37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”

SNC 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”

30.11.2008
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 4

"PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII

LA ÎNTREPRINDERILE MICULUI BUSINESS"

 

INTRODUCERE  

1. Prezentul standard nu are un analog în nomenclatorul standardelor  internaţionale şi este elaborat, pornind de la necesitatea simplificării  contabilităţii la categoriile de întreprinderi ale micului business.  

[Paragraful 1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

OBIECTIV  

2. Obiectivul  prezentului  standard îl  constituie  stabilirea  regulilor de ţinere a contabilităţii, de întocmire a registrelor  contabile şi rapoartelor financiare la categoriile de întreprinderi ale micului business.  

[Paragraful 2 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

DOMENIU DE APLICARE  

3. Prezentul standard se extinde asupra întreprinderilor care corespund cerinţelor prevăzute în art.15 alin.(1) lit.(b) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, care aplică sistemul contabil simplificat în partidă dublă.

[Paragraful 3 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

4. Prevederile prezentului standard nu se extind asupra

a) întreprinderilor micului business care

• deţin, conform  avizului  organului de stat care  efectuează  reglementarea antimonopol, o poziţie dominantă pe piaţa internă de  mărfuri;

• sînt create  din  cote de participaţie şi partea comună  a  fondatorilor, care nu se încadrează în categoria de agenţi ai micului  business, depăşeşte 35% în patrimoniul ei (capitalul statutar);

• au depăşit în perioada de gestiune indicatorii stabiliţi de  legislaţia în vigoare pentru agenţii micului business (numărul mediu  anual de salariaţi, volumul producţiei (vînzărilor) etc.);

b) persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în baza patentei de  întreprinzător.  

 

DEFINIŢII  

5. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică:

Întreprindere a micului business - întreprindere cu statut de  persoană juridică sau fizică în care numărul mediu anual de salariaţi,  volumul producţiei (vînzărilor) şi/sau alţi indicatori nu depăşesc  limitele stabilite de legislaţia în vigoare1 pentru agenţii micului  business.

________________

1 La data aprobării prezentului standard criteriile de raportare a  întreprinderilor la micul business sînt stabilite în Legea Republicii  Moldova cu privire la susţinerea şi protecţia micului business nr. 112-XIII din 20 mai 1994 (cu modificările şi completările ulterioare).

 

Sistem contabil complet - sistem contabil care prevede utilizarea  Planului de conturi contabile unic, formularelor de registre contabile  şi rapoarte financiare prevăzute pentru agenţii economici care în  conformitate cu legislaţia în vigoare nu se încadrează în categoria de  agenţi ai micului business.

Sistem contabil simplificat în partidă dublă – sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea variantelor simplificate al planului de conturi contabile, registrelor contabile şi rapoartelor financiare.

Planul de conturi contabile simplificat - nomenclator de conturi  stabilit de întreprinderea micului business în condiţiile aplicării  sistemului  contabil  simplificat în partidă dublă pentru contabilizarea  activelor,  capitalului  propriu,  datoriilor,  veniturilor,  cheltuielilor  şi  rezultatelor activităţii.

Contabilitate de angajamente – bază de contabilizare conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii mijloacelor băneşti sau compensării în altă formă.

Contabilitate de casă – bază de contabilizare conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura încasării/plăţii mijloacelor băneşti sau compensării în altă formă.

Dubla înregistrare – procedeu de înregistrare a unui fapt economic în debitul unui cont şi în creditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă.

[Paragraful 5 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII

Dispoziţii generale

6. Categoriile de întreprinderi ale micului business ţin contabilitatea în conformitate cu principiile metodologice şi regulile stabilite prin Legea contabilităţii, Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, Standardele Naţionale de Contabilitate, Planul de conturi contabile şi a prezentului standard.

[Paragraful 6 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

7. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine:

a) conducerii (organului executiv) – în entitatea cu răspundere limitată;

b) partenerilor – în entitatea ai cărei proprietari au răspundere nelimitată;

c) proprietarului – pentru întreprinzătorii individuali;

d) conducătorului entităţii – în entităţile neprevăzute la lit.a)-c).

În funcţie de volumul muncii contabile conducătorul întreprinderii poate:

a) să creeze un serviciu contabil ca subdiviziune structurală separată condusă de şeful serviciului contabil (contabilul-şef);

b) să prevadă în state funcţia de contabil;

c) să transmită în baze contractuale ţinerea contabilităţii firmei (organizaţiei) de audit (specializate);

d) să ţină contabilitatea personal, dacă nivelul lui de studii corespunde cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

[Paragraful 7 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

8. Pentru ţinerea contabilităţii întreprinderea este obligată să elaboreze şi să aplice politica de contabilitate proprie. Modul de formare şi de dezvăluire a politicii de contabilitate sînt stabilite de prevederile S.N.C.1 "Politica de contabilitate", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998.

În politica sa de contabilitate întreprinderea determină:

- sistemul contabil utilizat (complet sau simplificat);

- varianta aleasă a sistemului contabil simplificat;

- regulile circulaţiei documentelor şi tehnologia prelucrării informaţiei contabile;

- Planul de conturi contabile simplificat;

- metodele de evaluare a activelor şi datoriilor;

- metodele de calculare a uzurii (amortizării) activelor pe termen lung;

- modul de constatare şi contabilizare a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare;

- alte aspecte metodice şi de organizare ale contabilităţii.

9. Politica de contabilitate pe anul curent se aprobă de persoanele responsabile de ţinerea contabilităţii şi raportare financiară întreprinderii şi se aplică începînd cu 1 ianuarie a anului de gestiune. Întreprinderea nou-creată aprobă politica sa de contabilitate pînă la prima prezentare a rapoartelor financiare, dar nu mai tîrziu de 90 zile de la data înregistrării de stat.

[Paragraful 9 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

10. Întreprinderea întocmeşte documentele primare în conformitate cu prevederile art.19-20 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007. Responsabilitatea pentru asigurarea controlului asupra operaţiilor economice efectuate şi înregistrării acestora în documentele primare o poartă conducătorul întreprinderii.

Întreprinderea poate să utilizeze formulare de documente contabile primare tip interdepartamentale şi departamentale, precum şi formulare de documente elaborate de sine stătător şi aprobate în modul stabilit, care conţin elemente obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Documentele contabile primare trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: denumirea documentului; data întocmirii; conţinutul operaţiei economice; unitatea de măsură a operaţiei economice (în expresie naturală şi bănească); denumirea întreprinderii; funcţiile şi numele persoanelor responsabile pentru efectuarea şi întocmirea corectă a operaţiei economice; semnăturile personale şi lizibile ale acestora.

[Alin.3 exclus prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

Documentul contabil primar trebuie să fie întocmit în momentul efectuării operaţiei economice, iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit la terminarea operaţiei. La vînzarea mărfurilor, producţiei şi serviciilor cu utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală documentele contabile primare (privind înregistrarea banilor şi decontarea valorii de bilanţ a mărfurilor, producţiei şi serviciilor vîndute) se întocmesc nu mai rar de o dată pe zi, la expirarea acesteia - în baza bonurilor de casă.

Nu se admite introducerea corectărilor în documentele băneşti (de casă şi bancare). Corectarea greşelilor în alte documente primare trebuie să fie confirmată documentar şi prin semnătura persoanelor care au întocmit şi au semnat aceste documente, cu indicarea datei introducerii corectării. Responsabilitatea pentru oportunitatea şi corectitudinea întocmirii documentelor contabile primare, autenticitatea informaţiei conţinute în acestea o poartă persoanele care au întocmit şi au semnat aceste documente.

Documentele primare contabile pot fi întocmite pe suporturi (purtători) de informaţie din hîrtie şi/sau electronic. În ultimul caz întreprinderea este obligată să facă copiile acestor documente pe suporturi din hîrtie şi să le perfecteze în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

[Paragraful 10 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

11. Informaţia conţinută în documentele contabile primare urmează să fie reflectată şi acumulată în registrele contabile, în baza cărora se întocmesc rapoartele financiare. Registrele contabile pot fi ţinute în cărţi (jurnale) speciale, pe file separate, fişe, precum şi pe suporturi tehnici de informaţie. În cazul prelucrării automatizate a datelor contabile informaţia rezultativă trebuie să fie perfectată sub formă de registre contabile de ieşire din hîrtie.

Registrul contabil va conţine următoarele elemente obligatorii:

a) denumirea registrului;

b) denumirea entităţii care a întocmit registrul;

c) data începerii şi finisării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta;

d) data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică;

e) etaloanele de evidenţă a faptelor economice;

f) funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea registrului.

Registrele contabile obligatorii sînt Cartea mare, balanţa de verificare sau alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea rapoartelor financiare.

Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării operaţiilor economice în registrele contabile, oportunitatea întocmirii lor o poartă persoanele care au semnat şi au întocmit aceste registre. Corectarea greşelilor în registrele contabile trebuie să fie argumentată şi confirmată prin semnătura persoanei care a introdus corectarea, cu indicarea datei rectificării.

[Paragraful 11 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

12. Documentele primare, registrele contabile şi rapoartele financiare sînt supuse păstrării obligatorii în modul stabilit prin legislaţia în vigoare. Responsabilitatea pentru asigurarea păstrării acestora o poartă conducătorul întreprinderii.

13. Întreprinderea ţine contabilitatea conform contabilităţii de angajamente sau contabilităţii de casă conform art.17 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.

[Paragraful 13 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

14. Întreprinderea poate să ţină contabilitatea conform sistemului complet sau simplificat. Sistemul contabil se alege de fiecare întreprindere de sine stătător, pornind de la necesităţile informaţionale, volumul producţiei (vînzărilor) şi particularităţile activităţii, precum şi alţi factori şi se reflectă în politica de contabilitate pe anul de gestiune. Astfel, întreprinderilor cu un ciclu complicat de producţie, care desfăşoară cîteva feluri de activităţi, li se recomandă să utilizeze sistemul contabil complet, iar întreprinderilor cu un proces tehnologic simplu de producţie şi un singur fel de activitate - sistemul contabil simplificat.

[Paragraful 14 exclus prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

Sistemul contabil complet

15. În cazul aplicării sistemului contabil complet întreprinderea ţine contabilitatea în acelaşi mod ca şi agenţii economici care în conformitate cu legislaţia în vigoare nu se raportă la micul business. În acest caz întreprinderea trebuie:

a) să aplice Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998;

b) să utilizeze formularele registrelor contabile recomandate pentru agenţii economici care nu se raportă la micul business;

c) să întocmească rapoartele financiare în volumul şi conform formularelor-tip prevăzute de S.N.C.5 "Prezentarea rapoartelor financiare" şi S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrate în vigoare la 1 ianuarie 1998.

[Paragraful 15 exclus prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

Sistemul contabil simplificat

16. În cazul aplicării sistemului contabil simplificat întreprinderea:

a) elaborează şi utilizează Planul de conturi contabile simplificat;

b) utilizează formulare de registre contabile, recomandate de prezentul standard;

c) întocmeşte rapoarte financiare în volumul şi conform formularelor prevăzute de prezentul standard.

 

Planul de conturi contabile simplificat

şi modul de utilizare a acestuia

17. Planul de conturi simplificat este elaborat de fiecare întreprindere de sine stătător în baza Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi reflectat în politica sa de contabilitate pe anul de gestiune.

Întreprinderea poate să utilizeze (cu titlu de recomandare) următorul Plan de conturi contabile simplificat:

 

Numărul şi denumirea clasei de conturi

Simbolul contului sintetic

Denumirea contului sintetic

Conţinutul

 

debitului

creditului

1

2

3

4

5

1. Active pe termen lung

111

Active nemateriale

Intrări

Ieşiri

113

Amortizarea activelor nemateriale

Casarea

Calcularea

121

Active materiale în curs de execuţie

Reflectarea consumurilor pentru crearea (construcţia) obiectelor de mijloace fixe

Decontarea costului efectiv al mijloacelor fixe puse în funcţiune

123

Mijloace fixe

Intrări

Ieşiri

124

Uzura mijloacelor fixe

Casarea

Calcularea

131

Investiţii pe termen lung în părţi nelegate

Intrări

Ieşiri

2. Active curente

211

Materiale

Intrări

Consumuri (ieşiri)

212

Animale la creştere şi îngrăşat

Intrări

Ieşiri

215

Producţia în curs de execuţie

Acumularea cheltuielilor privind fabricarea produselor (prestarea serviciilor)

Decontarea costului efectiv al producţiei fabricate (serviciilor prestate)

216

Produse

Intrări (predarea la depozit)

Decontarea valorii de bilanţ a produselor vîndute

217

Mărfuri

Procurarea

Decontarea valorii de bilanţ a mărfurilor vîndute

221

Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale

Calcularea (apariţia)

Achitarea

224

Avansuri pe termen scurt acordate

Eliberarea

Trecerea în cont (restituirea)

225

Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul

Plăţi în avans

Trecerea în cont a plăţilor în avans (recuperarea din buget)

227

Creanţe pe termen scurt ale personalului

Eliberarea sumelor spre achitare

Decontarea (restituirea) sumelor spre decontare

229

Alte creanţe pe termen scurt

Calcularea (apariţia)

Achitarea

231

Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate

Procurarea (alocarea)

Ieşiri (achitări)

241

Casa

Primirea

Consumul (eliberarea)

242

Conturi curente în valută naţională

Primirea

Virarea

251

Cheltuieli anticipate curente

Acumularea

Decontarea

3. Capital propriu

311

Capital statutar

Micşorarea

Majorarea

321

Rezerve stabilite de legislaţie

Utilizarea

Crearea

332

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

Reflectarea pierderilor (utilizarea profitului)

Reflectarea profitului (acoperirea pierderilor)

333

Profit net ((pierdere) al perioadei de gestiune

Pierderi (cheltuieli), utilizarea profitului

Profit (venituri), casarea pierderilor

341

Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung

Reduceri de preţuri

Ecart de reevaluare

342

Subvenţii întreprinderilor de stat

Primirea

Utilizarea (restituirea)

4. Datorii pe termen lung

411

Credite bancare pe termen lung

Rambursarea

Primirea

423

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

Utilizarea (restituirea)

Primirea

5. Datorii pe termen scurt

511

Credite bancare pe termen scurt

Rambursarea

Primirea

515

Venituri anticipate curente

Casarea

Primirea

521

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

Achitarea

Calcularea

523

Avansuri pe termen scurt primite

Trecerea în cont (restituirea)

Primirea

531

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

Achitarea (reţinerea)

Calcularea

533

Datorii privind asigurările

Achitarea (utilizarea)

Calcularea

534

Datorii privind decontările cu bugetul

Achitarea (trecerea în cont)

Calcularea

537

Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi

Achitarea

Calcularea

539

Alte datorii pe termen scurt

Achitarea

Calcularea

6. Venituri

611

Venituri din vînzări

Trecerea la rezultatul financiar

Reflectarea valorii mărfurilor, produselor şi serviciilor vîndute la preţuri de livrare (fără TVA)

7. Cheltuieli

711

Costul vînzărilor

Reflectarea valorii efective a mărfurilor, produselor şi serviciilor vîndute

Trecerea la rezultatul financiar

713

Cheltuieli generale şi administrative

Acumularea

Trecerea la rezultatul financiar

731

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Reflectarea cheltuielilor (trecerea la cheltuieli a economiilor)

Trecerea la rezultatul financiar

9. Conturi extrabilanţiere

912

Active materiale pe termen lung primite în locaţiune, arendă operaţională (leasing)

Primirea în arendă

Restituirea către arendator

921

Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie

Luarea în custodie

Restituirea către arendator

951

Formulare cu regim special

Procurarea

Utilizarea (casarea)

 

[Paragraful 17 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

18. În caz de necesitate întreprinderea poate să utilizeze de sine stătător şi alte conturi sintetice, inclusiv conturile contabilităţii de gestiune. De exemplu, dacă întreprinderea desfăşoară în afară de activitatea operaţională şi activitate de investiţii, este necesar să se utilizeze suplimentar conturile 621 "Venituri din activitatea de investiţii" şi 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii". Întreprinderea poate să deschidă de asemenea de sine stătător subconturi pentru conturile sintetice ale Planului de conturi simplificat. De exemplu, pentru contul sintetic 123 "Mijloace fixe" pot fi deschise următoarele subconturi: 1231 "Terenuri", 1232 "Mijloace fixe" şi 1233 "Resurse naturale", iar pentru contul sintetic 211 "Materiale" - subconturile 2111 "Materiale" şi 2112 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată".

19. Întreprinderea reflectă operaţiile în conturile contabile în conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997, ţinînd cont de prevederile prezentului standard.

 

Registre contabile recomandate de prezentul standard

20. Întreprinderea poate să utilizeze una din două variante de ţinere a registrelor contabile:

♦ în baza Registrului-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice;

♦ cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiilor economice pe conturi (grupe de conturi) contabile.

21. Varianta de ţinere a registrelor contabile se alege de fiecare întreprindere de sine stătător, pornind de la volumul producţiei (vînzărilor) şi domeniul de activitate şi se reflectă în politica de contabilitate pe anul de gestiune.

22. Întreprinderea poate să adapteze de sine stătător registrele contabile recomandate de prezentul standard la specificul activităţii sale, precum şi să întocmească registre suplimentare. În acest caz trebuie să se asigure:

- respectarea bazei metodologice unice a contabilităţii care prevede aplicarea contabilităţii de angajamente şi dublei înregistrări;

- intercorelaţia dintre datele contabilităţii analitice şi sintetice;

- reflectarea completă a tuturor operaţiilor economice în registre contabile în baza documentelor contabile primare;

- acumularea şi sistematizarea datelor din documentele contabile primare sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii, precum şi pentru întocmirea rapoartelor financiare.

 

Varianta în baza Registrului-jurnal de evidenţă

a operaţiilor economice

23. Această variantă de întocmire a registrelor contabile se recomandă pentru întreprinderile, activitatea cărora nu necesită stocuri mari de resurse materiale, contabilizarea creanţelor şi angajamentelor, iar procesul de fabricare a producţiei şi de vînzare a acesteia se încheie în cursul lunii de gestiune. În acest caz înregistrarea documentelor contabile primare, reflectarea operaţiilor în conturi, determinarea rezultatului financiar se efectuează într-un singur registru contabil - Registrul-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice (în continuare - Registru) conform formularului nr.S-1 (anexa 1 la prezentul standard). În cazuri necesare întreprinderea poate să utilizeze în afară de Registru şi alte registre contabile, formularele cărora sînt prezentate în anexele la prezentul standard: Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării) acestora - formularul nr.S-2, Borderoul de evidenţă a retribuţiilor - formularul nr.S-10, Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul - formularul nr.S-11.

24. Registrul reprezintă un borderou de evidenţă analitică şi sintetică, în baza căruia se determină soldurile activelor, capitalului propriu şi datoriilor, precum şi sumele veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor activităţii întreprinderii la o dată concretă şi se întocmesc rapoarte financiare.

Registrul este un borderou contabil combinat care conţine toate conturile contabile utilizate de întreprindere, fapt ce permite ţinerea evidenţei operaţiilor economice în fiecare din ele. În acest caz Registrul trebuie să conţină informaţii necesare pentru completarea posturilor respective din Bilanţul contabil şi Raportul de profit şi pierdere.

Întreprinderea poate să deschidă Registrul pe fiecare lună (în caz de necesitate se utilizează file anexate pentru evidenţa operaţiilor în cadrul conturilor) sau pe anul de gestiune în întregime. În al doilea caz Registrul trebuie să fie şnuruit şi numerotat. Pe ultima pagină a Registrului se înscrie numărul de pagini conţinute, acestea certificîndu-se prin semnăturile conducătorului şi persoanei responsabile pentru ţinerea contabilităţii, precum şi prin ştampila întreprinderii.

Registrul se deschide prin înscrierea sumelor soldurilor la începutul lunii curente (începutul activităţii întreprinderii) pe fiecare cont sintetic.

Apoi în coloana 3 "Conţinutul operaţiei" se înscrie luna şi în ordine cronologică prin metoda poziţională, în baza fiecărui document primar, se reflectă toate operaţiile economice efectuate în cursul acestei luni. Totodată sumele fiecărei operaţii se reflectă în Registru prin metoda dublei înregistrări: concomitent în coloanele "Debit" şi "Credit" ale conturilor de evidenţă a activelor, pasivelor şi rezultatelor financiare.

În cursul lunii în contul 215 "Producţia în curs de execuţie" în debit se reflectă consumurile pentru fabricarea producţiei (serviciilor), iar în credit - costul efectiv al produselor predate la depozit (serviciilor prestate) care se determină într-un decont special (calculaţie).

Veniturile şi cheltuielile întreprinderii se reflectă în conformitate cu contabilitatea de angajamente nemijlocit în creditul şi debitul contului 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune". În cazul desfăşurării la întreprindere a cîtorva feluri de activităţi (operaţională, de investiţii, financiară) pentru contul 333 pot fi deschise subconturile corespunzătoare, iar în Registru sînt prevăzute coloane suplimentare. La reflectarea operaţiilor în contul 333 trebuie de avut în vedere că utilizarea mărfurilor, producţiei (serviciilor) în scopuri personale, precum şi în contul retribuirii muncii proprietarilor şi salariaţilor întreprinderii se consideră vînzare cu constatarea veniturilor şi cheltuielilor din vînzări.

Rezultatul financiar din vînzarea mărfurilor, producţiei (serviciilor) se determină ca diferenţa între rulajele debitoare şi creditoare ale contului 333 şi se reflectă în Registru într-un rînd distinct. În acest caz în coloana 3 se face înscrierea "Rezultatul financiar al lunii", iar în coloanele "suma", "contul 333 - credit" (dacă s-a obţinut profit) sau "contul 333 - debit" (dacă s-au obţinut pierderi) se reflectă mărimea rezultatului financiar al lunii curente.

La expirarea lunii se calculează sumele totale lunare ale rulajelor debitoare şi creditoare din cadrul tuturor conturilor sintetice, care trebuie să fie egale cu totalul din coloana 4. În acest caz trebuie de avut în vedere că rulajele din contul 333 se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului.

După calcularea rulajelor debitoare şi creditoare totale ale conturilor pe lună se determină soldul pentru fiecare din acestea la ultima zi a lunii curente. În baza soldurilor conturilor din clasele 1-5 se completează Bilanţul contabil, iar conform datelor rulajelor debitor şi creditor ale contului 333 se întocmeşte Raportul de profit şi pierdere al întreprinderii.

 

Varianta cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiilor

economice pe conturi (grupe de conturi) contabile

25. Varianta dată de întocmire a registrelor contabile se utilizează de întreprinderile care efectuează procesul de fabricare a producţiei (de prestare a serviciilor) cu mari cheltuieli materiale şi de muncă, au stocuri considerabile de materiale, mărfuri şi produse, efectuează decontări cu debitorii şi creditorii, în special, prin bancă. În cadrul acestei variante întreprinderea poate să utilizeze pentru evidenţa operaţiilor economice următoarele registre contabile:

- Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării) acestora - formularul nr.S-2 (anexa 2);

- Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale - formularul nr.S-3 (anexa 3);

- Borderoul de evidenţă a animalelor şi păsărilor - formularul nr.S-4 (anexa 4);

- Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor - formularul nr.S-5 (anexa 5);

- Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti şi investiţiilor - formularul nr.S-6 (anexa 6);

- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori - formularul nr.S-7 (anexa 7);

- Borderoul de evidenţă a capitalului propriu - formularul nr.S-8 (anexa 8);

- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu furnizorii - formularul nr.S-9 (anexa 9);

- Borderoul de evidenţă a retribuţiilor - formularul nr.B-10 (anexa 10);

- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul - formularul nr.S-11 (anexa 11);

- Borderoul de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori - formularul nr.S-12 (anexa 12);

- Borderoul de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare - formularul nr.S-13 (anexa 13);

- Balanţa de verificare (şah) - formularul nr.S-14 (anexa 14);

- Balanţa de verificare a conturilor sintetice - formularul nr.S-15 (anexa 15).

26. Fiecare borderou se utilizează pentru evidenţa operaţiilor pe un cont sau o grupă de conturi contabile. Suma fiecărei operaţii se reflectă concomitent în două borderouri: într-un borderou - în debitul contului corespondent, iar în altul - în creditul acestuia. În acest caz în ambele borderouri, în coloana "Conţinutul operaţiei", se efectuează înscrieri în baza documentelor primare despre conţinutul operaţiei realizate sau se fac explicaţii corespunzătoare.

Generalizarea rulajelor lunare reflectate în borderourile nr.S-2 - nr.S-13 se efectuează în Balanţa de verificare (şah) - formularul nr.S-14, în baza căreia se întocmeşte Balanţa de verificare a conturilor sintetice (formularul nr.S-15). Conform datelor din Balanţa de verificare S-15 se întocmesc Bilanţul contabil şi Raportul de profit şi pierdere ale întreprinderii.

În afară de Balanţa de verificare S-15 întreprinderea poate de asemenea să întocmească şi Cartea mare.

În toate borderourile utilizate se indică luna în care acestea se completează, iar în cazuri necesare - denumirea conturilor sintetice. La sfîrşitul lunii după calcularea totalului rulajelor şi determinarea soldurilor conturilor borderourile se semnează de persoanele, care au întocmit şi au verificat înscrierile.

 

Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii

(amortizării) acestora (formularul nr.S-2)

27. Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung şi a uzurii (amortizării) acestora (formularul nr.S-2) reprezintă un registru de evidenţă analitică şi sintetică a existenţei şi mişcării mijloacelor fixe şi activelor nemateriale utilizate în activitatea de întreprinzător (conturile 123 "Mijloace fixe", 111 "Active nemateriale"), precum şi de calculare a sumelor uzurii (amortizării) acestora (conturile 124 "Uzura mijloacelor fixe", 113 "Amortizarea activelor nemateriale"). Pentru evidenţa mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pot fi deschise borderouri distincte S-2.

Datele privind mijloacele fixe (activele nemateriale) se înscriu în borderou prin metoda poziţională pe fiecare obiect separat. Lunar în cazul existenţei mişcării mijloacelor fixe (activelor nemateriale) se calculează sumele rulajelor şi soldurilor acestora la ultima dată a lunii curente. Deplasarea mijloacelor fixe (activelor nemateriale) în cadrul întreprinderii nu se reflectă în borderou.

Suma calculată a uzurii (amortizării) se reflectă de asemenea în borderourile S-5 "Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor" şi S-13 "Contabilitatea vînzărilor şi rezultatelor financiare".

În cazul cînd la întreprindere există un număr considerabil de obiecte de mijloace fixe contabilitatea analitică a acestora se ţine cu utilizarea Fişei de evidenţă a mijloacelor fixe (formei nr.MF-6). În baza datelor finale din fişele de evidenţă a mişcării mijloacelor fixe (formei nr.MF-8) în Borderoul S-2 se ţine evidenţa generalizată a mişcării mijloacelor fixe în contul 123 "Mijloace fixe". În acest caz calcularea uzurii se efectuează într-un decont (tabel de calcul) distinct întocmit de întreprindere de sine stătător.

Evaluarea activelor pe termen lung şi calcularea uzurii (amortizării) acestora se efectuează în conformitate cu prevederile S.N.C.16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" şi S.N.C.13 "Contabilitatea activelor nemateriale".

 

Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri

şi materiale (formularul nr.S-3)

29. Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale (formularul nr.S-3) este destinat pentru evidenţa analitică şi sintetică a stocurilor de producţie, producţiei şi mărfurilor reflectate în conturile 211 "Materiale", 216 "Produse" şi 217 "Mărfuri".

Borderoul se întocmeşte pe o lună şi se ţine de gestionari (sau de contabilitate) separat pe stocuride producţie, produse şi mărfuri pe tipuri de valori, indiferent de faptul, dacă s-a înregistrat sau nu încursul lunii de gestiune o mişcare pe unele sau alte valori.

Stocurile de mărfuri şi materiale se reflectă în borderou în conformitate cu S.N.C.2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" la valoarea de procurare (costul efectiv) care cuprinde valoarea de cumpărare a stocurilor, cheltuielile de transport, precum şi impozitele şi taxele prevăzute de legislaţia în vigoare (cu excepţia impozitelor, care ulterior trebuie să fie restituite (trecute în cont) întreprinderii de organele fiscale).

În cazul cînd la întreprindere există doi sau mai mulţi gestionari care ţin evidenţa valorilor cu aplicarea borderourilor S-3 în contabilitate, în baza borderourilor menţionate, se întocmeşte un Borderou centralizator S-3, în care se reflectă existenţa şi mişcarea stocurilor de mărfuri şi materiale în cursul lunii pe întreprindere în ansamblu.

Datele privind eliberarea materialelor în producţie, vînzarea produselor şi mărfurilor se înscriu din Borderoul S-3 sau Borderoul centralizator respectiv în Borderourile S-5 "Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor" şi/sau S-13 "Contabilitatea vînzărilor şi rezultatelor financiare".

 

Borderoul de evidenţă a animalelor şi păsărilor

(formularul nr.S-4)

29. Borderoul de evidenţă a animalelor şi păsărilor (formularul nr.S-4) se utilizează pentru evidenţa existenţei şi mişcării animalelor şi păsărilor care se află la creştere şi îngrăşat. Înscrierile în borderou se fac în baza documentelor primare pe fiecare tip şi grup de animale şi păsări separat, indicînd numărul de capete, greutatea vie şi valoarea acestora.

Animalele (păsările) cumpărate se reflectă la valoarea de procurare, iar cele din producţie proprie - în cursul anului - la costul normativ (planificat) aducîndu-l la finele anului pînă la costul efectiv.

În coloanele 10 şi 14 se indică conturile corespondente privind intrarea şi ieşirea animalelor şi păsărilor.

Rulajele calculate şi soldurile determinate în expresie bănească la finele perioadei de gestiune se trec în Balanţa de verificare a conturilor sintetice sau în Cartea mare.

 

Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor

(formularul nr.S-5)

30. Borderoul de evidenţă a consumurilor şi cheltuielilor (formularul nr.S-5) se utilizează pentru evidenţa analitică şi sintetică a consumurilor aferente fabricării producţiei (prestării serviciilor), creării (construcţiei) obiectelor de mijloace fixe, precum şi a cheltuielilor perioadelor viitoare şi curentă contabilizate respectiv în conturile 215 "Producţia în curs de execuţie", 121 "Active materiale în curs de execuţie"2 , 251 "Cheltuieli anticipate curente", 713 "Cheltuieli generale şi administrative", 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit".

________________

2 Pentru evidenţa activelor materiale în curs de execuţie se întocmeşte un Borderou distinct S-5.

 

Contabilitatea consumurilor se ţine pe tipuri de produse fabricate (servicii), pe obiecte şi articole de consumuri prevăzute de S.N.C.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii".

Consumurile (cheltuielile) în debitul conturilor 215, 121, 251 şi 713 se acumulează din creditul diverselor conturi în baza datelor din alte borderouri (S-2, S-5, S-10 etc.) sau nemijlocit din documentele primare.

Costul efectiv al producţiei (serviciilor) se trece din creditul contului 215 în debitul conturilor respective în funcţie de direcţiile utilizării producţiei - la depozit (contul 216 "Produse"), vînzarea serviciilor (contul 711 "Costul vînzărilor") etc.

Consumurile aferente produselor (serviciilor) nefinisate se contabilizează în contul 215 pe tipuri de produse ca producţie în curs de execuţie.

Soldurile producţiei în curs de execuţie la începutul lunii curente se reflectă în Borderoul S-5 conform soldurilor finale din borderoul similar pe luna precedentă. Soldul producţiei în curs de execuţie la finele lunii curente se determină conform actelor de inventariere sau prin calcul în baza datelor de evidenţă.

Costul efectiv al obiectelor de mijloace fixe create (construite) se trece în debitul contului 123 "Mijloace fixe".

Cheltuielile anticipate aferente lunii curente se trec la consumurile şi/sau cheltuielile perioadei curente. Cheltuielile perioadei de gestiune curente (cheltuielile generale şi administrative, cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit) se reflectă în conturile 713 şi 731 cu total cumulativ de la începutul anului. Închiderea conturilor 713 şi 731 se efectuează numai la finele anului prin trecerea sumei totale a cheltuielilor acumulate în debitul contului 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune".

 

Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti

şi investiţiilor (formularul nr.S-6)

31. Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti şi investiţiilor (formularul nr.S-6) se utilizează pentru contabilitatea mijloacelor băneşti şi investiţiilor, reflectate în conturile 131 "Investiţii pe termen lung în părţi nelegate", 231 "Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate", 241 "Casa", 242 "Conturi curente în valută naţională". Pentru evidenţa operaţiilor de casă, operaţiilor în contul de decontare şi cel valutar (în cazul existenţei acestuia) şi investiţiilor pot fi întocmite borderouri distincte S-6.

Primirea şi eliberarea mijloacelor băneşti, întocmirea documentelor de încasare şi de cheltuieli a mijloacelor băneşti, registrului de casă şi a raportului privind operaţiile de casă se efectuează în modul stabilit.

Înscrierile în Borderoul S-6 privind operaţiile aferente contului de decontare şi altor conturi la bănci se efectuează în baza extraselor băncilor şi documentelor anexate la acestea. Efectuarea şi perfectarea operaţiilor aferente contului de decontare se efectuează în modul stabilit de actele normative corespunzătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii

şi alţi debitori (formularul nr.S-7)

32. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori (formularul nr.S-7) se utilizează pentru evidenţa decontărilor cu cumpărătorii, bugetul, titularii de avans şi alţi debitori, reflectate în conturile 221 "Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale", 224 "Avansuri pe termen scurt acordate", 225 "Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul", 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului", 229 "Alte creanţe pe termen scurt". Înscrierile în borderou se fac prin metoda poziţională pe fiecare debitor, în baza datelor din documentele primare.

În cazul utilizării unui formular de borderou pentru reflectarea operaţiilor contabilizate în cîteva conturi, pentru fiecare din acestea în borderou se rezervă un număr necesar de rînduri, iar în coloana 3 "Denumirea conturilor, debitorilor (întreprinderilor, numele şi prenumele salariaţilor)" se înscriu numărul şi denumirea contului corespunzător. În continuare în aceeaşi coloană se reflectă tipurile de creanţe, se indică cumpărătorii, titularii de avans şi alţi debitori, iar apoi prin metoda poziţională pe fiecare debitor - soldul desfăşurat şi mişcarea în cursul lunii.

La expirarea lunii pe fiecare cont se calculează rulajele debitoare şi creditoare şi soldul desfăşurat (debitor şi /sau creditor) la ultima zi a lunii curente.

 

Borderoul de evidenţă a capitalului propriu

(formularul nr.S-8)

33. Borderoul de evidenţă a capitalului propriu (formularul nr.S-8) este destinat pentru contabilitatea existenţei şi mişcării elementelor capitalului propriu, reflectate în conturile 311 "Capital statutar", 321 "Rezerve stabilite de legislaţie", 332 "Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi", 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune" şi 341 "Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung", 342 "Subvenţii pentru întreprinderile de stat".

Pentru reflectarea operaţiilor în borderou se rezervă numărul necesar de rînduri pe fiecare cont al capitalului propriu. În acest caz trebuie de avut în vedere că în contul 311 operaţiile se contabilizează numai după înregistrarea modificărilor capitalului statutar în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

În contul 333 contabilitatea profitului şi utilizării acestuia se ţine cu total cumulativ de la începutul anului. În acest scop la contul dat pot fi deschise două subconturi: 3331 "Profit (pierdere) al perioadei de gestiune" şi 3332 "Utilizarea profitului". Soldul la începutul lunii pentru contul 333 se înscrie în subconturile menţionate în baza datelor din Borderoul S-8 pe luna precedentă.

La finele anului se determină suma profitului nerepartizat (pierderilor neacoperite) al anului curent (diferenţa dintre sumele reflectate în subconturile 3331 şi 3332), care după reformarea Bilanţului contabil se trece în Borderoul S-8 al anului următor în componenţa rezultatelor anilor precedenţi.

 

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu furnizorii

(formularul nr.S-9)

34. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu furnizorii (formularul nr.S-9) se utilizează pentru contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi antreprenorii, reflectate în contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale". Borderoul pe luna curentă se deschide prin trecerea în acesta a soldurilor datoriilor întreprinderii în baza facturilor furnizorilor şi antreprenorilor înregistrate în Borderoul S-9 al lunii precedente.

În borderou se înscriu în creditul contului 521 prin metoda poziţională datele din facturile furnizorilor pentru valorile materiale primite şi ale antreprenorilor pentru serviciile prestate.

În debitul contului 521 se reflectă operaţiile privind achitarea facturilor furnizorilor şi antreprenorilor (creditul conturilor 242 "Conturi curente în valută naţională", 511 "Credite bancare pe termen scurt" etc.). La finele lunii se calculează rulajele în debitul şi creditul contului 521 şi se determină soldul desfăşurat (debitor şi/sau creditor).

 

Borderoul de evidenţă a retribuţiilor

(formularul nr.S-10)

35. Borderoul de evidenţă a retribuţiilor (formularul nr.S-10) este destinat pentru contabilitatea decontărilor cu salariaţii întreprinderii privind retribuţiile, reflectate în contul 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii". În coloana "Credit contul 531 (calculat)" se reflectă sumele retribuţiilor, premiilor, adaosurilor, sporurilor şi altor plăţi, calculate salariaţilor întreprinderii (încadraţi şi neîncadraţi în state) conform legislaţiei în vigoare. Retribuirea muncii se reflectă în borderou pe categorii de salariaţi, obiecte de evidenţă şi tipuri de producţie.

Concomitent în coloana borderoului "Debit contul 531 (reţinut, achitat)" se efectuează calculul tuturor reţinerilor din sumele retribuţiilor calculate salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (impozitului pe venit, sumelor avansurilor acordate, sumelor reţinute de la titularii de avans, sumelor aferente titlurilor executorii în favoarea altor persoane juridice şi fizice).

La finele lunii se determină rulajele în debitul şi creditul contului 531 şi se calculează soldul desfăşurat (debitor şi/sau creditor), care se trece în Borderoul S-10 pe luna următoare.

 

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul

(formularul nr.S-11)

36. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu bugetul (formularul nr.S-11) se utilizează pentru contabilitatea analitică şi sintetică a decontărilor cu bugetul privind impozitele şi plăţile, reflectate în contul 534 "Datorii privind decontările cu bugetul". Înscrierile în borderou se fac prin metoda poziţională pe tipuri de impozite şi plăţi: impozitul pe venitul persoanelor juridice; impozitul pe venitul persoanelor fizice; taxa pe valoarea adăugată; accizele; impozitul funciar; sancţiunile economice etc.

La expirarea lunii se calculează rulajele debitoare şi creditoare şi se determină soldul desfăşurat (debitor şi/sau creditor) pe fiecare tip de impozite şi plăţi (subconturile contului sintetic 534 "Datorii privind decontările cu bugetul").

 

Borderoul de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori

(formularul nr.S-12)

37. Borderoul de evidenţă a decontărilor cu alţi creditori (formularul nr.S-12) este destinat pentru contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale, medicale, personale şi a averii, creditele bancare, cu fondatorii şi cu alţi creditori, precum şi cele aferente avansurilor primite şi mijloacelor finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, reflectate în conturile 423 "Finanţări şi încasări cu destinaţie specială", 511 "Credite bancare pe termen scurt", 533 "Datorii privind asigurările", 523 "Avansuri pe termen scurt primite", 537 "Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi", 539 "Alte datorii pe termen scurt". Înscrierile în borderou se fac prin metoda poziţională pe fiecare creditor (Fondul social, fondatori, bănci, persoane juridice şi fizice).

La utilizarea unui formular al borderoului pentru reflectarea operaţiilor, contabilizate în cîteva conturi contabile, pentru fiecare din acestea în borderou se rezervă numărul necesar de rînduri, iar în coloana 3 "Denumirea conturilor, creditorilor (întreprinderilor, persoanelor fizice), conţinutul operaţiei" se înscriu numărul şi denumirea acestuia.

La finele lunii în fiecare cont se calculează totalurile rulajelor debitoare şi creditoare şi soldul desfăşurat (debitor şi/sau creditor).

 

Borderoul de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare

(formularul nr.S-13)

38. Borderoul de evidenţă a vînzărilor şi rezultatelor financiare (formularul nr.S-13) este destinat pentru contabilizarea cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii din vînzarea mărfurilor, producţiei şi serviciilor, reflectate respectiv în conturile 711 "Costul vînzărilor" şi 611 "Venituri din vînzări"3. Cheltuielile şi veniturile se constată în conformitate cu S.N.C.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi S.N.C.18 "Venitul" în baza contabilităţii de angajamente în perioada de gestiune, în care acestea au avut loc, indiferent de momentul primirii (plăţii) efective a mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.

________________

3 Borderoul-formularul nr.S-13 poate să se utilizeze de asemenea pentru evidenţa cheltuielilor şi veniturilor aferente desfăşurării altor feluri de activităţi (de investiţii, financiară) şi evenimentelor excepţionale.

 

La livrarea producţiei (prestarea serviciilor) cumpărătorului (clientului) înscrierile în borderou se efectuează prin metoda poziţională pe fiecare cont (cumpărător, tip de produse). În coloanele 6-9 se reflectă costul mărfurilor, producţiei şi serviciilor vîndute din creditul conturilor de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale, iar în coloanele 10-13 - valoarea acestora la preţuri de livrare (fără TVA) conform facturii prezentate cumpărătorului (clientului).

La completarea Borderoului S-13 trebuie de avut în vedere că rulajele în conturile de venituri şi cheltuieli se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului şi la expirarea fiecărei perioade de gestiune se trec în Raportul de profit şi pierdere. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri din vînzări se efectuează numai la expirarea anului prin decontarea acestora respectiv în debitul şi creditul contului 333 "Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune".

Rezultatul financiar se reflectă în borderou într-un rînd distinct şi în cursul anului se determină prin calcul ca diferenţă dintre veniturile (coloana 13) şi cheltuielile (coloana 9) acumulate.

 

Balanţa de verificare (şah)

(formularul nr.S-14)

39. Balanţa de verificare (şah) (formularul nr.S-14) reprezintă un registru de evidenţă sintetică şi este destinată generalizării datelor contabilităţii curente şi verificării reciproce a corectitudinii înscrierilor efectuate în conturile contabile.

Balanţa de verificare (şah) S-14 se întocmeşte în fiecare lună şi serveşte pentru înscrierea datelor în debitul şi creditul fiecărui cont în parte. În balanţă pe verticală se înscriu conturile debitoare, iar pe orizontală - conturile creditoare.

Pentru completarea Balanţei de verificare S-14 la început se trec rulajele creditoare din borderourile utilizate cu înregistrarea acestora în debitul conturilor corespunzătoare.

Apoi pe fiecare cont se calculează rulajul debitor care trebuie să fie egal cu rulajul debitor reflectat în contul dat în borderoul corespunzător.

La finele lunii se calculează rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice care trebuie să fie egale între ele.

Rulajele debitoare şi creditoare pe fiecare cont sintetic se trec în Balanţa de verificare a conturilor sintetice S-15, în care se calculează soldul acestuia la ultima zi a lunii curente.

 

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

(formularul nr.S-15)

40. Balanţa de verificare a conturilor sintetice (formularul nr.S-15) este destinată generalizării rulajelor lunare şi soldurilor conturilor, controlului corectitudinii întocmirii formulelor contabile şi rapoartelor financiare.

În coloana 1 se înscriu numerele şi denumirile tuturor conturilor sintetice deschise la întreprindere. Coloanele 2 şi 3 se completează în baza Balanţei de verificare S-15 pe luna precedentă şi conţin date privind soldurile debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice la începutul lunii. În coloanele 4 şi 5 se arată rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice, reflectate în Balanţa de verificare (şah) S-14. În coloanele 6 şi 7 se determină soldurile conturilor sintetice la finele lunii. În acest caz soldurile conturilor de activ (debitoare) se determină prin însumarea soldului iniţial cu rulajul debitor şi scăderea din suma obţinută a rulajului creditor. Soldurile conturilor de pasiv se determină prin adunarea soldului iniţial cu rulajul creditor şi scăderea din suma obţinută a rulajului debitor.

Balanţa de verificare a conturilor sintetice trebuie să conţină trei perechi de totaluri egale:

- totalul din col.2 = cu totalul din col.3, întrucît mărimea totală a activelor trebuie să coincidă întotdeauna cu mărimea totală a pasivelor;

- totalul din col.4 = cu totalul din col.5, întrucît operaţiile se reflectă în conturi în conformitate cu principiul dublei înregistrări. Nerespectarea egalităţii date vorbeşte despre greşelile admise la întocmirea formulelor contabile sau determinarea totalurilor;

- totalul din col.6 = cu totalul din col.7, întrucît acestea sînt calculate în baza soldurilor şi rulajelor conturilor sintetice.

În baza Balanţei de verificare S-15 se completează Bilanţul contabil şi Raportul de profit şi pierdere. În acest caz, dacă în conturile de activ sînt rulaje creditoare, iar în cele de pasiv - rulaje debitoare, se întocmesc în prealabil înregistrări de corectare. De exemplu, dacă contul 225 "Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul" la finele perioadei de gestiune are sold creditor, el se trece în creditul contului 534 "Datorii privind decontările cu bugetul" şi se reflectă în capitolul 5 "Datorii pe termen scurt" din Bilanţul contabil.

 

Rapoarte financiare

41. Întreprinderea întocmeşte şi prezintă rapoarte financiare în modul prevăzut de Legea contabilităţii, S.N.C.5 "Prezentarea rapoartelor financiare" şi S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997, ţinînd cont de prevederile prezentului standard.

[Paragraful 41 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

42. Întreprinderea care aplică sistemul contabil complet întocmeşte nomenclatorul complet al rapoartelor financiare prevăzute pentru întreprinderile care în conformitate cu legislaţia în vigoare nu se raportă la micul business:

♦ Bilanţul contabil (anexa 1 la S.N.C.5);

♦ Raportul privind rezultatele financiare (anexa 2 la S.N.C.5);

♦ Raportul privind fluxul capitalului propriu (anexa 3 la S.N.C.5);

♦ Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (anexa 1 la S.N.C.7);

♦ Anexa la Bilanţul contabil (anexa 4 la S.N.C.5);

♦ Anexa la Raportul privind rezultatele financiare (anexa 5 la S.N.C.5);

♦ Nota explicativă.

[Paragraful 42 exclus prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

43. Rapoartele financiare ale întreprinderii care aplică sistemul contabil simplificat în partidă dublă cuprind bilanţul contabil, raportul de profit şi pierdere şi notele explicative.

Bilanţul contabil se întocmeşte conform datelor soldurilor conturilor din clasele 1-5, iar Raportul de profit şi pierdere – în baza rulajelor contului 333 prezentate în Registrul-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice (S-1) sau a rulajelor conturilor din clasele 6-7 reflectate în Balanţa de verificare a conturilor sintetice (S-15) sau în Cartea mare – în funcţie de varianta sistemului contabil simplificat, aplicat de întreprindere.

[Paragraful 43 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

[Paragraful 43 modificat prin Ordin.MF nr.80 din 19.12.03, în vigoare 01.01.04]

[Paragraful 43 modificat prin Ordin.MF nr.21 din 07.03.03, în vigoare 28.03.03]

 

44. În rapoartele financiare nu se admite compensarea (achitarea reciprocă) între posturile de activ şi pasiv, venituri şi cheltuieli, cu excepţia cazurilor cînd o astfel de compensare este prevăzută de standardele naţionale de contabilitate.

45. Întreprinderea prezintă rapoartele financiare semnate de către persoanele responsabile conform prevederilor art.36 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 pe adresele şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

[Paragraful 45 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.116 din 26.1.2008, în vigoare 31.12.2008]

 

DATA INTRĂRII STANDARDULUI ÎN VIGOARE

46. Prezentul standard intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 

Anexa

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...