutită de impozit.

Venit obținut din donarea activelor

Indicatori

Mijloace fixe

Mărfuri și materiale

Mijloace bănești

Donații în scopuri filantropice (art.36 CF)

Nr. rîndVEN12

0207

03037

0207

03037

X

03025

În contabilitatea financiară

0

Valoarea contabilă

0

Valoarea contabilă

X

Suma mijloacelor bănești

În scopuri fiscale

Baza valorică ajustată

Baza valorică  ajustată

Valoarea contabilă

Valoarea contabilă

X

0

Alte tipuri de donații (art.42 CF)

Nr. rîndVEN12

0207

X

0207

X

X

03038

În contabilitatea financiară

0

X

0

X

X

Suma mijloacelor bănești

În scopuri fiscale

Max: baza valorică ajustată sau prețul lui de piață

X

Max: baza valorică ajustată sau prețul lui de piață

X

X

0

Mijloace bănești obținute din fonduri speciale neimpozabile (art.20 lit. z2 ) CF)

Subsidii

Casarea subsidiilor în dependență de casarea acestora:

(1) Pentru active imobilizate                              - proporțional pe parcursul amortizării activului;

(2) Pentru active curente                                   - concomitent cu casarea activelor la cheltuieli;

(3) Acoperirea cheltuielilor suportate              - în momentul primirii subsidiilor;

(4) Pentru cheltuieli viitoare                              - proporțional pe parcursul reflectării cheltuielilor.

Venitul din mijloace bănești obținute din fonduri speciale este scutit de impozit pe venit (art.20 pct. z2 CF).

În conformitate cu Regulamentul privind calculul uzurii în scopuri fiscale uzura în scopuri fiscale nu se calculează pe valoarea activului provenită din finanțare externă neimpozabilă. În același timp, în baza explicațiilor SFS (29.1.3.5.16) în cazul în care entitate procură mijlocul fix și în viitor primește subsidii, suma subsidiilor primite nu va influența mărimea bazei valorice a mijlocului fix în scopul calculării uzurii în scopuri fiscale.

În 2018 în art.26 și 271  CF au fost incluse prevederi prin care suma subsidiilor primite ca urmare a efectuării investițiilor din surse proprii pentru procurarea MF nu influențează asupra mărimii bazei valorice a MF.

Prevederile alin.(9) art.24 CF (ne deductibilitate cheltuielilor legate de obținerea venitului scutit de impozitare) nu se aplică față de veniturile din art. 20 CF (!?) (Scrisoare explicativă SFS).

Veniturile obținute în urma utilizării facilităților fiscale
Art.6 alin.(9) lit. g) din Codul fiscal – definiția „facilități fiscale – elemente de care se ţine seama la estimarea obiectului impozabil, la determinarea cuantumului impozitului sau taxei, precum şi la încasarea acestuia, sub formă de:
- scutire parţială sau totală de impozit sau taxă;
- scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor;
- cote reduse ale impozitelor sau taxelor;
- reducerea obiectului impozabil;
- amînări ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor;
- eşalonări ale obligaţiei fiscale.
art. 20 lit. z) – sursă de venit neimpozabilă.

Veniturile din neachitarea datoriei în urma insolvabilității

1. Termenul de prescripție general – 3 ani din data stabilită pentru plată, poate fi prelungit dacă debitorul întreprinde acțiuni prin care își recunoaște datoria: achitarea parțială a datoriei, prezintă scrisoare de garanție, semnează act de confirmare a decontărilor, etc.

2. Clasificarea în evidența contabilă a împrumuturilor în care nu este stabilit termenul de rambursare.

3. Livrarea de bunuri, servicii, mijloace bănești se efectuează fără contract sau în contract nu este stabilit termenul de achitare. Care este data din care începe să curgă termenul de prescripție:

1) din data livrării mărfurilor (serviciului), transferului mijloacelor bănești;

2) termenul de prescripție se prelungește pe un termen nedeterminat.

Codul civil: în raporturile în care nu este stipulat termenul executării obligației sau în care executarea poate fi cerută oricînd, termenul de prescripție extinctivă începe să curgă de la data cînd debitorul trebuie să execute obligația.

Pierderi din tranzacții cu persoane interdependente
În legislația fiscală sunt evidențiate două categorii de persoane interdependente (pct. 12) art.5 CF):

(1) membrii familiei contribuabilului;

(2) persoane care controlează contribuabilul (este controlat de contribuabil) sau se află împreună sub controlul unui terț.

Nu se permit spre deducere pierderile din tranzacțiile cu persoanele interdependente; cheltuielile neargumentate în folosul persoanei interdependente (compensații, dobînzi, plată de locațiune, etc).

Ajustările necesare în cazul vînzarii MF persoanelor interdependente

a) Determinarea rezultatului în scop fiscal (suma încasata minus baza valorică ajustată)

- În cazul pierderii - ieșirea din Registru - la baza valorică ajustată;

- În cazul profitului - ieșirea în modul general stabilit, la suma din Ct 621;

b) În Declaraţie pierderea se indică în r. 0305 (nu se repetă în r. 03020, în caz contrar, se va dubla).

Cheltuieli legate de dobînzi
Limitări stabilite prin art.25 alin.(2) din CF – împrumuturi de la instituții nespecializate – dobînzi acceptate spre deducere în limita ratei medii ponderate la creditele acordate persoanelor juridice (se determină de BNM și se publică pe pagina sa oficială). Pentru A/2018 rata medie ponderată constituie: pînă la 12 luni – 9,30% în MDL, 4,56% în valută; mai mult de 12 luni – 9,31% MDL, 4,64% în valută.

Cheltuieli cu dobînzile aferente:

a) activități de întreprinzător;
b) activității investiționale;
c) procurării activelor imobilizate;
d) cînd se aplică art.25 alin.(2) și cînd art.36 alin.(4) Cod fiscal.

Ajustările legate de evidența fiscală a Mijloacelor fixe (MF) conform art. 26 și 27 din Codul Fiscal
HG nr.289 din 14.03.2007

1. Evaluarea Mijloacelor Fixe (MF) în scopuri fiscale (art.27 alin.(1) CF): costul de achiziție, impozite, taxe vamale, transport, montare, asigurare, dobînzi, etc. Diferențe dintre evidența fiscală și contabilă ( Exemple: (1) cheltuielile îndatorării (IFRS) – cheltuieli contabilizate conform dobînzii efective, în scopuri fiscale toate cheltuielile suportate pînă la darea în exploatare – în baza valorică; (2) cheltuielile de instruire a personalului: contabilitate – cheltuielile perioadei, în scopuri fiscale – capitalizate în baza valorică; (3) subsidii primite pînă la procurarea (construcția) MF).

Valoarea de intrare a autoturismelor; MF finanțate parțial din contul subsidiilor; MF intrate după ieșire forțată, „deconservare”;

2. Cinci categorii de proprietate în dependență de termenul de exploatare a MF conform HG nr.338 din 21.03.2003 pct.84. Dacă MF nu poate fi găsit în Catalog poate fi folosită experiența proprie sau a altor întreprinderi sau a experților. Acest fapt se documentează prin Ordinul conducătorului.

Durata de funcționare utilă MF

Categoria de proprietate MF

Cota uzurii MF

40 ani și mai mult

I

5%

25 – 40 ani

II

8%

16 – 25 ani

III

12,5%

10 – 16 ani

IV

20%

pînă la 10 ani

V

30%

Teme de discuție:

- Entitatea ABC a procurat un strung fost în folosință (4 ani), termenul de exploatare conform Catalog – 10 ani. Care va fi termenul de folosință utilă stabilit de ABC în scopuri contabile și fiscale?

- Evidența cheltuielilor de reparație a MF în scopuri fiscale (cheltuieli de întreținere și de reparație, capitalizate, MF în locațiune, comodat).

- Ieșirea MF: realizare, donație, ieșire forțată, casare, transmitere în capitalul social, etc.

- Determinarea bazei valorice ajustate a MF (pct.24, 25 HG nr.289 din 14.03.2007)

Categoria I – baza valorica ajustată la începutul anului;

Categoriile II-V – prin calcul reieșind din ponderea valorii contabile a MF în valoarea contabilă a tuturor MF din categoria corespunzătoare la începutul perioadei fiscale.

Teme de discuție:

- MF sunt procurate parțial din surse externe (subsidii) sau donate. Aspecte contabile și fiscale.

- Valoarea inițială a MF include cheltuieli/plăți nedeductibile în scopuri fiscale (patentă, dobînzi, etc).

- MF procurat în schimbul altui activ ieșit forțat și a fost primită o compensație (art.22 CF).

- Cheltuieli capitale în MF arendate, aspecte contabile și fiscale.

- Operațiuni cu MF conservate în scopuri fiscale (reparație, vîndute, puse în funcțiune).

- Teren procurat cu o clădire spre demolare în locul căreia se construiește o clădire nouă.

6. Calcularea amortizării.

Modul de deducere a sumei rămase la categoria de proprietate ce constituie o sumă mai mică decît suma stabilită în art.27 alin.(5) 6 000 lei.

Nu se calculează amorizarea MF:

a) MF care nu se află în exploatare;
b) MF temporar neutilizate conservate în scopuri fiscale;
c) MF în reconstrucție, modernizare;
d) MF primite gratuit dacă valoarea acestora nu s-a inclus în venitul impozabil;
e) MF pentru care nu se calculează uzura (amortizarea) (terenuri, fond de bibliotecă, animale de producție, etc).

Prag de recunoașterea mijloacelor fixe: evidența fiscală – 6 000 lei; evidența contabilă – conform politicilor contabile poate fi alt prag, de exemplu – 1 000 lei.

Corectarea MF în scop fiscal:

a) depășirea cheltuielilor de reparație;
b) MF uzate total – la valoarea probabilă rămasă;
c) MF procurate pînă anul 1998 realizate – suma TVA luată în cont;
d) Cheltuieli legate de reparația MF (reconstrucție, renovare).

7. Cum se va determina DFU pentru MF foste în folosință, se va ține cont de perioada în care au fost în exploatare?

8. Atenție! Dacă suma din coloana 21 < 6 000 lei (Registrul MF), atunci toată suma se transferă în col.22. Dacă rezultatul este pozitiv, dar proprietate nu există – rezultatul în col.3 rîndul 03020 Anexa 2D; dacă rezultatul este negativ – în col.3 rîndul 0206 Anexa 1D.

9. MF a fost folosit parțial pe parcursul perioadei fiscale în activitatea de întreprinzător

Deducerea datoriilor compromise
Datoriile compromise, permise spre deducere conform art.31 alin.(1) CF, sunt creanțele nerambursabile descrise în art.5 pct. 32) CF: Datorie compromisă – creanţă care este nerambursabilă în cazurile în care:

a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;
b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri;
c) persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de fermier) sau întreprinzătorul individual nu are, în decurs de 2 ani din ziua apariţiei datoriei, bunuri sau este în insuficienţă de bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii;
d) persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze obligaţiile acesteia;
e) persoana fizică, inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau întreprinzătorul individual, care şi-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripţie stabilit de legislaţia civilă;
f) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie, încheiere sau alt document prevăzut de legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă.

Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.

Taxa de stat achitată în cadrul proceselor de judecată este permisă spre deducere necondiționat dacă este suportată în cadrul activității de întreprinzător (art.24 alin.(1) CF), fără a ține cont de rezultatele procesului.

Contribuții bănești în scopuri filantropice
Beneficiari potențiali ai ajutorului filantropic:

a) Instituții finanțate din buget (art. 51 CF)
b) Organizaţiile necomerciale (art. 52 CF);
c) Casele de tip familial.

Confirmarea documentară a acţiunilor filantropice:

a) Statutul beneficiarului;
b) Scrisoarea de solicitare a ajutorului filantropic/de sponsorizare - reieșind din prevederile art. 2 si 3 din Legea cu privire la filantropie și sponsorizare;
c) Contractual de donație, sponsorizare – obligatoriu în cazul donaţiei în formă bănească sau nemonetară (!);
d) Confirmarea cheltuielilor suportate (dispoziţie de plata si/sau factura).

Suma cheltuielilor neconfirmate documentar

Condiții: lipsa documentelor stabilite; întocmirea altor documente decît cele stabilite; utilizarea formularelor cu regim special ale altor entități; întocmirea neconformă a documentelor stabilite.

În textul Codului fiscal lipsește definiția noțiunii – „cheltuieli neconfirmate documentar”.

Aspecte ce țin de confirmarea documentară:

a) diferențe de curs valutar și de sumă;
b) procurări de la persoane fizice cetățeni;
c) servicii acordate de persoanele din domeniul justiției (notari, executori judecătorești, avocați);
d) serviciile acordate în străinătate sau de furnizori din străinătate;
e) obligația de a remite facturi fiscale – toate persoanele care realizează active/servicii, inclusiv instituțiile finanțate din buget.  Excepţie - în cazul situațiilor în care se achită plăţi, care rezultă din actele legislative/normative în calitate de plăţi obligatorii (licenţe, taxa de stat, alte taxe), instituțiile financiare;
f) activitate de asigurare – facturi speciale.

Condiție importantă – se referă la activitatea de întreprinzător.

Pierderi din reziduuri, deșeuri, rebut și perisabilitate

Bază legală: art.24 alin.(13) CF – în limitele aprobate de conducător.

HG nr.22 din 03.09.1996 – aprobarea normelor perisabilității naturale.

Există pierderi aferente proceselor de: transportare, păstrare, desfacere.

Constatarea pierderilor legate de perisabilitate naturală – în baza inventarierii.

Explicațiile SFS: pierderile legate de reziduuri, deșeuri, rebut sunt caracteristice activității de producere și nu celei de comerț.

Sumele plătite la procurarea proprietății care nu se calculează uzura

1. Entitatea YG a procurat un teren pentru care a contractat un împrumut bancar cu dobîndă pe termen lung (3 ani). Dobînzile sunt deductibile în scopuri fiscale? Terenul este folosit pentru:

a) în activitatea operațională (construită secție de producere);
b) cu scop de a fi revîndut și a avea cîștig din diferența de preț;
c) cu scop de investiții.

2. Învestiții în MF arendate (locațiune) recunoscute ca element separat de MF, modul de deducere în scopuri fiscale.

3. Deducerea cheltuielilor de reparație MF exploatate de întreprindere în baza unui contract de comodat.

4. Deducerea cheltuielilor de reparație neamortizate în scopuri fiscale în cazul rezilierii contractului de locațiune (arendă).

5. Cheltuieli de reparație suportate de locatar din contul plății de locațiune: aspecte contabile și fiscale.

Alte cheltuieli care nu țin de activitatea de întreprinzător
a) Plăţile achitate în folosul foştilor angajaţi, nelegate cu activitatea de întreprinzător;
b) Sărbători corporative, organizate din contul companiei. Cadouri de Anul Nou, 8 Martie, flori zile de naștere;
b1) întreținerea obiectelor cu destinație social-culturală;
b2) contribuții la întreținerea concernelor, holding-urilor, asociațiilor, etc.;
b3) cheltuieli pentru întreținerea punctului medical, cu excepția cazurilor în care este o necesitate obligatorie pentru activitatea întreprinderii;
c) Impozitele calculate pentru alte persoane (cu nerezidenții, alte reţineri finale)
d) Suma TVA atribuită la cheltuielile aferente operaţiunilor ce tin de:

- cheltuieli nelegate de activitatea de întreprinzător;
- casarea MF înainte de termen, inclusiv in legătură cu ieşirea forțată;
- tranzacţiile cu persoanele interdependente acordării diferitor facilități în folosul salariaţilor;
- acţiunilor filantropice/sponsorizare (nu sunt documentate sau nu corespund art.36 alin.(1) CF);
- donaţii in folosul altor persoane;
- depăşirii normelor perisabilității naturale/tehnologice;

e) Taxele de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor, care depășesc 0,15% din fondul de salarizare);
f) Plăţile în folosul fondatorilor (cheltuieli aferente tranzacţiilor ce țin de vînzarea cotelor de participație/acțiunilor, de judecată, procurare altor bunuri, protocol, comisioane bancare plată dividende etc);
g) Cheltuieli legate cu primirea diferitor persoane/delegaţii, dacă acestea nu se încadrează în noţiunea de cheltuieli de reprezentanță, inclusiv cheltuielile legate de ceai, cafea, etc;
h) Pierderile tehnologice, care depășesc limitele stabilite de autorități sau de către întreprindere;
m) Pierderile legate de întreținerea obiectelor de menire social culturală;
n)  Amortizarea MF nelegate cu activitatea de întreprinzător (daca nu au fost reflectate in r. 03012);
k) Alte cheltuieli analogice.

Cheltuieli deductibile: practica fiscală

 • Apa potabilă;
 • Servicii publicitate, marketing  inclusiv prin sponsorizare, tombole, alte acţiuni publicitare;
 • Protecția muncii (condiţionare, întreținere/amenajare biroului, frigider, etc);
 • Controlul medical;
 • Diferențe de sumă;
 • Serviciile juridice - indiferent de rezultate (deciziile judecătoreşti în favoarea sau nu a contribuabilului) sau existența personalului în cadrul unității.

Alte cheltuieli: deductibile sau nedeductibile?

(1) Cheltuieli neconfirmate documentar permise spre deducere în limita 0,2% din venitul impozabil (art.24 alin.(10) CF): lipsesc unele rechizite în foile de parcurs (traseu, distanța, etc); lipsă date în acte de achiziție; facturi fiscale completate neregulamentar; foi de parcurs + act de casare combustibil, descrierea desfășurată a traseului parcurs, etc.

(2) Penalități calculate de parteneri (furnizori, clienți, creditori) – se deduc dacă sunt suportate în cadrul activității de întreprinzător.

(3) Cheltuieli de publicitate (Legea reclamei nr.1227/1997) – deducerea nu este limitată. Repartizarea fără plată a suvenirelor de publicitate se documentează prin ordin, proces-verbal, etc.

(4) Combustibil – cheltuieli cu risc fiscal mărit: completarea foilor de parcurs, norme de consum conforme Ordinului Ministerului transporturilor nr.172/2005, argumentarea cheltuielilor, etc.

(5) Import servicii – pentru deducerea cheltuielilor entitatea trebuie să dețină act de îndeplinire a serviciilor (invoice).

(6) Taxa ecologică pentru marfă – se include în costul mărfii.

(7) TVA exclus din deducere – se deduce pe principii generale conform art.24 alin.(1) CF. Nu este o legătură directă dintre nedeductibilitatea cheltuielilor și nedeductibilitatea sumei TVA legată de aceste cheltuieli.

(8) TVA de la casarea MF neamortizate 100% calculată în conformitate cu art.102 CF.

(9) Impozitele, taxele, contribuțiile sociale de stat se deduc în scopuri fiscale conform art.24 alin.(1) CF.

(10) Cheltuielile excepționale și legate de lichidarea situațiilor excepționale se deduc pe principii generale – art.24 alin.(1) CF.

(11) Delimitarea cheltuielilor de asigurare la perioada fiscală curentă și ca cheltuieli anticipate, politici contabile.

(12) Acte de achiziție mărfuri, servicii de locațiune constituie document de plată?

Impozitul pe venit repartizat pe subdiviziuni
Baza legală: art.84 alin.(3) din Codul fiscal.

Se achită partea impozitului pe venit proporțional numărului mediu scriptic de salariați sau proporțional venitului obținut de subdiviziune pentru anul precedent.

Sancțiuni aplicate pentru neachitarea corectă a impozitului pe venit pe subdiviziuni:

a) calcularea impozitului pe venit suplimentar spre plată pentru fiecare subdiviziune;
b) aplicarea amenzii în mărime d la 500 la 1 000 lei pentru prezentarea dării de seamă fiscale (forma VEN 12) care conţine informaţie neautentică în anexa 10D (art. 260 alin. (3) din CF);
c) aplicarea amenzii pentru diminuarea sumei impozitului pe venit pe subdiviziunile (30%) (art. 261 alin. (4) din CF);
d) calcularea penalităţii pentru neachitarea în termen a impozitului (art. 228 alin. (2) din CF).

Veaceslav Ciobanu
Contabil certificat ACAP, auditor

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...