37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”

SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”

28.12.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 3

"COMPONENŢA CONSUMURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII"

Introducere

1. Prezentul standard naţional, care nu are analog în nomenclatorul standardelor internaţionale de contabilitate, este elaborat pentru facilitarea asimilării noului sistem de contabilizare a consumurilor şi cheltuielilor la etapele iniţiale ale reformei contabilităţii. În prezentul standard sînt reflectate toate consumurile şi cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de întreprinzător indiferent de cerinţele impozitării.  

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard îl constituie determinarea componenţei consumurilor întreprinderilor de producţie, de comerţ şi de prestări servicii, a cheltuielilor activităţii operaţionale, de investiţii şi financiare, precum şi a pierderilor excepţionale.  

Domeniul de aplicare

3. Prezentul standard se extinde asupra persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, de comerţ şi de prestări servicii, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale înregistrate în Republica Moldova, situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei. 4. Consumurile şi cheltuielile menţionate în prezentul standard sînt reflectate parţial, mai detaliat fiind examinate în următoarele standarde naţionale de contabilitate (S.N.C.): a) consumurile şi cheltuielile pentru achiziţionarea şi prelucrarea stocurilor de mărfuri şi materiale, modul de repartizare şi de includere a acestora în costul vînzărilor (S.N.C.2 "Stocurile de mărfuri şi materiale"); b) uzura (amortizarea) activelor amortizabile (uzurabile) (S.N.C.13 "Contabilitatea activelor nemateriale", S.N.C.16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung"); c) cheltuielile excepţionale şi pierderile cauzate de comenzile anulate, precum şi corectarea erorilor esenţiale privind cheltuielile şi consumurile (S.N.C.8 "Profitul sau pierderea netă a perioadei raportate, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate"); d) cheltuielile pentru lucrări de cercetări ştiinţifice, proiectare şi experimentare (S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare, proiectare şi experimentare"); e) cheltuielile privind împrumuturile, care pot fi capitalizate (S.N.C.23 "Cheltuielile privind împrumuturile"); f) cheltuielile privind contractele de construcţie (S.N.C.11 "Contractele de construcţie"); g) cheltuielile privind chiria (S.N.C.17 "Contabilitatea chiriei"  

Definiţii

5. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: Consumuri - resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. Consumuri directe - consumuri identificate nemijlocit pe un anumit produs sau alt obiect de cheltuieli. Consumuri indirecte - consumuri care nu pot fi identificate direct pe un produs sau obiect concret de cheltuieli. Consumuri variabile - consumuri care se modifică în raport cu volumul producţiei, lucrărilor executate, serviciilor prestate. Consumuri constante - consumuri care rămîn constante într-un anumit diapazon de modificări, indiferent de modificările volumului producţiei sau activităţii de afaceri a personalului de conducere. Consumuri directe de materiale - valoarea materiei prime, materialelor, semifabricatelor, utilizate la fabricarea produselor care în mod substanţial intră în componenţa acestora şi se includ direct în costul produselor finite. Consumuri directe privind retribuirea muncii - consumuri privind remunerarea muncitorilor, incluse în mod direct în costul produselor finite. La întreprinderile de prestări servicii se utilizează noţiunea consumuri privind retribuirea muncii. Consumuri indirecte de producţie - consumuri aferente deservirii şi conducerii subdiviziunilor de producţie care nu pot fi incluse în mod direct în costul produselor finite (serviciilor) şi se repartizează conform S.N.C.2 "Stocurile de mărfuri şi materiale". Cheltuieli - toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. Cheltuielile activităţii operaţionale - cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de bază a întreprinderii. Cheltuielile activităţii de investiţii - cheltuieli şi pierderi aferente scoaterii din funcţiune a activelor pe termen lung. Cheltuielile activităţii financiare - cheltuieli rezultate din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu şi împrumuturilor (creditelor). Pierderi excepţionale - pierderi suportate ca rezultat al evenimentelor care nu ţin de activitatea ordinară. Costul vînzărilor - o parte din consumuri, care se trec la produsele, mărfurile şi serviciile vîndute. Cheltuieli ale perioadei - de gestiune cheltuieli pentru comercializarea produselor, mărfurilor şi serviciilor, administrative, de deservire, de organizare a producţiei. Cheltuieli anticipate - cheltuieli apărute în perioada de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare (de exemplu, plăţile în avans aferente chiriei etc.). Proces de producţie (tehnologic) - procesul care cuprinde toate operaţiile de prelucrare a materiilor prime, materialelor, de utilizare a articolelor accesorii (piese de completare) la fabricarea şi asamblarea producţiei. 6. Contribuţiile pentru asigurările sociale şi asistenţa socială se efectuează din toată suma calculată pentru retribuirea muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Componenţa consumurilor

În componenţa consumurilor, care se includ în costul de producţie (servicii) se prevăd următoarele articole: consumuri de materiale, consumuri privind remunerarea muncii, consumuri indirecte de producţie. În unele ramuri ale economiei naţionale, în afară de cele nominalizate, pot fi utilizate şi alte articole de consum, care reflectă particularităţile activităţii de producţie şi gospodăreşti (de exemplu, în ramura extractivă - epuizarea resurselor naturale, în industria energetică - uzura mijloacelor fixe etc.).  

Consumuri de materiale

7. Consumurile de materiale incluse în costul produselor finite, producţiei în curs de execuţie cuprind: la întreprinderile de producţie - consumurile directe de materiale, la întreprinderile de prestări-servicii - consumuri de materiale. La întreprinderile de comerţ consumurile de materiale nu se includ în costul mărfurilor, ci se trec la cheltuielile perioadei de gestiune.  

Consumuri directe de materiale

8. La întreprinderile de producţie consumurile directe de materiale cuprind valoarea materialelor, utilizate în procesul de producţie (tehnologic) incluse în costul produselor finite, şi anume: a) a materiilor prime şi materialelor, care constituie baza producţiei fabricate sau o componentă indispensabilă la fabricarea acesteia; b) a articolelor accesorii (piese de completare) şi a semifabricatelor supuse asamblării sau prelucrării suplimentare la întreprinderea respectivă; c) valoarea serviciilor cu caracter de producţie prestate de terţi şi cheltuielile suplimentare aferente, raportate la scumpirea valorii materialelor, de exemplu: - executarea unor operaţii distincte privind fabricarea produselor, prelucrarea materiilor prime şi materialelor; - efectuarea probelor privind determinarea calităţii materiilor prime şi materialelor consumabile, utilizate exclusiv pentru fabricarea produselor concrete; d) a combustibilului de toate tipurile, consumat în scopuri tehnologice, la producerea tuturor felurilor de energie; e) a energiei de toate felurile (electrică, termică, aer comprimat, frig, apă etc.), consumate în scopuri tehnologice, de transport şi aferente altor necesităţi de producţie ale întreprinderii.  

Consumuri de materiale

9. Pentru întreprinderile de prestări servicii consumurile de materiale, utilizate în procesul activităţii de bază, cuprind: a) materiale auxiliare; b) materiale de construcţie; c) carburanţi şi lubrifianţi; d) piese de schimb pentru prestarea serviciilor de reparaţii; e) alte materiale.  

Consumuri privind retribuirea muncii

10. La consumurile privind retribuirea muncii incluse în costul produselor finite, producţiei în curs de execuţie se raportă: la întreprinderile de producţie - consumurile directe privind retribuirea muncii, iar la întreprinderile de prestări servicii - cheltuielile privind retribuirea muncii. La întreprinderile de comerţ cheltuielile privind remunerarea muncii nu se includ în costul mărfurilor. Ele ţin de cheltuielile perioadei de gestiune.  

Consumurile directe privind retribuirea muncii

11. În consumurile directe privind retribuirea muncii ale întreprinderii de producţie se includ consumurile privind retribuirea muncii plătite personalului încadrat în producţia de bază a întreprinderii, inclusiv premiile şi alte sume plătite sub formă de stimulare şi compensare. La acestea se referă: a) retribuţiile pentru munca prestată efectiv, calculate în baza tarifelor în acord, salariilor tarifare şi salariilor funcţiei şi onorariilor, formele şi sistemele de retribuire a muncii acceptate de întreprindere, precum şi: - sporurile la salariile plătite lucrătorilor din telecomunicaţii, construcţii, transporturi şi altor salariaţi, activitatea permanentă a cărora este legată de deplasări, diurnele plătite din momentul plecării pînă în momentul revenirii la sediul întreprinderilor lor; - premiile pentru rezultatele de producţie obţinute, sporurile la salariile tarifare şi de bază pentru măiestrie profesională; - sumele plătite (la executarea lucrărilor prin metoda de cart) în mărimea unui salariu tarifar, salariu de funcţie pentru zilele de deplasare de la sediul întreprinderii la locul de lucru şi viceversa, prevăzute de graficul de lucru, precum şi pentru zilele de reţinere a salariaţilor în drum din cauza condiţiilor meteorologice sau din vina organizaţiilor de transport referitoare la obiectele concrete de construcţii şi reparaţii capitale; - remuneraţiile studenţilor instituţiilor de învăţămînt şi ale elevilor instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate şi profesional-tehnic care fac practica de producţie la întreprinderi, precum şi remuneraţiile plătite elevilor şcolilor de cultură generală în perioada orientărilor profesionale; - remuneraţiile lucrătorilor, neîncadraţi în statele întreprinderii pentru executarea de către aceştia a lucrărilor conform contractelor de drept civil, dacă decontările cu aceştia pentru munca prestată se efectuează direct de întreprindere; b) remunerarea zilelor de odihnă (recuperărilor) acordate salariaţilor pentru munca ce depăşeşte durata normală a timpului de lucru în cazul organizării muncii prin metoda de cart, evidenţei însumate a timpului de muncă şi în alte cazuri stabilite de legislaţie; c) sumele plătite sub formă de compensare în funcţie de regimul de lucru şi condiţiile de muncă, inclusiv sporurile şi adaosurile la salariile tarifare şi salariile de bază pentru munca în timp de noapte, munca suplimentară, munca în zilele de odihnă, de sărbători, munca în regim cu multe schimburi, pentru cumularea profesiunilor, extinderea zonelor de deservire, pentru muncă în condiţii grele, nocive, deosebit de nocive etc.; d) remunerarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a concediilor legale de odihnă (anuale) şi suplimentare (compensaţii pentru concediul nefolosit), a orelor cu înlesniri pentru adolescenţi, a pauzelor pentru mamele care alăptează copilul, precum şi a timpului necesar pentru efectuarea examenului medical, îndeplinirea atribuţiilor de stat; e) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; f) alte feluri de retribuţii acordate salariaţilor care participă la fabricarea produselor.

[Paragraful 11 completat prin Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

 

Consumuri privind retribuirea muncii

12. La întreprinderile de prestări servicii consumurile privind retribuirea muncii cuprind salariul de bază şi cel suplimentar, diverse sporuri, adaosuri, premii calculate personalului care lucrează nemijlocit în domeniul prestării serviciilor.  

Consumuri indirecte de producţie

13. Consumuri indirecte de producţie au loc la întreprinderile de producţie şi întreprinderile de prestări servicii şi cuprind: a) cheltuielile de întreţinere a mijloacelor fixe cu destinaţie productivă în stare de lucru (cheltuieli pentru asistenţă tehnică şi întreţinere, pentru efectuarea reparaţiilor curente, medii şi capitale); pentru îndeplinirea normelor sanitaro-igienice, inclusiv cheltuielile de întreţinere a încăperilor şi inventarului acordate de întreprindere instituţiilor medicale pentru organizarea punctelor medicale nemijlocit pe teritoriul întreprinderii, pentru menţinerea curăţeniei şi ordinii în unitatea de producţie; b) cheltuielile de întreţinere şi exploatare a mijloacelor destinate protecţiei naturii referitoare la procesul de producţie, inclusiv plăţile pentru evacuarea substanţelor poluante în mediul înconjurător; c) cheltuielile de întreţinere şi deservire a mijloacelor tehnice de dirijare, comunicaţii, mijloacelor de semnalizare, altor mijloace tehnice de comandă referitoare la procesul de producţie; d) uzura mijloacelor fixe cu destinaţie productivă; e) epuizarea resurselor naturale; f) amortizarea activelor nemateriale utilizate în procesul de producţie; g) cheltuielile aferente perfecţionării tehnologiilor şi organizării producţiei, precum şi îmbunătăţirii calităţii produselor, sporirii fiabilităţii, durabilităţii şi altor proprietăţi de exploatare a acestora în cadrul procesului de producţie; h) uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată; i) valoarea materialelor utilizate în procesul de producţie pentru asigurarea unui proces tehnologic normal, pentru ambalarea produselor în secţii sau consumate pentru alte necesităţi de producţie, care nu pot fi raportate direct la tipuri concrete de produse; j) plata pentru locaţiune (chirie), arendă, leаsing (redevenţă); k) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; l) salariile muncitorilor auxiliari încadraţi în producţie şi ale personalului administrativ, de conducere etc. din subdiviziunile de producţie, inclusiv toate tipurile de premii şi adaosuri conform sistemelor în vigoare la întreprindere; m) sumele plătite sub formă de stimulare salariaţilor încadraţi în procesul de producţie, inclusiv: - recompensele unice pentru vechime în muncă (sporurile pentru stagiul de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă) în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi premiile neincluse în cheltuielile directe privind retribuirea muncii; - sumele plătite pentru timpul aflării în concedii forţate cu păstrarea parţială a salariului, prevăzute de legislaţia în vigoare; n) cheltuielile de asigurare a condiţiilor normale de lucru şi a tehnicii securităţii ce ţin de particularităţile producţiei şi prevăzute de legislaţia respectivă; o) cheltuielile de asigurare a pazei (inclusiv a celei antiincendiare) atelierelor, secţiilor şi subdiviziunilor cu destinaţie productivă; p) cheltuielile de deplasare a salariaţilor încadraţi nemijlocit în procesul de producţie; r) asigurarea obligatorie a salariaţilor ocupaţi în sfera de producţie şi ale activelor de producţie; s) alte cheltuieli în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Paragraful 13 modificat prin Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

 

Componenţa cheltuielilor

14. Cheltuielile se înregistrează la întreprinderile cu toate tipurile de activităţi. Acestea se reflectă în contabilitate şi rapoartele financiare în baza metodei calculării din perioada în care s-au produs şi cuprind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii, financiare, precum şi pierderile excepţionale.  

Cheltuielile activităţii operaţionale

15. Cheltuielile activităţii operaţionale a întreprinderii includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioadei de gestiune.  

Costul vînzărilor

16. Costul vînzărilor cuprinde: a) pentru întreprinderile de producţie - consumurile directe de materiale, consumurile directe privind remunerarea muncii, consumurile indirecte de producţie; b) pentru întreprinderile de comerţ - costul mărfurilor vîndute; c) pentru întreprinderile de prestări servicii - consumurile de materiale, consumurile privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie.  

Cheltuielile perioadei de gestiune

17. În componenţa cheltuielilor perioadei de gestiune se includ: a) cheltuielile comerciale; b) cheltuielile generale şi administrative; c) alte cheltuieli operaţionale.  

Cheltuielile comerciale

18. Comerciale sînt considerate cheltuielile de vînzare a produselor finite, mărfurilor şi serviciilor. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare, inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat, salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor, (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite), mărfurilor; b) la întreprinderile de comerţ - cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare, aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor, precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători, dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială; c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător), taxele vamale etc.; d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare), certificare a produselor şi mărfurilor, întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii; e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor); f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere, intermediere, de comerţ extern, cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor; g) cheltuielile ce ţin de reclamă, participarea la expoziţii, tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise, în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte, nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate, alte cheltuieli similare; h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe, de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective, informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi, costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing, alte cheltuieli ale secţiilor, serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului; i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute; j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar, diverse sporuri, adaosuri, premii plătite vînzătorilor, casierilor, hamalilor, precum şi bucătarilor, ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică, şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor; k) cheltuieli privind datoriile dubioase; l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute; m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; n) plata pentru locaţiune (chirie), arendă, leаsing (redevenţă).

[Paragraful 18 completat prin Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

  19. Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere, pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia.  

Cheltuieli generale şi administrative

20. Cheltuielile generale şi administrative cuprind: 1) cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc, premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere, adaosurile de orice tip, inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie; b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv, stabilit de legislaţie; c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade, a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent, precum şi în cazul interimatului provizoriu, dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare; d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 2) contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole), fondul de pensii, fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii; 3) plăţile suplimentare, indemnizaţiile, sporurile, compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii, inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia, reducerii personalului şi statelor; b) sumele plătite salariaţilor, inclusiv femeilor care educă copii, pentru concediile acordate suplimentar; c) sporurile la pensii, indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează; d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor, scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării, bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia); e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate, recuperate din această cauză din fondul social, indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie; f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti, cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie; g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale, donării de sînge şi pentru zilele de odihnă, acordate după fiecare zi de donare a sîngelui; 4) ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului, acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor); 5) întreţinerea, uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri, construcţii etc.); 6) amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii; 7) valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită; 8) uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată; 9) plata pentru locaţiune (chirie), arendă, leаsing (redevenţă); 10) cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare; 11) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă, centrelor de telecomunicaţii, mijloacelor de semnalizare, centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă, care nu se referă la producţie (de exemplu, cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii, utilizate în scopuri de conducere); 12) cheltuielile poştale şi telegrafice, cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalaţiilor de dispecerat, de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii, utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii; pentru lucrările tipografice, pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii; pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de dări de seamă; 13) plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate, inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent, precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii; 14) cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora; 15) cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport, valoarea combustibilului, lubrifianţilor şi altor materiale, uzura şi reparaţia cauciucurilor, asistenţa tehnică a transportului auto; cheltuieli de întreţinere a garajelor, arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor, cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor, garajelor, cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu; 16) cheltuielile privind deplasările personalului de conducere; 17) cheltuielile de reprezentare; 18) cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă, inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe, utilizate în aceste scopuri; 19) plata compensaţiilor personalului administrativ - de conducere al întreprinderilor, activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu, a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale; 20) defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare, a asociaţiilor, concernelor şi altor structuri şi organe de conducere; 21) cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare; 22) cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire; 23) cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare; 24) cheltuielile aferente angajării forţei de muncă; 25) plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci, bursele de mărfuri, organizaţiile intermediare şi alte organizaţii; b) organizaţiile consultative, juridice, informaţionale, de audit, traducători; c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare; 26) cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului, inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor, precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii, acordate muncitorilor şi funcţionarilor, care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu, seral şi fără frecvenţă, la doctorantura fără frecvenţă; b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, pentru deplasarea la locul de lucru, concediul înainte de a-şi începe activitatea, precum şi plata indemnizaţiilor; c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt, care se află la bilanţul întreprinderii; 27) cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice; 28) cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie, efectuarea lucrărilor experimentale, confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, organizarea expoziţiilor, concursurilor, trecerilor în revistă, acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare, plata onorariilor şi alte cheltuieli, cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare, proiectare şi experimentare"; 29) cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil, precum şi valoarea ambalajului, scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia; 30) impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare, precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile, cu excepţia impozitului pe venit; 31) cheltuielile de judecată, cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat; 32) cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale, actelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.) necesare în activitatea de producţie; 33) cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere, inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor, acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive; b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii, azilurilor pentru bătrîni şi invalizi, instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public, precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii; c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă, organizarea excursiilor şi călătoriilor, ocupaţiilor în secţii sportive, cercuri şi clube, a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive; 34) cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor, perfectării documentelor; 35) alte cheltuieli.

[Paragraful 20 completat prin Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

  21. Cheltuielile neproductive: a) pierderile din cauza întreruperilor în producţie; b) pierderile, cauzate de casarea produselor alimentare şi medicamentelor cu termenul de garanţie expirat. 22. Nomenclatorul articolelor de cheltuieli generale şi administrative, recomandat pentru întreprinderile de producţie, întreprinderile de comerţ şi de prestări servicii, este prezentat în anexa nr.1.  

Alte cheltuieli operaţionale

23. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale, nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor, întreprinderilor filiere şi asociate; b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung, cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora, prevăzute în S.N.C.23 "Cheltuielile privind împrumuturile"; c) plata dobînzilor privind alte operaţii; d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare; e) vînzarea activelor curente, cu excepţia produselor finite, mărfurilor şi serviciilor prestate; f) amenzile, penalităţile, despăgubirile; g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt - obligaţiuni, cambii şi alte titluri de valoare, plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc.; h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile; i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă; j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor; k) producţia rebutată; l) plata pentru locaţiune (chirie), arendă, leаsing (redevenţă); m) alte cheltuieli operaţionale.

[Paragraful 23 completat prin Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

 

Cheltuielile activităţii de investiţii

24. Cheltuielile activităţii de investiţii sînt generate de scoaterea din funcţiune a activelor pe termen lung. Acestea cuprind următoarele cheltuieli: a) privind ieşirea activelor nemateriale; b) privind ieşirea activelor materiale pe termen lung; c) privind ieşirea activelor financiare pe termen lung; d) din reevaluarea activelor pe termen lung; e) aferente participaţiilor în alte întreprinderi; f) privind operaţiile cu părţile legate; g) alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.  

Cheltuielile activităţii financiare

25. Cheltuielile activităţii financiare sînt generate de modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Acestea cuprind următoarele cheltuieli: a) privind plata redevenţelor; b) privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung; c) privind diferenţele de curs valutar; d) alte cheltuieli ale activităţii financiare.  

Pierderi excepţionale

26. Pierderile excepţionale apar ca rezultat al evenimentelor sau operaţiilor rare şi netipice, nelegate de activitatea financiar-economică (ordinară) a întreprinderii. Acestea cuprind: a) pierderile provocate de calamităţile naturale; b) pierderile rezultate din perturbările politice; c) pierderile ocazionate de modificarea legislaţiei Republicii Moldova.  

Interconexiunea cheltuielilor şi indicatorilor din raportul

privind rezultatele financiare

27. Întreprinderile de producţie, de comerţ şi prestări servicii întocmesc raportul privind rezultatele financiare după un formular unic, care cuprinde: costul vînzărilor, cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi de administraţie, alte cheltuieli operaţionale, cheltuieli ale activităţii de investiţii şi financiare, pierderi excepţionale (anexa nr.2). 28. Costul vînzărilor reprezintă suma consumurilor care au devenit cheltuieli ca rezultat al vînzării produselor finite, mărfurilor şi serviciilor, care cuprind: a) la întreprinderile de producţie - consumurile directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie; b) la întreprinderile de comerţ - valoarea mărfurilor vîndute care se determină în felul următor: la suma soldului stocurilor de mărfuri la începutul perioadei de gestiune se adaugă suma achiziţiilor-neto de mărfuri în perioada de gestiune şi se scade suma soldului stocurilor de mărfuri la finele perioadei de gestiune: - achiziţiile-neto includ volumul global al achiziţiilor minus rabaturile pentru plata anticipată, returnarea şi bonificarea (reducerea preţurilor) mărfurilor de transport legate de aducerea mărfurilor achiziţionate; c) la întreprinderile de prestări servicii - consumuri de materiale şi cele ce ţin de retribuirea muncii, precum şi consumuri indirecte de producţie pentru întreprinderile care dispun de producţie neterminată. 29. Indicatorul costului vînzărilor la întreprinderile de producţie se determină printr-un calcul special bazat pe datele calculaţiei costului produselor fabricate în perioada de gestiune, ţinînd cont de modificarea stocului iniţial şi final de produse finite. Calculaţia costului produselor fabricate este obligatorie pentru întreprinderea de producţie. Formularul acesteia este prezentat în anexa nr.3. 30. Soldurile de produse finite şi de mărfuri se evaluează şi se reflectă în bilanţul contabil în conformitate cu S.N.C.2 "Stocurile de mărfuri şi materiale". 31. Cheltuielile activităţilor de investiţii, financiară, precum şi pierderile excepţionale se includ în raportul privind rezultatele financiare în sumele specificate în paragrafele 24-27 ale prezentului standard.  

Publicitate

32. Întreprinderile dezvăluie în rapoartele financiare: a) politica de contabilitate, acceptată pentru determinarea componenţei consumurilor şi cheltuielilor; b) cheltuielile de producţie constatate drept active în perioada de gestiune (stocuri de mărfuri şi materiale, mijloace fixe etc.); c) cheltuielile anticipate: - pe termen scurt (mai puţin de un an); - pe termen lung (mai mult de un an); d) structura elementelor din Raportul privind rezultatele financiare referitoare la consumuri şi cheltuieli include: costul vînzărilor, cheltuielile comerciale, generale şi administrative şi alte cheltuieli operaţionale, precum şi cheltuielile activităţii de investiţii şi financiare, pierderile excepţionale.  

Data intrării standardului în vigoare

33. Prezentul standard intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998.  

Anexa nr.1

 

Nomenclatorul articolelor de cheltuieli generale şi administrative pentru întreprinderile

de producţie, întreprinderile de comerţ şi de prestări servicii

  Materiale auxiliare Salariul (retribuţiile) personalului administrativ Salariul (retribuţiile) personalului economic Sumele plătite salariaţilor sub formă de premii, stimulente, indemnizaţii, sporuri şi compensaţii Plata indemnizaţiei la concediere Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole).

[Alin. în redacţia Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

  Cheltuieli de întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă şi general economică Cheltuieli privind combustibilul, gazele, energia electrică şi apa Asigurarea bunurilor întreprinderii Amortizarea activelor nemateriale Uzura obiectelor de inventar (vesela, îmbrăcămintea specială sanitară, lenjerie în comerţ) Cheltuieli privind operaţiile cu ambalajele Cheltuieli privind chiria curentă a încăperilor şi utilajului, nelegată de producţie Plăţi pentru serviciile bancare, de audit, juridice şi alte servicii Pierderi din cauza degradării valorilor şi lipsurile în limitele şi supranormelor perisabilităţii naturale Pierderi din cauza întreruperilor Cheltuieli aferente procurării licenţelor de comercializare a tipurilor corespunzătoare de activităţi Cheltuieli de întreţinere a pazei şi de asigurare a securităţii antiincendiare Cheltuieli de judecată şi de arbitraj Cheltuieli de birou, poştale, telefonice şi telegrafice Vărsăminte în organizaţiile de binefacere Cheltuieli privind studiile (pregătirea cadrelor) Cheltuieli ce ţin de dezvoltare, pentru lucrări de cercetare, proiectare şi experimentare Onorarea impozitelor, taxelor şi vărsarea altor plăţi obligatorii, cu excepţia impozitului pe beneficiu (profit) Cheltuieli privind retribuirea muncii şi tehnica securităţii Cheltuieli de deplasare Cheltuieli privind transportul salariaţilor Cheltuieli privind protecţia mediului înconjurător Alte cheltuieli administrative şi generale ale gospodăriei
 

Anexa nr.2

 

Componenţa consumurilor şi cheltuielilor

(pe tipuri de activităţi)

 
Nr. d/o

Indicatorii Raportului privind rezultatele financiare

Întreprinderi
de producţie de comerţ de prestări servicii
1 Venituri din vînzări x x x

[Pct.1 modificat prin Ordinul.Min.Fin. nr.34 din 21.05.04, în vigoare 28.05.04]

 

2

Costul vînzărilor
Consumuri de materiale x1 - -
Consumuri directe de materiale -2 x x
Consumuri de materiale
Cheltuieli privind retribuirea muncii
Cheltuieli directe privind retribuirea muncii x - -
Cheltuieli privind retribuirea muncii - - x
Consumuri indirecte de producţie x - x3
3 Profitul (pierderi) global (rînd.1 minus rînd.2)

4

Cheltuielile perioadei de gestiune
Cheltuieli comerciale x x x
Cheltuieli generale şi administrative x x x
Alte cheltuieli operaţionale x x x
5 Cheltuieli ale activităţii de investiţii x x x
6 Cheltuieli ale activităţii financiare x x x
7 Pierderi excepţionale x x x
8 Profitul (pierderea) pînă la impozitare rînd.3 minus rînd.4, 5, 6 şi 7
  ________ 1 "x" - acest tip de cheltuieli există la întreprinderea respectivă 2 "-" - acest fel de cheltuieli nu se referă la întreprinderea respectivă 3 "x" - numai pentru întreprinderile de prestări servicii, care dispun de producţie în curs de execuţie
 

Anexa nr.3

 

Calculaţia costului produselor fabricate în perioada de gestiune

(pentru întreprinderile de producţie)

 

Indicatorul

Nr. rîndului

Suma

Cheltuieli directe de materiale:

Stocuri de materii prime şi materiale la începutul perioadei de gestiune

Achiziţionarea materiilor prime şi materialelor

1

2

 

x

x

Total: materii prime şi materiale destinate procesului de producţie 3:(1+2) x
Stocuri de materii prime şi materiale la finele perioadei de gestiune 4 x
Materii prime şi materiale utilizate în procesul de producţie 5:(3+4) x
Cheltuieli directe privind retribuirea muncii 6 x
Cheltuieli indirecte de producţie: materiale retribuţii uzura mijloacelor fixe amortizarea activelor nemateriale chiria deplasări cheltuieli de întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe asigurări obligatorii  

7

8

9

10

11

12

13

14

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Total cheltuieli indirecte de producţie 15:(7... + ...14) x
Cheltuieli de producţie 16:(5+6+15) x
Se adaugă: producţia în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune 17 x
Se scade: producţia în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune 18 x
Costul produselor fabricate 19:(16+17-18)  x
 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...