37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Deciziile Curţii Supreme de Justiţie   »   Trecerea în cont a TVA cînd furnizorul a fost anulat ca plătitor al TVA (Decizia CSJ nr. 3r-1742/10 din 13.10.2010)

Trecerea în cont a TVA cînd furnizorul a fost anulat ca plătitor al TVA (Decizia CSJ nr. 3r-1742/10 din 13.10.2010)

13.10.20102.263 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prima instanţă: V. Pruteanu                                                   3r-1742/10

 

DECIZIE

13 octombrie 2010                                                                mun. Chişinău

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţa:

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Nina Cernat

Judecătorii – Eugenia Fistican şi Svetlana Filincova

examinînd în şedinţă publică cererea de recurs depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat a municipiului Chişinău, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii pe acţiuni „Accent Electronic” către Inspectoratului Fiscal de Stat a municipiului Chişinău, privind anularea actului administrativ, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 15 aprilie 2010 prin care cererea a fost admisă,

c o n s t a t ă

La 31 decembrie 2009 SC „Accent Electronic” SA s-a adresat cu acţiune împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat pe m. Chişinău privind anularea actului administrativ.

În motivarea acţiunii reclamantul SC „Accent Electronic” SA a invocat, că la 23 noiembrie 2009 Inspectoratul Fiscal de Stat oficiul fiscal Buiucani a comunicat SC „Accent Electronic” SA Actul de control fiscal nr.5 nr.641211, care a avut loc în baza deciziei cu privire la iniţierea controlului fiscal nr.5367 din 04.11.2009. Conform acestui Act Inspectoratul Fiscal de Stat a considerat ca fiind stabilite un şir de presupuse încălcări ale legislaţiei în vigoare admise de SC „Accent Electronic” SA .

Fiind în dezacord cu unele dintre concluziile indicate în acest Act, la 30 noiembrie 2009 SC „Accent Electronic” SA a depus Actul de obiecţii Nr.350 cu indicarea argumentelor care demonstrează caracterul ilegal al acestor concluzii.

Totuşi, în pofida dovezilor prezentate, ignorînd argumentele indicate în Actul de obiecţii, în baza rezultatelor reviziei desfăşurate şi în baza Actului de control fiscal nr.5 nr.641211 din 23 noiembrie 2009, Inspectoratul Fiscal de Stat al sectorului Buiucani a emis Decizia nr.625/342 din 15.12.2009.

Consideră reclamantul că la emiterea deciziei nr. 625/342 din 15.12.2009 pârâtul a interpretat şi a aplicat eronat prevederile legii. Prin decizie a fost calculat şi atribuit la buget suma TVA rezultată din facturile fiscale seria SX nr. 1534756 din 20.02.2008 primită de la SRL „Gunprim”, seria SX nr. 2227760 din 09.04.2008 primită de la SRL „Metsepcon”, seria SX nr. 3357892 din 25.06.2008 primită de la SRL „Vozagromar”, cărora au fost eliberate aceste facturi fiscale şi respectiv au fost primite în modul stabilit de la organul autorizat. Subiectul impozabil care a efectuat livrarea impozabilă pe teritoriul ţării, a prezentat factura fiscală pentru livrarea în cauză, iar la rândul său, conform art. 118 Cod Fiscal, a recepţionat şi a reflectat în evidenţa contabilă fiscală toate facturile primite de la aceşti agenţi economici, fară a avea dreptul de a selecta careva din ele. Subiecţii impozabili au efectuat livrări şi au prestat servicii, care prevăd impozitarea cu TVA. La primirea mijloacelor băneşti în contul achitării propriilor livrări, au primit şi suma TVA. Aceşti subiecţi urmau să achite ulterior această suma TVA la bugetul de stat. Prin faptul că a achitat furnizorului suma TVA, a obţinut dreptul la trecerea în cont a acestei sume TVA în cazurile decontărilor cu statul. Organele fiscale sunt responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii obligaţi de a vărsa impozitele şi taxele la buget. Achitarea în buget a TVA este o obligaţie fiscală a vânzătorului şi nu-i poate fi pusă în seamă, odată ce ca cumpărător de bună credinţă concomitent cu costul mărfurilor şi serviciilor procurate a achitat furnizorului şi TVA. Nu a cunoscut despre anularea ca pălătitori de TVA a acestor furnizorii. La data semnării şi primirii facturilor fiscale, pe site-ul www. fisc.md lipsea informaţia despre anularea SRL „Gunprim”, SRL „Metsepcon” şi SRL „Vozagromar” ca pălătitori de TVA. Răspunderea pentru întocmirea corectă a documentelor contabile, inclusiv şi a facturilor fiscale o poartă agentul economic care a eliberat-o, dar nu cel care a primit-o. Prin aplicarea sancţiunilor fiscale se încearcă să i se pună în seamă urmărirea şi obţinerea achitării la buget suma TVA de către furnizorii cu care a încheiat tranzacţii, aceasta fiind obligaţia pârâtului şi a organelor de resort abilitate cu atribuţia şi competenţa respectivă. Neîntemeiat s-a bazat decizia de excludere a cheltuielilor achitate şi din cont a TVA, doar pe faptul că furnizorii au fost anulaţi ca plătitori TVA, fară a se verifica dacă relaţiile între agenţii economici au avut loc în realitate. Întreaga responsabilitate pentru prezentarea facturilor fiscale urmează a fi atribuită furnizorilor, care au ştiut, au putut şi/sau au trebuit să ştie despre anularea lor ca plătitori de TVA.

A mai indicat reclamantul, că pârâtul a încălcat termenul de efectuare a controlului de la 07.11.2009 pînă la 17.11.2009, stabilit în îndreptarea nr. 5367 din 04.11.2009, ori, actul de control nr. 5-641211 a fost semnat la 23.11.2009. De asemenea la 24.08.2009 pârâtul a mai efectuat un alt control fiscal, iar potrivit hotărârii Guvernului RM nr. 395 din 01.04.2003, se admite cel mult un control pe parcursul a doi ani calendaristici privind rezultatele activităţii economico-financiare la unul şi acelaşi agent economic. Consideră, că prin decizia pârâtului nr. 19 din 01.02.2010 neîntemeiat a fost respinsă cererea prealabilă depusă la 29.12.2009.

Solicită SC „Accent Electronic” SA prin cererea de chemare în judecată anularea Deciziei nr.625/342 din 15.12.2009 emisă de Inspectoratul Fiscal de Stat al sectorului Buiucani.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 aprilie 2010 a fost admisă acţiunea înaintată de S.A. „Accent Electronic” şi a fost anulată ca ilegală în fond, fiind contrară prevederilor legii, decizia Inspectoratului Fiscal de Stat m. Chişinău, Oficiul Fiscal Buiucani nr. 625/342 din 15.12.2009 asupra cazului de încălcarea legislaţiei fiscale de către S.A. „Accent Electronic”.

La data de 24 mai 2010 Inspectoratul Fiscal de Stat a municipiului Chişinău a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 28 mai 2009 şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie integral respinsă şi menţinută decizia Inspectoratului Fiscal de Stat m. Chişinău, Oficiul Fiscal Buiucani nr. 625/342 din 15.12.2009.

Recurentul Inspectoratul Fiscal de Stat a municipiului Chişinău, în motivarea recursului, a indicat că hotărîrea primei instanţe este neîntemeiată şi pasibilă de casare, deoarece la emiterea ei instanţa de fond nu a dat o apreciere corectă tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept ale cauzei şi concluziile acesteia sunt în contradicţie cu circumstanţele cauzei

Reprezentantul recurentului Inspectoratul Fiscal de Stat a municipiului Chişinău – Croitor Sergiu, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerînd admiterea acestuia în sensul declarat.

Reprezentantul intimatului SC „Accent Electronic” SA – Vladimir Russu, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală.

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe.

Aşa dar , din materialele dosarului s-a stabilit că Inspectoratul Fiscal de Stat a municipiului Chişinău în baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal nr.5367 din 04.11.2009, prescripţiei pentru control fiscal prin metoda verificării totale nr.40834 conform listei de ranjament al IFPS şi în baza prescripţiei pentru control fiscal prin metoda verificării tematice nr.39853 conform scrisorii IFS mun.Chişinău nr.01-91/15-3648 din 28.08.2009 a efectuat controlul fiscal la SC S.A. „Accent Electronic” pentru perioada de activitate 01.03.2007 pînă la 30.09.2009.

În rezultatul controlului a fost întocmit actul de control fiscal nr. 5-641211 din 23.11.2009, care a fost examinat de pârât şi a stat la baza adoptării deciziei nr. 625/342 din 15.12.2009, contestată în prezenta pricină.

În acest act şi decizie, s-a indicat că în cadrul controlului fiscal s-a constatat contrar prevederilor art. 24 alin. (10) Cod Fiscal, SC S.A. „Accent Electronic” a ajustat spre majorare în anexa 2 a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a anului 2007, rândul 03036 „Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător”, cheltuielile în scopuri fiscale neconfirmate documentar în sumă de 393 049 lei,, prin includerea la deduceri în anul 2007 a sumei de 440 473 lei, amenda pentru neonorarea obligaţiunilor de achitare pentru utilajul primit conform pct. 6.4 al contractului de vânzare-cumpărare nr. 34 din 14.05.2007.

De asemenea a fost stabilită încălcarea art. 24 alin. (1) şi alin. (10), 30 alin. (1) Cod Fiscal, prin atribuirea la costul vînzărilor a sumei de 2 964 649 lei, în baza facturilor fiscale primite de la agenţi economici după data anulării ca plătitor TVA şi anume: factura fiscală seria SX nr. 1534756 din 20.02.2008, în sumă de 865 399.83 lei, primită de la SRL „Gunprim”, cod fiscal 1007600011840, căruia i-a fost anulată înregistrarea ca plătitor a TVA la 18.02.2008; factura fiscală seria SX nr. 2227760 din 09.04.2008, în sumă de 131 806.34 lei, primită de la SRL „Metsepcon”, cod fiscal 1007600012917, căruia i-a fost anulată înregistrarea ca plătitor a TVA la 31.03.2008; factura fiscală seria SX nr. 3357892 din 25.06.2008, în sumă de 1 967 444.79 lei, primită de la SRL „Vozagromar”, cod fiscal 1007600040846, căruia i-a fost anulată înregistrarea ca plătitor a TVA la 17.06.2008 şi contrar art. 102 alin. (7) Cod Fiscal, SC S.A. „Accent Electronic” a atribuit în cont sumele TVA aferente procurărilor efectuate în baza facturii fiscale seria SX nr. 1534756 din 20.02.2008, în sumă de 173 079.79 lei, primită de la SRL „Gunprim”, seria SX nr. 2227760 din 09.04.2008, în sumă de 26 361.26 lei, primită de la SRL „Metsepcon”, seria SX nr. 3357892 din 25.06.2008, în sumă de 393 488.97 lei, primită de la SRL „Vozagromar” ceea ce a dus la calcularea TVA diminuată în sumă de 610 867 lei şi TVA majorată în sumă de 419 770 lei.

Prin decizia nr. 625/342 din 15.12.2009 a fost încasat de la SC S.A. „Accent Electronic” la buget TVA 191 097 lei; majorarea de întârziere pentru neachitarea în termen a TVA în sumă de 46 383 lei; amenda în mărime de 740 421 lei pentru diminuarea venitului impozabil pentru anul 2008, de 7 500 lei pentru întocmirea incompletă şi neadecvată a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2007 şi anul 2008 şi a declaraţiei privind TVA, 1 800 lei pentru nerespectarea termenilor de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale, 183 260 lei pentru diminuarea TVA.

Astfel, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine corectă concluzia primei instanţe privind anularea deciziei contestate deoarece:

Conform art. 247 al Codului fiscal, persoana care examinează cazul de încălcare fiscală este obligată să clarifice dacă a avut loc într-adevăr o încălcare fiscală, trebuie să fie trasă la răspundere persoana respectivă pentru săvârşirea de încălcare fiscală, există alte circumstanţe importante pentru soluţionarea justă a cazului.

Potrivit art. 3, 13 alin. (2) lit. f) şi art. 19 alin. (12) al Legii contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 2007, documentul primar este confirmarea documentară care justifică efectuarea operaţiunii economice. Agentul economic este obligat să asigure documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate. Documentele de casă, bancare şi decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate pot fi semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţinînd conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua – contabilului-şef sau altei persoane împuternicite.

Astfel, în urma controlului efectuat s-a stabilit că , SC S.A. „Accent Electronic” a atribuit în cont sumele TVA aferente procurărilor efectuate în baza facturii fiscale seria SX nr. 1534756 din 20.02.2008, în sumă de 173 079.79 lei, primită de la SRL „Gunprim”, seria SX nr. 2227760 din 09.04.2008, în sumă de 26 361.26 lei, primită de la SRL „Metsepcon”, seria SX nr. 3357892 din 25.06.2008, în sumă de 393 488.97 lei, primită de la SRL „Vozagromar” , facturi fiscale care conţin toate rechizitele necesare şi sunt eliberate de organul împuternicit, deşi la momentul eliberării acestor facturi subiecţii sus indicaţi au fost anulaţi ca plătitori TVA.

Potrivit pct. 2 al Instrucţiunii „Privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA” aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 32 din 11 martie 2002 şi Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie al RM nr. 30 din 13 martie 2002, factura fiscală este destinată pentru evidenţa la agenţii economici, înregistraţi ca plătitori TVA, a circulaţiei mărfurilor şi prestarea serviciilor, a activităţii transportării auto a mărfurilor impozabile, pentru achitarea tarifelor pentru serviciul de transport efectuat şi de asemenea pentru evidenţa operativă, contabilă şi de magazie, precum şi în scopuri fiscale, iar pentru livrările impozabile cu TVA factura fiscală serveşte ca document ce confirmă dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărătorul mărfurilor (serviciilor).

Conform art. 102 alin. (1) al Codului fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Potrivit art. 102 alin. (6) lit. a) şi alin. (7) Cod Fiscal, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont TVA achitată sau care urmează a fi achitată pentru valorile materiale, serviciile procurate, dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA. Livrarea, în privinţa căreia se permite trecerea în cont TVA achitată sau care urmează a fi achitată pentru valorile materiale, serviciile procurate, trebuie să fie efectuate subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (procurată în modul stabilit de la organul autorizat), sau să fie importată de către subiectul impozabil.

Conform art. 113 alin. (1) Cod Fiscal, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit.

Prin urmare, dreptul exclusiv de a anula calitatea de plătitor TVA îl are organul fiscal care conform circularei IFPS nr. 17-13-02/1-1027 din 19.02.2004 (în vigoare până în luna septembrie 2008), obligă colaboratorii serviciului fiscal nu numai să verifice corectitudinea calculării şi achitării TVA la bugetul de stat, dar şi să nimicească stocurile de facturi fiscale de care dispune agentul economic la momentul anulării ca plătitor al TVA iar organul fiscal contrar acestor norme a admis dispunerea în continuare de facturile fiscale a agenţilor economici care au fost anulaţi ca plătitori TVA mai mult ca aît în cazul iniţierii procedurii de anulare ca plătitor al TVA, termenul de prezentare a declaraţiei privind TVA serviciului fiscal, conform art. 115 alin. (1) Cod Fiscal, pentru agentul economic, pentru ultima perioadă fiscală, iar circulara nominalizată mai sus prevede că ultimul termen de prezentare a declaraţiei TVA reprezintă ultima zi a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare decizia cu privire la anularea înregistrării .

De asemenea, organul fiscal, anulând înregistrarea agenţilor economici ca plătitori TVA, nu a asigurat informarea prin surse oficiale a celorlalţi agenţi economici despre acest fapt, care ar fi permis evitarea unor asemenea situaţii litigioase.

Or, la caz, organul fiscal nu a asigurat informarea agenţilor economici despre faptul anulării agenţilor economici ca plătitori TVA deoarece la momentul eliberării facturilor fiscale în baza cărora a fost trecut în cont TVA de către intimat pe saitul oficial Inspectoratului Fiscal era prezentă informaţia că acei agenţi economici sunt plătitori TVA.

 Potrivit art. 169 alin. (2) Cod Fiscal, obligaţia fiscală a contribuabilului ce urmează să fie stinsă de către un alt contribuabil care, conform legislaţiei în vigoare, este obligat să reţină sau să perceapă de la primul sumele ce constituie obligaţiune fiscală şi să o stingă, încetează a fi obligaţia fiscală a primului şi devine obligaţia fiscală a celui de- al doilea din momentul reţinerii sau perceperii.

Astfel, din momentul când au fost percepute de la S.A. „Accent Electronic” sumele TVA, fapt dovedit prin dispoziţiile de plată anexate la dosar, obligaţiunea de a le achita îi revine furnizorului. S.A. „Accent Electronic” nu poartă răspundere fiscală pentru neachitarea sumelor TVA la buget de către furnizori. Obligaţia agentului economic constă în înregistrarea operaţiunilor economice corect şi deplin în evidenţa financiară şi achitarea facturilor.

Totodată, instanţa consideră că la soluţionarea prezentei pricini este aplicabilă hotărârea CEDO din 22.01.2009 pronunţată în cauza Bulves AD vs Bulgaria (cererea nr. 3991/030), care este direct aplicabilă în sistemul de drept al Republicii Moldova, avînd forţă constituţională şi supralegislativă.

În hotărîrea menţionată Curtea a notat, că agentul economic impozabil care a făcut o achiziţie de bunuri, nu are nici o posibilitate de a supraveghea, a controla ori a cere furnizorului său să se conformeze obligaţiilor de achitare TVA. De asemenea, a mai menţionat Curtea, că agentul economic care a achitat furnizorului său TVA, este plasată într-o poziţie dezavantajoasă şi într-o stare de incertitudine în situaţia în care recunoaşterea dreptului ei la deducerea TVA depinde de evaluarea dată de autorităţile fiscale privind faptul dacă furnizorul de bunuri a achitat TVA în timpul prevăzut (pct. 69). În acelaşi timp, este de menţionat că CEDO respectă şi acceptă eforturile statului de a curma abuzul fraudulos în sistemul de impozitare TVA, însă, măsurile de prevenire, stopare şi pedepsire se consideră justificate doar în cazul când statul posedă informaţia cu privire la abuzul comis de persoana impozabilă (pct.70).

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent sunt declarative, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei instanţe.

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău.

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 aprilie 2010 , în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii pe acţiuni „Accent Electronic” către Inspectoratului Fiscal de Stat a municipiului Chişinău, privind anularea actului administrativ

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.

Preşedintele şedinţei              Nina Cernat

Judecătorii                Eugenia Fistican           Svetlana Filincova

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...