37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 8 „Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esenţiale şi modificările politicii de contabilitate”

SNC 8 „Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esenţiale şi modificările politicii de contabilitate”

24.11.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Standardul Naţional de Contabilitate 8

"Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esenţiale

şi modificările politicii de contabilitate"

 

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza Standardului Internaţional de Contabilitate (S.I.C.) 8 "Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile" aprobat de Comitetul S.I.C. în 1977 şi revizuit în 1993.

 

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard constă în a oferi clasificarea, modul de pregătire şi prezentare contabilă a informaţiei în Raportul privind rezultatele financiare, precum şi stabilirea modalităţii de evidenţă a modificărilor în evaluările contabile, modificării politicii de contabilitate şi corectarea erorilor esenţiale.

 

Domeniul de aplicare

3. Prezentul standard se aplică pentru întocmirea rapoartelor financiare în scopul asigurării utilizatorilor rapoartelor financiare cu informaţii despre profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune. Standardul în cauză este aplicabil atît rapoartelor financiare ale unor întreprinderi aparte, cît şi rapoartelor financiare consolidate ale unui grup de întreprinderi.

4. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni ale acestora situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.

5. Instituţiile financiare şi asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi alte instituţii cu activitate similară vor respecta numai acele prevederi ale prezentului standard care nu contravin actelor normative stabilite de către organele ierarhic superioare.

6. Prezentul standard se aplică de asemenea pentru examinarea realizării obiectivelor rapoartelor financiare prin prezentarea postului privind profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, în scopul evaluării activităţii anterioare a întreprinderii şi prognozării acesteia în viitor. Această informaţie se prezintă ca o completare a informaţiei prevăzute de S.N.C.5 "Prezentarea rapoartelor financiare", S.N.C.30 "Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare" şi S.N.C.63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare".

7. Cheltuielile (economia) privind impozitul pe venit aferente modificărilor survenite în politica de contabilitate, rezultatelor evenimentelor excepţionale şi erorilor esenţiale care se iau în considerare la determinarea profitului (pierderii) net (e) al perioadei de gestiune sînt reflectate în contabilitate şi prezentate în conformitate cu S.N.C.12 "Contabilitatea impozitului pe venit".

 

Definiţii

8. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Active nete - activele întreprinderii evaluate la valoarea de bilanţ diminuată cu datoriile (obligaţiile) ei.

Activitate economico-financiară (ordinară) - orice tip de activitate operaţională, de investiţii şi financiară desfăşurată de întreprindere, inclusiv auxiliară, în care se implică întreprinderea pentru continuitatea activităţii în vederea obţinerii unui venit din toate tipurile de activităţi.

Articole sau evenimente excepţionale - acţiuni sau evenimente care pot fi delimitate strict de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii şi nu sînt prevăzute ca să apară frecvent sau permanent, generînd apariţia ulterioară a veniturilor şi cheltuielilor.

Erori esenţiale - erori descoperite în perioada curentă şi care au un prag de semnificaţie important, astfel încît rapoartele financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente nu mai pot fi considerate veridice la data prezentării lor.

Evaluare contabilă - procesul de determinare a valorii pecuniare în baza căreia elementele patrimoniale trebuie să fie constatate în evidenţă şi incluse în rapoartele financiare.

Informaţii previzionale - informaţii care fac obiectul unui calcul anterior unui eveniment sau acţiuni economico-financiare ce dă posibilitatea de a prevedea apariţia sau evoluţia evenimentelor viitoare din analiza anumitor date cunoscute în prezent.

Informaţii relevante - informaţii utile, necesare şi importante pentru utilizatorii acesteia, delimitate în evidenţă pe activităţi economico-financiare (ordinare) şi/sau pe evenimente excepţionale.

Politica de contabilitate - totalitatea principiilor, convenţiilor, regulilor şi procedeelor adoptate de către conducerea întreprinderii pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.

Prag de semnificaţie - factor important la luarea deciziilor privind necesitatea prezentării informaţiilor, obţinute ca rezultat al unei şi/sau mai multor acţiuni sau evenimente concrete care sînt reflectate în rapoartele financiare sau în anexele la acestea.

 

Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune

9. De regulă, toate elementele veniturilor şi cheltuielilor recunoscute într-o perioadă de gestiune sînt incluse în determinarea rezultatului net (profit sau pierdere) aferent acestei perioade. Acestea includ articolele sau evenimentele excepţionale şi efectele modificării evaluării contabile. Oricum, pot exista circumstanţe sau evenimente ale activităţii economico-financiare (ordinare) cînd anumite elemente pot fi excluse din rezultatul net aferent perioadei de gestiune. Prezentul standard tratează două dintre aceste circumstanţe: corectarea erorilor esenţiale şi efectul modificării politicii de contabilitate.

10. Alte Standarde Naţionale de Contabilitate tratează elementele care pot satisface definiţiile pentru venituri şi cheltuieli din Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, dar sînt, de obicei, excluse din determinarea rezultatului net. Ca exemple în acest sens pot servi sumele ecartului de reevaluare a activelor pe termen lung, adică suma majorării valorii de bilanţ a activelor pe termen lung (S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung"); veniturile şi cheltuielile rezultate din diferenţele de curs valutar în procesul conversiunii rapoartelor financiare ale subdiviziunilor structurale amplasate peste hotare (S.N.C. 21 "Efectele variaţiilor cursurilor valutare").

11. Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune aferent (e) conţine următoarele elemente care trebuie prezentate în Raportul privind rezultatele financiare:

(a) rezultatul din activitatea economico-financiară (ordinară): profit (pierdere);

(b) rezultatul excepţional: profit (pierdere).

 

Profitul (pierderea) net (ă) din activitatea economico-financiară (ordinară)

12. În cazul în care elementele veniturilor şi cheltuielilor din Raportul privind rezultatele financiare provenite din activitatea economico-financiară (ordinară) au o aşa mărime, natură sau impact astfel încît prezentarea acestora să fie relevantă în explicarea rezultatelor activităţii economico-financiare (ordinare) ale unei întreprinderi pentru perioada de gestiune respectivă, natura şi suma aferente acestor elemente trebuie prezentate distinct în anexa la Raportul privind rezultatele financiare, precum şi în nota explicativă.

13. Deşi elementele veniturilor şi cheltuielilor descrise în paragraful 12 al prezentului standard nu sînt articole sau evenimente excepţionale, natura şi suma aferente acestor elemente pot fi relevante pentru utilizatorii rapoartelor financiare în înţelegerea situaţiei financiare şi rezultatelor activităţii economico-financiare (ordinare) ale unei întreprinderi şi în efectuarea previziunilor asupra situaţiei financiare şi a rezultatelor activităţii economico-financiare (ordinare). Prezentarea distinctă a acestor informaţii este, de obicei, inclusă în anexa la rapoartele financiare şi cuprinde:

(a) decontarea diferenţei dintre cost şi valoarea realizabilă netă a stocurilor de mărfuri şi materiale sau/şi decontarea diferenţei dintre valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe şi valoarea recuperabilă, precum şi restabilirea acestor diferenţe;

(b) reorganizarea activităţii unei întreprinderi şi restabilirea oricăror rezerve privind aceste cheltuieli;

(c) scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale;

(d) scoaterea din circulaţie a investiţiilor pe termen lung;

(e) soluţionarea diverselor litigii (conflicte);

(f) restabilirea rezervelor.

 

Articole sau evenimente excepţionale

14. Se consideră drept articol sau eveniment excepţional articolele şi/sau evenimentele rare, neprevăzute şi netipice, nelegate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii cum sînt:

(a) exproprierea activelor (de exemplu, trecerea unui teren sau a unei construcţii ce aparţine unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public, prin acordarea ulterioară a unei despăgubiri);

(b) cutremurul, incendiul, inundaţia, uraganul, seceta sau alte calamităţi naturale;

(c) perturbările politice (acţiunile militare, revoluţiile);

(d) modificările legislaţiei Republicii Moldova (hotărîrile cu privire la naţionalizarea, interzicerea anumitor tipuri de activităţi).

15. Modalitatea prin care se stabileşte dacă un eveniment sau o acţiune se delimitează clar de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii este determinată prin natura elementului sau a acţiunii aferente activităţii desfăşurate în mod normal de întreprindere, mai degrabă, decît prin frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. Astfel, un eveniment sau o acţiune pot fi excepţionale pentru o întreprindere, dar nu şi pentru o altă întreprindere, datorită diferenţelor dintre activităţile economico-financiare (ordinare) ale întreprinderilor respective. De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur pot fi calificate ca articol sau eveniment excepţional de multe întreprinderi. În schimb, drepturile deţinătorilor de poliţe apărute în urma unui cutremur nu sînt calificate ca articol sau eveniment excepţional pentru o societate de asigurări care face asigurări împotriva unor astfel de riscuri.

16. Prezentarea sumei totale a tuturor rezultatelor articolelor sau evenimentelor excepţionale se face direct în Raportul privind rezultatele financiare. Pentru a cuprinde întreaga informaţie necesară utilizatorilor rapoartelor financiare în scopul luării deciziilor economice în anexa la Raportul privind rezultatele financiare, precum şi în nota explicativă se prezintă natura şi suma fiecărui articol sau eveniment excepţional.

 

Modificări ale evaluării contabile

17. Ca rezultat al incertitudinii aferente desfăşurării activităţilor, multe elemente ale rapoartelor financiare nu pot fi calculate cu precizie, ci doar evaluate. Procesul de evaluare include opinii bazate pe cele mai recente informaţii disponibile. De exemplu, se pot solicita evaluări ale datoriilor dubioase, uzurii morale sau duratei de funcţionare utile a activelor, precum şi ale schemei de obţinere a avantajelor economice generate de un activ uzurabil (amortizabil). Utilizarea evaluărilor întemeiate este o parte esenţială a pregătirii rapoartelor financiare şi nu pune la îndoială veridicitatea acestora.

18. Evaluarea poate necesita o revizuire în cazul cînd au loc modificări privind circumstanţele sau evenimentele activităţii economico-financiare (ordinare) pe care s-a bazat această evaluare sau ca urmare a unei noi informaţii, a acumulării experienţei sau dezvoltărilor ulterioare. Prin natura sa revizuirea evaluării nu are drept consecinţă corectarea definiţiei unui articol sau eveniment excepţional sau a unei erori esenţiale.

19. Uneori este dificil de a distinge modificarea politicii de contabilitate de modificarea evaluării contabile. În acest caz, modificarea este tratată ca o modificare a evaluării contabile cu prezentarea ulterioară în nota explicativă.

20. Efectul modificării a unei evaluări contabile trebuie inclus în determinarea profitului (pierderii) net(e) al (a) perioadei de gestiune în:

(a) perioada de gestiune în care are loc modificarea, dacă modificarea afectează numai această perioadă;

(b) perioada de gestiune în care are loc modificarea şi orice perioadă viitoare, dacă modificarea are efect şi asupra acestora.

21. Modificarea evaluării contabile poate afecta numai perioada de gestiune curentă sau atît perioada de gestiune curentă, cît şi perioadele de gestiune viitoare. Spre exemplu, o modificare în evaluarea sumei aferente datoriilor dubioase afectează doar perioada de gestiune curentă şi de aceea este recunoscută imediat. O modificare a duratei de funcţionare utilă sau a schemei de obţinere a avantajelor economice generate de un activ uzurabil (amortizabil) afectează cheltuielile de uzură (amortizare) atît în perioada de gestiune curentă, cît şi pe parcursul celorlalte perioade de gestiune de-a lungul duratei de funcţionare utilă a activului respectiv. În ambele cazuri, efectul modificării aferent perioadei de gestiune curente este reflectat ca un venit sau cheltuială al (a) perioadei de gestiune curente. În cazul în care modificarea evaluării contabile are un efect asupra perioadelor viitoare, acesta este recunoscut în perioadele viitoare.

22. Efectul modificării unei evaluări contabile trebuie reflectat în aceleaşi posturi ale Raportului privind rezultatele financiare în care a fost inclusă anterior evaluarea iniţială menţionată.

23. Pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor din rapoartele financiare aferente unor perioade de gestiune diferite, efectul acelor modificări ale evaluării contabile incluse anterior în profitul sau pierderea aferentă activităţii economico-financiare (ordinare) este inclus în aceleaşi componente ale profitului net sau pierderii nete. Efectul unei modificări a evaluării contabile incluse anterior în profit sau pierdere în calitate de rezultat al evenimentelor excepţionale este reflectat ca articol sau eveniment excepţional.

24. Natura şi suma modificării unei evaluări contabile ce are un efect semnificativ în perioada de gestiune curentă sau care se aşteaptă să aibă un efect semnificativ în perioadele de gestiune următoare trebuie să fie reflectate în rapoartele financiare. Dacă este imposibil de determinat suma, atunci acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.

 

Erori esenţiale

25. Erorile ce apar la întocmirea rapoartelor financiare aferente uneia sau mai multor perioade de gestiune anterioare pot fi descoperite în perioada de gestiune curentă. Erorile pot apărea ca rezultat al unui calcul greşit, al aplicării incorecte a politicii de contabilitate, al interpretării greşite a evenimentelor, fraudelor sau omisiunilor. De obicei, corectarea acestor erori trebuie să fie luată în considerare la determinarea profitului (pierderii) net (e) al (a) perioadei de gestiune curente sau anterioare.

26. O eroare este considerată esenţială în cazul în care are un efect semnificativ asupra rapoartelor financiare aferente uneia sau mai multor perioade de gestiune, încît acele rapoarte financiare nu mai sînt considerate veridice la data întocmirii lor, influenţînd concomitent deciziile economice ale utilizatorilor pe care le iau în baza acestor rapoarte. Un exemplu de eroare esenţială este includerea în rapoartele financiare aferente perioadei de gestiune anterioare a unor valori semnificative aferente producţiei în curs de execuţie sau creanţelor provenite din contracte frauduloase ce nu au putere juridică. Corectarea erorilor esenţiale aferente perioadelor de gestiune anterioare cere recalcularea informaţiilor comparative sau prezentarea unor informaţii previzionale suplimentare.

27. Mărimea valorii erorii esenţiale se determină individual pentru fiecare agent economic în funcţie de capitalul propriu real recalculat la valoarea de piaţă (activele nete) a acestuia, diminuat cu subvenţiile primite, mijloacele cu destinaţie specială şi sursele de acoperire a obiectelor aflate în administrare temporară, luîndu-se în considerare situaţia economico-financiară a agentului economic. Astfel, mărimea recalculată a capitalului propriu se determină ca rezultat al reevaluării elementelor capitalului propriu în concordanţă cu cerinţele şi recomandările S.N.C. în vigoare.

28. Pentru toţi agenţii economici cîteva erori (o eroare) se califică drept neesenţiale (ă) în cazul cînd pragul de semnificaţie al acestora (acesteia) nu va depăşi 5% din totalul capitalului propriu real recalculat la valoarea de piaţă (activele nete) şi diminuat cu subvenţiile primite, mijloacele cu destinaţie specială şi sursele de acoperire a obiectelor aflate în administrare temporară, dar totodată suma erorii ajungînd pînă la 1/2 din plafonul stabilit de legislaţie pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată* şi nedepăşind 1000 de unităţi convenţionale pentru persoanele fizice şi 10000 de unităţi convenţionale pentru persoanele juridice, luîndu-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul apariţiei erorii. Mărimea unităţii convenţionale se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova**.

___________

* Conform art.26 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, plafonul stabilit constituie 1000 lei.

** Mărimea unităţii convenţionale se stabileşte în conformitate cu art.64, p.II al Codului Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (la momentul intrării în vigoare a prezentului standard, unitatea convenţională este egală cu 20 de lei).

 

29. Suma mai multor erori şi/sau a unei erori neesenţiale nu trebuie să depăşească plafonul pragului de semnificaţie stabilit în paragraful 28 al prezentului standard. Pragul de semnificaţie depinde şi de natura erorii. De exemplu, efectul integral al mai multor erori nesemnificative poate avea o influenţă semnificativă asupra luării deciziilor economico-financiare ale utilizatorilor în baza rapoartelor financiare prezentate. Natura şi suma acestor elemente pe lîngă cele semnificative trebuie prezentate distinct în anexa la Raportul privind rezultatele financiare, precum şi în nota explicativă.

30. Este necesar de a face distincţie între corectarea erorilor esenţiale de modificarea evaluărilor contabile. Evaluările contabile sînt prin natura lor aproximări care pot sau nu pot genera modificarea elementelor rapoartelor financiare conform S.N.C.10 "Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare", pe măsură ce alte noi informaţii devin cunoscute. Spre exemplu, elementele de venituri sau cheltuieli rezultate în urma producerii unui eveniment excepţional care, anterior, nu a putut fi evaluat în mod veridic şi cu precizie nu constituie o corectare a unei erori.

 

Metoda recomandată de standard

31. Suma corecţiei unei erori esenţiale se ia în considerare la determinarea profitului (pierderii) net (e) aferent (ă) perioadei de gestiune curente ca corectare a rezultatului anterior reflectat în evidenţa contabilă. Informaţiile comparative trebuie prezentate în acelaşi mod în care au fost reflectate în rapoartele financiare ale perioadei de gestiune anterioare.

32. Totuşi, informaţia adiţională este prezentată în acelaşi mod în care a fost înregistrată în rapoartele financiare - pe coloane distincte pentru a arăta profitul sau pierderea perioadei de gestiune curente sau a oricăror perioade de gestiune anterioare prezentate ca şi cum eroarea esenţială ar fi fost corectată în perioada de gestiune în care s-a produs. Metoda recomandată de standard se aplică în cazul cînd rapoartele financiare necesită includerea informaţiilor comparative puse în concordanţă cu rapoartele financiare prezentate în perioadele de gestiune anterioare.

33. O întreprindere trebuie să prezinte în nota explicativă următoarele informaţii:

(a) natura erorii esenţiale;

(b) suma corecţiei constatată în profitul (pierderea) net (ă) aferent (ă) perioadei de gestiune;

(c) suma corecţiei inclusă în fiecare perioadă de gestiune pentru care informaţia previzională este prezentată şi suma corecţiei efectuată în perioadele de gestiune anterioare celor incluse în informaţia previzională. Dacă reflectarea informaţiei previzionale este imposibilă, acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.

 

Modificări ale politicii de contabilitate

34. Utilizatorii rapoartelor financiare trebuie să fie capabili să compare indicatorii rapoartelor financiare ale unei întreprinderi pe parcursul unei perioade de timp, pentru a identifica tendinţa principală a situaţiei sale financiare, rezultatelor activităţii economico-financiare (ordinare) şi fluxul de mijloace băneşti. Prin urmare, în fiecare perioadă de gestiune, de obicei, se adoptă aceeaşi politică de contabilitate.

35. Modificările politicii de contabilitate care influenţează în mod esenţial evaluarea şi luarea de decizii de către utilizatorii rapoartelor financiare, sînt posibile în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul întreprinderii, la solicitarea organului de elaborare a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi de reglementare fiscală sau în cazul cînd aceste modificări au ca rezultat o prezentare mai adecvată şi cît mai exactă a evenimentelor şi acţiunilor în rapoartele financiare ale întreprinderii.

De exemplu, politica de contabilitate poate fi modificată în cazul:

(a) reorganizării întreprinderii (fuziunii, scindării, asocierii);

(b) schimbării proprietarilor;

(c) modificărilor legislaţiei în vigoare şi ale sistemului de reglementare normativă a contabilităţii;

(d) elaborarea noilor procedee de contabilitate;

(e) trecerii la noi metode de evaluare, de calculare a uzurii (amortizării) etc.

36. O prezentare mai adecvată a evenimentelor sau acţiunilor în rapoartele financiare are loc în cazul în care noua modificare a politicii de contabilitate are ca rezultat oferirea unei informaţii mai relevante sau mai veridice cu privire la situaţia financiară şi patrimonială, rezultatele activităţii economico-financiare (ordinare) sau fluxul de mijloace băneşti ale întreprinderii.

37. Modificările politicii de contabilitate care influenţează în mod esenţial evaluarea şi luarea deciziilor de către utilizatorii rapoartelor financiare în perioada de gestiune sau în perioadele ulterioare, precum şi cauzele acestor modificări, şi evaluarea consecinţelor acestora în expresie valorică urmează a fi prezentate distinct în anexele rapoartelor financiare.

38. Nu sînt considerate modificări ale politicii de contabilitate:

(a) adoptarea unei politici de contabilitate pentru evenimente sau acţiuni care diferă în esenţă de evenimentele sau acţiunile ce au avut loc anterior;

(b) adoptarea unei noi politici de contabilitate pentru evenimente şi acţiuni ce nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

39. Adoptarea iniţială a metodelor de reevaluare a activelor constituie o modificare a politicii de contabilitate, dar este tratată ca o reevaluare ce se supune prevederilor S.N.C.16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" sau S.N.C.13 "Contabilitatea activelor nemateriale", S.N.C.25 "Contabilitatea investiţiilor", dar nu prevederilor prezentului standard. Prin urmare, paragrafele 44-48 al prezentului standard nu se aplică acestui gen de modificare a politicii de contabilitate.

40. În conformitate cu cerinţele prezentului standard, modificarea politicii de contabilitate este aplicată retrospectiv sau prospectiv.

a) Aplicarea retrospectivă constă în faptul că noua politică de contabilitate este aplicată evenimentelor şi acţiunilor ca şi cum noua politică de contabilitate ar fi fost folosită întotdeauna. Prin urmare, politica de contabilitate este aplicată evenimentelor şi acţiunilor la data la care acestea s-au produs.

b) Aplicarea prospectivă constă în faptul că noua politică de contabilitate este aplicată evenimentelor şi acţiunilor ce s-au produs după data la care s-a efectuat modificarea. Nici o ajustare referitoare la perioadele de gestiune anterioare nu se aplică soldului iniţial al (a) profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) la începutul perioadei de gestiune sau al profitului (pierderii) net (e) al (a) perioadei de gestiune, deoarece soldurile existente nu se recalculează. Totodată, noua politică de contabilitate se aplică soldurilor existente de la data introducerii modificării. De exemplu, o întreprindere poate să decidă să-şi modifice politica de contabilitate aplicată cheltuielilor privind împrumuturile şi să capitalizeze aceste cheltuieli în conformitate cu metoda alternativă admisibilă în S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile". În cazul aplicării prospective, noua politică de contabilitate se aplică asupra cheltuielilor privind împrumuturile după data introducerii modificării în politica de contabilitate.

 

Adoptarea unui Standard Naţional de Contabilitate

41. Modificarea politicii de contabilitate, efectuată o dată cu adoptarea unui S.N.C., trebuie reflectată în conformitate cu prevederile tranzitorii din acel S.N.C., în cazul în care acestea există. În absenţa oricăror prevederi tranzitorii, modificarea politicii de contabilitate trebuie aplicată în concordanţă cu metoda recomandată de standard menţionată în paragrafele 44-48 ale prezentului standard.

42. Prevederile tranzitorii dintr-un S.N.C. pot cere atît o aplicare retrospectivă, cît şi una prospectivă a modificării politicii de contabilitate.

43. În cazul cînd o întreprindere nu a adoptat un nou standard de contabilitate ce a fost publicat, dar care nu a intrat încă în vigoare, precum şi modificările aferente altui standard în vigoare, întreprinderea este încurajată să prezinte natura unei modificări viitoare a politicii de contabilitate, ca şi o evaluare a efectului acestei modificări asupra profitului (pierderii) net(e) al (a) perioadei de gestiune şi a situaţiei financiare a întreprinderii respective.

 

Alte modificări ale politicii de contabilitate -

metoda recomandată de standard

44. Modificarea politicii de contabilitate trebuie aplicată retrospectiv, cu excepţia cazului în care suma oricărei ajustări rezultate aferentă perioadelor de gestiune anterioare nu poate fi determinată cu certitudine. Orice ajustare rezultată trebuie inclusă în determinarea profitului (pierderii) net(e) al (a) perioadei de gestiune curente prin corectarea rezultatelor perioadei precedente. Informaţiile comparative trebuie prezentate în acelaşi mod în care au fost reflectate în rapoartele financiare ale perioadei de gestiune anterioare.

45. Rapoartele financiare, incluzînd informaţia comparativă aferentă perioadelor de gestiune anterioare, sînt prezentate ca şi cum noua politică de contabilitate a fost folosită întotdeauna. Astfel, informaţia comparativă este revizuită pentru a reflecta noua politică de contabilitate.În cazul în care suma ajustărilor se referă la perioadele de gestiune anterioare celor incluse în rapoartele financiare, soldul iniţial al (a) profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) aferent primei perioade de gestiune prezentate ca informaţie comparativă, se corectează cu suma acestei modificări. Orice altă informaţie aferentă perioadelor de gestiune anterioare, cum ar fi rezumatele istorice ale datelor financiare, este de asemenea recalculată.

46. Recalcularea informaţiei comparative nu conduce întotdeauna la modificarea rapoartelor financiare care au fost aprobate de acţionari sau înregistrate şi aprobate de autorităţile ierarhice în cauză.

47. Modificarea politicii de contabilitate trebuie aplicată în mod prospectiv (doar pe viitor) în cazul cînd suma ajustării soldului iniţial al (a) profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) prevăzută de paragraful 44 al prezentului standard nu poate fi determinată cu certitudine.

48. În cazul cînd modificarea politicii de contabilitate are un efect semnificativ asupra perioadei de gestiune curente sau asupra oricărei perioade de gestiune anterioare prezentate, sau poate avea efecte semnificative asupra perioadelor ulterioare, o întreprindere trebuie să prezinte în nota explicativă următoarele informaţii:

(a) motivele modificării;

(b) suma ajustării constatată în profitul (pierderea) net (ă) aferent (ă) perioadei curente de gestiune;

(c) suma ajustării inclusă în fiecare perioadă de gestiune pentru care sînt prezentate informaţiile previzionale şi suma ajustării aferentă perioadelor de gestiune anterioare celor incluse în rapoartele financiare. Dacă nu este posibilă prezentarea informaţiilor previzionale, acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.

 

Data intrării în vigoare

49. Prezentul standard intră în vigoare pentru rapoartele financiare aferente perioadelor începînd cu 1 ianuarie 2004.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...