37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Transmiterea silită a utilajului depus în gaj în posesia creditorului. Consecinţe fiscale.

Transmiterea silită a utilajului depus în gaj în posesia creditorului. Consecinţe fiscale.

14.01.20116.342 views Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Transmiterea silită a utilajului depus în gaj în posesia creditorului. Consecinţe fiscale.

Conform hotărîrii judecătoreşti un utilaj care anterior a fost depus în gaj se transmite silit în posesia băncii. Cum se reflectă în contabilitate ieşirea acestuia? Cum se va aplica TVA şi impozitul pe venit în acest caz?

Conform punctului (1) al art.487 din Codul Civil, creditorul gajist poate să exercite dreptul de gaj dacă debitorul gajist nu a executat conform contractului sau a executat în mod necorespunzător obligaţia garantată ori o parte a acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege şi contract.

Astfel, în situaţia dată, întreprinderea nu şi-a respectat obligaţiunile de rambursare a creditului, din care cauză, banca şi-a exercitat dreptul de gaj preluînd silit utilajul gajat în posesia sa, în baza hotărîrii judecătoreşti.

Totodată, conform punctului (2) al art.487 din Codul Civil, creditorul gajist poate exercita următoarele drepturi: să vîndă el însuşi bunurile gajate, să le vîndă sub controlul instanţei de judecată şi să le ia în posesiune spre a le administra.

Deci dreptul de proprietate asupra bunului gajat nu trece la creditor, acesta doar preia bunul în posesiune cu obligaţiune de a-l vinde. Din suma primită creditorul închide suma datoriei debitorului faţă de sine, iar diferenţa dintre suma primită din vînzarea bunului şi suma utilizată pentru a închide datoria creditorul este obligat să o întoarcă debitorului. În acest sens, în termen de 10 zile de la data vînzării, conform punctului (3) al art. 493, creditorul este obligat să prezinte debitorului o dare de seamă în care să indice suma primită din vînzare, suma utilizată pentru închiderea datoriei debitorului şi a cheltuielilor de vînzare a bunului gajat şi suma surplusului care trebuie întors debitorului.

Acelaşi lucru se confirmă şi în punctul (1) al art.490 din Codul Civil, conform căruia bunul gajat se transmite în posesiune creditorului gajist pentru a fi vîndut, în condiţiile legii, şi de punctul (1) al art.493, conform căruia creditorul gajist are dreptul, de pe urma vînzării, doar la ceea ce este necesar satisfacerii creanţei sale.

Conform punctului (5) al art. 493, în cazul în care produsul obţinut din vînzarea bunului nu este suficient pentru stingerea creanţelor şi acoperirea cheltuielilor creditorului gajist, acesta conservă o creanţă neprivilegiată pentru diferenţa datorată de debitorul său. Deci debitorul va rămîne dator creditorului la suma datoriei ce nu a fost acoperită din produsul obţinut din vînzarea bunului.

Bunul gajat se vinde de către creditor prin negocieri directe, prin tender sau prin licitaţie publică, a bunului gajat, fără nici o întîrziere nejustificată, contra unui preţ comercial rezonabil şi în interesul major al debitorului gajist, conform procedurii stabilite în Legea cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001.

Astfel, după cum am menţionat mai sus, dreptul de proprietate asupra bunului gajat nu trece la creditor în momentul preluării bunului. Debitorul întocmeşte factura în care reflectă transmiterea în posesie a bunului către creditor. În evidenţa contabilă, debitorul reflectă schimbarea locului de păstrare a utilajului prin transferarea acestuia de la un subcont la altul, iar creditorul reflectă utilajul la contul extrabilanţier.

La momentul vînzării creditorului emite factura în adresa debitorului, astfel întorcînd utilajul în posesia debitorului. Concomitent, debitorul întocmeşte factura fiscală în adresa cumpărătorului utilajului gajat, cu înregistrarea venitului investiţional la contul 621 (la valoarea de vînzare) şi cheltuielii investiţionale la contul 721 (la valoarea de bilanţ a utilajului). Ulterior la suma creanţei faţă de cumpărător, debitorul reflectă stingerea datoriei faţă de creditor.

Pentru a înţelege mai bine modul de reflectare a operaţiilor date în evidenţa contabilă vedeţi exemplul de mai jos:

Valoarea de intrare a utilajului – 10 000 lei;

Uzura acumulată la momentul transmiterii bunului  – 4 000 lei;

Valoarea de vînzare a utilajului cumpărătorului final – 8 000 lei, fără TVA;

Suma creditului restant – 5 000 lei;

Suma cheltuielilor suportate de creditor pentru vînzarea utilajului (ex. - cheltuieli de organizare a licitaţiei) – 1 000 lei;

Formulele contabile înregistrate la debitor:

Nr.

Conţinutul operaţiunii

Debit

Credit

Suma

Document

1.

Transmiterea silită a utilajului băncii

123.3 (Creditor)

123.3 (Persoana responsabilă)

10 000 lei

Actul executoriu, Factura

2.

Întoarcerea utilajului în posesia debitorului

123.3 (Persoana responsabilă)

123.3 (Creditor)

10 000 lei

Factura

3.1.

Vînzarea utilajului cumpărătorului

221.1 (Cumpărător)

621.2

8 000 lei

Factura fiscală

3.2.

Calcularea TVA la vînzarea utilajului

221.1 (Cumpărător)

534.2

1 600 lei

3.3.

Casarea uzurii acumulate aferente mijlocului fix

124.3

123.3 (Persoana responsabilă)

4 000 lei

3.4.

Casarea valorii de bilanţ a utilajului

721.2

123.3 (Persoana responsabilă)

6 000 lei

4.1.

Reflectarea cheltuielilor de vînzare suportate de creditor spre compensare

721.2

539.3 (Creditor)

1 000 lei

Factura fiscală

4.2.

Reflectarea TVA aferente cheltuielilor spre compensare

534.2

539.3 (Creditor)

200 lei

5.

Reflectarea creanţei faţă de creditor

229.4 (Creditor)

221.1 (Cumpărător)

9 600 lei

Actul executoriu

6.

Compensarea creditului restant

511.1 (Creditor)

229.4 (Creditor)

5 000 lei

Act de compensare

7.

Compensarea cheltuielilor de vînzare suportate de bancă

539.3 (Creditor)

229.4 (Creditor)

1 200 lei

8.

Reflectarea încasării surplusului

242.1

229.4 (Creditor)

3 400 lei

Extrasul bancar

Formulele contabile înregistrate la creditor*:

Nr.

Conţinutul operaţiunii

Debit

Credit

Suma

Document

1.

Primirea în posesie a utilajului

921

10 000 lei

Actul executoriu, Factura

2.

Transmiterea utilajului în posesia debitorului

921

10 000 lei

Factura

3.1.

Reflectarea cheltuielilor de vînzare

229.4 (Debitor)

531.1, 533.1, 533.3, 211, 521

1 000 lei

Factura fiscală

3.2.

Reflectarea TVA aferentă cheltuielilor compensate

229.4 (Debitor)

534.2

200 lei

4.

Reflectarea creanţei faţă de cumpărător

229.4 (Cumpărător)

539.3 (Debitor)

9 600 lei

Actul executoriu

5.

Reflectarea mijloacelor băneşti încasate din vînzarea utilajului

242.1

229.4 (Cumpărător)

9 600 lei

Extrasul bancar

6.

Compensarea creditului restant

539.3 (Debitor)

231.4 (Debitor)

5 000 lei

Act de compensare

7.

Compensarea cheltuielilor de vînzare a utilajului

539.3 (Debitor)

229.4 (Debitor)

1 200 lei

8.

Rambursarea surplusului

539.3 (Debitor)

242.1

3 400 lei

Ordin de plată

* La bancă se vor utiliza alte conturi contabile, conform Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova (Hotărîrea BNM nr.15 din 26.03.1997)

TVA în această operaţie se va aplica doar la momentul vînzării utilajului către cumpărător, deoarece doar aici apare transmiterea dreptului de proprietate, condiţie prevăzută în art.93(3) din Codul Fiscal.

În scopuri financiare uzura utilajului gajat se va calcula pînă în luna în care acesta a fost transmis creditorului, inclusiv. În caz că utilajul nu a fost vîndut ci a fost întors creditorului, uzura se va calcula începînd cu luna următoare lunii întoarcerii acestuia. Aceasta este prevăzut în punctul 43 al SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.

În scopuri fiscale, uzura nu se va calcula pentru anul în care utilajul a fost transmis creditorului (cu excepţia dacă utilajul a fost întors înapoi debitorului în decursul aceluiaşi an). Aceasta rezultă din art.26(2) din Codul Fiscal şi punctul 3 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (HG nr. nr. 289 din 14.03.2007), conform cărora se deduce doar uzura calculată pe proprietatea materială utilizată în activitatea de întreprinzător. Pentru a opri calculul uzurii în scopuri fiscale a utilajului transmis, se va corecta baza valorică de la începutului anului a categoriei în care este inclus utilajul cu o mărime egală cu produsul dintre valoarea de bilanţ a utilajului la începutul anului şi un coeficient, care se calculează ca raportul dintre baza valorică la începutul anului pe categoria dată şi suma valorilor de bilanţ de la începutului anului a tuturor mijloacelor fixe care sunt incluse în această categorie.

Dacă în cursul aceluiaşi an în care utilajul a fost transmis creditorului, acesta a fost vîndut, atunci baza valorică a categoriei în care a fost inclus acest utilaj se va diminua cu preţul de vînzare a utilajului dat. Acesta se prevede la punctul 6 din Regulamentul sus-numit.

Totodată dacă utilajul a fost întors debitorului în decursul aceluiaşi an în care a fost transmis silit în posesia creditorului sau nu a fost în general transmis creditorului rămînînd în posesia debitorului, uzura în scopuri fiscale se va calcula în mod general, fără corectarea bazei valorice a categoriei în care a fost inclus utilajul dat.

Comentarii

  1. Olga spune:

    In cazul cind Debitorul este Persoana Fizica iar bunul gajat este impozabil cu TVA, cum au loc decontarile cu bugetul privind TVA si impozitul pe venit la sursa de plata conf art 90 din CF?Creditorul fiind desigur persoana juridica.
    Multumesc.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...