37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   S-a instituit moratoriu asupra controlului de stat până la data de 01.06.2020

S-a instituit moratoriu asupra controlului de stat până la data de 01.06.2020

24.03.20201.437 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit DISPOZIȚIEI nr. 3 din 23 martie 2020, emisă de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, la punctul 25 sunt specificate modificări importante în ceea ce ține de controlul de stat, inclusiv fiscal, financiar.

(1) Se instituie moratoriu, pînă la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului fiscal nr.1163/1997, ale Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital, ale Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.
(2) În partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.
(3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică pînă la data de 1 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii moratoriului în condiţiile alin.(16).
(4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:
a) în cadrul urmăririi penale;
b) de Banca Naţională a Moldovei;
c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte;
g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;
h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător;
i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional;
j) în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.
(5) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazurile în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu, organul abilitat cu funcţii de control adresează Cancelariei de Stat un demers privind iniţierea controlului de stat la faţa locului, în care se indică:
a) datele de identificare a persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la faţa locului;
b) motivele iniţierii controlului de stat la faţa locului;
c) obiectul, scopul şi metoda controlului de stat la faţa locului;
d) durata efectuării controlului de stat la faţa locului;
e) data efectuării ultimului control de stat la faţa locului;
f) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;
g) cauzele şi motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentaţiei şi a altor informaţii prin intermediul serviciilor poştale sau prin sistemul de poştă electronică, sau prin telefon/fax, inclusiv a informaţiilor pe care, conform legii, persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;
h) perioada de activitate supusă controlului.
(6) Moratoriu nu se aplică în cazurile de constatare la faţa locului a faptului producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea.
(7) Moratoriu nu se aplică în cazurile controlului modului de formare și aplicare a prețurilor.
(8) Cancelaria de Stat analizează demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului şi se expune prin decizie, în aceeaşi zi, asupra necesităţii efectuării acestuia.
(9) Controlul de stat la faţa locului nu se efectuează dacă situaţiile prevăzute la alin.(5) pot fi remediate în afara acestuia sau dacă Cancelaria de Stat a respins demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului.
(10) Controlul de stat la faţa locului se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită de lege pentru controalele inopinate, cu respectarea restricţiilor prevăzute de prezenta Dispoziție şi decizia Cancelariei de Stat.
(11) Organului abilitat cu funcţii de control i se interzice, în procesul realizării controlului de stat la faţa locului prevăzut la alin.(4) lit.c)–j) şi alin.(5), să ridice bunuri, documente sau dispozitive de stocare a datelor. Organul abilitat cu funcţii de control este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
(12) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor ori persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acţiuni, organul abilitat cu funcţii de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de către organul abilitat cu funcţii de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.
(13) În procesul realizării controlului prevăzut la alin.(4) lit.c)–j) şi alin.(5), organului abilitat cu funcţii de control i se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.
(14) Se interzice efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravenţiilor prevăzute la art.542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895, 1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 şi 345 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008, dacă subiectul contravenţiei este persoana fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător.
(15) Se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării contravenţiilor specificate la alin.(14). Organul autorizat cu efectuarea percheziţiei este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
(16) Controlul de stat la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, iniţiat în domeniile indicate alin.(1) și alin.(2), se finalizează în ordinea general stabilită.
(17) Rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în modul stabilit de legislaţie.

Potrivit DISPOZIȚIEI nr. 3 din 23 martie 2020, emisă de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, la punctul 25 sunt specificate modificări importante în ceea ce ține de controlul de stat, inclusiv fiscal, financiar.

(1) Se instituie moratoriu, pînă la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului fiscal nr.1163/1997, ale Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital, ale Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.
(2) În partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.
(3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică pînă la data de 1 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii moratoriului în condiţiile alin.(16).
(4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:
a) în cadrul urmăririi penale;
b) de Banca Naţională a Moldovei;
c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte;
g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;
h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător;
i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional;
j) în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.
(5) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazurile în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu, organul abilitat cu funcţii de control adresează Cancelariei de Stat un demers privind iniţierea controlului de stat la faţa locului, în care se indică:
a) datele de identificare a persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la faţa locului;
b) motivele iniţierii controlului de stat la faţa locului;
c) obiectul, scopul şi metoda controlului de stat la faţa locului;
d) durata efectuării controlului de stat la faţa locului;
e) data efectuării ultimului control de stat la faţa locului;
f) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;
g) cauzele şi motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentaţiei şi a altor informaţii prin intermediul serviciilor poştale sau prin sistemul de poştă electronică, sau prin telefon/fax, inclusiv a informaţiilor pe care, conform legii, persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;
h) perioada de activitate supusă controlului.
(6) Moratoriu nu se aplică în cazurile de constatare la faţa locului a faptului producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea.
(7) Moratoriu nu se aplică în cazurile controlului modului de formare și aplicare a prețurilor.
(8) Cancelaria de Stat analizează demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului şi se expune prin decizie, în aceeaşi zi, asupra necesităţii efectuării acestuia.
(9) Controlul de stat la faţa locului nu se efectuează dacă situaţiile prevăzute la alin.(5) pot fi remediate în afara acestuia sau dacă Cancelaria de Stat a respins demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului.
(10) Controlul de stat la faţa locului se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită de lege pentru controalele inopinate, cu respectarea restricţiilor prevăzute de prezenta Dispoziție şi decizia Cancelariei de Stat.
(11) Organului abilitat cu funcţii de control i se interzice, în procesul realizării controlului de stat la faţa locului prevăzut la alin.(4) lit.c)–j) şi alin.(5), să ridice bunuri, documente sau dispozitive de stocare a datelor. Organul abilitat cu funcţii de control este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
(12) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor ori persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acţiuni, organul abilitat cu funcţii de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de către organul abilitat cu funcţii de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.
(13) În procesul realizării controlului prevăzut la alin.(4) lit.c)–j) şi alin.(5), organului abilitat cu funcţii de control i se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.
(14) Se interzice efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravenţiilor prevăzute la art.542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895, 1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 şi 345 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008, dacă subiectul contravenţiei este persoana fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător.
(15) Se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării contravenţiilor specificate la alin.(14). Organul autorizat cu efectuarea percheziţiei este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
(16) Controlul de stat la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, iniţiat în domeniile indicate alin.(1) și alin.(2), se finalizează în ordinea general stabilită.
(17) Rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în modul stabilit de legislaţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...