37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Unele aspecte privind impozitul pe bunuri imobiliare prin prisma modificărilor intervenite în anul 2013

Unele aspecte privind impozitul pe bunuri imobiliare prin prisma modificărilor intervenite în anul 2013

08.04.20133.813 views Buza Corina, contabil
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Unele aspecte privind impozitul pe bunuri imobiliare prin prisma modificărilor intervenite în anul 2013

La 04.01.2013 a intrat în vigoare  Legea privind monitoringul bunurilor imobile nr 267 din 29.11. 2012. În continuare dorim să precizăm implicaţiile acestei legi asupra impozitului pe bunuri imobiliare.

Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi să asigure înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a tuturor datelor cadastrale, inclusiv a lucrărilor de construcţie în urma cărora au fost efectuate schimbări în construcţie, în apartament sau în altă încăpere izolată, lucrărilor de reconstruire a construcţiilor şi a încăperilor izolate.

De menţionat că legislatorul nu stabileşte componenţa lucrărilor de construcţie în urma cărora se efectuează schimbări în construcţie. Aici putem menţiona şi posibilitatea includerii reparaţiilor capitale care au modificat esenţial imobilul.

Informarea oficiilor cadastrale teritoriale despre aceste modificări se face în termen de 3 luni de la data recepţionării lucrărilor anexînd actele care confirmă aceste modificări.

Aceeaşi obligaţie revine şi posesorului construcţiei cu un grad de executare de 50% şi mai mult, dacă de la data începerii lucrărilor de construcţie au trecut mai mult de 3 ani.  Totodată, acestea vor fi monitorizate şi de autorităţile publice locale intru stabilirea gradului de finisare şi termenului de începere a construcţiei.

De menţionat că despre începutul lucrărilor de construcţie trebuie de informat  autorităţile publice locale şi Inspecţia de Stat în Construcţii, altfel data începerii lucrărilor de construcţie va fi considerată următoarea zi  de la data eliberării autorizaţiei în construcţie.

Totodată conform CC al RM neînregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii şi neînştiinţarea inspecţiei despre demararea lucrărilor de construcţie se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Conform Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din  25.02.1998  monitoringul bunului imobil se efectuează pentru constatarea modificărilor din valoarea lui, a descoperirii de informaţii despre titularul de drepturi şi în alte scopuri .

Ca rezultat, în urma actualizării datelor cadastrale care influenţează valoarea bunului imobil, oficiul cadastral teritorial efectuează evaluarea bunului imobil.

Astfel unul din scopurile  informării oficiilor cadastrale teritoriale despre modificarea datelor cadastrale este evaluarea bunului imobil pentru stabilirea valorii lui de piaţă.

Cu toate că conform punctului 5 al articolului 279 Codului Fiscal reevaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale o dată la 3 ani, avem situaţia că evaluarea bunului imobil se va efectua de atîtea ori, de cîte ori acesta va suferi una din modificările stabilite mai sus, care vor influenţa valoarea lui de piaţă.

Or, orice modificare are ca scop îmbunătăţirea construcţiei  ca rezultat creşterea valorii de piaţă şi concomitent creşterea bazei impozabile a impozitului pe bunurilor imobiliare.

De asemenea, titularii de drepturi sînt obligaţi să informeze oficiile cadastrale teritoriale în termen de 3 luni de la data perfectării actului care confirmă dreptul, în cazul: înstrăinării (vînzare, donare, etc), instituirii ipotecii, precum şi locaţiunii sau arenzii pe o perioadă mai mare de 3 ani.

Totodată conform Instrucţiunii  cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale în vederea susţinerii sistemului de impozitare, în cazul în care din momentul ultimei actualizări datelor cadastrale a bunului imobil au trecut mai mult de 3 ani – pentru construcţii, încăperi izolate, încăperi de producţie sau 5 ani  pentru alte tipuri de bunuri imobile şi se solicită extrasul din registrul bunurilor imobile în scopul înstrăinării sau ipotecării bunului imobil, titularului de drepturi i se va recomanda depunerea cererii de actualizare a datelor cadastrale a bunului imobil.

În cazul în care modificări în datele cadastrale nu au parvenit, sau au parvenit, iar solicitantul refuză depunerea cererii de actualizare a datelor cadastrale, acesta declară în scris lipsa modificărilor sau refuzul de actualizare a datelor  conform modelului.

Conform aceeaşi Instrucţiuni în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar, Î.S. „Cadastru” sistematizează informaţia despre toate bunurile imobile la care au fost actualizate datele cadastrale şi le prezintă, în modul stabilit, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, inclusiv date referitoare la  valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării şi data ultimii actualizări.

Astfel se va asigura concordanţa valorii bunului imobil reflectată în evidenţa  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi valoarea bunului imobil utilizată ca bază impozabilă pentru calcul impozitului pe  bunuri imobiliare de către proprietar.

De menţionat că conform CC al RM neprezentarea datelor cadastrale actualizate se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

Buza Corina

www.contabilsef.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...