37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2015   »   SNC “IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”

SNC “IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”

versiunea în limba rusă

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza Directivelor UE, IAS 38 "Imobilizări necorporale", IAS 16 "Imobilizări corporale" şi IFRS 6 "Explorarea şi evaluarea resurselor minerale".

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea modului de contabilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Domeniu de aplicare

3. Prezentul standard se aplică tuturor imobilizărilor necorporale şi corporale cu excepţia:

1) evaluării activelor biologice (SNC "Particularităţile contabilităţii în agricultură");

2) imobilizărilor primite în leasing financiar, la recunoaşterea iniţială a lor (SNC "Contracte de leasing");

3) investiţiilor imobiliare contabilizate conform modelului valorii juste (SNC "Investiţii imobiliare");

4) goodwill-ului (IFRS 3 "Combinări de întreprinderi");

5) activelor imobilizate deţinute pentru vînzare (IFRS 5 "Active imobilizate deţinute în vederea vînzării şi activităţi întrerupte").

Definiţii

4. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Amortizarea imobilizărilor - repartizarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări pe perioade de gestiune ale duratei de utilizare.

Cost de intrare - costuri de procurare sau creare a obiectului de evidenţă şi costurile direct atribuibile pentru a-l aduce în locul şi în starea necesară pentru folosirea după destinaţie.

Durată de utilizare a unei imobilizări este:

1) perioada de timp pe parcursul căreia entitatea aşteaptă să obţină beneficii economice din utilizarea imobilizării; sau

2) cantitatea unităţilor de produse, lucrări, servicii sau de alte unităţi similare pe care entitatea preconizează să le obţină din utilizarea imobilizării.

Imobilizări - active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.

Imobilizări amortizabile - imobilizări aflate în exploatare care au o durată de utilizare certă (limitată) şi pentru care se calculează amortizarea.

Imobilizări corporale - imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări corporale în curs de execuţie şi resurse minerale.

Imobilizări corporale în curs de execuţie - imobilizări corporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizare după destinaţie, pînă la transmiterea lor în exploatare.

Imobilizări neamortizabile - imobilizări care au o durată de utilizare incertă (nelimitată) sau care se află în curs de execuţie.

Imobilizări necorporale - imobilizări nemonetare care nu îmbracă o formă materială, identificabile şi controlabile de entitate.

Imobilizări necorporale în curs de execuţie - imobilizări necorporale procurate sau aflate în procesul de creare şi de pregătire pentru utilizare după destinaţie, precum şi imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări care necesită lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie.

Mijloace fixe - imobilizări corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală sau pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile.

Obiect (element) de evidenţă a imobilizărilor - o imobilizare separată destinată utilizării în mod individual sau un complex de componente, destinate utilizării în ansamblu.

Resurse minerale - imobilizări corporale sub forma de costuri capitalizate ale lucrărilor de explorare (pregătire spre extracţie), pentru care este demonstrată fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială.

Terenuri - imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pămînt) deţinute de entitate cu drept de proprietate sau primite în arendă financiară (leasing financiar) pentru a fi folosite în activitatea entităţii.

Valoare amortizabilă - costul de intrare sau costul corectat, diminuat cu valoarea reziduală estimată.

Valoare contabilă - costul de intrare sau costul corectat al obiectului de evidenţă diminuat cu amortizarea şi pierderile din depreciere acumulate.

Valoare justă - suma cu care o imobilizare ar putea fi schimbată benevol în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate.

Valoare reziduală - valoarea estimată (preconizată) a unei imobilizări amortizabile, care entitatea prevede să o obţină la expirarea duratei de utilizare a acesteia. 

Reguli generale

Recunoaşterea şi evaluarea iniţială

5. Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor se efectuează pe obiecte de evidenţă (în continuare - obiecte), a căror nomenclator se stabileşte de entitate de sine stătător (de exemplu, dacă o imobilizare complexă cuprinde cîteva componente, entitatea poate contabiliza această imobilizare ca un obiect unic de evidenţă sau fiecare componentă a imobilizării ca obiecte distincte).

6. Obiectul se recunoaşte ca imobilizare numai în cazul respectării simultane a următoarelor condiţii:

1) obiectul este identificabil şi controlabil de entitate;

2) proprietăţile şi particularităţile lui corespund definiţiei imobilizărilor necorporale sau corporale;

3) este probabil că entitatea va obţine beneficii economice viitoare din utilizarea obiectului; şi

4) costul de intrare a obiectului poate fi evaluat în mod credibil.

7. Evaluarea iniţială a fiecărui obiect se efectuează la cost de intrare. Componenţa costului de intrare diferă în funcţie de modalitatea de intrare a obiectului: prin achiziţionare, creare de sine stătător, primire în schimb, sub forma de aport la capitalul social, cu titlu gratuit, în gestiune economică etc.

8. Costul de intrare a obiectului procurat se formează din:

1) preţul de cumpărare, taxele vamale, impozitele şi taxele nerecuperabile, cu scăderea tuturor reducerilor, rabaturilor şi sconturilor comerciale la procurare;

2) orice costuri direct atribuibile obiectului pentru a-l aduce în locul amplasării şi în starea necesară pentru folosire după destinaţie.

Costul de intrare a imobilizărilor se înregistrează ca majorare a imobilizărilor în curs de execuţie concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate pentru pregătirea imobilizărilor pentru exploatare. Transmiterea obiectelor respective în exploatare se înregistrează ca majorare a imobilizărilor aflate în utilizare şi diminuare a imobilizărilor în curs de execuţie.

Exemplul 1. O entitate a achiziţionat un utilaj tehnologic la preţ de 150000 lei. Costurile direct atribuibile includ: costul serviciilor de transport - 7500 lei, costurile cu personalul aferente încărcării-descărcării - 3500 lei şi costurile aferente punerii în funcţiune şi testării activului - 12000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează costul de intrare a obiectului în suma de 173000 lei (150000 lei + 7500 lei + 3500 lei + 12000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie concomitent cu majorarea datoriilor curente şi diminuarea activelor utilizate pentru pregătirea obiectului spre exploatare. La transmiterea obiectului în exploatare entitatea înregistrează majorarea mijloacelor fixe şi diminuarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

9. În cazul în care nu sînt necesare costuri privind pregătirea imobilizărilor pentru utilizare după destinaţie şi cînd data intrării obiectelor respective coincide cu data începerii utilizării acestora, costul de intrare a unor astfel de obiecte se contabilizează ca majorare concomitentă a imobilizărilor aflate în utilizare şi a datoriilor curente.

10. Imobilizările procurate, a căror valoare este exprimată în valută străină, se evaluează în moneda naţională prin recalcularea valutei străine în modul stabilit de SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă". Diferenţele de curs sau de sumă ce apar după recunoaşterea obiectului nu afectează costul acestuia.

11. Costul de intrare a imobilizărilor create (elaborate, construite) de entitate în regie proprie se evaluează la costul efectiv care include: costul proiectului, valoarea materialelor consumate, costurile cu personalul, contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asistenţă medicală aferente, costurile indirecte de producţie etc.

12. Imobilizările pot fi primite în schimbul altor active nemonetare sau a unei combinări de active nemonetare şi monetare. Asemenea tranzacţii se tratează ca două operaţii: înstrăinarea activului transmis în schimb şi procurarea activului primit în schimb.

Exemplul 2. O entitate a transmis în schimb o instalaţie tehnologică, valoarea contabilă a căreia este de 110000 lei, iar valoarea contractuală de 120000 lei, pe un strung cu valoarea contractuală - 140000 lei. În cazul dat, entitatea, pe lîngă valoarea contractuală a instalaţiei tehnologice cedate, a achitat furnizorului şi 20000 lei.

În baza datelor din exemplu, strungul primit în schimb se recunoaşte la cost de intrare de 140000 lei, egal cu valoarea lui contractuală sau cu valoarea contractuală a instalaţiei tehnologice (120000 lei), majorată cu suma plătită (20000 lei) în numerar.Entitatea va înregistra costul de intrare a strungului ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor curente.

13. Imobilizările primite ca aport în capitalul social se evaluează în conformitate cu legislaţia în vigoare la valoarea aprobată prin decizia organului împuternicit de conducere a entităţii, cu suplimentarea, în cazurile necesare, a costurilor direct atribuibile.

14. Imobilizările primite cu titlu gratuit (ca donaţie) se evaluează conform datelor din documentele primare de intrare, cu suplimentarea în cazurile necesare a costurilor direct atribuibile. Dacă în documentele primare de intrare nu este indicată valoarea obiectului primit, atunci costul de intrare se determină prin expertiză independentă.

15. Costul de intrare a imobilizărilor deţinute de un locatar conform contractului de leasing financiar se determină în conformitate cu SNC "Contracte de leasing". 

16. Costul de intrare a imobilizărilor nu se modifică după transmiterea obiectelor în utilizare. În cazul capitalizării costurilor ulterioare, deprecierii şi reluării deprecierii se determină costul corectat al imobilizărilor care substituie costul de intrare.

Evaluarea ulterioară şi amortizarea

17. După recunoaşterea iniţială imobilizările se evaluează la valoarea contabilă (la cost).

18. În conformitate cu politicile contabile ale entităţii, evaluarea ulterioară a imobilizărilor poate fi efectuată în baza modelului reevaluării potrivit IAS 38 "Imobilizări necorporale" şi IAS 16 "Imobilizări corporale".

19. Amortizarea se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidenţă amortizabil pornind de la valoarea amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia. Valoarea amortizabilă se ajustează cu mărimea pierderii recunoscute sau reluate din depreciere conform SNC "Deprecierea activelor".

20. Durata de utilizare şi valoarea reziduală a fiecărui obiect se determină de către entitate în mod independent la data transmiterii obiectului în utilizare cu excepţia cazurilor prevăzute în pct.45 al prezentului standard. Pentru unele obiecte valoarea reziduală poate fi nesemnificativă, respectiv, ea se consideră egală cu zero la calcularea amortizării.

21. Amortizarea calculată pentru un obiect în perioadă de gestiune se înregistrează ca majorare a costurilor şi/sau cheltuielilor curente (de exemplu, amortizarea utilajelor tehnologice a entităţii se include în costul de fabricare al produselor în mod direct sau indirect, iar amortizarea clădirii administrative se atribuie la cheltuieli curente).

22. La calcularea amortizării unei imobilizări pot fi aplicate următoarele metode: metoda liniară, metoda unităţilor de producţie, metoda de diminuare a soldului.

23. Metoda liniară prevede repartizarea uniformă a valorii amortizabile pe parcursul duratei de utilizare a obiectului. Suma amortizării pentru fiecare perioadă de gestiune se calculează ca raport dintre valoarea amortizabilă a obiectului şi numărul perioadelor (anilor, lunilor, zilelor) în cadrul duratei de utilizare a obiectului. Norma amortizării este constantă pe toată durata de utilizare şi se calculează ca raportul dintre 100% şi durata de utilizare (în ani, luni, zile). După expirarea duratei de utilizare valoarea contabilă a obiectului este egală cu valoarea reziduală.

Exemplul 3. La o entitate valoarea de intrare a strungului constituie 60000 lei, valoarea reziduală a acestuia - 3000 lei, durata de utilizare - 5 ani.

În baza datelor din exemplu, norma amortizării anuale constituie 20% (100% : 5 ani), iar suma amortizării anuale - 11400 lei [(60000 lei - 3000 lei) × 0,20)]. Respectiv, suma lunară a amortizării este egală cu 950 lei (11400 lei : 12 luni).

24. Metoda unităţilor de producţie prevede calcularea amortizării ca produsul mărimii amortizării pe unitate de produs (servicii) şi a volumului de produse fabricate (servicii prestate) în perioada de gestiune. Mărimea amortizării pe unitate de produs (servicii) se calculează ca raportul dintre valoarea amortizabilă şi numărul de unităţi de produse (servicii).

Exemplul 4. Conform estimărilor entităţii, cu ajutorul strungului din exemplul 3 pe parcursul duratei de utilizare pot fi fabricate 500000 de piese. Efectiv în primul an de exploatare au fost fabricate 65000 piese, în cel de-al doilea - 120000, în cel de-al treilea - 140000, în al patrulea - 120000, în al cincilea an - 55000 piese.

În baza datelor din exemplu, amortizarea calculată pentru o piesă este egală cu 0,114 lei (57000 lei : 500000 piese). Rezultatele calculelor sînt prezentate în tabelul 1.

 

 

Tabelul 1

Calcularea amortizării strungului conform metodei unităţilor de producţie

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Mărimea amortizării
pe unitate de produs

Cantitatea pieselor
fabricate, unităţi

Amortizarea
anuală

Amortizarea
acumulată

Valoarea
contabilă

1

2

3

4

5 = 3 × 4

6

7 = 2 - 6

1

60000

0,114

65000

7410

7410

52590

2

60000

0,114

120000

13680

21090

38910

3

60000

0,114

140000

15960

37050

22950

4

60000

0,114

120000

13680

50730

9270

5

60000

0,114

55000

6270

57000

3000

 

 

După fabricarea a 500000 de piese, indiferent dacă acest rezultat a fost obţinut într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă decît 5 ani, amortizarea strungului nu se mai calculează.

25. Metoda de diminuare a soldului se bazează pe aplicarea unei rate (norme) fixe a amortizării care poate fi majorată conform politicilor contabile a entităţii nu mai mult decît de două ori în comparaţie cu norma prevăzută conform metodei liniare. Calcularea amortizării în baza metodei de diminuare a soldului se efectuează în felul următor:

1) pentru prima perioadă de gestiune norma majorată a amortizării se aplică faţă de costul de intrare a obiectului;

2) pentru următoarele perioade (cu excepţia ultimei) norma majorată a amortizării se aplică faţă de valoarea contabilă a obiectului la finele perioadei precedente;

3) pentru ultima perioadă de gestiune suma amortizării se determină ca diferenţa dintre valoarea contabilă a obiectului la finele perioadei precedente şi valoarea sa reziduală.

Exemplul 5. Utilizînd datele din exemplul 3, să presupunem că entitatea aplică metoda de diminuare a soldului cu majorarea normei amortizării strungului de 2 ori.

În baza datelor din exemplu, norma majorată a amortizării constituie 40% (20% × 2). Rezultatele calculării amortizării prin metoda de diminuare a soldului sînt prezentate în tabelul 2.

 

 

Tabelul 2

Calcularea amortizării strungului conform metodei  de diminuare a soldului

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Norma amortizării,
%

Baza de calculare a
amortizării

Amortizarea anuală

Amortizarea acumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5 = [(3 × 4) : 100]*

6

7 = 2 - 6

1

60000

40

60000

24000

24000

36000

2

60000

40

36000

14400

38400

21600

3

60000

40

21600

8640

47040

12960

4

60000

40

12960

5184

52224

7776

5

60000

40

 

7776 - 3000 = 4776

57000

3000

 

* Această regulă nu se aplică pentru ultima perioadă de gestiune.

 

26. Entitatea alege de sine stătător metodele de amortizare şi le specifică în politicile contabile. Metodele alese trebuie să reflecte modelul (schema) obţinerii beneficiilor economice din utilizarea imobilizărilor de către entitate.

27. În cazul în care se constată o modificare semnificativă în modelul de obţinere a beneficiilor economice viitoare de la utilizarea obiectului, metoda aplicată de amortizare urmează a fi schimbată. O astfel de modificare în estimările contabile se contabilizează în conformitate cu SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

Exemplul 6. Utilizînd datele din exemplul 3, să presupunem că entitatea în cursul primului an de exploatare a strungului a calculat amortizarea acestuia conform metodei liniare. Peste un an a devenit clar că în anii ulteriori strungul va fi exploatat mai intens şi volumul lucrărilor executate cu utilizarea acestuia anual va creşte. Din acest motiv, entitatea a decis să calculeze amortizarea obiectului după metoda de diminuare a soldului.

În baza datelor din exemplu, amortizarea anuală a strungului se determină în modul prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3

Ajustarea amortizării calculate a strungului la trecerea  de la metoda liniară la metoda de diminuare a soldului

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Baza de calculare
a amortizării

Amortizarea anuală

Amortizarea acumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5

6 = 2 - 5

1

60000

57000

57000 : 5 = 11400

11400

48600

2

60000

48600

50% × 48600 = 24300

35700

24300

3

60000

24300

50% × 24300 = 12150

47850

12150

4

60000

12150

50% × 12150 = 6075

53925

6075

5

60000

 

6075 - 3000 = 3075

57000

3000

Valoarea amortizabilă după modificarea metodei de amortizare constituie 45600 lei (48600 lei - 3000 lei). Norma majorată a amortizării pentru perioada rămasă (4 ani) este de 50% [(100% : 4 ani) × 2]. Această normă se aplică la valoarea contabilă a activului după primul an de utilizare, fără scăderea valorii reziduale şi constituie 48600 lei.

28. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează amortizarea unei imobilizări, începînd cu data transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în utilizare. Respectiv, calcularea amortizării obiectului încetează:

1) la data expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului; sau

2) începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului.

29. Deprecierea imobilizărilor se contabilizează în conformitate cu SNC "Deprecierea activelor".

30. Deprecierile sau pierderile obiectelor, drepturile de a cere compensaţii sau plăţile de compensaţii de la terţi, precum şi orice achiziţii şi construcţii ulterioare de obiecte de înlocuire se înregistrează în mod separat. Compensarea de la terţi pentru imobilizările depreciate, pierdute sau înstrăinate, se recunosc ca venituri în baza contabilităţii de angajamente. Despăgubirile nu se recunosc ca diminuare a pierderii din depreciere sau a costurilor de restaurare în baza principiului necompensării.

Exemplul 7. În urma unui incendiu a fost distrusă parţial o clădire. Conform cerinţelor SNC "Deprecierea activelor" entitatea a recunoscut o pierdere din depreciere pentru acest obiect în sumă de 50000 lei. În conformitate cu prevederile contractului încheiat cu această entitate, compania de asigurare este obligată să plătească despăgubiri în sumă de 45000 lei. Costul efectiv al serviciilor de restaurare a obiectului prestate de terţi a alcătuit 58000 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii pierderile din depreciere se contabilizează pe un cont separat.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

- pierderile din deprecierea clădirii în sumă de 50000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi deprecierii imobilizărilor corporale;

- costurile aferente restaurării activului în sumă de 58000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente;

- despăgubirile de asigurare în sumă de 45000 lei - ca majorare a creanţelor şi veniturilor curente.

Derecunoaşterea

31. Imobilizările se derecunosc la ieşirea acestora în cazul:

1) lichidării din motivul uzurii fizice şi/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.;

2) transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vînzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc.

32. În cazul ieşirii imobilizării, entitatea înregistrează decontarea amortizării obiectului respectiv şi pierderile din depreciere contabilizate pe un cont separat (dacă acestea există) concomitent cu diminuarea valorii obiectului.

33. În cazul lichidării sau înstrăinării imobilizărilor pînă la expirarea duratei de utilizare, valoarea neamortizată este casată ca majorare a cheltuielilor curente concomitent cu diminuarea valorii imobilizărilor.

Exemplul 8. O entitate dispune de un aparat tehnologic, costul de intrare a căruia constituie 18000 lei, durata de utilizare stabilită - 10 ani, valoarea reziduală fiind egală cu zero. Din motivul învechirii morale a aparatului entitatea decide să-l lichideze după 8 ani de exploatare, adică cu 2 ani înainte de expirarea duratei probabile de utilizare.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea aparatului entitatea contabilizează:

- amortizarea acumulată a obiectului în sumă de 14400 lei [(18000 lei : 10 ani) × 8 ani] - ca diminuare concomitentă a amortizării şi valorii imobilizărilor corporale;

- valoarea contabilă a obiectului în sumă de 3600 lei (18000 lei - 14400 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a valorii imobilizărilor corporale.

34. Costurile aferente ieşirii imobilizărilor corporale se contabilizează în conformitate cu pct.64-66 şi 79-84 din prezentul standard. Valoarea activelor obţinute la ieşirea imobilizărilor se înregistrează conform pct.67 din prezentul standard.

35. Încasările nete sau valoarea altei forme de compensaţie care urmează a fi primite din înstrăinarea obiectului de imobilizări se contabilizează ca majorare a creanţelor şi veniturilor curente.

36. Rezultatul (profitul sau pierderea) din derecunoaşterea imobilizărilor se determină ca diferenţa dintre venituri şi cheltuieli aferente ieşirii obiectelor respective.

Exemplul 9. O entitate a vîndut un calculator al cărui cost de intrare constituie 15000 lei, durata de utilizare - 5 ani, amortizarea acumulată pînă la data vînzării - 9000 lei, valoarea reziduală fiind egală cu zero. Preţul de vînzare a obiectului constituie:

- varianta I - 8000 lei;

- varianta II - 5000 lei.

În baza datelor din exemplu, pentru ambele variante entitatea contabilizează:

- amortizarea acumulată a obiectului în sumă de 9000 lei - ca diminuare concomitentă a amortizării şi valorii imobilizărilor corporale;

- valoarea contabilă a obiectului în sumă de 6000 lei (15000 lei - 9000 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale.

Concomitent se înregistrează majorarea creanţelor şi veniturilor curente în sumă de 8000 lei - pentru varianta I sau 5000 lei - pentru varianta II.

37. Prin derogare de la cerinţele pct.31-36 din prezentul standard, vînzarea imobilizărilor (instalaţiilor tehnice, echipamentelor) folosite de antreprenor doar la executarea unui contract concret de construcţii se contabilizează conform SNC "Contracte de construcţii".

Particularităţile contabilităţii imobilizărilor necorporale

38. Imobilizările necorporale includ invenţiile, mărcile, licenţele, know-how-urile, francizele, programele informatice, desenele şi modelele industriale, website-urile, drepturile de utilizare a imobilizărilor corporale primite sub formă de aport la capitalul social, drepturile de autor, drepturile care rezultă din titluri de protecţie, alte imobilizări necorporale.

39. Recunoaşterea iniţială a imobilizărilor necorporale se efectuează în modul stabilit în pct.6 din prezentul standard cu excepţia regulilor specifice, şi anume:

1) imobilizările necorporale păstrate în/pe un obiect fizic, cum ar fi purtătorii de informaţie (în cazul unei programe informatice) sau documentaţia juridică (în cazul unei licenţe) se recunosc la data dobîndirii dreptului de utilizare a acestor informaţii;

2) imobilizările necorporale sub forma titlurilor de protecţie (de exemplu, dreptul de utilizare a unui brevet sau a unui desen industrial creat de entitate) se recunosc la data eliberării acestora;

3) imobilizările necorporale interconexate cu alte imobilizări, indiferent de faptul dacă necesită sau nu lucrări de pregătire pentru utilizare după destinaţie, se recunosc la data punerii în funcţiune a altui activ imobilizat ce necesită lucrări de pregătire.

Exemplul 10. O entitate în luna mai 201X a procurat pe un termen de 5 ani dreptul de utilizare a mărcii pentru produsul "X" în valoare de 35000 lei şi dreptul de utilizare a tehnologiei de fabricare în valoare de 40000 lei. Fabricarea produsului respectiv este imposibilă fără utilajul special care a fost achiziţionat la 01.06.201X în valoare de 120000 lei, dar instalat şi pus în funcţiune la 15.08.201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea în anul 201X contabilizează:

în mai:

- dreptul de utilizare a mărcii pentru produsul "X" în sumă de 35000 lei şi dreptul de utilizare a tehnologiei de fabricare în sumă de 40000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente;

în iunie:

- utilajul special în sumă de 120000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente;

în august:

- punerea în funcţiune a utilajului special în sumă de 120000 lei - ca majorare a mijloacelor fixe şi diminuare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie;

- transmiterea dreptului de utilizare a mărcii în sumă de 35000 lei şi a dreptului de utilizare a tehnologiei de fabricare în suma de 40000 lei - ca majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

40. Costurile direct atribuibile imobilizărilor necorporale includ: plata pentru serviciile juridice şi de consultanţă, taxa de stat pentru înregistrarea obiectelor proprietăţii intelectuale, costurile aferente evaluării, costurile ce ţin de pregătirea pentru utilizare după destinaţie, costurile îndatorării capitalizate conform SNC "Costurile îndatorării" etc.

Exemplul 11. O entitate, conform contractului de licenţă, a procurat dreptul de utilizare a unui desen industrial pe un termen de 5 ani la valoare de 80000 lei. Plata pentru serviciile juridice şi de consultanţă constituie 800 lei, iar costurile aferente evaluării desenului industrial - 1200 lei. Costurile cu personalul ce ţin de pregătirea desenului industrial pentru utilizarea după destinaţie constituie 2986 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

- costul de intrare a imobilizării necorporale în sumă de 84986 lei (80000 lei + 800 lei + 1200 lei + 2986 lei) - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente;

- transmiterea în folosinţă a dreptului de utilizare a desenului industrial în sumă de 84986 lei - ca majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

41. Costul de intrare al imobilizărilor necorporale create în cadrul entităţii include costurile efectiv suportate (de exemplu, costurile suportate pentru elaborarea website-urilor, cum ar fi costurile cu personalul şi alte costuri privind crearea website-urilor, obţinerea numelui de domen, reprezintă o imobilizare necorporală în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în pct.6 din prezentul standard).

Exemplul 12. O entitate a elaborat cu forţele proprii un website pentru plasare în reţeaua Internet. Costurile aferente elaborării website-ului includ:

- costul materialelor consumate - 1200 lei;

- costurile cu personalul - 15180 lei;

- amortizarea calculatoarelor folosite pentru elaborarea website-ului - 1600 lei;

- designul website-ului, elaborat de către o persoană terţă - 4300 lei;

- plata pentru înregistrarea numelui de domen şi alte servicii aferente plasării website-ului - 1200 lei.

Website-ul creat corespunde cerinţelor de recunoaştere a imobilizărilor necorporale, iar drepturile exclusive de utilizare a website-ului aparţin entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

- costurile pentru elaborarea website-ului în suma de 23480 lei (1200 lei + 15180 lei + 1600 lei + 4300 lei + 1200 lei) - ca majorare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a amortizării mijloacelor fixe şi a datoriilor curente;

- costul de intrare a website-ului transmis în folosinţă în sumă de 23480 lei - ca majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.

42. Costurile ulterioare aferente imobilizărilor necorporale suportate pe parcursul duratei de utilizare (menţinerea în acţiune titlurilor de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale, perfecţionarea sau modernizarea imobilizărilor necorporale, prelungirea duratei de acţiune a titlului de protecţie etc.) care nu vor genera beneficii economice suplimentare se înregistrează ca cheltuieli curente sau, dacă sînt semnificative, ca cheltuieli anticipate.

43. Costurile ulterioare aferente imobilizărilor necorporale care vor genera beneficii economice suplimentare se capitalizează şi se contabilizează ca majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a stocurilor, majorare a amortizării mijloacelor fixe şi a datoriilor curente.

Exemplul 13. După 3 ani de utilizare a unei programe pentru calculator, entitatea a operat în aceasta modificări semnificative. Valoarea contabilă a programei pînă la perfecţionare a constituit 6000 lei, costurile aferente perfecţionării - 15348 lei. După perfecţionare durata de utilizare a programei s-a majorat şi constituie 5 ani.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează costurile ulterioare suportate în sumă de 15348 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale şi a datoriilor curente. Valoarea contabilă a programei informatice în acest caz va constitui 21348 lei (6000 lei + 15348 lei). Amortizarea anuală după capitalizarea costurilor ulterioare este de 4270 lei (21348 lei : 5 ani) şi se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale.

44. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează pentru obiectele amortizabile în baza valorii amortizabile şi duratei de utilizare prin aplicarea metodelor prevăzute în pct.22-25 din prezentul standard.

45. Durata de utilizare a unei imobilizări necorporale se stabileşte în funcţie de: durata preconizată de utilizare, eventuala învechire morală (necorespunderea cerinţelor noi faţă de astfel de imobilizări), dependenţa duratei de utilizare de valabilitatea dreptului juridic (în cazul imobilizărilor necorporale procurate de la licenţiar durata de utilizare o constituie termenul contractului de licenţă), termenul de valabilitate a titlului de protecţie respectiv. Durata de utilizare a titlului de protecţie (a unui brevet, a dreptului de autor etc.) poate să coincidă cu perioada de protecţie juridică a acestora, de exemplu, dacă durata de protecţie a unui brevet de invenţie este 5 ani, durata de utilizare a brevetului poate fi stabilită 5 ani.

46. Dacă din utilizarea imobilizării necorporale entitatea preconizează să obţină beneficii economice în decursul unei perioade mai scurte decît durata stabilită anterior, durata de utilizare a activului respectiv corespunde perioadei de obţinere a beneficiilor economice. Astfel, dacă după calităţile şi caracteristicile sale brevetul poate fi folosit 10 ani, dar va genera beneficii economice doar în curs de 8 de ani, durata de utilizare a acestuia va constitui 8 ani.

47. În cazul reînnoirii unor drepturi contractuale sau altor drepturi juridice, durata de utilizare a imobilizărilor necorporale amortizabile este perioada prevăzută după reînnoire.

48. Dacă în urma analizei factorilor relevanţi entitatea nu poate stabili limita previzibilă a perioadei în care activul va genera beneficii economice, astfel de active vor fi tratate ca imobilizări necorporale neamortizabile. Imobilizările necorporale neamortizabile nu se amortizează, fiind supuse testului de depreciere în conformitate cu SNC "Deprecierea activelor".

49. În cazul constatării factorilor care conduc la micşorarea beneficiilor economice din utilizarea activului în viitorul apropiat, această imobilizare necorporală va fi trecută din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile. Din acest moment entitatea va determina durata de utilizare şi suma amortizării pe fiecare perioadă de gestiune.

Exemplul 14. O entitate - producător de vinuri spumante deţine o marcă comercială în valoare de 78000 lei. Deoarece durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a mărcii poate fi prelungită de cîte ori este necesar, această imobilizare necorporală se constată neamortizabilă. La 1 august 201X conducerea entităţii în condiţiile acutizării concurenţei pe piaţă a decis să sisteze producerea vinurilor spumante în termen de patru ani.

Conform politicilor contabile imobilizarea necorporală în acest caz va fi trecută din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile. Pentru calcularea amortizării entitatea aplică metoda de diminuare a soldului, majorînd norma amortizării anuale pînă la 50% (25 × 2).

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează amortizarea mărcii comerciale în anul 201X în sumă de 16250 lei (78000 lei × 0,5 × 5 luni : 12 luni) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale.

50. Ieşirea imobilizărilor necorporale poate avea loc în cazul cesiunii (cedării) dreptului exclusiv de utilizare a imobilizărilor necorporale unui licenţiat fără păstrarea titlului de proprietar de către entitatea - licenţiar, rezilierii contractului de către licenţiar sau licenţiat, expirării duratei de utilizare, modernizării unei imobilizări necorporale cu înregistrarea titlului de protecţie a unei imobilizări noi şi casării celei învechite. Entitatea contabilizează ieşirea imobilizărilor necorporale în conformitate cu pct.31-36 din prezentul standard.

Particularităţile contabilităţii imobilizărilor corporale

51. Imobilizările corporale includ:

1) mijloace fixe - clădiri, construcţii speciale, maşini şi utilaje, instalaţii de transmisie, mijloace de transport, instrumente, inventar, costuri capitale privind ameliorarea terenurilor, alte mijloace fixe (investiţii capitale pentru mijloace fixe primite în leasing operaţional, fonduri de bibliotecă etc.), mijloace fixe primite în leasing financiar;

2) terenuri - terenuri fără construcţii, terenuri cu construcţii, terenuri cu zăcăminte;

3) imobilizări corporale în curs de execuţie - construcţii în curs de execuţie, utilaj destinat instalării, utilaj şi alte obiecte pînă la punerea în funcţiune, investiţii capitale ulterioare;

4) resurse minerale.

52. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale se efectuează în conformitate cu pct.5-16 din prezentul standard.

53. Costurile direct atribuibile imobilizărilor corporale cuprind: costurile de transport, încărcare, descărcare, de pregătire a locului de instalare, de instalare şi montaj, de testare şi inspecţie a funcţionalităţii obiectului, de pregătire a terenului pentru folosire după destinaţie (nivelarea, curăţarea, demolarea construcţiilor vechi, costul drenajului etc.), de achitare a onorariilor profesionale (cuvenite arhitecţilor şi inginerilor etc.), costurile îndatorării capitalizate conform SNC "Costurile îndatorării". Entitatea înregistrează aceste costuri ca majorare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate.

54. Terenurile şi clădirile se contabilizează separat, chiar dacă sînt achiziţionate la un preţ unic. În asemenea caz, costul de intrare se repartizează între obiectele cumpărate proporţional valorii juste a fiecărui obiect în parte.

Exemplul 15. O entitate a achiziţionat un teren cu clădirea amplasată pe acesta cu 180000 lei. Dacă aceste obiecte ar fi fost cumpărate separat, valoarea de piaţă a terenului ar fi constituit 160000 lei, iar a clădirii - 40000 lei.

În baza datelor din exemplu, pentru determinarea costului de intrare a fiecărui obiect în parte se determină raportul (coeficientul) plăţii contractuale către valoarea justă totală a obiectelor care constituie 0,9 (180000 lei : 200000 lei). Prin produsul valorii de piaţă a fiecărui obiect şi a coeficientului obţinut se determină costul de intrare: a terenului - 144000 lei (160000 lei × 0,9), a clădirii - 36000 lei (40000 lei × 0,9).

Entitatea înregistrează costul de intrare a obiectelor achiziţionate ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente.

55. În cazul transferării unui obiect din componenţa stocurilor în categoria imobilizărilor corporale, costul de intrare a obiectului de imobilizări este egal cu valoarea contabilă a stocurilor respective determinată conform SNC "Stocuri" cu suplimentarea, după caz, a costurilor direct atribuibile.

Exemplul 16. O entitate care produce mobilă pentru oficiu a decis a folosi în sala de şedinţe un set de mobilă, costul efectiv al căruia constituie 15864 lei.

În baza datelor din exemplu, costul de intrare a obiectului utilizat în scopuri proprii este egal cu costul efectiv al setului de mobilă fabricată în sumă de 15864 lei şi se înregistrează ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a stocurilor.

56. Înainte sau în cursul procesului de construcţie sau dezvoltare (reconstrucţie, modernizare, utilare suplimentară etc.) a unui obiect de imobilizări corporale pot fi efectuate anumite operaţii ocazionale care nu sînt strict necesare procesului respectiv. Veniturile obţinute şi cheltuielile suportate la efectuarea acestor operaţii nu se iau în considerare la determinarea costului obiectului şi se reflectă în situaţia de profit şi pierdere a perioadei de gestiune în care sînt generate.

Exemplul 17. O entitate a procurat un teren destinat pentru construcţia unei clădiri, care va fi începută peste 4 luni. Entitatea decide că terenul în cauză va fi folosit drept spaţiu de parcare, pînă cînd va începe construcţia clădirii. Cheltuielile cu amenajarea şi funcţionarea parcării au constituit 8400 lei, iar veniturile încasate de la clienţi - 12000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea înregistrează majorarea cheltuielilor curente în sumă de 8400 lei concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate. Totodată entitatea înregistrează majorarea concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente în sumă de 12000 lei. Respectiv, aceste venituri şi cheltuieli nu afectează costul terenului sau clădirii ce va fi construită.

57. Costurile ulterioare aferente întreţinerii, asistenţei tehnice şi reparaţiei imobilizărilor corporale se efectuează pentru menţinerea lor în stare funcţională. Aceste costuri (inclusiv remunerarea personalului, valoarea materialelor consumate şi părţilor componente înlocuite) de la care nu se aşteaptă beneficii economice suplimentare, se reflectă ca costuri/cheltuieli curente. Cînd costurile menţionate sînt semnificative în comparaţie cu pragul de semnificaţie stabilit de entitate, ele pot fi raportate la cheltuieli anticipate pe termen lung sau curente cu includerea ulterioară în componenţa costurilor şi/sau cheltuielilor curente în modul stabilit de politicile contabile a entităţii.
[Pct.57 modificat prin OMF204 din 23.12.2015, MO361-369/31.12.2015 art. 2697]

58. Costurile ulterioare pot fi efectuate în procesul de reparaţie sau dezvoltare a imobilizării corporale cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a acesteia şi, respectiv, majorării beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului. În particular, majorarea beneficiilor economice poate să rezulte din: prelungirea duratei de utilizare a obiectului, creşterea capacităţii de producţie, suprafeţei sau altor caracteristici ale obiectului, îmbunătăţirea substanţială a calităţii producţiei fabricate (serviciilor prestate), prelungirea intervalelor între înlocuirile părţilor componente în limita duratei de utilizare a obiectului, crearea componentelor care nu mai necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a obiectului, reducerea semnificativă a costurilor de exploatare prevăzute iniţial etc. În asemenea situaţii costurile ulterioare se capitalizează prin adăugarea acestora la valoarea contabilă a obiectului respectiv.

Exemplul 18. O entitate a modernizat un strung în regie proprie (în secţia de reparaţie), costul modernizării fiind de 48000 lei. Expertiza tehnică a atestat creşterea duratei de utilizare a strungului cu 4 ani faţă de durata stabilită la recunoaşterea iniţială.

În baza datelor din exemplu, costul modernizării în sumă de 48000 lei se capitalizează şi se contabilizează ca majorare a imobilizărilor corporale (valorii strungului) şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare.

59. Costurile ulterioare care contribuie la majorarea beneficiilor economice aşteptate din utilizarea imobilizărilor corporale neamortizabile se contabilizează ca obiecte de evidenţă separate. În această grupă de obiecte se includ costurile de ameliorare, desecare, irigare a terenurilor, drumurile interne şi căile de acces, trotuarele asfaltate, costurile de fortificare a malurilor bazinelor acvatice naturale etc.

60. Costurile ulterioare ce contribuie la majorarea beneficiilor economice aşteptate din utilizarea imobilizărilor corporale care nu sînt înregistrate în bilanţul entităţii se reflectă ca obiecte de evidenţă separate. În particular această grupă de obiecte cuprinde costurile ulterioare efectuate de către locatar (arendaş) din cont propriu cu consimţămîntul locatorului (arendatorului) în privinţa obiectelor primite în leasing operaţional (arendă/locaţiune).

61. Amortizarea mijloacelor fixe se calculează pentru fiecare obiect de evidenţă conform pct.19-28 din prezentul standard. Nu se calculează amortizarea: fondurilor de bibliotecă, cinematecilor, obiectelor din muzee şi de artă, clădirilor şi construcţiilor speciale considerate ca monumente de arhitectură şi artă, obiectelor amortizate integral, dar care continuă să funcţioneze.

62. Durata probabilă de utilizare a unui obiect de mijloace fixe se determină de către entitate luînd în considerare: modul de utilizare a obiectului, starea reală a acestuia şi uzura fizică preconizată, care depinde de condiţiile de exploatare (numărul de ture/schimburi în care se utilizează obiectul, programul de reparaţii practicat de entitate), învechirea (uzura) morală a obiectului, restricţiile juridice privind posibilitatea folosirii obiectului, cum ar fi termenul contractului de leasing etc.

63. Calcularea amortizării mijloacelor fixe nu se întrerupe pentru obiecte aflate în procesul de reparaţie, de modernizare, în rezervă, în conservare sau nefolosite din alte motive.

64. Entitatea contabilizează ieşirea imobilizărilor corporale în conformitate cu cerinţele pct.31-37 din prezentul standard. Costurile efective aferente ieşirii (de demontare şi înlăturare a activului, de restabilire a locului etc.) conform politicilor contabile ale entităţii se trec la cheltuieli sau se decontează pe seama provizionului constituit anterior.

65. Costurile de ieşire a obiectului se înregistrează ca cheltuieli în perioadă în care ele au fost suportate. Dacă nu coincide perioada în care sînt suportate costurile şi recunoscute veniturile din înstrăinarea obiectului, costurile de ieşire semnificative pot fi reflectate în componenţa cheltuielilor anticipate. Astfel de cheltuieli se trec la cheltuieli curente în perioada în care se recunoaşte venitul din înstrăinarea obiectului.

66. Constituirea provizionului pentru costurile semnificative care se aşteaptă la ieşirea imobilizării corporale se contabilizează în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii" şi politicile contabile ale entităţii. Costurile suportate efectiv la ieşirea imobilizării corporale se decontează pe seama provizionului constituit. Suma provizionului constituit în plus se decontează la venituri curente. Costurile efective care depăşesc provizionul constituit se înregistrează ca cheltuieli curente.

Exemplul 19. O entitate conform politicilor contabile a constituit provizion în mărime de 30000 lei aferent costurilor probabile obligatorii de ieşire a unui utilaj tehnologic. Cheltuielile efective aferente ieşirii utilajului au constituit 25000 lei.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea utilajului entitatea contabilizează:

- cheltuielile de ieşire a utilajului în sumă de 25000 lei - ca diminuare a provizionului concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate;

- provizionul constituit în plus în sumă de 5000 lei (30000 lei - 25000 lei) - ca diminuare a provizioanelor şi majorare a veniturilor curente.

67. Activele utilizabile (fier vechi, piese de schimb, materiale de construcţie etc.) obţinute la lichidarea obiectului de imobilizări corporale se evaluează la valoarea realizabilă netă şi se înregistrează ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale în limita valorii reziduale a obiectului. Dacă valoarea realizabilă netă a activelor utilizabile intrate efectiv depăşeşte valoarea reziduală, diferenţa se trece la venituri curente. Dacă valoarea activelor utilizabile înregistrate la intrări este mai mică decît valoarea reziduală, diferenţa se reflectă ca cheltuieli curente.

Exemplul 20. O entitate a casat un strung din motivul uzurii fizice totale şi expirării duratei de utilizare. Costul de intrare a strungului constituie 38000 lei, suma amortizării acumulate - 36000 lei, valoarea reziduală - 2000 lei, valoarea materialelor obţinute (fierului vechi):

- varianta I - 2300 lei;

- varianta II - 1800 lei.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea strungului entitatea înregistrează decontarea amortizării acumulate în mărimea de 36000 lei concomitent cu diminuarea imobilizărilor corporale.

Totodată pentru varianta I entitatea înregistrează la intrări materialele obţinute în sumă de 2300 lei ca majorare a stocurilor concomitent cu:

- diminuarea imobilizărilor corporale în limita valorii reziduale (2000 lei), şi

- majorarea veniturilor curente în mărime de 300 lei (2300 lei - 2000 lei).

Pentru varianta II entitatea înregistrează la intrări materialele obţinute în sumă de 1800 lei ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale. Diferenţa în mărime de 200 lei (2000 lei - 1800 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale.

Particularităţile contabilităţii resurselor minerale

68. Resursele minerale se recunosc în componenţa imobilizărilor corporale după finalizarea lucrărilor de explorare dacă:

1) proprietăţile resurselor decopertate corespund definiţiei imobilizărilor corporale;

2) volumul resurselor decopertate este identificabil, controlabil, pentru care este demonstrată fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială;

3) costul resurselor poate fi determinat credibil.

Evaluarea resurselor minerale

69. La recunoaşterea iniţială resursele minerale pregătite spre extracţie sînt evaluate la cost de explorare care include:

1) costurile lucrărilor de cercetare topografică, geologică, geochimică, geofizică a solului, forare în faza de explorare şi decopertare (dezvelire);

2) costurile serviciilor de determinare a fezabilităţii tehnice şi viabilităţii comerciale a resurselor minerale;

3) alte costuri cum ar fi, amortizarea costului dreptului de extracţie, în timpul lucrărilor de explorare, pierderile producţiei agricole recuperate de către entitatea cu drept de extracţie unei entităţi agricole în cazul atribuirii unui teren al acesteia în scopul extracţiei resurselor ce se conţin în acesta, primele de asigurare şi plata pentru arendă, locaţiune, leasing al mijloacelor fixe ce participă la executarea lucrărilor de explorare, costurile îndatorării capitalizate conform SNC "Costurile îndatorării".

70. Pînă la finalizarea lucrărilor de explorare costul de explorare se contabilizează drept costuri de pregătire a resurselor minerale spre extracţie prin majorarea imobilizărilor corporale şi diminuare a stocurilor, majorare a datoriilor curente, amortizării imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor corporale.

71. Substanţele minerale conexe (nisip, pietriş, argilă, etc.) obţinute în rezultatul lucrărilor de explorare se evaluează la valoarea realizabilă netă şi se înregistrează la intrări ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale.

72. După finalizarea lucrărilor de explorare, resursele minerale se transferă în componenţa resurselor minerale în extracţie, confirmînd documentar volumul şi costul acestora.

Exemplul 21. În timpul lucrărilor de explorare aferente pietrei brute din sectorul nr.1 al terenului atribuit, entitatea a suportat următoarele costuri:

- serviciile entităţilor terţe - 500000 lei;

- cu personalul - 1612000 lei;

- privind amortizarea mijloacelor fixe - 285000 lei;

- privind amortizarea dreptului de extracţie - 3000 lei;

- de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale - 1920000 lei;

- privind reparaţia mijloacelor fixe în antrepriză - 150000 lei;

- de energie electrică - 480000 lei;

- serviciile activităţilor auxiliare - 364000 lei;

- privind dobînda pentru creditul primit de la o bancă comercială - 140000 lei;

- aferente pierderilor producţiei agricole ce urmează a fi recuperate unei еntităţi agricole - 24000 lei.

Costul nisipului obţinut din lucrările de explorare estimat la valoarea realizabilă netă este de 80000 lei. Volumul estimat al pietrei brute spre extracţie perfectat prin procesul-verbal nr.1 în anul 201X constituie 900000 m3.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

- recunoaşterea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale în suma de 5478000 lei ca majorare a imobilizărilor corporale şi:

majorare a datoriilor curente - 2906000 lei (500000 lei + 1612000 lei + 480000 lei + 150000 lei + 140000 lei + 24000 lei);

majorare a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale - 288000 lei (285000 lei + 3000 lei);

diminuare a stocurilor - 1920000 lei;

diminuare a costurilor serviciilor auxiliare - 364000 lei;

- înregistrarea la intrări a substanţelor minerale utile conexe în sumă de 80000 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de explorare;

- înregistrarea resurselor minerale în sumă de 5398000 lei (5478000 lei - 80000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale (resurselor minerale spre extracţie) şi diminuare a imobilizărilor corporale (pregătire a resurselor minerale spre extracţie).

73. După recunoaşterea resurselor minerale în componenţa imobilizărilor corporale la cost acestea sînt evaluate în conformitate cu pct.17 al prezentului standard.

Amortizarea resurselor minerale

74. Amortizarea resurselor minerale pregătite spre extracţie se calculează în baza costului şi duratei de amortizare a acestora. În acest scop entitatea aplică metoda unităţilor de producţie sau altă metodă stabilită în politicile contabile conform pct.22-25 din prezentul standard.

Exemplul 22. În baza condiţiilor din exemplul 21, admitem că în prima lună de extracţie au fost extrase 5400 m3 de piatră brută. Entitatea calculează amortizarea resurselor minerale conform metodei unităţilor de producţie.

În baza datelor din exemplu, amortizarea calculată în prima lună de extracţie constituie 32388 lei [(5398000 lei : 900000 m3) × 5400 m3] şi se contabilizează ca majorare concomitentă a costurilor activităţilor de bază şi a amortizării resurselor minerale.

Contabilitatea costurilor de extracţie

75. Costurile de extracţie a substanţelor minerale utile includ:

1) costuri directe de materiale (combustibil şi lubrifianţi, cota-parte a valorii anvelopelor şi acumulatoarelor), costul şi/sau uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi altor materiale;

2) costul energiei electrice consumate direct la extracţia substanţelor minerale utile, costul serviciilor terţe şi ale activităţilor auxiliare;

3) costuri cu personalul;

4) costul reparaţiilor şi de întreţinere a mijloacelor fixe;

5) amortizarea resurselor minerale, mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale;

6) suma provizionului pentru costurile de lichidare a excavaţiilor şi refacerea terenului atribuit;

7) suma costurilor indirecte de producţie repartizate;

8) taxele şi impozitele prevăzute de legislaţie pentru folosirea resurselor minerale;

9) alte costuri (primele de asigurare a personalului şi a mijloacelor fixe, pierderile producţiei agricole recuperate unei entităţi agricole în cazul atribuirii unui teren al acesteia prin hotărîrea organelor abilitate, plata de arendă etc.).

76. Costurile de extracţie a substanţelor minerale utile se contabilizează prin majorarea acestora şi diminuare a costului activităţilor de bază, majorarea datoriilor curente, amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale, majorarea provizionului pentru cheltuieli de lichidare şi refacere a terenului degradat.

77. Dacă în faza de extracţie se obţin două sau mai multe tipuri de substanţe minerale utile conjugate (piatră brută şi nisip, nisip şi granit, ghips şi piatră brută, prundiş şi piatră brută etc.) suma costurilor de extracţie se repartizează între aceste tipuri de produse în raport cu volumul (masa) obţinut al acestora sau altă metodă stabilită în politicile contabile ale entităţii.

78. Costul substanţelor minerale utile care nu necesită prelucrare se contabilizează ca produse, iar a celor care necesită prelucrare sînt contabilizate conform SNC "Stocuri".

Ieşirea resurselor minerale

79. Ieşirea resurselor minerale are loc în urma:

1) expirării duratei contractului;

2) epuizării resurselor minerale pînă la expirarea termenului contractual;

3) altor fapte economice (lichidării sau reorganizării persoanei juridice beneficiare a sectorului (terenului) atribuit, rezilierii contractului din cauza nerespectării clauzelor contractuale, calamităţilor naturale etc.).

80. La ieşirea resurselor minerale entitatea contabilizează:

1) decontarea amortizării acumulate prin diminuarea concomitentă a amortizării şi a costului resurselor minerale;

2) casarea valorii contabile prin majorarea cheltuielilor curente şi diminuarea costului resurselor minerale.

81. Pentru cheltuielile de lichidare a excavaţiilor miniere şi refacere (recultivare) a sectorului (terenului) atribuit poate fi constituit un provizion, începînd cu prima lună de extracţie a substanţelor minerale utile.Suma provizionului se determină prin produsul volumului (numărului de unităţi) substanţelor minerale utile extrase şi a mărimii cheltuielilor de lichidare şi refacere a terenului pe o unitate de volum estimat al acestor substanţe. Excavaţia minieră este o construcţie în subsol sau la suprafaţă creată în urma lucrărilor miniere care reprezintă o cavitate în masivul de roci (sondele de foraj, drumurile în cadrul terenului atribuit, încăperile din subsol pentru depozite temporare, şanţuri pentru reţelele de apă etc.).

82. Constituirea provizionului pentru cheltuieli de lichidare şi refacere se contabilizează prin majorarea concomitentă a costurilor activităţilor de bază sau imobilizărilor corporale şi a provizioanelor.

83. Cheltuielile efective de lichidare şi refacere se trec la micşorarea provizionului anterior constituit cu diminuarea concomitentă a stocurilor, majorarea datoriilor curente, amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale etc. Cheltuielile de lichidare şi refacere ce depăşesc mărimea provizionului constituit se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi micşorare a stocurilor, majorare a datoriilor şi amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale.

Exemplul 23. Conform devizului întocmit de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale cheltuielile de lichidare a excavaţiilor miniere şi refacere a terenului degradat constituie 6200000 lei. Volumul estimat al pietrei brute este de 1300000 m3. În prima lună de exploatare a resurselor minerale s-a extras 2800 m3 de piatră brută. După epuizarea resurselor minerale entitatea a suportat cheltuielile efective de lichidare şi refacere a terenului în sumă de 6150000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:

- provizionul pentru cheltuielile de lichidare şi refacere constituit în prima lună de extracţie în sumă de 13353,84 lei (6200000 lei : 1300000 m3 × 2800 m3) - ca majorare concomitentă a costurilor de extracţie a resurselor minerale utile şi a datoriilor (provizioanelor);

- cheltuielile efective de lichidare şi refacere în sumă de 6150000 lei - ca micşorare a provizionului constituit, micşorare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;

- provizionul constituit în plus în sumă de 50000 lei (6200000 lei - 6150000 lei) - ca micşorare a provizioanelor şi majorare a veniturilor curente.

84. Provizionul pentru cheltuielile de lichidare a excavaţiei miniere şi refacere a sectorului (terenului) atribuit pe parcursul duratei de extracţie a substanţelor minerale utile este actualizat la întocmirea bilanţului în mod similar cu alte provizioane conform SNC "Capital propriu şi datorii".

Prezentarea informaţiilor

85. În situaţiile financiare ale entităţii se prezintă cel puţin următoarele informaţii privind:

1) imobilizările necorporale:

a) metodele utilizate la calcularea amortizării;

b) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie valoarea de intrare în situaţiile financiare), amortizarea acumulată şi pierderile acumulate din depreciere la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune şi modificările în perioada de gestiune pe fiecare categorie de imobilizări necorporale;

c) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile;

d) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile;

e) valoarea imobilizărilor necorporale amortizate complet, care continuă a fi utilizate.

2) imobilizările corporale:

a) metodele utilizate la calcularea amortizării;

b) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie valoarea de intrare în situaţiile financiare), amortizarea acumulată şi pierderile acumulate din depreciere la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, precum şi modificările în perioada de gestiune pe fiecare categorie de imobilizări corporale;

c) valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar;

d) costul de intrare (sau altă valoare ce substituie valoarea de intrare în situaţiile financiare) a obiectelor amortizate integral şi care continuă să funcţioneze;

e) costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;

f) valoarea imobilizărilor corporale gajate sau ipotecate, sau acordate drept garanţie pentru anumite datorii ale entităţii.

3) resurse minerale:

a) metodele utilizate la calcularea amortizării;

b) valoarea contabilă a resurselor minerale recunoscute la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune;

c) metoda de constituire a provizioanelor incluse în costurile de extracţie a substanţelor minerale utile;

d) suma provizioanelor constituite şi utilizate în perioada de gestiune;

e) suma amortizării resurselor minerale calculate şi decontate.

Dispoziţii tranzitorii

86. Prezentul standard se aplică începînd cu data intrării în vigoare. 

Data intrării standardului în vigoare

87. Prezentul standard intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014.
__________
Ministerul Finanţelor
Ordin nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate //Monitorul Oficial 177-181/1224, 16.08.2013

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...