37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Unele aspecte ce țin de înregistrarea subdiviziunilor

Unele aspecte ce țin de înregistrarea subdiviziunilor

25.09.20174.322 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Articolul 5 pct. 29) din CF stabileşte noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

Apare obligația deponentului de a înregistra subdiviziune în cazul încheierii unui contract de depozit (de păstrare a mărfii)?

În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din CF contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii și să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

Prin urmare, încheierea unui contract de prestare servicii de păstrare a mărfii, în lipsa dreptului de proprietate (posesie, locațiune), nu atrage după sine obligația de înregistrare a unei subdiviziuni.

Se consideră ca subdiviziune separată încăperea arendată, situată la aceeași adresă cu sediul central?

Conform pct. 60 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, în scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în cererea/constatarea privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile.

Ținând cont de noțiunea de subdiviziune și dat fiind faptul că încăperea arendată și sediul central sunt situate la aceeași adresă, acestea nu pot fi calificate ca subdiviziuni separate.

Când apare obligația înregistrării unui apartament ca subdiviziune a firmei?

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii, să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

În conformitate cu art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

În contextul celor relatate și având în vedere prevederile legislației în vigoare, obligația înregistrării apartamentului ca subdiviziune conform termenelor stabilite la art. 161 alin. (8) din CF apare din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobiliare a dreptului de proprietar.

Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea unei subdiviziuni de către o societate nerezidentă?

Conform art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

În conformitate cu prevederile pct. 61-62 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepţionate de către organele fiscale de la locul de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) la care contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosinţă ş.a.

În temeiul celor relatate, contribuabilul menționat urmează să depună la organul fiscal de la locul de deservire cererea de înregistrare a subdiviziunii, contractul de vânzare-cumpărare în termen de 60 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate.

Totodată, sistemul e-Cerere permite contribuabilului utilizator al portalului servicii.fisc.md sau www.fisc.md să depună cererea online privind înregistrarea/suspendarea/închiderea subdiviziunilor, fără ca acesta să se deplaseze la organul fiscal teritorial.

Apare necesitatea înregistrării în calitate de subdiviziune, în cazul inscripțiilor și imaginilor de publicitate amplasate pe scara din interiorul magazinului?

În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) şi e) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.

Precum rezultă din situația descrisă, contribuabilul nu are obligația să înregistreze subdiviziune în cazul în care inscripțiile și imaginile de publicitate sunt amplasate pe scara din interiorul magazinului, și totodată urmează să țină cont de asigurarea exactă și veridică a prezentării dărilor de seamă fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (5) din CF.

Apare necesitatea înregistrării subdiviziunii în cazul în care întreprinderea prestează servicii de verificare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare de la utilaje de gaze și sobe?

În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. b) contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sunt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor.

Prin urmare, practicarea activității de prestare a serviciilor de verificare a stării tehnice și curățare a coșurilor și canalelor de ventilare de la utilaje de gaze și sobe se îndeplinește cu ieșirea la fața locului, fără a fi necesar un loc permanent de executare a serviciilor prestate și poartă un caracter sezonier și mobil.

Respectiv, practicarea unui astfel de gen de activitate nu întruneşte noţiunea de „subdiviziune" şi deci contribuabilul nu este obligat să prezinte informaţii despre acesta în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din titlul I al Codului fiscal.

Este obligat contribuabilul să declare ca subdiviziune spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor, în cazul când acestea nu constituie obiect impozabil al contribuabilului nominalizat?

Prevederile art. 277 stabilesc că subiecţii impunerii sunt proprietarii bunurilor imobiliare şi arendaşii care arendează un bun imobiliar, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.

De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din CF, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau subdiviziunilor.

Spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor întrunind noţiunea de subdiviziune, capătă statut de subiect al impunerii doar în cazul reglementării respective a contractului de arendă.

Prin urmare, spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor se vor înregistra în calitate de subdiviziuni doar în cazul în care reglementările contractului de arendă stipulează achitarea obligaţiilor fiscale de către proprietarul echipamentului.

Posturile de transformare urmează a fi înregistrate în calitate de subdiviziune?

În conformitate cu prevederile art. 277 din CF, subiecţii impunerii sunt proprietarii bunurilor imobiliare şi arendaţii care arendează un bun imobiliar, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.

Totodată, art 278 alin. (1) din CF stabilește că obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.

Pornind de la prevederile legislaţiei în vigoare, postul de transformare nu este bun imobil şi nu este obiect al impunerii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...