37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Taxa pentru folosirea zonei drumului public. Cum se calculează

Taxa pentru folosirea zonei drumului public. Cum se calculează

13.11.20171.117 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform art. 363 din Codul fiscal al Republicii Moldova, obiect al impunerii sunt proiectele de amplasare în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, tarabe, unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei.

Dar, pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor este obligatorie deţinerea autorizaţiei.

Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

Pentru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin:

 • înmulţirea cotei taxei cu numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr.6 la Titlul IX din Codul fiscal;
 • înmulţirea cotei taxei cu numărul:
  - contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat, în cazul obiectului impunerii specificat la pct.4 lit.a) din anexa nr.6;
  - posturilor de prestare a serviciilor, în cazul obiectului impunerii specificat la pct.4 lit.b) din anexa nr.6;
  - punctelor de vulcanizare, în cazul obiectului impunerii specificat la pct.4 lit.c) din anexa nr.6;
 • înmulţirea cotei taxei cu numărul de obiective amplasate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct.4 lit.d) şi e) din anexa nr.6;
 • înmulţirea cotei taxei cu fiecare metru pătrat de suprafaţă a terenului proprietate publică a statului din zona drumului folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului, în cazul obiectelor impunerii de la pct.4 din anexa nr.6.

Taxa se achită până la efectuarea acţiunilor specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 şi până la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct.4 din anexă. Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de SFS.

Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, până la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind suma taxei calculate pentru anul curent, precum şi privind sumele taxei achitate în anul precedent la eliberarea autorizaţiei, se prezintă de către subiectul impunerii anual, până la 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21).

Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoarele de drum în a căror zonă de protecţie sunt amplasate obiective de prestare a serviciilor rutiere transmit, până la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, SFS o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, în forma stabilită de SFS.

În cazul în care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv căile de acces, parcările şi spaţiile verzi) este situat parţial în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa pentru teren se calculează doar pentru suprafaţa de teren proprietate publică a statului, delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie, teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului.

Dacă obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a fost amplasat sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează, în modul stabilit, din ziua în care a fost obţinută autorizaţia pentru amplasare sau, respectiv, până în ziua în care obiectivul a fost lichidat. Se consideră că obiectivul a fost lichidat din data retragerii autorizaţiei de către organul abilitat al administraţiei publice centrale.

Taxele achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr.6 nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului.

Conform Codului fiscal, organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă SFS, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii cărora le-au fost retrase autorizaţiile, indicând şi data retragerii autorizaţiilor.

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, pentru pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, se va calcula de către:

 • organul de resort - pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere (art. 366 alin. 3 al Codului fiscal);
 • subiecţii impunerii - deţinători ai autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - pentru perioadele fiscale următoare după ce au fost obţinute autorizaţiile de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 361 alin. 4 al Codului fiscal).

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere este următoarea:

Pentru obiectivele prevăzute la pct. 4, suprafaţa terenului supusă taxării va fi suprafaţa terenului proprietate publică a statului din zona drumului (delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie), teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului cu toate construcţiile auxiliare, inclusiv pentru realizarea căilor de acces la drumuri, parcărilor şi pentru amenajarea spaţiilor verzi.

Numărul de posturi se determină pornind de la numărul de autovehicule care pot fi deservite.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...