37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Soluţionarea conflictelor colective de muncă. Înaintarea revendicărilor de către salariați

Soluţionarea conflictelor colective de muncă. Înaintarea revendicărilor de către salariați

04.09.20171.063 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin conflicte colective de muncă se înţeleg divergenţele nesoluţionate dintre salariaţi (reprezentanţii lor) şi angajatori (reprezentanţii lor):

  • privind stabilirea şi modificarea condiţiilor de muncă (inclusiv a salariului);
  • privind purtarea negocierilor colective, încheierea, modificarea şi executarea contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colective;
  • privind refuzul angajatorului de a lua în considerare poziţia reprezentanţilor salariaţilor în procesul adoptării, în cadrul unităţii, a actelor juridice ce conţin norme ale dreptului muncii;
  • privind divergenţele referitoare la interesele economice, sociale, profesionale şi culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între partenerii sociali.

Conform art. 352 alin. (2) din Codul muncii, momentul declanşării conflictului colectiv de muncă reprezintă data la care a fost comunicată hotărârea angajatorului (reprezentanţilor săi la diferite niveluri) sau, după caz, a autorităţii publice respective privind refuzul, total sau parţial, de a îndeplini revendicările salariaţilor (reprezentanţilor lor) ori data la care angajatorul (reprezentanţii săi) sau autoritatea publică respectivă urma să răspundă la aceste revendicări, ori data întocmirii procesului-verbal privind divergenţele în cadrul negocierilor colective.

Prin procedură de conciliere se înţelege examinarea conflictului colectiv de muncă, în scopul soluţionării lui, în cadrul unei comisii de conciliere.

Înaintarea revendicărilor

În toate cazurile în care într-o unitate există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă, reprezentanţii salariaţilor au dreptul să înainteze angajatorului revendicările lor privind stabilirea unor noi condiţii de muncă sau modificarea celor existente, purtarea negocierilor colective, încheierea, modificarea şi executarea contractului colectiv de muncă.

Revendicările salariaţilor sunt înaintate angajatorului (reprezentanţilor acestuia) în formă scrisă. Acestea trebuie să fie motivate şi să conţină referiri concrete la normele încălcate ale legislaţiei în vigoare. Angajatorul este obligat să primească revendicările înaintate şi să le înregistreze în modul stabilit.

Copiile revendicărilor pot fi remise, după caz, organelor ierarhic superioare ale unităţii, patronatelor, sindicatelor de ramură, autorităţilor publice centrale şi locale. Angajatorul este obligat să răspundă în scris reprezentanţilor salariaţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării revendicărilor.

Procedura de conciliere

Articolul 359 din Codul muncii prevede că procedura de conciliere se desfăşoară între părţile conflictului, în cadrul unei comisii de conciliere. Aceasta se constituie dintr-un număr egal de reprezentanţi ai părţilor conflictului, la iniţiativa uneia din ele. Ea se constituie ad hoc, ori de câte ori apare un conflict colectiv de muncă.

Drept temei pentru constituirea comisiei de conciliere servesc ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului (reprezentanţilor acestuia) şi hotărârea (decizia) respectivă a reprezentanţilor salariaţilor. Preşedintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea voturilor membrilor comisiei. Mai mult, angajatorul este obligat să creeze condiţii normale de lucru comisiei de conciliere.

Dezbaterile comisiei de conciliere sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit în 2 sau mai multe exemplare, după caz, în care se vor indica măsurile generale sau parţiale de soluţionare a conflictului, asupra cărora au convenit părţile.

Dacă membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanţii salariaţilor, comisia va adopta, în termen de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părţile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere, preşedintele comisiei va informa în scris despre acest lucru părţile conflictului în termen de 24 de ore.

Soluţionarea conflictelor colective de muncă în instanţa de judecată

Dacă părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu sunt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele este în drept să depună, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei sau primirii informaţiei respective (art.359 alin.(8) şi (9) din Codul muncii), o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată. Aceasta va convoca părţile conflictului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Instanţa va examina cererea de soluţionare a conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărâre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă. Hotărârea va fi remisă părților în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii.

Constatarea nulităţii contractului colectiv de muncă sau a convenţiei colective şi a legalităţii grevei

Cererile privind soluţionarea conflictelor colective de muncă referitoare la constatarea nulităţii contractului colectiv de muncă, a convenţiei colective sau a unor clauze ale acestora pot fi depuse de părţi la instanţele de judecată începând cu data semnării contractului colectiv de muncă sau a convenţiei colective.

Cererile privind soluţionarea conflictelor colective de muncă referitoare la constatarea legalităţii grevei pot fi depuse de părţi la instanţele de judecată, începând cu data declarării grevei conform art. 362 din Codul muncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...