37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Statul va acorda facilități fiscale pentru susținerea antreprenoriatului social

Statul va acorda facilități fiscale pentru susținerea antreprenoriatului social

27.11.20171.389 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, a fost modificată și completată conform Legii Parlamentului nr. 223 din 2 noiembrie 2017, publicată în ediția din 24.11.2017 a Monitorului Oficial. Potrivit amendamentelor, Legea a fost completată cu un nou capitol VI1 intitulat, „Antreprenoriatul social şi întreprinderea socială".

Activitatea de antreprenoriat social, desfășurată de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, este orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației, prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale.

Se consideră activităţi de antreprenoriat social, activităţile din domeniile orientate spre:

    - crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei;
    - protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor lor în scopul incluziunii sociale a acestora;
    - promovarea posibilităţilor de încadrare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de orientare şi formare profesională, de consultanţă şi asistenţă la iniţierea unei activităţi de întreprinzător;
    - realizarea activităţilor care să contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare regională, inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare social-economică în regiuni şi în interiorul lor, consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientată spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare;
    - prestarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi spre asigurarea sustenabilităţii financiare în vederea dezvoltării şi extinderii serviciilor sociale;
    - promovarea activităţilor de protecţie a mediului;
    - gestionarea deşeurilor în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, precum și în scopul prevenirii poluării mediului;
    - promovarea activităţilor de protecţie a patrimoniului naţional;
    - realizarea activităţilor de turism şi sport în scopul recreerii şi al socializării, etc.

Întreprinderea socială, reprezintă întreprinderea constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar.

Scopul întreprinderilor sociale de inserţie, este crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.

Pot obţine statut de întreprindere socială, societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, constituite de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social, vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
    - desfăşoară activităţi în cel puţin unul dintre domeniile prevăzute mai sus;
    - asigură asociaţilor drept de vot egal, indiferent de participaţiunea la capitalul social;
    - reinvestesc cel puţin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile prevăzute mai sus şi stipulate expres în actul de constituire;
    - aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurînd niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 5;
    - nu au datorii la bugetul public naţional, etc.

Pot obţine statut de întreprindere socială de inserție, entitățile ce vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
a) au permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparținând categoriilor defavorizate ale populaţiei, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
b) stipulează expres în actul de constituire, ca obiectiv, crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.

Statutul de întreprindere socială sau statutul de întreprindere socială de inserţie, se va atribui de Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada respectării condiţiilor care au stat la baza atribuirii statutului respectiv, şi se va obţine din momentul înscrierii sintagmei „Întreprindere socială" sau „Întreprindere socială de inserţie" în actele de constituire ale întreprinderii şi în registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă.

Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social, va exercita următoarele atribuţii principale:

 • elaborarea studiilor şi rapoartelor în domeniul antreprenoriatului social;
 • participarea la elaborarea politicilor publice şi a actelor normative în domeniul antreprenoriatului social;
 • va înainta recomandări privind îmbunătăţirea mediului de dezvoltare a antreprenoriatului social;
 • va atribui şi retrage statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserţie.

Printre membrii Comisiei, se vor regăsi reprezentanți din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a Ministerului Finanţelor și Ministerului Justiţiei, la nivel de secretar de stat.

În ceea ce privește încurajarea antreprenoriatului social, statul va acorda facilităţi fiscale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social conform Codului fiscal.

Întreprinderile sociale de inserție vor beneficiază de:

 • consiliere gratuită din partea autorităților și instituțiilor publice la constituirea şi/sau la dezvoltarea afacerii;
 • dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice;
 • ajutor de stat prin intermediul programelor de stat aprobate cu respectarea legislației în domeniu.

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:

 • atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost atribuit statutul de întreprindere socială de inserție;
 • sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul comunității, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere pentru acestea;
 • sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
 • alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite, acordate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii.

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, a fost modificată și completată conform Legii Parlamentului nr. 223 din 2 noiembrie 2017, publicată în ediția din 24.11.2017 a Monitorului Oficial. Potrivit amendamentelor, Legea a fost completată cu un nou capitol VI1 intitulat, „Antreprenoriatul social şi întreprinderea socială".

Activitatea de antreprenoriat social, desfășurată de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, este orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației, prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale.

Se consideră activităţi de antreprenoriat social, activităţile din domeniile orientate spre:

    - crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei;
    - protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor lor în scopul incluziunii sociale a acestora;
    - promovarea posibilităţilor de încadrare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de orientare şi formare profesională, de consultanţă şi asistenţă la iniţierea unei activităţi de întreprinzător;
    - realizarea activităţilor care să contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare regională, inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare social-economică în regiuni şi în interiorul lor, consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientată spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare;
    - prestarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi spre asigurarea sustenabilităţii financiare în vederea dezvoltării şi extinderii serviciilor sociale;
    - promovarea activităţilor de protecţie a mediului;
    - gestionarea deşeurilor în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, precum și în scopul prevenirii poluării mediului;
    - promovarea activităţilor de protecţie a patrimoniului naţional;
    - realizarea activităţilor de turism şi sport în scopul recreerii şi al socializării, etc.

Întreprinderea socială, reprezintă întreprinderea constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar.

Scopul întreprinderilor sociale de inserţie, este crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.

Pot obţine statut de întreprindere socială, societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, constituite de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social, vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
    - desfăşoară activităţi în cel puţin unul dintre domeniile prevăzute mai sus;
    - asigură asociaţilor drept de vot egal, indiferent de participaţiunea la capitalul social;
    - reinvestesc cel puţin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile prevăzute mai sus şi stipulate expres în actul de constituire;
    - aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurînd niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 5;
    - nu au datorii la bugetul public naţional, etc.

Pot obţine statut de întreprindere socială de inserție, entitățile ce vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
a) au permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparținând categoriilor defavorizate ale populaţiei, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
b) stipulează expres în actul de constituire, ca obiectiv, crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.

Statutul de întreprindere socială sau statutul de întreprindere socială de inserţie, se va atribui de Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada respectării condiţiilor care au stat la baza atribuirii statutului respectiv, şi se va obţine din momentul înscrierii sintagmei „Întreprindere socială" sau „Întreprindere socială de inserţie" în actele de constituire ale întreprinderii şi în registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă.

Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social, va exercita următoarele atribuţii principale:

 • elaborarea studiilor şi rapoartelor în domeniul antreprenoriatului social;
 • participarea la elaborarea politicilor publice şi a actelor normative în domeniul antreprenoriatului social;
 • va înainta recomandări privind îmbunătăţirea mediului de dezvoltare a antreprenoriatului social;
 • va atribui şi retrage statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserţie.

Printre membrii Comisiei, se vor regăsi reprezentanți din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a Ministerului Finanţelor și Ministerului Justiţiei, la nivel de secretar de stat.

În ceea ce privește încurajarea antreprenoriatului social, statul va acorda facilităţi fiscale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social conform Codului fiscal.

Întreprinderile sociale de inserție vor beneficiază de:

 • consiliere gratuită din partea autorităților și instituțiilor publice la constituirea şi/sau la dezvoltarea afacerii;
 • dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice;
 • ajutor de stat prin intermediul programelor de stat aprobate cu respectarea legislației în domeniu.

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:

 • atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost atribuit statutul de întreprindere socială de inserție;
 • sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul comunității, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere pentru acestea;
 • sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
 • alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite, acordate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii.

Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...