37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele

27.07.20161.567 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată în MO nr. 184-192 din 01 iulie 2016.

Tipul de încălcare fiscală:

Mărimea sancţiunilor, amenzilor

Note

Împiedicarea activităţii organului fiscal, (art. 253 alin. (1) din CF

5000 lei

-

Neprezentarea, prezentarea tardivă a informaţiei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice conform prevederilor art. 197 alin. (32) şi art. 229 alin. (22), (art. 253 alin. (1¹) din CF

3000 lei

-

Neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, (art. 253 alin. (4) din CF

30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor

-

Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art. 197 alin. (32) şi (33) şi ale art. 229 alin. (22), (art. 253 alin. (4¹) din CF

30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale

pentru fiecare încălcare

Pentru neexecutarea cerinţelor din citaţia organului fiscal, (art. 253 alin. (5) din CF

Persoanele fizice - 500,lei; Persoanele juridice -5000 lei

Amenzile nu se aplică în cazul în care persoanele prezintă documente justificative în partea ce ţine de imposibilitate a prezentării acestora la organul fiscal,(art. 253 alin. (5¹) din CF

Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2).,(art. 253 alin. (6) din CF)

2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei

-

Prezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) neautentice de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) ,(art. 253 alin. (7) din CF)

10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei

-

Neprezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2), (art. 253 alin. (8) din CF)

50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei

-

Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, (art. 254 alin. (1) din CF)

7000 lei

-

Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente (art. 254 alin. (2) din CF)

5000 lei

-

Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite, (art. 254 alin. (3) din CF)

5000 lei

-

Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar, (art. 254 alin. (4) din CF)

5000 lei

Sancţiunea nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei

Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, (art. 254 alin. (5) din CF)

7000 lei

-

Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de organul fiscal în modul stabilit, (art. 254 alin. (6) din CF)

7000 lei

-

Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit, (art. 254 alin. (7) din CF)

7000 lei

-

Utilizarea terminalului de plată în numerar care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit, (art. 254 alin. (8) din CF)

7000 lei

-

Utilizarea terminalului de plată în numerar fără a emite documentul/ bonul fiscal, (art. 254 alin. (9) din CF)

5000 lei

-

Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim taxi, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită, (art. 2541 alin. (1) din CF)

3000 lei aplicată persoanei fizice - conducător al mijlocului de transport

-

Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet - bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje - bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor), (art. 2541 alin. (2) din CF)

3000 lei aplicată agentului transportator

-

Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui, (art. 255 din CF)

4000 lei

-

Încălcarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a obligaţiunilor acesteia în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare, (art. 256 alin. (4) din CF)

3000 lei

-

Încălcarea regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea tardivă organului fiscal a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al contribuabilului, (art. 256 alin. (5) din CF)

6000 lei

-

Efectuarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a unor operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului fără ca organul fiscal să confirme luarea la
evidenţă a contului bancar deschis, (art. 256 alin. (6) din CF)

30% din sumele înscrise în acest cont

 -

Neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize (art. 256 alin. (7) din CF)

10% din volumul de livrări impozabile, exceptînd cazurile de livrări impozabile destinate numai exportului

În cazul aplicării amenzii în conformitate cu prezentul alineat, amenda prevăzută la art. 261 alin. (5) nu se aplică, (art. 256 alin. (7) din CF)

Neprezentarea sau prezentarea tardivă la organul fiscal de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate, (art. 256 alin. (8) din CF)

5.000 lei pentru fiecare cont bancar

-

Folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale), (art. 257 alin. (2) din CF)

O amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente

Prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile financiare în baza IFRS, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate (art. 257 alin. (7) din CF)

Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) şi/sau lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile, (art. 257 alin. (5) din CF)

50000 de lei, cu calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art. 189 alin.(2)

Prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile financiare în baza IFRS, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate (art. 257 alin. (7) din CF)

Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectoratului fiscal de stat responsabil de activitatea postului fiscal, (art. 257 alin. (8) din CF)

O amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective

-

Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate, (art. 257¹ din CF)

50% din valoarea tranzacţiei

-

Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici, (art. 259 alin. (1) din CF)

10% din suma neînregistrată în termen

-

Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină, (art. 259 alin. (2) din CF)

5% din suma înregistrată

-

Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată şi/sau a ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar, (art. 259 alin. (3) din CF)

2% din suma care trebuie plătită pentru fiecare zi de întîrziere

-

Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de plată a sumelor încasate de la contribuabil (art. 259 alin. (4) din CF)

5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întârziere

-

Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la organul fiscal a informaţiei despre înscrierea în contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont, (art. 259 alin. (5) din CF)

1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere

-

Neexecutarea sau executarea eronată de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) şi alţi prestatori de servicii de plată a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil, (art. 259 alin. (6) din CF)

200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat

-

Neprezentarea dării de seamă fiscale, (art. 260 alin. (1) din CF)

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate

-

Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale, (art. 260 alin. (2) din CF)

200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv

-

Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică, (art. 260 alin. (3) din CF)

1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice

-

Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art. 117 şi 1171,(art. 260 alin. (4) din CF)

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite

-

Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, (art. 260 alin. (4¹) din CF)

3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite

-

Micşorarea (diminuarea) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2011, (art. 260 alin. (5) din CF)

15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil

-

Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată, (art. 260¹ din CF)

200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei

 -

Diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice, (art. 261 alin. (4) din CF)

30% din suma diminuării

Prevederile respective nu se aplică în cazul în care contribuabilul depune de sine stătător darea de seamă corectată în conformitate cu art.188, cu condiţia ca aceasta să nu conţină informaţii şi date neveridice, (art. 261 alin. (4¹) din CF)

Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor, (art. 261 alin. (5) din CF)

în mărimea impozitului, taxei nedeclarate

-

Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, (art. 261 alin. (6) din CF)

în cuantum calculat, în modul stabilit la art. 228 alin. (3). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei

Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi)

Lipsa "Timbrelor de acciz" la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor "Timbre de acciz" falsificate ori nevalabile, (art. 262 din CF)

30000 de lei

-

Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori, (art. 262¹ alin. (1) din CF)

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei

-

Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru), (art. 262¹ alin. (2) din CF)

50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării

-

Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale, (art. 263 alin. (1) din CF)

Persoane fizice - 5000 lei; Agenţi economici - 10000 lei

-

Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere a bunurilor sechestrate, (art. 263 alin. (2) din CF)

Persoane fizice - 5000 lei; Persoanei juridice - 10000 lei

-

Delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate de către persoana căreia i-au fost încredinţate spre păstrare sau de către persoana obligată să le asigure integritatea, conform legii, (art. 263 alin. (3) din CF)

valoarea bunurilor sechestrate, care au fost delapidate, înstrăinate, substituite sau tăinuite

-

Efectuarea de operaţiuni cu valori mobiliare sechestrate, după sistarea operaţiunilor, (art. 263 alin. (4) din CF)

20% din suma operaţiunii

-

Ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat, (art. 263¹ din CF)

40000 lei

-

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...