37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2015   »   SNC “PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

SNC “PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

versiunea în limba rusă

 

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară, IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" şi IAS 7 "Situaţia fluxurilor de trezorerie".

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea formularelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare cu scop general (în continuare - situaţii financiare).

Domeniu de aplicare

3. Prezentul standard reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare complete şi simplificate ale entităţilor care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate.

4. Prezentul standard nu reglementează modul de întocmire a situaţiilor financiare ale:

1) entităţilor de interes public şi altor entităţi care aplică IFRS (IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare");

2) organizaţiilor necomerciale (Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale);

3) instituţiilor publice (Norme stabilite de Ministerul Finanţelor).

Definiţii

5. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Fluxuri de numerar - intrări şi/sau ieşiri de mijloace şi documente băneşti.

Modificări de capital propriu - majorări şi diminuări ale elementelor de capital propriu.

Situaţii financiare - set de rapoarte care conţin informaţii privind poziţia financiară, performanţa financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile de numerar ale entităţii pe o perioadă de gestiune.

Performanţă financiară - relaţia dintre veniturile şi cheltuielile entităţii prezentate în situaţia de profit şi pierdere.

Poziţie financiară - relaţia dintre activele, capitalul propriu şi datoriile entităţii prezentate în bilanţ.

Valoare contabilă - valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după deducerea amortizării şi pierderilor din depreciere cumulate.

Scopul şi componenţa situaţiilor financiare

6. Situaţiile financiare au drept scop prezentarea informaţiilor utile în luarea deciziilor economice pentru o gamă largă de utilizatori cum ar fi: proprietarii (acţionarii, asociaţii), creditorii, clienţii, salariaţii, autorităţile publice şi publicul. Pentru realizarea acestui scop situaţiile financiare oferă informaţii despre:

1) active;

2) capital propriu;

3) datorii;

4) venituri şi cheltuieli;

5) fluxuri de numerar.

7. În funcţie de criteriile stabilite în Legea contabilităţii şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor entitatea poate întocmi:

1) situaţii financiare complete; sau

2) situaţii financiare simplificate.

8. Situaţiile financiare complete cuprind:

1) bilanţul;

2) situaţia de profit şi pierdere;

3) situaţia modificărilor capitalului propriu;

4) situaţia fluxurilor de numerar;

5) notele la situaţiile financiare.

9. Situaţiile financiare simplificate cuprind:

1) bilanţul;

2) situaţia de profit şi pierdere;

3) nota explicativă.

Principii de bază şi caracteristici calitative

10. Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu următoarele principii de bază:

1) continuitatea activităţii - prevede întocmirea situaţiilor financiare pornind de la ipoteza că entitatea îşi va continua în mod normal funcţionarea cel puţin pe o perioadă de 12 luni din data raportării fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea. În cazul în care situaţiile financiare nu se întocmesc conform principiului continuităţii activităţii trebuie prezentată baza de întocmire a situaţiilor financiare şi motivul pentru care entitatea nu poate să-şi continue activitatea;

2) contabilitatea de angajamente - impune recunoaşterea elementelor situaţiilor financiare, cu excepţia elementelor situaţiei fluxurilor de numerar, pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau compensării în altă formă;

3) separarea patrimoniului şi datoriilor - prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor despre patrimoniul şi datoriile entităţii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul şi datoriile proprietarilor şi ale altor entităţi;

4) necompensarea - constă în prezentarea distinctă în situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu excepţia cazurilor în care compensarea este permisă de Standardele Naţionale de Contabilitate;

5) consecvenţa prezentării - prevede menţinerea modului de prezentare şi de clasificare a elementelor în situaţiile financiare de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepţia cazurilor cînd:

a) în urma unei modificări semnificative în natura activităţii entităţii sau în urma unei analize a indicatorilor situaţiilor financiare, este mai relevantă o altă prezentare sau clasificare a elementelor situaţiilor financiare ţinînd cont de metodele şi procedeele politicilor contabile elaborate conform SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare";

b) în Standardele Naţionale de Contabilitate a fost modificat modul de prezentare a elementelor situaţiilor financiare.

11. Informaţiile din situaţiile financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative:

1) inteligibilitatea - informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis;

2) relevanţa - informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute pe aceştia să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările lor anterioare;

3) credibilitatea - informaţiile trebuie să fie complete, neutre şi fără erori semnificative;

4) comparabilitatea - situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative aferente perioadei precedente pentru toate elementele raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă Standardele Naţionale de Contabilitate nu permit altfel.

12. Pentru ca informaţiile din situaţiile financiare să corespundă caracteristicilor calitative prevăzute în pct.11 este necesar ca:

1) să se stabilească un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare;

2) informaţiile să fie oportune pentru luarea deciziilor de către utilizatori;

3) beneficiile provenite din utilizarea informaţiilor să depăşească costul obţinerii acestora.

Formularele şi conţinutul situaţiilor financiare 

Reguli generale

13. Situaţiile financiare se întocmesc conform formularelor din anexele la prezentul standard.

14. Situaţiile financiare se întocmesc şi se prezintă anual. În cazul modificării datei de raportare şi prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, entitatea trebuie se dezvăluie:

1) perioada acoperită de situaţiile financiare;

2) motivul stabilirii unei perioade de gestiune mai lungi sau mai scurte de un an; şi

3) faptul că informaţiile din situaţiile financiare nu sînt pe deplin comparabile (de exemplu, pentru entităţile nou înregistrate prima perioadă de gestiune se consideră perioada din data înregistrării de stat a entităţii pînă la 31 decembrie al aceluiaşi an calendaristic. În cazul în care înregistrarea de stat a entităţii are loc după 1 octombrie, prima perioadă de gestiune se consideră perioada din data înregistrării de stat pînă la 31 decembrie al următorului an calendaristic).

15. Situaţiile financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi subdiviziunilor entităţii amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

16. Situaţiile financiare se întocmesc în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii pentru confirmarea existenţei şi stării activelor şi pasivelor.

17. Situaţiile financiare trebuie identificate şi separate de alte informaţii prezentate în acelaşi document, de exemplu, în raportul anual al entităţii sau în prospectul de emisiuni a valorilor mobiliare.

18. Entitatea trebuie să identifice în mod clar situaţiile financiare şi să evidenţieze în mod special următoarele informaţii:

1) denumirea entităţii şi alte elemente de identificare;

2) data raportării sau perioada acoperită de situaţiile financiare;

3) activitatea de bază;

4) forma de proprietate;

5) forma juridică de organizare;

6) unitatea de măsură.

19. Erorile depistate la întocmirea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

20. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:

1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare cum ar fi: inventarierea generală a elementelor contabile, decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar, întocmirea înregistrărilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung etc.;

2) completarea formularelor situaţiilor financiare;

3) întocmirea notelor/notelor explicative la situaţiile financiare;

4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare;

5) reformarea bilanţului.

Bilanţul 

Generalităţi

21. Bilanţul prezintă poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind:

1) activele - resurse economice identificabile şi controlabile de către entitate ce provin din fapte economice trecute din a căror utilizare se aşteaptă obţinerea unor beneficii economice;

2) capitalul propriu - mărimea rămasă în activele entităţii după scăderea datoriilor;

3) datoriile - obligaţii actuale ale entităţii provenite din fapte economice trecute a căror stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice.

22. În bilanţ totalul activelor este echivalent cu suma totalurilor capitalului propriu şi datoriilor.

23. Activele sînt prezentate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţii acestora, iar datoriile în baza creşterii exigibilităţii.

24. În funcţie de gradul de lichiditate, activele se divizează în:

1) active circulante, care reprezintă activele ce se aşteaptă să fie consumate în ciclul normal de activitate, vîndute sau primite în termen de 12 luni sau care reprezintă numerar;

2) active imobilizate, care cuprind toate celelalte active, cu excepţia celor circulante.

25. Ciclul normal de activitate al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre momentul achiziţionării activelor care sînt destinate procesării şi momentul transformării lor în numerar.Cînd pentru o entitate acest ciclu nu este clar, durata lui se consideră 12 luni. Stocurile care sînt vîndute, consumate, procesate şi creanţele care sînt achitate ca parte a ciclului normal de activitate într-o perioadă ce depăşeşte 12 luni din data raportării, se consideră active circulante (de exemplu, materia primă, materialele, producţia în curs de execuţie care necesită maturare şi păstrare la entitatea de vinificaţie, fructele şi sucurile sulfitate sau congelate la entitatea de conserve).

26. În funcţie de gradul exigibilităţii, datoriile se împart în:

1) datorii curente, care includ datoriile ce se aşteaptă să fie achitate sau decontate în termen de 12 luni din data raportării;

2) datoriile pe termen lung, care cuprind toate celelalte datorii, cu excepţia celor curente.

27. Datoriile comerciale şi cele faţă de angajaţi care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de activitate sînt datorii curente, chiar dacă ele sînt exigibile într-un termen ce depăşeşte 12 luni din data raportării.

28. La data raportării entitatea determină cota curentă a activelor imobilizate şi a datoriilor pe termen lung, care se reflectă în bilanţ, respectiv în componenţa activelor circulante şi/sau datoriilor curente.

29. Creanţele, numerarul şi datoriile în valută străină se recalculează şi se reflectă în bilanţ în conformitate cu SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă".

30. Bilanţul se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 1.

Active

31. În rîndul 010 "Imobilizări necorporale" se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în utilizare şi în curs de execuţie determinată în conformitate cu SNC "Imobilizări necorporale şi corporale".

Exemplul 1. O entitate la data raportării dispune de următoarele informaţii:

- costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie - 78000 lei;

- costul imobilizărilor necorporale în utilizare - 450000 lei;

- suma amortizării cumulate - 85000 lei;

- pierderile din depreciere - 24000 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd.010 "Imobilizări necorporale" din bilanţ valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în sumă de 419000 lei (78000 lei + 450000 lei - 85000 lei - 24000 lei).

32. În rîndul 020 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se reflectă costurile aferente imobilizărilor corporale aflate în perioada de creare şi/sau pregătire spre utilizare pînă la data punerii în exploatare, care se determină în conformitate cu SNC "Imobilizări necorporale şi corporale".

33. În rîndurile 030 "Terenuri" şi 040 "Mijloace fixe" se reflectă valoarea contabilă a terenurilor, mijloacelor fixe proprii şi primite în leasing financiar şi/sau în gestiune economică aflate în exploatare.

Exemplul 2. O entitate la data raportării dispune de următoarele informaţii:

- costul de intrare a mijloacelor fixe - 4500000 lei;

- amortizarea cumulată - 870000 lei;

- pierderea din depreciere - 390000 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea va reflecta în rd.040 "Mijloace fixe" din bilanţ valoarea contabilă a mijloacelor fixe în sumă de 3240000 lei (4500000 lei - 870000 lei - 390000 lei).

34. În rîndul 050 "Resurse minerale" se reflectă valoarea contabilă a resurselor minerale aflate în extracţie, care se determină în conformitate cu SNC "Imobilizări necorporale şi corporale".

35. În rîndul 060 "Active biologice imobilizate" se reflectă valoarea contabilă a animalelor de muncă şi productive (taurii, caii de tracţiune, vacile, ovinele, porcinele, caprinele etc.), plantaţiilor perene (livezile, viile, pepinierele viticole şi pomicole etc.), care se determină în conformitate cu SNC "Particularităţile contabilităţii în agricultură".

36. În rîndurile 070 "Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate" şi 080 "Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate" se înscrie valoarea investiţiilor pe termen lung (acţiunile procurate, cotele de participaţie, obligaţiunile procurate, împrumuturile acordate, alte investiţii pe termen lung) care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare" şi SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă".

37. În rîndul 090 "Investiţii imobiliare" se reflectă valoarea contabilă a investiţiilor imobiliare, care se determină în conformitate cu SNC "Investiţii imobiliare".

38. În rîndul 100 "Creanţe pe termen lung" se indică valoarea creanţelor cu termenul de stingere ce depăşeşte 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

39. În rîndul 110 "Avansuri acordate pe termen lung" se indică suma avansurilor acordate cu termenul de stingere ce depăşeşte 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

40. În rîndul 120 "Alte active imobilizate" se înscrie suma cheltuielilor anticipate pe termen lung, valoarea activelor amînate privind impozitul pe venit şi a altor active imobilizate.

41. În rîndul 130 "Total active imobilizate" se indică valoarea totală a activelor imobilizate, determinată prin relaţia: rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120.

42. În rîndurile 140 "Materiale", 150 "Active biologice circulante", 160 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", 170 "Producţia în curs de execuţie şi produse" şi 180 "Mărfuri" se înscrie valoarea contabilă a acestor stocuri, care se determină în conformitate cu SNC "Stocuri" şi SNC "Particularităţile contabilităţii în agricultură".

43. În rîndul 190 "Creanţe comerciale" se înscrie valoarea creanţelor curente ale cumpărătorilor şi clienţilor din ţară şi din străinătate, precum şi creanţele aferente cambiilor primite, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

Exemplul 3. O entitate la data raportării dispune de următoarele date: creanţele cumpărătorilor şi clienţilor din ţară - 658000 lei, din străinătate - 392000 lei, suma provizioanelor (corecţiilor) pentru creanţele compromise - 45000 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd.190 "Creanţe comerciale" din bilanţ suma de 1005000 lei (658000 lei + 392000 lei - 45000 lei).

44. În rîndul 200 "Creanţe ale părţilor afiliate" se reflectă suma creanţelor curente ale părţilor afiliate, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare" şi SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă".

45. În rîndul 210 "Avansuri acordate curente" se înscrie suma avansurilor acordate furnizorilor de active şi prestatorilor de servicii pe un termen nu mai mare de 12 luni, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

46. În rîndurile 220 "Creanţe ale bugetului" şi 230 "Creanţe ale personalului" se reflectă suma creanţelor bugetului şi personalului, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

47. În rîndul 240 "Alte creanţe curente" se înscrie suma creanţelor privind arenda, leasingul, locaţiunea, dobînzile, redevenţele şi alte venituri calculate, creanţele preliminate, precum şi suma altor creanţe, cum ar fi creanţele curente calculate ale companiilor de asigurare privind despăgubirile, creanţele organelor de asigurări sociale, creanţele privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute, creanţele privind alte operaţii.

48. În rîndurile 250 "Numerar în casierie şi la conturi curente" şi 260 "Alte elemente de numerar" se înscrie suma totală a numerarului din casierie şi, respectiv, la conturile curente în monedă naţională şi valută străină, a numerarului la alte conturi bancare, în expediţie şi valoarea documentelor băneşti (timbrelor taxei de stat, mărcilor poştale, biletelor de călătorie plătite, biletelor de tratament şi odihnă etc.).

49. În rîndurile 270 "Investiţii financiare curente în părţi neafiliate" şi 280 "Investiţii financiare curente în părţi afiliate" se indică valoarea titlurilor de valoare procurate, depozitelor bancare, împrumuturilor acordate şi alte investiţii în părţi neafiliate, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

50. În rîndul 290 "Alte active circulante" se reflectă suma cheltuielilor anticipate curente şi valoarea altor active circulante.

51. În rîndul 300 "Total active circulante" se indică valoarea totală a activelor circulante, determinată prin relaţia: rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290.

52. În rîndul 310 "Total active" se înscrie valoarea totală a activelor imobilizate şi circulante ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.130 + rd.300. 

Capital propriu

53. În rîndul 320 "Capital social şi suplimentar" se înscrie valoarea capitalului social, suplimentar, nevărsat, neînregistrat şi retras, care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

Exemplul 4. O entitate la data raportării dispune de următoarele date privind soldurile:

- capitalului social - 1350000 lei;

- capitalului suplimentar - 160000 lei;

- capitalului nevărsat - 240000 lei;

- capitalului retras - 180000 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea înscrie în rîndul 320 "Capital social şi suplimentar" din bilanţ suma de 1090000 lei (1350000 lei + 160000 lei - 240000 lei - 180000 lei).

54. În rîndul 330 "Rezerve" se reflectă suma totală a capitalului de rezervă, a rezervelor statutare şi altor rezerve constituite de către entitate.

55. În rîndul 340 "Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se înscrie rezultatul obţinut al anilor precedenţi depistat în perioada de gestiune: profitul - cu cifre pozitive, pierderea - cu semnul minus (între paranteze).

56. În rîndul 350 "Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi" se reflectă suma profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii", precum şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile.

57. În rîndul 360 "Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se înscrie suma profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune (între paranteze), care se determină în situaţia de profit şi pierdere.

58. În rîndul 370 "Profit utilizat al perioadei de gestiune" se reflectă între paranteze suma profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru plata dividendelor, constituirea rezervelor şi în alte scopuri conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii.

59. În rîndul 380 "Alte elemente de capital propriu" se reflectă suma altor elemente de capital propriu, cum ar fi diferenţele de reevaluare a activelor imobilizate pentru entităţile care aplică modelul reevaluării conform IFRS, subvenţiile primite de către entităţile cu proprietate publică de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi decontate (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

60. În rîndul 390 "Total capital propriu" se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380.

Datorii

61. În rîndul 400 "Credite bancare pe termen lung" se reflectă suma totală a creditelor bancare primite pe un termen mai mare de 12 luni din data raportării.

62. În rîndul 410 "Împrumuturi pe termen lung" se reflectă suma totală a împrumuturilor primite, inclusiv valoarea obligaţiunilor emise şi plasate, a cambiilor acordate pe un termen mai mare de 12 luni din data raportării.

63. În rîndul 420 "Datorii pe termen lung privind leasingul financiar" se înscrie suma datoriilor pe termen lung aferente principalului (valorii rambursabile) privind operaţiile de leasing financiar, care se determină în conformitate cu SNC "Contracte de leasing".

64. În rîndul 430 "Alte datorii pe termen lung" se reflectă suma datoriilor comerciale, veniturilor anticipate, finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, provizioanelor şi altor datorii pe termen lung cu termenul de stingere (decontare) mai mare de 12 luni din data raportării.

65. În rîndul 440 "Total datorii pe termen lung" se reflectă suma totală a datoriilor pe termen lung ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430.

66. În rîndul 450 "Credite bancare pe termen scurt" se indică suma creditelor bancare primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni din data raportării.

67. În rîndul 460 "Împrumuturi pe termen scurt" se indică suma împrumuturilor primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni din data raportării.

68. În rîndul 470 "Datorii comerciale" se înscrie suma datoriilor entităţii faţă de furnizori privind bunurile procurate şi serviciile primite care urmează a fi achitate sau trecute în cont în termen de 12 luni din data raportării.

69. În rîndul 480 "Datorii faţă de părţile afiliate" se indică suma datoriilor entităţii faţă de întreprinderile-fiice, asociate, societăţile civile şi alte părţi afiliate a căror componenţă se determină în conformitate cu SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă".

70. În rîndul 490 "Avansuri primite curente" se înscrie suma avansurilor primite pe un termen nu mai mare de 12 luni din data raportării.

71. În rîndul 500 "Datorii faţă de personal" se înscrie suma datoriilor entităţii faţă de personal privind retribuirea muncii şi alte operaţii (de exemplu, deplasări, compensarea unor cheltuieli fără primirea avansului, utilizarea bunurilor personale în scopuri de serviciu).

72. În rîndul 510 "Datorii privind asigurările sociale şi medicale" se indică datoriile entităţii faţă de organele de asigurări sociale şi medicale (inclusiv şi cele individuale) determinate conform legislaţiei în vigoare.

73. În rîndul 520 "Datorii faţă de buget" se înregistrează suma datoriilor faţă de buget privind impozitele şi taxele, precum şi sancţiunile aferente determinate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

74. În rîndul 530 "Venituri anticipate curente" se reflectă suma veniturilor anticipate, care urmează a fi decontate la venituri curente în următoarele 12 luni.

75. În rîndul 540 "Datorii faţă de proprietari" se înscrie suma datoriilor entităţii privind dividendele calculate şi alte operaţiuni privind decontările cu proprietarii.

76. În rîndul 550 "Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente" se înscrie sumele numerarului şi valoarea activelor primite (de primit) pentru realizarea unor misiuni speciale pe un termen nu mai mare de 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

77. În rîndul 560 "Provizioane curente" se indică suma provizioanelor constituite, care urmează a fi utilizate într-un termen de 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

78. În rîndul 570 "Alte datorii curente" se înscrie suma datoriilor preliminate, datoriilor faţă de companiile de asigurare privind asigurarea bunurilor şi persoanelor, datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică, datoriilor privind sancţiunile comerciale şi altor datorii curente.

79. În rîndul 580 "Total datorii curente" se înscrie suma totală a datoriilor curente ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570.

80. În rîndul 590 "Total pasive" se indică suma totală a capitalului propriu, a datoriilor pe termen lung şi curente ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.390 + rd.440 + rd.580.

Situaţia de profit şi pierdere

81. Situaţia de profit şi pierdere caracterizează performanţa financiară a entităţii pentru perioada de gestiune şi conţine informaţii privind:

1) veniturile - creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia celor legate de contribuţiile proprietarilor;

2) cheltuielile - diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu, altele decît cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor;

3) rezultatele financiare - profitul (pierderea) calculat ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune.

82. Veniturile şi cheltuielile aferente aceloraşi operaţiuni economice se reflectă în situaţia de profit şi pierdere în aceiaşi perioadă de gestiune (de exemplu, valoarea contabilă a bunurilor vîndute şi valoarea de vînzare a acestora se recunosc concomitent în aceiaşi perioadă de gestiune).

83. În cazul în care în perioada de gestiune nu au fost înregistrate venituri, dar au fost suportate cheltuieli, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC "Cheltuieli", acestea se prezintă în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost suportate. Dacă în perioada de gestiune au fost înregistrate doar venituri, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC "Venituri" şi nu au fost suportate cheltuieli, acestea trebuie prezentate în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost cîştigate.

84. Situaţia de profit şi pierdere se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform formularului prezentat în anexa 2.

85. În rîndul 010 "Venituri din vînzări" se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. Acesta cuprinde veniturile din:

1) vînzarea produselor/mărfurilor;

2) prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor;

3) contracte de construcţie;

4) contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune);

5) dividende, participaţii şi/sau dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitate operaţională.

Suma veniturilor din vînzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor şi mărfurilor returnate de cumpărători şi/sau reducerile de preţ la produse, mărfuri livrate şi/sau servicii prestate, în aceiaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

86. În rîndul 020 "Costul vînzărilor" se reflectă valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute, costurilor serviciilor prestate/lucrărilor executate în cadrul activităţii operaţionale a entităţii atribuite la cheltuieli şi corelate cu veniturile înregistrate în rd.010. Costul vînzărilor include:

1) valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute;

2) costul serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate;

3) costul lucrărilor aferente contractelor de construcţie;

4) costul serviciilor aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune);

5) alte costuri, care se referă la activitatea operaţională, corelate cu veniturile din vînzări (de exemplu, costurile activităţii de bază a entităţilor de microfinanţare, a entităţilor de investiţii).

Suma costului vînzărilor înregistrată în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute şi returnate entităţii în aceiaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea.

87. În rîndul 030 "Profit brut (pierdere brută)" se reflectă diferenţa dintre veniturile din vînzări şi costul vînzărilor, determinată prin relaţia: rd.010 - rd.020.

Exemplul 5. În anul 201X entitatea a comercializat 2870 unităţi de produse la costul unitar de 45 lei şi preţul de vînzare unitar de 60 lei. Pe parcursul aceleiaşi perioade de gestiune au fost returnate 185 de unităţi de produse.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia de profit si pierdere:

- în rd.010 "Venituri din vînzări" suma de 161100 lei (2870 unităţi × 60 lei - 185 unităţi × 60 lei);

- în rd.020 "Costul vînzărilor" suma de 120825 lei (2870 unităţi × 45 lei - 185 unităţi × 45 lei);

- în rd.030 "Profit brut (pierdere brută)" suma profitului brut de 40275 lei (161100 lei - 120825 lei).

88. În rîndul 040 "Alte venituri din activitatea operaţională" se reflectă veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii operaţionale, dar care nu pot fi atribuite la venituri din vînzări. Acestea cuprind veniturile:

1) din ieşirea altor active circulante (cu excepţia veniturilor reflectate în rd.010);

2) sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;

3) din recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii;

4) din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat;

5) din subvenţii şi/sau utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială,

6) din plusurile de active constatate la inventariere;

7) din alte operaţiuni aferente activităţii operaţionale.

Exemplul 6. În anul 201X entitatea a înregistrat venituri aferente activităţii operaţionale rezultate din:

- vînzarea unor materiale - 18990 lei;

- constatarea plusurilor de mărfuri la inventariere - 1200 lei;

- calcularea prejudiciului material cauzat entităţii de către persoana vinovată - 7290 lei;

- decontarea datoriilor comerciale cu termenul de prescripţie expirat - 17500 lei;

- anularea sancţiunilor fiscale aferente perioadelor precedente conform hotărîrii instanţei judecătoreşti - 3500 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd.040 "Alte venituri din activitatea operaţională" din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 48480 lei (18990 lei + 1200 lei + 7290 lei + 17500 lei + 3500 lei).

89. În rîndul 050 "Cheltuieli de distribuire" se reflectă cheltuielile aferente comercializării produselor/mărfurilor, prestării de servicii şi/sau executări de lucrări determinate în conformitate cu SNC "Cheltuieli".

90. În rîndul 060 "Cheltuieli administrative" se reflectă cheltuielile privind deservirea şi gestiunea entităţii în ansamblu, determinate în conformitate cu SNC "Cheltuieli".

91. În rîndul 070 "Alte cheltuieli din activitatea operaţională" se prezintă cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale a entităţii, dar care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative. Acestea se determină în conformitate cu SNC "Cheltuieli", şi, în principal, cuprind cheltuielile:

1) din ieşirea (vînzarea, transmiterea terţilor, casarea etc.) altor active circulante, cu excepţia cheltuielilor indicate în rîndul 020;

2) sub forma de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;

3) privind dobînzile aferente creditelor şi împrumuturilor primite şi contractelor de leasing financiar;

4) privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor constatate la inventariere;

5) aferente costurilor indirecte de producţie neincluse în costul produselor fabricate/serviciilor prestate (lucrărilor executate);

6) aferente produselor rebutate şi comenzilor de producţie anulate etc.

Exemplul 7. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli aferente activităţii operaţionale rezultate din:

- vînzarea materialelor - 11270 lei;

- înregistrarea lipsurilor de mărfuri constatate la inventariere - 7200 lei;

- restabilirea datoriilor faţă de furnizori decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie - 5645 lei;

- calcularea penalităţilor pentru nerespectarea termenelor de livrare a mărfurilor - 450 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd.070 "Alte cheltuieli din activitatea operaţională" din situaţia de profit şi pierdere pentru anul 201X suma de 24565 lei (11270 lei + 7200 lei + 5645 lei + 450 lei).

92. În rîndul 080 "Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din activitatea operaţională din perioada de gestiune, determinată prin relaţia: rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070.

93. În rîndul 090 "Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din alte activităţi din perioada de gestiune.

Veniturile din alte activităţi cuprind veniturile aferente activelor imobilizate, cu excepţia plusurilor de active constatate la inventariere; dividende şi/sau participaţii în alte entităţi (cu excepţia celor indicate în rîndul 010); dobînzi (cu excepţia celor indicate în rîndul 010); diferenţe favorabile de curs valutar; intrarea activelor cu titlu gratuit; reluarea pierderilor din depreciere; compensaţii pentru acoperirea pierderilor excepţionale; alte fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională.

Cheltuielile altor activităţi cuprind cheltuielile aferente activelor imobilizate, cheltuielile financiare şi excepţionale, determinate în conformitate cu SNC "Cheltuieli".

94. În rîndul 100 "Profit (pierdere) pînă la impozitare" se indică rezultatul financiar pînă la impozitare, determinat prin relaţia: rd.080 + rd.090.

95. În rîndul 110 "Cheltuieli privind impozitul pe venit" se reflectă cheltuielile privind impozitul pe venit, determinate în conformitate cu SNC "Cheltuieli".

96. În rîndul 120 "Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se indică rezultatul financiar după impozitare determinat ca diferenţa dintre profitul (pierderea) pînă la impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit prin relaţia: rd.100 - rd.110. Acest indicator trebuie să coincidă cu indicatorul respectiv rîndului 360 din bilanţ.

Situaţia modificărilor capitalului propriu

97. Situaţia modificărilor capitalului propriu caracterizează existenţa şi modificarea elementelor capitalului propriu în cursul perioadei de gestiune şi conţine informaţii privind:

1) capitalul social şi suplimentar - capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul nevărsat, capitalul neînregistrat şi capitalul retras;

2) rezervele - capitalul de rezervă, rezervele statutare şi alte rezerve;

3) profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) - corecţiile rezultatelor anilor precedenţi, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune, profitul utilizat al perioadei de gestiune şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile;

4) alte elemente de capital propriu care nu se includ în subpct.1) - 3).

98. Elementele capitalului propriu se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

99. În situaţia modificărilor capitalului propriu pentru fiecare element se indică soldul la începutul perioadei de gestiune, majorările şi diminuările pe parcursul perioadei şi soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune, care se determină prin relaţia:

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

=

Sold la începutul perioadei de gestiune

+

Majorările

-

Diminuările

100. Soldurile la începutul perioadei de gestiune aferente corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune şi profitului utilizat al perioadei de gestiune întotdeauna sînt egale cu zero, ca urmare a reformării bilanţului pentru perioada de gestiune precedentă.

101. Soldurile elementelor capitalului propriu la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune prezentate în situaţia modificărilor capitalului propriu trebuie să fie identice soldurilor elementelor respective din bilanţ.

102. Mărimea elementelor care majorează capitalul propriu, cum ar fi capitalul social, capitalul neînregistrat, rezervele, profitul net al perioadei de gestiune, se reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu în mod obişnuit (fără paranteze). Mărimea elementelor care diminuează capitalul propriu, cum ar fi capitalul nevărsat, capitalul retras, profitul utilizat al perioadei de gestiune, pierderea netă a perioadei de gestiune, se reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu cu semnul minus (între paranteze).

103. Situaţia modificărilor capitalului propriu se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 3.

104. În rîndul 010 "Capital social" se indică soldurile şi modificările părţilor sociale, acţiunilor proprii emise sau altor instrumente de capital propriu la valoarea indicată în actele de constituire ale entităţii şi/sau alte documente înregistrate în modul stabilit de legislaţie.

Exemplul 8. O societate cu răspunderea limitată, capitalul social al căreia la începutul anului a constituit 10800 lei, a efectuat în cursul anului 201X următoarele operaţiuni economice: în ianuarie 201X a fost micşorat capitalul social cu 3200 lei prin stingerea părţii sociale care a fost dobîndită de societate de la asociatul său şi nu a fost înstrăinată în termen de 6 luni din data dobîndirii; în aprilie 201X capitalul social a fost majorat cu 18300 lei prin majorarea proporţională a părţilor sociale din contul profitului anilor precedenţi.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd.010 "Capital social" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

- în col.4 - soldul capitalului social la începutul perioadei de gestiune în sumă de 10800 lei;

- în col.5 - majorarea capitalului social în suma de 18300 lei;

- în col.6 - diminuarea capitalului social în suma de 3200 lei;

- în col.7 - soldul capitalului social la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 25900 lei (10800 lei + 18300 lei - 3200 lei).

105. În rîndul 020 "Capital suplimentar" se reflectă soldurile şi modificările aferente:

1) primelor de emisiune, care reprezintă diferenţele dintre valoarea aporturilor proprietarilor în capitalul social al entităţii şi valoarea nominală a părţilor sociale (acţiunilor, altor instrumente de capital propriu);

2) diferenţelor dintre valoarea de retragere şi valoarea nominală sau de înstrăinare a părţilor sociale (acţiunilor) proprii retrase şi ulterior anulate sau înstrăinate.

Exemplul 9. La înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni au fost plasate 5000 de acţiuni simple cu valoarea nominală de 10 lei/acţiune la preţ de 12 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu:

- în rd.010 "Capital social" majorarea capitalului social (col.5) şi soldul acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune (col.7) în sumă de 50000 lei (5000 acţiuni × 10 lei);

- în rd.020 "Capital suplimentar" majorarea capitalului suplimentar (col.5) şi soldul acestuia la sfîrşitul perioadei de gestiune (col.7) în suma de 10000 lei (5000 acţiuni × 2 lei).

106. În rîndul 030 "Capital nevărsat" se înscriu între paranteze soldurile şi modificările creanţelor proprietarilor aferente:

1) aporturilor în capitalul social;

2) contribuţiilor suplimentare pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

107. În rîndul 040 "Capital neînregistrat" se indică soldurile şi modificările capitalului neînregistrat la valoarea nominală a:

1) acţiunilor, emise la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, care încă nu au fost înregistrate în modul stabilit de legislaţie;

2) părţilor sociale (acţiunilor, altor instrumente de capital propriu) aferente majorării capitalului social pînă la înregistrarea de stat a modificărilor introduse în actele de constituire ale entităţii.

Exemplul 10. La 10.12.201X asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată au decis să majoreze capitalul social de la 5400 lei pînă la 28000 lei. La 15.12.201X asociaţii au depus suma de 22600 lei în contul majorării părţii sociale. La 10.01.201X+1 a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al societăţii.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd.030 "Capital neînregistrat" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

- în col.5 - majorarea capitalului neînregistrat în suma de 22600 lei;

- în col.7 - soldul capitalului neînregistrat la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 22600 lei.

108. În rîndul 050 "Capital retras" se reflectă între paranteze soldurile şi modificările părţilor sociale (acţiunilor, altor instrumente de capital propriu) achiziţionate, răscumpărate sau dobîndite de entitate de la proprietarii săi.

Exemplul 11. O societate pe acţiuni în august 201X a răscumpărat de la acţionari 350 acţiuni proprii la preţ de 100 lei/acţiune din care 120 acţiuni au fost revîndute în noiembrie a aceluiaşi an la preţ de 115 lei/acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

  • în rd.050 "Capital retras" între paranteze:

- în col.5 - majorarea capitalului retras în suma de 35000 lei (350 acţiuni × 100 lei);

- în col.6 - diminuarea capitalului retras în suma de 12000 lei (120 acţiuni × 100 lei);

- în col.7 - soldul capitalului retras la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 23000 lei (35000 lei - 12000 lei).

  • în rd.020 "Capital suplimentar":

- în col.5 - majorarea capitalului suplimentar în suma de 1800 lei [120 acţiuni × (115 lei - 100 lei)];

- în col.7 - soldul capitalului suplimentar în suma de 1800 lei.

109. În rîndul 060 "Total capital social şi suplimentar" se indică totalul determinat prin relaţia: rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050.

110. În rîndul 070 "Capital de rezervă" se înscriu soldurile şi modificările rezervelor a căror constituire este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Exemplul 12. Soldul capitalului de rezervă a unei societăţi cu răspundere limitată la începutul anului 201X a constituit 14000 lei. În februarie 201X entitatea a defalcat în capitalul de rezervă profitul net al anului 201X-1 în sumă de 7800 lei. În septembrie 201X pe seama capitalului de rezervă a fost majorat capitalul social al societăţii cu 15000 lei, înregistrarea de stat a modificării respective a fost efectuată în aceeaşi lună.

În baza datelor din exemplu, societatea reflectă în rd.070 "Capital de rezervă" din situaţia modificărilor capitalului propriu pe anul 201X:

- în col.4 - soldul capitalului de rezervă la începutul perioadei de gestiune în sumă de 14000 lei;

- în col.5 - majorarea capitalului de rezervă cu 7800 lei;

- în col.6 - diminuarea capitalului de rezervă cu 15000 lei;

- în col.7 - soldul capitalului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune în sumă de 6800 lei (14000 lei + 7800 lei - 15000 lei).

111. În rîndul 080 "Rezerve statutare" se indică soldurile şi modificările rezervelor constituite în conformitate cu statutul entităţii cu excepţia rezervelor indicate în rd.070 din situaţia modificărilor capitalului propriu.

112. În rîndul 090 "Alte rezerve" se indică soldurile şi modificările rezervelor constituite în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entităţii, cu excepţia rezervelor indicate în rd.070 şi 080 din situaţia modificărilor capitalului propriu.

113. În rîndul 100 "Total rezerve" se înscrie totalul determinat prin relaţia: rd.070 + rd.080 + rd.090.

114. În rîndul 110 "Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se reflectă soldurile şi modificările sumei profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi, care se determină în conformitate cu SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

115. În rîndul 120 "Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi" se înscrie soldurile şi modificările profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi. Soldul la începutul perioadei de gestiune se determină după reformarea bilanţului pe anul precedent în conformitate cu pct.165, 166 din prezentul standard.

116. În rîndul 130 "Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se indică în mod obişnuit profitul net sau între paranteze pierderea netă a perioadei de gestiune curente.

117. În rîndul 140 "Profit utilizat al perioadei de gestiune" se indică între paranteze profitul anului de gestiune utilizat în cursul acestui an conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii, iar în rîndul 150 "Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile" se indică rezultatul financiar constatat din tranziţia la noile reglementări contabile.

118. În rîndul 160 "Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)" se înscrie totalul determinat prin relaţia: rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150.

119. În rîndul 170 "Alte elemente de capital propriu" se reflectă soldurile şi modificările sumei totale a elementelor capitalului propriu care nu au fost incluse în rîndurile 010-160 din situaţia modificărilor capitalului propriu.

120. În rîndul 171 "Diferenţe din reevaluare" se indică soldurile şi modificările diferenţelor de reevaluare a activelor imobilizate pentru entităţile care aplică modelul reevaluării conform IFRS.

121. În rîndul 172 "Subvenţii entităţilor cu proprietate publică" se indică soldurile şi modificările subvenţiilor primite de entităţile de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară de la organele autorităţilor publice, trecute în capitalul propriu (după îndeplinirea condiţiilor contractuale) în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

122. În rîndul 180 "Total capital propriu" se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170. 

Situaţia fluxurilor de numerar

Generalităţi

123. Situaţia fluxurilor de numerar caracterizează soldurile şi fluxurile de numerar pentru perioada de gestiune şi conţine informaţii privind:

1) numerarul - numerar în monedă naţională şi valută străină în casierie şi conturi curente;

2) numerarul în expediţie - numerarul depus în casieriile băncilor, oficiilor poştale sau transmise încasatorilor pentru înregistrarea ulterioară a acestora în conturile curente ale entităţii sau pentru transmiterea către beneficiari;

3) documentele băneşti - timbrele taxei de stat, mărcile poştale, biletele de călătorie achitate, biletele de tratament şi odihnă achitate etc.

124. În situaţia fluxurilor de numerar nu se reflectă:

1) mişcarea internă a numerarului (de exemplu, ridicările în numerar de la conturile curente, deschiderea acreditivului, alimentarea cardurilor bancare ale entităţii, transferarea numerarului de la un cont curent la altul, procurarea/vînzarea valutei străine);

2) tranzacţiile pe bază de barter (schimb de active/servicii);

3) convertirea datoriilor în capital social;

4) amortizarea şi pierderile din deprecierea activelor imobilizate etc.

125. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte în baza contabilităţii de casă, conform căreia:

1) intrările de numerar sînt reflectate la sumele efectiv încasate în casierie şi conturi curente;

2) ieşirile băneşti - la sumele efectiv achitate din casierie şi conturi curente;

3) documentele băneşti - la valoarea documentelor băneşti efectiv intrate şi ieşite.

126. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform metodei directe, potrivit căreia intrările şi ieşirile de numerar se determină în baza datelor din conturile de evidenţă a numerarului.

127. Elementele situaţiei fluxurilor de numerar sînt divizate separat pe activităţile operaţională, de investiţii şi financiară, cu prezentarea distinctă a diferenţelor de curs valutar.

128. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 4.

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

129. În rîndul 010 "Încasări din vînzări" se reflectă numerarul încasat, inclusiv aferent impozitelor indirecte:

1) de la cumpărători, clienţi pentru produsele/mărfurile vîndute şi/sau serviciile prestate/lucrările executate;

2) de la locatari pentru activele transmise în leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune), precum şi dobînda aferentă leasingului financiar;

3) sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a produselor/mărfurilor şi/sau serviciilor.

130. În rîndul 020 "Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate" se reflectă plăţile de numerar, inclusiv aferent impozitelor indirecte, achitate:

1) furnizorilor, antreprenorilor pentru stocurile şi serviciile procurate;

2) locatorilor pentru activele primite în leasing operaţional şi financiar (arenda, locaţiune), cu excepţia dobînzilor;

3) sub formă de avansuri acordate în contul procurării ulterioare de stocuri şi servicii.

131. În rîndul 030 "Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală" se reflectă numerarul plătit:

1) salariaţilor în contul retribuirii muncii şi altor operaţii (cu excepţia împrumuturilor acordate şi dividendelor plătite);

2) organelor de asigurare socială şi medicală privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi angajaţilor.

132. În rîndul 040 "Dobînzi plătite" se reflectă dobînzile plătite în perioada de gestiune pentru:

1) credite şi împrumuturi primite, indiferent de faptul, dacă acestea au fost recunoscute ca cheltuieli curente sau capitalizate în conformitate cu SNC "Costurile îndatorării";

2) activele primite în leasing financiar;

3) obligaţiuni, cambii şi alte titluri de datorii.

133. În rîndul 050 "Plata impozitului pe venit" se reflectă plăţile de numerar achitate la buget aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, inclusiv plăţile acestui impozit în rate.

134. În rîndul 060 "Alte încasări" se reflectă sumele încasărilor de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în rîndul 010. Acestea includ încasări în numerar:

1) din vînzarea altor active circulante;

2) sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;

3) din onorarii şi comisioane;

4) sub formă de avansuri returnate de către titularii de avans;

5) sub formă de finanţări şi încasări cu destinaţie specială;

6) sub formă de subvenţii, prime şi sponsorizări;

7) din redevenţele aferente activităţii operaţionale;

8) sub formă de documente băneşti procurate cu achitarea ulterioară a acestora;

9) din recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii (cu excepţia prejudiciului rezultat din evenimente excepţionale) etc.

135. În rîndul 070 "Alte plăţi" se reflectă sumele altor plăţi de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în rîndurile 020-050. Acestea includ plăţi în numerar:

1) sub formă de amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni;

2) sub formă de avansuri acordate titularilor de avans;

3) aferente achitării impozitului pe venit a persoanelor fizice, taxei pe valoarea adăugată, accizelor, altor impozite şi taxe, precum şi sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei în vigoare;

4) sub formă de documente băneşti utilizate în perioada de gestiune cu achitarea ulterioară a acestora;

5) sub formă de redevenţe aferente activităţii operaţionale etc.

136. În rîndul 080 "Fluxul net de numerar din activitatea operaţională" se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în cursul perioadei de gestiune din activitatea operaţională, determinată prin relaţia: rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070.

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

137. În rîndul 090 "Încasări din vînzarea activelor imobilizate" se reflectă numerarul încasat în perioada de gestiune pentru activele imobilizate vîndute, precum şi suma avansurilor primite pentru vînzarea ulterioară a acestor active.

138. În rîndul 100 "Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate" se reflectă numerarul plătit pentru achiziţionarea şi/sau crearea activelor imobilizate, precum şi avansurile acordate pentru procurarea acestora.

139. În rîndul 110 "Dobînzi încasate" se reflectă dobînzile primite sub formă de numerar din împrumuturi acordate, conturi de depozit şi alte investiţii financiare, cu excepţia dobînzilor înregistrate în rîndul 010.

140. În rîndul 120 "Dividende încasate" se reflectă sumele dividendelor încasate din cotele de participaţie (acţiuni) în capitalul social a altor entităţi.

141. În rîndul 130 "Alte încasări (plăţi)" se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activitatea de investiţii, care nu sînt incluse în rîndurile 090-120.

142. În rîndul 140 "Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii" se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în cursul perioadei de gestiune din activitatea de investiţii, determinată prin relaţia: rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130.

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

143. În rîndul 150 "Încasări sub formă de credite şi împrumuturi" se reflectă încasările de numerar sub formă de credite şi împrumuturi, inclusiv din plasarea obligaţiunilor proprii, cambiilor şi altor titluri de datorii.

144. În rîndul 160 "Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor" se reflectă plăţile de numerar în contul rambursării creditelor şi împrumuturilor (cu excepţia dobînzilor), achitării titlurilor de datorii etc.

145. În rîndul 170 "Dividende plătite" se reflectă sumele dividendelor plătite proprietarilor.

146. În rîndul 180 "Încasări din operaţiuni de capital" se reflectă încasările din emisiunea acţiunilor proprii, majorarea părţilor sociale, din vînzarea cotelor de participaţie în capitalul social (acţiunilor proprii) răscumpărate anterior de la proprietari.

147. În rîndul 190 "Alte încasări (plăţi)" se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activitatea financiară, care nu sînt incluse în rîndurile 150-180. Acestea includ:

1) încasări de numerar:

a) sub formă de redevenţe, cu excepţia celor înregistrate în rîndul 060;

b) din modificarea altor elemente a capitalului propriu;

c) pentru acoperirea pierderilor excepţionale etc.;

2) plăţi (ieşiri) de numerar:

a) sub formă de redevenţe, cu excepţia celor înregistrate în rîndul 070;

b) aferente răscumpărării cotelor de participaţii şi acţiunilor proprii ale entităţii;

c) aferente pierderilor din evenimente excepţionale (de exemplu, furturi şi exproprieri de numerar, incendii, inundaţii, perturbaţii politice în rezultatul cărora numerarul a fost distrus).

148. În rîndul 200 "Fluxul net de numerar din activitatea financiară" se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit (ieşit) în perioada de gestiune din activitatea financiară, determinată prin relaţia: rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190.

149. În rîndul 210 "Fluxul net de numerar total" se reflectă fluxul de numerar a perioadei de gestiune rezultat din activităţile operaţională, de investiţii şi financiară, determinat prin relaţia: ± rd.080 ± rd.140 ± rd.200.

150. În rîndul 220 "Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)" se reflectă mărimea netă a diferenţelor de curs valutar favorabile şi nefavorabile la data raportării.

151. În rîndul 230 "Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune" se reflectă soldul de numerar în conturile de evidenţă a mijloacelor şi documentelor băneşti la începutul perioadei de gestiune curente. Acesta trebuie să corespundă cu totalul soldurilor numerarului reflectate în rîndurile 250 şi 260 col.4 din bilanţ.

152. În rîndul 240 "Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune" se reflectă soldul de numerar în conturile de evidenţă a mijloacelor şi documentelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune curente, determinat prin relaţia: ± rd.210 ± rd.220 + rd.230. Soldul obţinut trebuie să corespundă cu totalul soldurilor numerarului reflectate în rîndurile 250 şi 260 col.5 din bilanţ.

153. [Pct.153 exclus prin OMF204 din 23.12.2015, MO361-369/31.12.2015 art. 2697]

 

154. În scopul verificării corectitudinii calculului fluxului net de numerar din activitatea operaţională entitatea poate utiliza metoda indirectă în conformitate cu IAS 7 "Situaţia fluxurilor de trezorerie".

Notele la situaţiile financiare

155. Notele la situaţiile financiare cuprind anexele şi nota explicativă.

156. Anexele conţin informaţii care detaliază elementele situaţiilor financiare şi includ:

1) date generale (anexa 6);

2) informaţiile cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate (anexa 7);

3) nota informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură (anexa 8);

4) nota informativă privind relaţiile cu nerezidenţii (anexa 9).

157. Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare şi în anexele la acestea. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de către fiecare entitate de sine stătător în funcţie de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniul/profilul de activitate a acesteia şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor situaţiilor financiare.

158. Pe lîngă informaţiile cerute conform prevederilor Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor acte normative, nota explicativă trebuie să includă următoarele compartimente:

1) informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor Naţionale de Contabilitate;

2) dezvăluirea politicilor contabile;

3) analiza activităţii economico-financiare a entităţii;

4) alte informaţii.

159. În compartimentul "Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare Standardelor Naţionale de Contabilitate" din nota explicativă se prezentă informaţii privind:

1) confirmarea faptului corespunderii situaţiilor financiare prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate;

2) abaterile de la principiile de bază şi caracteristicile calitative, motivele şi efectele fiecărei abateri asupra situaţiei patrimoniale şi financiare a entităţii;

3) Standardele Naţionale de Contabilitate aplicate pentru prima dată de către entitate în cursul perioadei de gestiune.

160. În compartimentul "Dezvăluirea politicilor contabile" se prezintă informaţii privind:

1) metodele de recunoaştere şi de evaluare a elementelor situaţiilor financiare aplicate de către entitate;

2) modificările operate în politicile contabile pe parcursul perioadei de gestiune.

161. Compartimentul "Analiza activităţii economico-financiare a entităţii" conţine analiza datelor din situaţiile financiare şi alte informaţii suplimentare care sînt relevante pentru înţelegerea situaţiilor financiare şi pentru luarea deciziilor economice de către utilizatori. Acest compartiment include:

1) indicatorii financiari de bază care caracterizează performanţele şi poziţia financiară a entităţii cum sînt, de exemplu, rentabilitatea, rata de îndatorare, fondul de rulment net, cota datoriilor expirate, lichiditatea;

2) factorii, adică cauzele principale care au provocat modificări esenţiale a indicatorilor financiari de bază în comparaţie cu perioada precedentă;

3) esenţa politicilor de investiţii, de finanţare, privind dividende etc.;

4) informaţii care nu sînt prevăzute de Standardele Naţionale de Contabilitate, ca de exemplu, valoarea adăugată, capacitatea de producţie, cota pieţei de desfacere, starea mediul înconjurător în care entitatea îşi desfăşoară activitatea.

162. În compartimentul "Alte informaţii" se prezintă informaţii suplimentare care nu au fost prezentate în compartimentele 1)-3) din pct.160 din prezentul standard, dar sînt semnificative şi relevante pentru utilizatori.

Exemplul 13. O societate pe acţiuni dispunea la începutul anului 201X de capital suplimentar în suma de 28400 lei format pe seama primelor de emisiune. În cursul perioadei de gestiune conform deciziei adunării generale a acţionarilor, această sursă de finanţare a fost îndreptată pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi. De asemenea, în legătură cu anularea acţiunilor răscumpărate de la acţionari, au fost trecute la capitalul suplimentar diferenţe negative din anularea acţiunilor retrase în suma de 18200 lei. Mărimea capitalului suplimentar la începutul şi la sfîrşitul perioadei de gestiune depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile ale entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea prezintă în notă explicativă la situaţiile financiare următoarele informaţii:

- la începutul perioadei de gestiune soldul capitalului suplimentar în suma de 28400 lei reprezintă prime de emisiune formate din depăşirea valorii efective a aporturilor fondatorilor asupra valorii nominale a acţiunilor plasate la crearea societăţii. În cursul perioadei de gestiune această parte componentă a capitalului suplimentar a fost în întregime utilizată pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

- în cursul perioadei de gestiune a avut loc diminuarea capitalului suplimentar în suma de 18200 lei din cauza depăşirii valorii de răscumpărare a acţiunilor anulate asupra valorii nominale a acestora. La finele perioadei de gestiune această diferenţă formează soldul negativ al capitalului suplimentar.

Aprobarea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare

163. Situaţiile financiare se aprobă de către adunarea generală a proprietarilor şi/sau de alt organ împuternicit în conformitate cu legislaţia în vigoare.

164. Situaţiile financiare se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii.

Reformarea bilanţului

165. După aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare entitatea reformează bilanţul prin decontarea:

1) profitului utilizat al perioadei de gestiune la profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune curente;

2) corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, constatate în perioada de gestiune, la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi;

3) profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi;

4) rezultatului din tranziţia la noile reglementări contabile la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi.

166. În bilanţul perioadei de gestiune următoare indicatorii din rîndurile 340, 360 şi 370 nu prezintă sold.

Prevederi tranzitorii

167. Prezentul standard se aplică începînd cu data intrării în vigoare. Informaţiile perioadei de gestiune precedente se transpun în formularele situaţiilor financiare prevăzute de prezentul standard în conformitate cu Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate.

Data intrării în vigoare

168. Prezentul standard intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Anexa 1

BILANŢUL

la _______________ 20___

 

Nr.
d/o

Activ

Cod. rd.

Sold la

începutul
perioadei
de
gestiune

sfîrşitul
perioadei
de
gestiune

1

2

3

4

5

1.

Active imobilizate

 

   

Imobilizări necorporale

010

   

Imobilizări corporale în curs de execuţie

020

 

 

Terenuri

030

   

Mijloace fixe

040

   

Resurse minerale

050

   

Active biologice imobilizate

060

   

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

070

   

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

080

   

Investiţii imobiliare

090

   

Creanţe pe termen lung

100

   

Avansuri acordate pe termen lung

110

   

Alte active imobilizate

120

   

Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

   

2.

Active circulante

 

   

Materiale

140

   

Active biologice circulante

150

 

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

160

   

Producţia în curs de execuţie şi produse

170

   

Mărfuri

180

   

Creanţe comerciale

190

   

Creanţe ale părţilor afiliate

200

   

Avansuri acordate curente

210

   

Creanţe ale bugetului

220

   

Creanţe ale personalului

230

   

Alte creanţe curente

240

   

Numerar în casierie şi la conturi curente

250

   

Alte elemente de numerar

260

   

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

270

   

Investiţii financiare curente în părţi afiliate

280

   

Alte active circulante

290

   

Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

300

   

Total active(rd.130 + rd.300)

310

   

 


Pasiv

 

 

 

3.

Capital propriu

     

Capital social şi suplimentar

320

   

Rezerve

330

   

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

340

x

 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

350

   

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

360

x

 

Profit utilizat al perioadei de gestiune

370

x

 

Alte elemente de capital propriu

380

   

Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)

390

   

4.

Datorii pe termen lung

     

Credite bancare pe termen lung

400

   

Împrumuturi pe termen lung

410

   

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

420

   

Alte datorii pe termen lung

430

   

Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)

440

   

5.

Datorii curente

     

Credite bancare pe termen scurt

450

   

Împrumuturi pe termen scurt

460

   

Datorii comerciale

470

   

Datorii faţă de părţile afiliate

480

   

Avansuri primite curente

490

   

Datorii faţă de personal

500

   

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

510

   

Datorii faţă de buget

520

   

Venituri anticipate curente

530

   

Datorii faţă de proprietari

540

   

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

550

   

Provizioane curente

560

   

Alte datorii curente

570

   

Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)

580

   

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)

590

   

Anexa 2

 

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la _____________ pînă la _______________20__

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări

010

   

Costul vînzărilor

020

   

Profit brut (pierdere brută)
(rd.010 - rd.020)

030

   

Alte venituri din activitatea operaţională

040

   

Cheltuieli de distribuire

050

   

Cheltuieli administrative

060

   

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

   

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

080

   

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)

090

   

Profit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.080 + rd.090)

100

   

Cheltuieli privind impozitul pe venit

110

   

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.100 - rd.110)

120

   

Anexa 3

 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____________ pînă la _______________20__

Nr.
d/o

Indicatori

Cod rd.

Sold la
începutul
perioadei
 de
gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la
sfîrşitul
perioadei
de
gestiune

1

2

3

4

5

6

7

1

Capital social şi suplimentar

         

Capital social

010

       

Capital suplimentar

020

 

 

 

 

Capital nevărsat

030

( )

( )

( )

( )

Capital neînregistrat

040

       

Capital retras

050

( )

( )

( )

( )

Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060

       

2

Rezerve

 

       

Capital de rezervă

070

       

Rezerve statutare

080

 

 

 

 

Alte rezerve

090

       

Total rezerve(rd.070 + rd.080 + rd.090)

100

       

3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

 

       

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

110

       

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120

 

 

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130

x

     

Profit utilizat al perioadei de gestiune

140

x

( )

( )

( )

Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile

150

       

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

       

4

Alte elemente de capital propriu, din care

170

       

Diferenţe din reevaluare

171

       

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică

172

       

Total capital propriu(rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd. 170)

180

       

Anexa 4

 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____________ pînă la _______________20__

Indicatori

Cod. rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

   

Încasări din vînzări

010

   

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

   

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

   

Dobînzi plătite

040

   

Plata impozitului pe venit

050

   

Alte încasări

060

   

Alte plăţi

070

   

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )

080

   

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

   

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

   

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

   

Dobînzi încasate

110

   

Dividende încasate

120

   

Alte încasări (plăţi)

130

   

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

   

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

   

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

   

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

   

Dividende plătite

170

   

Încasări din operaţiuni de capital

180

   

Alte încasări (plăţi)

190

   

Fluxul net de numerar din activitatea financiară(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

   

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

   

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

   

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

   

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

   

Exclus Anexa 5

 

Exemplu privind întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar

Date iniţiale. O entitate la începutul anului 201X avea un sold de numerar în sumă de 9235 lei. Pe parcursul anului entitatea a încasat numerar în casierie şi în conturile curente în monedă naţională:

1) din vînzarea mărfurilor în sumă de 650780 lei;

2) din achitarea creanţelor comerciale în sumă de 254250 lei;

3) sub formă de avansuri primite în contul livrării ulterioare a mărfurilor în sumă de 157000 lei;

4) din recuperarea prejudiciului material de un angajat în sumă de 1200 lei;

5) sub formă de amendă de la un furnizor pentru încălcarea clauzelor contractuale în sumă de 1500 lei;

6) din restituirea sumelor de către titularii de avans în sumă de 850 lei;

7) sub formă de credit bancar în sumă de 1000000 lei;

În perioada raportată entitatea a achitat numerar din conturile curente în valută naţională:

8) furnizorilor şi antreprenorilor pentru mărfurile procurate şi serviciile prestate suma de 122400 lei;

9) un avans în contul procurării ulterioare a mărfurilor în sumă de 54000 lei;

10) salariul, primele şi alte plăţi cuvenite angajaţilor în sumă de 98000 lei;

11) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorilor şi angajaţilor suma de 38135 lei;

12) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi angajaţilor suma de 9205 lei;

13) băncii comerciale:

a) comisionul unic la contractarea creditului în sumă de 10000 lei;

b) valoarea creditului rambursat aferentă perioadei de raportare în sumă de 200000 lei;

c) dobînda pentru credit aferentă perioadei de raportare în sumă de 180000 lei;

14) bugetului de stat şi bugetului unităţii administrativ-teritoriale:

a) impozitul pe venit din sumele salariilor îndreptate spre plată, TVA, alte impozite şi taxe în sumă de 177615 lei;

b) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător plătit în rate în sumă de 12000 lei;

15) pentru procurarea unor utilaje în valoare de 820000 lei şi a programei 1C "Contabilitate" în sumă de 5640 lei;

16) pentru răscumpărarea acţiunilor entităţii în sumă de 9750 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea va prezenta situaţia fluxurilor de numerar pentru anul 201X în felul următor:

 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.201X pînă la 31.12.201X

Indicatori

Cod rd.

Perioada de
gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

Încasări din vînzări

010

 

1062030

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

 

176400

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

 

145340

Dobînzi plătite

040

 

180000

Plata impozitului pe venit

050

 

12000

Alte încasări

060

 

3550

Alte plăţi

070

 

187615

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)

080

 

364225

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

 

 

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

 

-

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

825640

Dobînzi încasate

110

 

-

Dividende încasate

120

 

-

Alte încasări (plăţi)

130

 

-

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

 

(825640)

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

 

 

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

 

1000000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

 

200000

Dividende plătite

170

   

Încasări din operaţiuni de capital

180

   

Alte încasări (plăţi)

190

 

(9750)

Fluxul net de numerar din activitatea financiară(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

 

790250

Fluxul net de numerar total(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

 

328835

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

   

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

 

9235

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

 

338070

Datele din rîndurile situaţiei fluxurilor de numerar sînt calculate în modul următor:

 

Rîndul 010

1062030 lei = 650780 lei + 254250 lei + 157000 lei
operaţiile 1, 2, 3

Rîndul 020

176400 lei = 122400 lei + 54000 lei
operaţiile 8, 9

Rîndul 030

145340 lei = 98000 lei + 38135 lei + 9205 lei
operaţiile 10, 11, 12

Rîndul 040

180000 lei
operaţia 13 b)

Rîndul 050

12000 lei
operaţia 14 b)

Rîndul 060

3550 lei = 1200 lei + 1500 lei + 850 lei
operaţiile 4, 5, 6

Rîndul 070

187615 lei = 177615 lei + 10000 lei
operaţiile 14 a), 13 c)

Rîndul 080

364225 lei = 1062300 lei - 176400 lei - 145340 lei - 180000 lei - 12000 lei  + 3550 lei - 187615 lei
rd.080 = rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070

Rîndul 100

825640 lei = 520000 lei + 5640 lei
operaţia 15

Rîndul 140

(825640) lei
rd.140 = rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130

Rîndul 150

1000000 lei
operaţia 7

Rîndul 160

200000 lei
operaţia 13 a)

Rîndul 190

(9750) lei = 0 - 9750
operaţia 16

Rîndul 200

790250 lei = 1000000 lei - 200000 lei - 0 + 0 - 9750 lei
rd.200 = rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180  ±  rd.190

Rîndul 210

328835 lei = 364225 lei - 825640 lei + 790250 lei
rd.210 = ± rd.080 ± rd.140 ± rd.200

Rîndul 230

9235 lei
soldul de numerar la începutul perioadei

Rîndul 240

338070 lei = 328835 lei + 0 + 9235 lei
rd.240 = ± rd.210 ± rd.220 + rd.230

Anexa 6

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _______ Data înregistrării _______ Seria ______ Număr _______

 

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____________, suma ___________________lei, inclusiv:

1) cota statului ___________________________________lei,

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% __________________ lei.

Modificări ulterioare:

a) "____" _________, suma ________________lei, inclusiv cota statului _________lei,

b) "____" _________, suma ________________lei, inclusiv cota statului _________lei.

 

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

1) Număr _________, data eliberării _______________________________

Termen de valabilitate __________________________________________

Tipul de activitate ______________________________________________

Organul care a eliberat licenţa ___________________________________

2) Număr _________, data eliberării ______________________________

Termen de valabilitate __________________________________________

Tipul de activitate _____________________________________________

Organul care a eliberat licenţa ___________________________________

3) Număr _________, data eliberării ______________________________

Termen de valabilitate __________________________________________

Tipul de activitate ______________________________________________

Organul care a eliberat licenţa ____________________________________

 

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune ____________ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ __________ persoane,

2) muncitori ____________________ persoane.

 

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20___ ______________ persoane.

 

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune _______________________________lei.

 

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _________ lei.

 

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ________lei, inclusiv rambursate ______ lei.

 

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1 _______________________________ lei.

1) valoarea de gaj _____________________ lei,

2) valoarea contabilă ___________________ lei.

 

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _________________________________________ unităţi.

 

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit ___________________ lei _______ bani,

2) pierdere _________________ lei _______ bani.

 

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite ___________________ lei _______ bani,

2) planificate pentru plată ______lei _______ bani.

 

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova - total ____________________ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

1) _____________________________

2) _____________________________

3) _____________________________

 

14. Numerar legat - total _____________ lei.

 

________________

1 În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

Anexa 7

Informaţiile cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate

1. În anexă se dezvăluie informaţiile minime cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate şi prezentate în pct.3. În funcţie de particularităţile activităţii şi necesităţile informaţionale proprii în anexă pot fi incluse informaţii suplimentare aferente elementelor (obiectelor) contabile ale entităţii.

2. Structura, volumul şi forma de prezentare a informaţiilor din anexă se stabilesc de către entitate de sine stătător.

3. În anexă se prezintă cel puţin următoarele informaţii privind:

1) imobilizările necorporale (SNC "Imobilizări necorporale şi corporale"):

a) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare în situaţiile financiare), amortizarea acumulată şi pierderile acumulate din depreciere la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune şi modificările în perioada de gestiune pe fiecare categorie de imobilizări necorporale;

b) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile;

c) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile;

d) valoarea imobilizărilor necorporale amortizate complet, care continuă să fie utilizate;

2) imobilizările corporale (SNC "Imobilizări necorporale şi corporale"):

a) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare în situaţiile financiare), amortizarea acumulată şi pierderile acumulate din depreciere la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, precum şi modificările în perioada de gestiune pe fiecare categorie de imobilizări corporale;

b) valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar;

c) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare în situaţiile financiare) a obiectelor amortizate integral şi care continuă să fie utilizate;

d) costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;

e) valoarea imobilizărilor corporale gajate sau ipotecate, sau acordate drept garanţie pentru anumite datorii ale entităţii;

3) resursele minerale (SNC "Imobilizări necorporale şi corporale"):

a) valoarea contabilă a resurselor minerale recunoscute la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) suma provizioanelor constituite şi utilizate în perioada de gestiune;

c) suma amortizării resurselor minerale calculate şi decontate;

4) investiţiile imobiliare evaluate conform metodei bazate pe valoarea justă (SNC "Investiţii imobiliare"):

a) sporurile din achiziţii, modernizare sau combinări de întreprinderi;

b) diferenţele de valoare provenite din ajustările valorii juste;

c) transferurile din/în componenţa stocurilor şi proprietăţii imobiliare utilizate de posesor;

5) investiţiile imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost (SNC "Investiţii imobiliare"):

a) costul de intrare, amortizarea acumulată şi pierderile acumulate din depreciere la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) modificările valorii contabile a investiţiei imobiliare la sfîrşitul perioadei de gestiune rezultate din:

- sporurile din achiziţii, modernizare sau combinări de întreprinderi;

- amortizarea calculată şi pierderile din depreciere recunoscute şi reluate în perioada de gestiune;

- transferurile către/de la stocuri şi proprietăţi utilizate de posesor;

6) leasingul financiar la locatar (SNC "Contracte de leasing"):

a) valoarea contabilă a activelor primite în leasing la finele perioadei de gestiune;

b) mărimea datoriilor de leasing curente şi pe termen lung la finele perioadei de gestiune;

c) suma dobînzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente şi/sau capitalizate în perioadă de gestiune;

d) suma chiriilor contingente recunoscute ca cheltuieli curente;

e) suma amortizării calculate şi suma deprecierii activelor primite în leasing recunoscute în perioadă de gestiune;

f) valoarea reziduală garantată locatorilor în conformitate cu contractele de leasing care sînt în vigoare la finele perioadei de gestiune;

7) leasingul operaţional la locatar (SNC "Contracte de leasing"):

a) suma plăţilor de leasing constatate ca cheltuieli curente cu separarea plăţilor minime de leasing, chiriilor contingente şi plăţilor de subînchiriere;

b) suma costurilor de reparaţie a activelor primite în leasing cu separarea costurilor suportate din cont propriu şi compensate din plăţile de leasing;

c) cheltuieli de returnare a activelor primite în leasing suportate din cont propriu;

8) leasingul financiar la locator (SNC "Contracte de leasing"):

a) suma creanţelor de leasing la finele perioadei de gestiune;

b) veniturile şi cheltuielile anticipate de leasing la finele perioadei de gestiune;

c) suma veniturilor şi suma cheltuielilor anticipate de leasing decontate la venituri şi respectiv, cheltuieli curente a perioadei de gestiune;

d) suma dobînzilor de leasing, constatate ca venituri curente;

e) suma chiriilor contingente recunoscute ca venituri curente;

9) leasingul operaţional la locator (SNC "Contracte de leasing"):

a) suma plăţilor de leasing şi chiriilor contingente constatate ca venituri curente;

b) suma costurilor de reparaţie a activelor transmise în leasing cu separarea costurilor suportate din cont propriu şi compensate din plăţile de leasing;

c) cheltuieli de returnare a activelor transmise în leasing suportate din cont propriu;

10) deprecierea activelor (SNC "Deprecierea activelor"):

a) soldul pierderilor din depreciere la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) sumele pierderilor din depreciere recunoscute sau reluate în cursul perioadei de gestiune;

11) creanţele (SNC "Creanţe şi investiţii financiare"):

a) valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanţe la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) cota curentă a creanţelor pe termen lung;

c) mărimea creanţelor compromise înregistrate şi decontate în perioada de gestiune;

d) mărimea provizioanelor (corecţiilor) privind creanţele compromise la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

12) investiţiile financiare (SNC "Creanţe şi investiţii financiare"):

a) valoarea contabilă a fiecărei grupe de investiţii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor decontată la cheltuieli sau venituri curente;

c) diferenţa dintre costul de intrare (valoarea contabilă) şi valoarea justă a valorilor mobiliare cotate pe piaţa financiară, decontată la cheltuieli sau venituri curente;

d) mărimea veniturilor din investiţii sub formă de dobînzi, dividende etc.;

e) cota curentă a investiţiilor financiare pe termen lung;

f) valoarea investiţiilor financiare reclasificate din investiţiile financiare curente în investiţiile financiare pe termen lung;

13) stocurile (SNC "Stocuri"):

a) valoarea contabilă totală a stocurilor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) valoarea stocurilor intrate şi ieşite în cursul perioadei de gestiune;

c) valoarea contabilă a stocurilor înregistrate la valoarea realizabilă netă;

d) diferenţele dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a stocurilor recunoscute ca cheltuieli şi/sau venituri curente;

e) valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor;

14) capitalul propriu (SNC "Capital propriu şi datorii"):

a) valoarea contabilă a elementelor capitalului propriu la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) mărimea şi cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în perioada de gestiune;

c) valoarea părţilor sociale retrase contabilizate ca capital retras la finele perioadei de gestiune;

d) suma dividendelor calculate în perioada de gestiune;

e) mărimea (cuantumul) dividendelor pe o acţiune a societăţii pe acţiuni;

15) datoriile financiare, comerciale şi calculate (SNC "Capital propriu şi datorii"):

a) valoarea contabilă a fiecărei categorii (grupe) de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) suma datoriilor anulate în perioada de gestiune;

c) suma datoriilor faţă de părţile afiliate şi neafiliate;

16) subvenţiile (SNC "Capital propriu şi datorii"):

a) valoarea contabilă a subvenţiilor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) mărimea subvenţiilor primite şi decontate pe parcursul perioadei de gestiune;

c) mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune şi/sau care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară şi motivele restituirii acestora;

17) provizioanele (SNC "Capital propriu şi datorii"):

a) valoarea contabilă a provizioanelor la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) provizioanele suplimentare constituite în perioada de gestiune, inclusiv majorările provizioanelor existente;

c) sumele provizioanelor utilizate în perioada de gestiune;

d) sumele provizioanelor anulate în perioada de gestiune;

18) veniturile (SNC "Venituri"):

a) suma fiecărei categorii semnificative de venit recunoscute în perioada de gestiune, inclusiv veniturile provenite din vînzarea produselor şi mărfurilor, prestarea serviciilor, dobînzi, redevenţe, dividende;

b) suma veniturilor rezultate din tranzacţiile pe bază de barter incluse în fiecare categorie semnificativă de venit;

19) cheltuielile (SNC "Cheltuieli"):

a) sumele cheltuielilor grupate după destinaţii (funcţii);

b) suma cheltuielilor activităţii de bază grupate după natură (elemente);

c) natura şi suma cheltuielilor care au o mărime semnificativă, cum ar fi:

- suma oricărei reduceri a valorii contabile a stocurilor recunoscută drept cheltuială în perioada de gestiune;

- suma cheltuielilor suportate în perioada de gestiune pe seama provizioanelor;

- suma pierderilor din decontarea creanţelor compromise;

- suma pierderilor din ieşirea imobilizărilor corporale;

- suma pierderilor din ieşirea investiţiilor;

- suma cheltuielilor aferente restructurării entităţii;

20) contractele de construcţii (SNC "Contracte de construcţii"):

a) suma venitului contractual recunoscut în perioada de gestiune;

b) metodele folosite pentru evaluarea venitului contractual recunoscut în perioada de gestiune;

c) suma creanţelor pentru lucrările contractuale;

d) suma datoriilor faţă de beneficiari apărute în urma lucrărilor contractuale;

e) suma cumulată aferentă contractelor în desfăşurare la data raportării a:

- costurilor suportate;

- veniturilor recunoscute;

- profitului recunoscut;

- avansurilor primite;

- reţinerilor pentru lucrările efectuate care nu sînt plătite conform condiţiilor contractului pînă la data stabilită sau pînă cînd defectele nu au fost înlăturate;

21) costurile îndatorării (SNC "Costurile îndatorării"):

a) suma costurilor îndatorării capitalizate în perioada de gestiune;

b) suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente;

c) rata de capitalizare folosită pentru determinarea sumei costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizate;

d) sumele obţinute din investirea temporară a împrumuturilor;

e) suma datoriilor aferente dobînzilor neachitate în termenele stabilite;

22) diferenţelor de curs valutar şi de sumă (SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă"):

a) suma veniturilor şi cheltuielilor provenite din diferenţe de curs valutar;

b) valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină;

c) efectele variaţiilor semnificative ale cursului valutar înregistrate după data raportării;

d) suma veniturilor şi cheltuielilor provenite din diferenţe de sumă;

23) părţile afiliate (SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă"):

a) soldul creanţelor, investiţiilor şi datoriilor aferente părţilor afiliate la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) garanţiile oferite sau primite;

c) cheltuielile recunoscute pe parcursul perioadei de gestiune curentă privind creanţele compromise ale părţilor afiliate, inclusiv provizioanele pentru creanţele compromise;

d) compensaţiile pentru personalul-cheie din conducere sub formă de salariul de bază şi suplimentar, alte plăţi de stimulare şi compensare, îndemnizaţii pentru terminarea contractului de muncă etc.;

24) participaţiile într-o societate civilă (SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă"):

a) valoarea contabilă a activelor proprii şi datoriilor aferente operaţiunilor efectuate fără active comune;

b) cheltuielile suportate şi veniturile sau rezultatele financiare obţinute din activitatea societăţii civile;

c) partea entităţii din activele comune, clasificate conform naturii acestora;

d) partea entităţii în orice datorie şi cheltuială suportată în comun;

e) rezultatul financiar obţinut din folosirea părţii entităţii din activele comune;

25) activitatea agricolă (SNC "Particularităţile contabilităţii în agricultură"):

a) valoarea contabilă a activelor biologice imobilizate, circulante şi a produselor agricole exprimate cantitativ la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

b) veniturile şi cheltuielile din ieşirea activelor biologice;

c) tipul, suprafaţa şi valoarea contabilă a plantaţiilor perene;

d) suprafaţa şi valoarea terenurilor ocupate cu culturi anuale;

e) soldul activelor biologice (numărul de capete şi greutatea vie) la data raportării perioadei precedente şi curente şi modificările pe parcursul acestei perioade;

f) volumul şi costul produselor agricole, productivitatea la 1 ha, la o vacă furajată;

g) costuri care nu au generat produse agricole şi active biologice adiţionale;

h) suma subvenţiilor primite şi utilizate în perioada de gestiune curentă.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări

010

   

Alte venituri din activitatea operaţională

020

   

Venituri din alte activităţi

030

   

Total venituri
(rd.010 + rd.020 + rd.030)

040

   

Variaţia stocurilor

050

   

Costul vînzărilor

060

   

Cheltuieli privind stocurile

070

   

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii

080

   

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

090

   

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate

100

   

Alte cheltuieli

110

   

Cheltuieli din alte activităţi

120

   

Total cheltuieli
(rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

   

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)

140

   

Cheltuieli privind impozitul pe venit

150

   

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)

160

   

Anexa 9

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relaţiile cu nerezidenţii

 

Tabelul 1

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung

aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Modificări în perioada de gestiune

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

Intrări/
majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de curs valutar

1

2

3

4

5

6

7

Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung - total

           

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Datorii pe termen lung - total

           

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Alte datorii, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Tabelul 2

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor,

cu excepţia fondatorilor

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Modificări în perioada de gestiune

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

Intrări/
majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de curs valutar

1

2

3

4

5

6

7

Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung - total

           

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Depozite, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Datorii pe termen lung - total

 

         

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

           

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Alte datorii, inclusiv pe ţări:

 

         

-

 

         

-

 

         

-

 

         

Tabelul 3

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Modificări în perioada de gestiune

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Intrări/majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de curs valutar

La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Total

Transferări din active şi datorii pe termen lung în active şi datorii curente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Creanţe şi investiţii financiare curente - total

                 

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Datorii curente - total

 

               

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Alte datorii, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Tabelul 4

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor,

cu excepţia fondatorilor 

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Modificări în perioada de gestiune

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Intrări/majorări

Ieşiri/
diminuări

Diferenţe de curs  valutar

La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Total

Transferări din active şi datorii pe termen lung în active circulante şi datorii curente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Creanţe şi investiţii financiare curente - total

                 

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Depozite, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

 

               

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Datorii curente - total

 

               

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Avansuri primite, inclusiv pe ţări:

                 

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

 

               

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Alte datorii, inclusiv pe ţări:

 

               

-

 

               

-

 

               

-

 

               

Tabelul 5

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor

în capitalul social

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Intrări/
majorări

Ieşiri/
diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

Investiţii financiare

         

Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10%, inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări:

         

-

 

       

-

 

       

-

 

       

Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări:

 

       

-

 

       

-

 

       

-

 

       

Capital social

 

       

Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10%, inclusiv, inclusiv pe ţări:

         

-

 

       

-

 

       

-

 

       

Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări:

         

-

 

       

-

 

       

-

 

       

Tabelul 6

Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii 

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri - total

     

Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:

     

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţări:

     

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări:

     

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări:

     

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Alte venituri, inclusiv pe ţări:

 

   

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Cheltuieli - total

 

   

Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:

     

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări:

     

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţări:

 

   

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări:

 

   

-

 

   

-

 

   

-

 

   

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Intrări/
diminuări

Ieşiri/
micşorări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe ţări

         

-

         

-

         

-

 

       

Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări

 

       

-

         

-

         

-

 

       

Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări

 

       

-

         

-

         

-

 

       

__________
Ministerul Finanţelor
Ordin nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-181/1224, 16.08.2013

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...