37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Tot ce trebuie să știi despre calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale în 2018

Tot ce trebuie să știi despre calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale în 2018

08.02.20185.955 views

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018.

Potrivit Dispoziției CNAS nr.II-0/10-1444 din 06.02.2018, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați in cazul persoanelor care realizează, venituri din salarii sau asimilate salariilor, o constituie sumele care se includ în salariile calculate și alte recompense, cu excepția tipurilor de drepturi și venituri din care nu se calculează, contribuții potrivit prevederilor anexei nr.5 la Legea BASS pe anul 2018.

În conformitate cu prevederile punctelor 2 și 29 din anexa nr.5 la Legea BASS pe anul 2018, în baza lunară de calcul al contribuției se includ sumele ajutorului material, care depășesc limitele prevăzute, respectiv, un salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern.

Angajatorii, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, calculează și virează, contribuția datorată de angajator conform tarifului de 23% și de 6% contribuția individuală pentru persoanele asigurate specificate, cu excepția categoriilor de plătitori prevăzuți la punctele 1.2 - 1.6.

Angajatorii din aviația civilă, care au angajate persoane a căror funcții sunt specificate în anexa nr.6 ,,Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează "în condiții speciale" la Legea BASS pe anul 2018, calculează și virează contribuția datorată de angajator conform tarifului de 33% și de 6% contribuția individuală. Pentru celelalte categorii de angajali, angajatorii prenotați aplică tariful de 23% și 6%.

Angajatorii, a căror activitate de bază, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei, este realizarea de programe și au persoane angajate, care intră sub incidența prevederilor art.24 alin. (21) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal vor calcula și vira contribuția datorată de angajator conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 {(6 150 lei x 2) x 23%=2 829 lei} și de 6% contribuția individuală.

Contribuțiile de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației aferente angajaților în raport cu veniturile salariale obținute în baza contractelor individuale de rnuncă și actelor normative ce conțin norrne ale dreptului muncii sunt parte componentă a impozitului unic (7%).

Impozitul unic se declară Serviciului Fiscal de Stat prin Declarația cu privire la impozitul unic (Forma lU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 135 din 06.11.2017, care ulterior remite pentru informare indicatorii aferenți bugetului asigurărilor sociale de stat în modul reglementat de comun acord Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Încasările de la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT, conform Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se efectuează la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei-părți în mărime de 54,7% la bugetul asigurărilor sociale de stat. Sumele calculate și încasate de la impozitul unic se înregistrează la codul ECO 145161 ,,lmpozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației".

Rezidenții parcurilor pentru angajații și/sau alte persoane fizice cu care au încheiate contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii calculează și declară contribuțiile în modul general stabilit, aplicând tarifele de 23% și 6%.

Suma indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătită de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației salarialilor săi, a căror sursă de finanțare, potrivit legislației în vigoare, este bugetul asigurărilor sociale de stat, nu se declară în Darea de seamă forma IPC18. Casa Nalională de Asigurări Sociale restituie sumele în cauză la solicitarea rezidentului parcului IT.

Pentru angajații în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii în tabelul nr. 3 din Forma IPC18 declară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaliei, venit asigurat in mărime de 60% din salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, care constituie suma de 3690 lei (6150 lei x 60)/100 și, respectiv, contribuții de asigurări sociale de stat în proporție de 6% și 23% aferente venitului asigurat menționat.
Sumele contribuțiilor de asigurări sociale ce reies din acest venit asigurat, nu se declară în obligația entității față de bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii ale tabelului nr.3 al Dării de seamă Forma IPC18.

Prezentarea Dării de seamă Forma IPC18 este obligatorie și pentru întreprinzătoriii individuali, notarii, executorii judecătorești, avocați, administratori autorizați, care au persoane angajate.

Atenție! În cazul în care persoanele numite supra, pe tot parcursul anului bugetar, nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, sau alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat o Dare de seamă o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Formularul Dării de seamă și Instrucțiunea privind modul de completare a acesteia, urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor.

În anul 2018, pentru titularii patentei de întreprinzător, mărimea contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită în sumă fixă constituie 8 424 lei. Contribuția individuală achitată lunar, constituie suma de 702 lei.

Achitarea contribuțiilor se efectuează la momentul solicitării sau prelungirii patentei de întreprinzător, pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător.

Persoanele fizice, cu excepția beneficiarilor de pensii, care nu sunt menționate în anexa nr.3 la Legea BASS pe anul 20L8, potrivit art. 5 al legii prenotate, se pot asigura benevol pe bază de contract individual încheiat cu CNAS, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 8 4241ei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual - în sumă de 2 148 lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective, lunar. Sumele lunare constituie 702 Iei și, respectiv, 179 lei.

Contribuțiile datorate de persoanele care se asigură în mod individual, vor fi achitate la momentul incheierii contractului de asigurare cu CNAS. În cazul rezilierii contractului individual de asigurare socială, contribuțiile de asigurări sociale de stat achitate, nu se restituie.

Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întirziere de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Verificarea majorărilor de întârziere calculate, poate fi realizată prin consultarea extrasului din contul curent, care este pus la dispoziție de Serviciul Fiscal de Stat.

În 2018, prevederea privind eșalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere se menține. Potrivit art. 10 al Legii BASS pe anul 2018, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalităli) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și la amenzi pot beneficia, la solicitare, de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs cu condiția că transferă integral și în termen, suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Termenul de achitare a contribuțiilor datorate este stabilit- lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În cazul în care, data de 25 este zi de odihnă, termenul se transferă pe următoarea zi lucrătoare.

Vezi care sunt codurile economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018.

Potrivit Dispoziției CNAS nr.II-0/10-1444 din 06.02.2018, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați in cazul persoanelor care realizează, venituri din salarii sau asimilate salariilor, o constituie sumele care se includ în salariile calculate și alte recompense, cu excepția tipurilor de drepturi și venituri din care nu se calculează, contribuții potrivit prevederilor anexei nr.5 la Legea BASS pe anul 2018.

În conformitate cu prevederile punctelor 2 și 29 din anexa nr.5 la Legea BASS pe anul 2018, în baza lunară de calcul al contribuției se includ sumele ajutorului material, care depășesc limitele prevăzute, respectiv, un salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern.

Angajatorii, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, calculează și virează, contribuția datorată de angajator conform tarifului de 23% și de 6% contribuția individuală pentru persoanele asigurate specificate, cu excepția categoriilor de plătitori prevăzuți la punctele 1.2 - 1.6.

Angajatorii din aviația civilă, care au angajate persoane a căror funcții sunt specificate în anexa nr.6 ,,Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează "în condiții speciale" la Legea BASS pe anul 2018, calculează și virează contribuția datorată de angajator conform tarifului de 33% și de 6% contribuția individuală. Pentru celelalte categorii de angajali, angajatorii prenotați aplică tariful de 23% și 6%.

Angajatorii, a căror activitate de bază, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei, este realizarea de programe și au persoane angajate, care intră sub incidența prevederilor art.24 alin. (21) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal vor calcula și vira contribuția datorată de angajator conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 {(6 150 lei x 2) x 23%=2 829 lei} și de 6% contribuția individuală.

Contribuțiile de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației aferente angajaților în raport cu veniturile salariale obținute în baza contractelor individuale de rnuncă și actelor normative ce conțin norrne ale dreptului muncii sunt parte componentă a impozitului unic (7%).

Impozitul unic se declară Serviciului Fiscal de Stat prin Declarația cu privire la impozitul unic (Forma lU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr. 135 din 06.11.2017, care ulterior remite pentru informare indicatorii aferenți bugetului asigurărilor sociale de stat în modul reglementat de comun acord Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Încasările de la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT, conform Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se efectuează la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei-părți în mărime de 54,7% la bugetul asigurărilor sociale de stat. Sumele calculate și încasate de la impozitul unic se înregistrează la codul ECO 145161 ,,lmpozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației".

Rezidenții parcurilor pentru angajații și/sau alte persoane fizice cu care au încheiate contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii calculează și declară contribuțiile în modul general stabilit, aplicând tarifele de 23% și 6%.

Suma indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătită de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației salarialilor săi, a căror sursă de finanțare, potrivit legislației în vigoare, este bugetul asigurărilor sociale de stat, nu se declară în Darea de seamă forma IPC18. Casa Nalională de Asigurări Sociale restituie sumele în cauză la solicitarea rezidentului parcului IT.

Pentru angajații în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii în tabelul nr. 3 din Forma IPC18 declară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaliei, venit asigurat in mărime de 60% din salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, care constituie suma de 3690 lei (6150 lei x 60)/100 și, respectiv, contribuții de asigurări sociale de stat în proporție de 6% și 23% aferente venitului asigurat menționat.
Sumele contribuțiilor de asigurări sociale ce reies din acest venit asigurat, nu se declară în obligația entității față de bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii ale tabelului nr.3 al Dării de seamă Forma IPC18.

Prezentarea Dării de seamă Forma IPC18 este obligatorie și pentru întreprinzătoriii individuali, notarii, executorii judecătorești, avocați, administratori autorizați, care au persoane angajate.

Atenție! În cazul în care persoanele numite supra, pe tot parcursul anului bugetar, nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, sau alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat o Dare de seamă o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Formularul Dării de seamă și Instrucțiunea privind modul de completare a acesteia, urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor.

În anul 2018, pentru titularii patentei de întreprinzător, mărimea contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită în sumă fixă constituie 8 424 lei. Contribuția individuală achitată lunar, constituie suma de 702 lei.

Achitarea contribuțiilor se efectuează la momentul solicitării sau prelungirii patentei de întreprinzător, pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător.

Persoanele fizice, cu excepția beneficiarilor de pensii, care nu sunt menționate în anexa nr.3 la Legea BASS pe anul 20L8, potrivit art. 5 al legii prenotate, se pot asigura benevol pe bază de contract individual încheiat cu CNAS, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 8 4241ei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual - în sumă de 2 148 lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective, lunar. Sumele lunare constituie 702 Iei și, respectiv, 179 lei.

Contribuțiile datorate de persoanele care se asigură în mod individual, vor fi achitate la momentul incheierii contractului de asigurare cu CNAS. În cazul rezilierii contractului individual de asigurare socială, contribuțiile de asigurări sociale de stat achitate, nu se restituie.

Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întirziere de 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Verificarea majorărilor de întârziere calculate, poate fi realizată prin consultarea extrasului din contul curent, care este pus la dispoziție de Serviciul Fiscal de Stat.

În 2018, prevederea privind eșalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere se menține. Potrivit art. 10 al Legii BASS pe anul 2018, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalităli) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și la amenzi pot beneficia, la solicitare, de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs cu condiția că transferă integral și în termen, suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Termenul de achitare a contribuțiilor datorate este stabilit- lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În cazul în care, data de 25 este zi de odihnă, termenul se transferă pe următoarea zi lucrătoare.

Vezi care sunt codurile economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Comentarii

  1. Hancu Natalia spune:

    In cadrul unui seminar la Inspectoratul Fiscal Centru a fost accentuat ca sunt obligati sa depuna declaratia IPC18 ABSOLUT toate entitatile precum si cele care nu au angajati sau nu au acvtivitate ceea ce vine contradictoriu afirmatiei : „Atenție! În cazul în care persoanele numite supra, pe tot parcursul anului bugetar, nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, sau alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat o Dare de seamă o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Formularul Dării de seamă și Instrucțiunea privind modul de completare a acesteia, urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor.”
    va rog mult o baza legislativa care sustine afirmatia Dvs……Multumesc

    1. Irina spune:

      Bună ziua! Informațiile prezentate în text au la baza Dispoziția CNAS nr.II-0/10-1444 din 06.02.2018. O găsiți pe pagina oficială în rubrica Cadrul Juridic/Acte normative interne/ Dispoziţii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...