37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 26 „Contabilitatea planurilor de pensii”

SNC 26 „Contabilitatea planurilor de pensii”

07.11.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Standardul Naţional de Contabilitate 26

"Contabilitatea planurilor de pensii"

 

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza Standardului Internaţional de Contabilitate 26 "Contabilizarea şi raportarea planurilor de pensii", aprobat de Comitetul S.I.C. În anul 1986 şi revizuit în anul 1994.

 

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard îl constituie prezentarea modului de contabilizare şi raportare a informaţiei aferente planurilor de pensii (fondurilor) şi de reflectare a acestora în rapoartele financiare.

 

Domeniul de aplicare

3. Prezentul standard se extinde asupra persoanelor juridice şi fizice care sînt înregistrate în Republica Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.

4. Prezentul standard se aplică rapoartelor privind:

a) planurile de contribuţii determinate;

b) planurile de plăţi determinate;

c) planurile de pensii sau fondurile aferente planurilor de pensii (daca acestea au fost constituite) în cazul în care se întocmesc astfel de rapoarte;

d) planurile de pensii care prezintă informaţii pentru toţi participanţii la plan consideraţi ca un grup;

e) fondurile separate care pot fi înregistrate (sau nu) ca persoană juridică şi care pot avea manager (sau nu);

f) planurile de pensii finanţate de sponsori care nu sînt angajatori;

g) planurile de pensii care au constituit un fond separat în cadrul unei companii de asigurări în cazul cînd contractul cu compania de asigurări nu este încheiat în numele unui anumit participant sau al unui grup de participanţi la planul de pensii.

5. Prezentul standard nu se aplică rapoartelor privind:

a) contribuţiile şi plăţile de la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) pensiile de stat;

c) pensiile speciale pentru pensionare înainte de limita de vîrstă;

d) indemnizaţiile, alocaţiile şi compensaţiile acordate unor categorii de populaţie (persoanelor care îngrijesc la domiciliu un invalid, invalizilor de război etc.), a căror plată se efectuează de la bugetul de stat;

e) unii membri individuali - participanţi la planurile referitoare la drepturile acestora la pensii;

f) cheltuielile aferente pensiilor în rapoartele financiare ale angajatorilor care dispun de pensii reglementate de S.N.C. 19 "Veniturile salariaţilor";

g) alte forme de venituri ale angajaţilor, inclusiv:

- compensaţiile acordate salariaţilor în legătură cu desfacerea contractului individual de muncă;

- contribuţiile la şomaj;

- contribuţiile de asigurări medicale etc.

 

Definiţii

6. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Active nete ale planului de pensii - activele planului de pensii diminuate cu suma datoriilor, altele decît suma actualizată actuarială a pensiilor promise.

Actuar - specialist independent şi certificat în conformitate cu legislaţia în vigoare care îi acordă dreptul de a efectua calcule şi estimări actuariale.

Angajator - persoană juridică sau persoană fizică care angajează persoane în baza contractului individual de muncă încheiat conform legislaţiei în vigoare şi se obligă să transfere contribuţii în numele participanţilor la planul de pensii.

Contribuţii - mijloace băneşti transferate de către angajator şi/sau participant în fondul de pensii, pentru ca acesta să poată onora obligaţiile viitoare cu privire la plata pensiilor.

Evaluare actuarială - totalitatea calculelor şi estimărilor efectuate de către actuar pentru a confirma capacitatea planului de pensii de a-şi onora obligaţiile faţă de participanţii săi.

Fond de pensii - organizaţie independentă constituită în baza unui plan de pensii pentru acumularea şi administrarea mijloacelor financiare depuse benevol de angajator în numele angajaţilor sau de către participant, pentru plata pensiei viitoare.

Manager al planului (fondului) de pensii - persoană autorizată să gestioneze planul de pensii.

Participant - persoană în numele căreia angajatorul efectuează contribuţii la fond şi care are dreptul să primească pensie.

Planuri de pensii - planuri de pensii constituite în baza unui contract şi/sau statut, care stipulează regulile depunerii şi acumulării mijloacelor băneşti în vederea asigurării cu pensii a salariaţilor (participanţilor) pe parcursul angajării în serviciu sau după finalizarea serviciului (pensionarea) acestora sub formă de venit anual sau sub formă de plată unică, atunci cînd astfel de plăţi sau contribuţii ale angajatorului pot fi determinate sau calculate înaintea pensionării, conform prevederilor stipulate în contract sau din experienţa subiectului.

Planuri de contribuţii determinate - planuri de pensii în baza cărora pensiile ce urmează a fi plătite rezultă din contribuţiile efectuate de către angajator în numele participanţilor la fondul de pensii şi din veniturile obţinute în urma investirii acestor contribuţii.

Planuri de plăţi determinate - planuri de pensii conform cărora sumele de pensii ce urmează a fi plătite sînt determinate în baza veniturilor participanţilor şi/sau vechimii în muncă.

Pensii garantate - pensii primite de participanţi în baza cerinţelor planului de pensii şi care nu sînt condiţionate de continuitatea angajării acestora în serviciu.

Suma actualizată actuarială a pensiilor promise - suma actualizată a plăţilor previzionate în conformitate cu condiţiile planului de pensii atît pentru persoanele care au atins vîrsta de pensionare, cît şi pentru persoanele care activează, în funcţie de vechimea în muncă.

 

Caracteristica şi clasificarea planurilor de pensii

7. Planurile de pensii pot avea caracter formal şi neformal. Se consideră formal planul de pensii întocmit, de regulă, în baza contractelor oficiale, iar neformal - planul de pensii care acumulează un grad de obligaţie ca rezultat al activităţii practice a angajatorului. Unele planuri de pensii permit angajatorilor să-şi limiteze obligaţiile aferente planului, însă, de obicei, angajatorul nu anulează planul de pensii, daca doreşte să-şi păstreze angajaţii. Pentru ambele planuri de pensii se aplică aceleaşi metode de contabilitate şi raportare.

8. Planurile de pensii pot prevedea înfiinţarea unor fonduri separate în care se acumulează contribuţiile şi fondurile din care sînt plătite pensiile. Astfel de fonduri pot fi administrate de persoane autorizate numite manageri ai fondului de pensii.

9. Planurile de pensii sînt divizate în:

a) planuri de contribuţii determinate;

b) planuri de plăţi determinate;

c) planuri de pensii combinate ce conţin caracteristici ale ambelor planuri şi sînt tratate de prezentul standard ca planuri de plăţi determinate.

 

Planuri de contribuţii determinate

10. În cazul unui plan de contribuţii determinat angajatorul achită în fondul de pensii contribuţii în mărime fixă şi nu poartă răspundere juridică pentru achitarea plăţilor viitoare către participanţii la planul de pensii. Fondul de pensii trebuie să dispună în mod obligatoriu de active suficiente pentru achitarea pensiilor curente şi viitoare. Contabilizarea planurilor de contribuţii determinate constă în reflectarea obligaţiei angajatorului pentru fiecare perioadă, fiind determinată de sumele contribuţiilor în acea perioadă.

11. Conform planului de contribuţii determinat suma pensiilor viitoare ale participantului este determinată de:

- contribuţia plătită de către angajator, de către participant sau de către ambii (angajator şi participant);

- rezultatul desfăşurării activităţii fondului şi veniturile obţinute din investiţiile efectuate de către acesta.

Obligaţiile angajatorului faţă de participant se consideră a fi îndeplinite în momentul în care angajatorul transferă contribuţiile la fondul de pensii.

12. Planul de contribuţii determinat, de regulă, nu solicită consultanţă din partea unui actuar referitor la evaluarea situaţiei financiare, mărimea pensiilor viitoare, în funcţie de contribuţiile efectuate în prezent, de nivelurile variate ale contribuţiilor viitoare şi veniturilor din investiţii, chiar în cazul cînd această consultanţă este necesară.

13. Participanţii la plan sînt interesaţi în desfăşurarea eficientă a activităţii planului de pensii, deoarece activitatea eficientă influenţează direct asupra nivelului pensiilor viitoare. Situaţiile în care veniturile fondului vor fi mai mici decît se aşteaptă sau riscul că activele investite vor fi insuficiente pentru a putea genera veniturile aşteptate se răsfrîng negativ asupra participanţilor. De asemenea, ei sînt interesaţi să cunoască dacă au fost transferate contribuţiile de către angajator şi dacă s-a efectuat un control corect, în scopul protejării pensiilor participanţilor la plan.

14. Raportul unui plan de contribuţii determinat trebuie să conţină o descriere detaliată în rapoartele financiare a activelor nete disponibile pentru plata pensiilor şi a politicii de finanţare.

15. Obiectivul raportului aferent planului de contribuţii determinat îl constituie prezentarea periodică a informaţiei referitoare la activitatea planului şi rezultatele activităţii de investiţii. Raportul menţionat trebuie să includă următoarele elemente:

a) descrierea principalelor activităţi desfăşurate în perioada de gestiune şi rezultatului oricăror modificări aferente planului, participanţilor, termenelor şi condiţiilor acestuia;

b) informaţii aferente tranzacţiilor şi rezultatelor activităţii de investiţii în perioada de gestiune, precum şi a situaţiei financiare a planului la sfîrşitul perioadei de gestiune;

c) descrierea politicii de investiţii.

 

Planuri de plăţi determinate

16. În cazul unui plan de plăţi determinat, plata pensiilor promise depinde de situaţia financiară a planului, de capacitatea participanţilor de a efectua pe viitor contribuţii la plan, de obligaţia angajatorului de a compensa insuficienţa activelor planului, precum şi de rezultatele activităţii de investiţii şi eficienţa activităţii planului.

17. Planul de plăţi determinat necesită de a fi supus periodic unei consilieri actuariale pentru evaluarea situaţiei financiare, controlul ipotezelor actuare şi recomandărilor referitoare la nivelul contribuţiilor care vor fi efectuate pe viitor. Lichidarea planului de plăţi determinat are loc în cazul în care au fost achitate toate obligaţiile faţă de participanţi şi planul încetează să mai existe.

18. Suma actualizată actuarială a pensiilor promise se va baza pe pensiile promise participanţilor conform condiţiilor planului, serviciilor prestate pînă la data efectuării calculului, luînd în considerare nivelul salariilor curente sau prognozate, specificîndu-se nivelul salariilor utilizat în calcul. De asemenea, trebuie menţionate eventualele modificări înregistrate în cadrul evaluărilor actuariale, care au influenţat asupra mărimii sumei actualizate actuariale a pensiilor.

 

Suma actualizată actuarială a pensiilor promise

19. Suma actualizată a pensiilor promise spre plată ale planului de pensii poate fi calculată şi reflectată în raport, utilizîndu-se nivelul salariilor curente sau prognozate ale participanţilor, vechimea în muncă pînă în momentul pensionării acestora şi alţi indicatori conform legislaţiei în vigoare.

20. Metoda bazată pe nivelul salariului curent se utilizează din următoarele motive:

a) suma actualizată actuarială a pensiilor promise poate fi calculată mult mai obiectiv în baza salariilor curente ale fiecărui participant la plan, decît în baza salariilor prognozate, deoarece conţine mai puţine ipoteze;

b) majorarea pensiilor ca urmare a creşterii salariilor devine obligaţie din momentul în care are loc creşterea salariilor;

c) suma actualizată actuarială a pensiilor promise calculată în baza nivelului salariilor curente, de obicei, este în conexiune strînsă cu suma care trebuie achitată în cazul încetării sau întreruperii activităţii planului.

21. Metoda de calculare a pensiilor bazată pe nivelul salariului prognozat poate fi utilizată:

a) în cazul în care rapoartele financiare se bazează pe principiul continuităţii activităţii, indiferent de ipotezele şi estimările care trebuie efectuate;

b) atunci cînd planurile aplică pentru determinarea plăţilor de pensionare principiul "salariului final" mărimea pensiei se determină, în raport cu suma salariului, la data pensionării sau în cursul unei perioade prestabilite, de aceea mărimea salariilor, nivelul contribuţiilor şi ratele rentabilităţii trebuie prognozate;

c) în condiţiile în care finanţarea planului de pensii se efectuează preponderent în baza salariilor prognozate, poate avea ca rezultat raportarea unui surplus aparent de finanţare cînd în realitate el nu există, sau raportarea unei finanţări adecvate cînd de fapt planul are un deficit de finanţare.

22. Suma actualizată actuarială a pensiilor promise calculată în baza salariilor curente este prezentată în raport pentru a indica datoriile (obligaţiile) referitoare la veniturile cîştigate pînă la data întocmirii raportului.

23. Suma actualizată actuarială a pensiilor promise calculată în baza salariilor prognozate este prezentată în raport pentru a indica mărimea datoriei (obligaţiei) potenţiale, conform principiului continuităţii activităţii, care constituie, în general, baza activităţii de finanţare. Totodată, pentru prezentarea sumei actualizate actuariale a pensiilor promise ar putea fi necesare explicaţii suplimentare pentru a indica cu claritate contextul în care trebuie actualizată această sumă. Explicaţiile respective pot fi prezentate ca o informaţie despre modul în care finanţarea viitoare a planului şi politicile de finanţare corespund salariilor prognozate. Astfel de explicaţii pot fi incluse în rapoartele financiare sau în raportul actuarului.

24. Evaluările actuariale se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care la data întocmirii raportului nu a fost întocmită o evaluare actuarială, se va utiliza cea mai recentă evaluare, indicîndu-se data la care aceasta a fost efectuată.

 

Evaluarea activelor planurilor de pensii

25. Activele cuprinse în planurile de pensii, inclusiv investiţiile, trebuie să fie evaluate la valoarea de intrare. În cazul în care nu este posibilă utilizarea valorii de intrare, trebuie specificate motivele.

26. În cazul în care investiţiile se prezintă sub formă de titluri de valoare, valoarea de intrare a acestora constituie de fapt valoarea de piaţă, deoarece ea se consideră cea mai practică valoare atît a titlurilor de valoare la data întocmirii rapoartelor financiare, cît şi a rezultatelor din activitatea de investiţii pentru perioada de gestiune. Titlurile de valoare care se răscumpără la o valoare fixă şi care au fost procurate cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor planului de pensii sau a unei părţi a acestora, pot fi înregistrate la o valoare determinată pe baza valorii de răscumpărare prin stabilirea ratei de rentabilitate care este constantă pînă la momentul cînd acestea vor fi achitate. În cazul în care nu este posibilă evaluarea reală a investiţiilor planului sau investiţiile sînt înregistrate la alte valori decît valoarea de piaţă sau valoarea de intrare, se vor specifica motivele neutilizării valorii de intrare. Activele utilizate la desfăşurarea activităţii planului de pensii sînt contabilizate în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate respective.

27. Activele nete ale planului de pensii nu includ contribuţiile neachitate (datorate) fondului de către angajator.

 

Conţinutul rapoartelor

28. Raportul trebuie să prezinte relaţia dintre suma actualizată actuarială a pensiilor promise şi activele nete disponibile pentru plata acestora, precum şi politica de finanţare a acestor pensii.

29. Obiectivul raportării planurilor de plăţi determinate constă în prezentarea periodică a informaţiei referitoare la sursele financiare şi activitatea planului care pot fi necesare la evaluarea relaţiei reciproce dintre resursele acumulate şi pensiile achitate pe tot parcursul perioadei. Acesta se realizează prin întocmirea raportului care va include următoarele elemente:

a) legătura reciprocă între suma actualizată actuarială a pensiilor promise şi activele nete ale planului de pensii;

b) descrierea principalelor activităţi desfăşurate în perioada de gestiune şi a rezultatului oricăror modificări aferente planului, participanţilor la plan şi condiţiilor acestuia;

c) informaţii aferente tranzacţiilor şi rezultatelor activităţii de investiţii în perioada de gestiune, precum şi a situaţiei financiare a planului la sfîrşitul perioadei de gestiune;

d) informaţii actuariale care vor fi incluse în rapoartele financiare sau într-un raport separat;

e) descrierea politicii de investiţii.

30. Raportul financiar pentru planul de plăţi determinat trebuie să fie prezentat sub una din următoarele forme:

a) un raport care să reflecte activele nete disponibile pentru plăţile de pensionare (pensii) ce se aşteaptă să fie posibil de achitat pe viitor, suma actualizată actuarială a pensiilor promise şi surplusul sau deficitul obţinut, informaţii despre modificările înregistrate la nivelul activelor nete disponibile pentru plăţile de pensionare şi modificările sumei actualizate actuariale a pensiilor promise. Raportul poate include un document actuarial separat, care să confirme calculul sumei actualizate actuariale a pensiilor promise;

b) un raport care să cuprindă informaţii despre activele nete disponibile pentru plăţi şi modificările acestora. Suma actualizată actuarială a pensiilor promise se prezintă într-o notă ca anexă la raport. Raportul poate include de asemenea un raport întocmit de actuar care să confirme calculul sumei actualizate actuariale a pensiilor promise; şi c) un raport care să includă informaţii privind activele nete disponibile pentru plăţile de pensionare şi modificările activelor nete disponibile pentru beneficii, iar suma actualizată actuarială a pensiilor promise să constituie obiectul unui raport actuarial separat.

În cazul în care la data întocmirii raportului nu a fost efectuată o evaluare actuarială, ca bază se va utiliza cea mai recentă evaluare specificîndu-se data la care aceasta a fost efectuată.

31. Modelul raportului privind planul de pensii este prezentat în anexa la prezentul standard.

 

Publicitatea informaţiilor

32. Raportul financiar aferent planului de pensii, indiferent de tipul planului, trebuie să conţină:

a) informaţii privind activele nete disponibile pentru plăţi care includ:

• activele la sfîrşitul perioadei de gestiune clasificate corespunzător,

• metode de evaluare a activelor,

• informaţii detaliate despre fiecare investiţie individuală care depăşeşte 5% din valoarea activelor nete disponibile pentru plata pensiilor sau 5% din valoarea totală a titlurilor de valoare din orice clasă sau de orice tip,

• informaţii detaliate despre investiţiile efectuate în cadrul întreprinderii angajatoare,

• în cazul în care nu este posibilă evaluarea la valoarea de intrare a investiţiilor planului, se vor descrie motivele,

• alte datorii, cu excepţia sumei actualizate actuariale a pensiilor promise;

b) informaţii privind modificările activelor nete disponibile pentru plăţi, inclusiv:

• veniturile obţinute din efectuarea investiţiilor (dobînzi şi dividende),

• contribuţiile angajatorului,

• contribuţiile angajaţilor sau participanţilor,

• transferurile de la alte planuri de pensii,

• alte venituri operaţionale,

• plăţile efectuate sau de efectuat (analizate pe categorii, de exemplu, plăţi sub formă de pensii, ajutor în caz de deces, pentru pierderea capacităţii de muncă etc.),

• transferurile către alte planuri de pensii,

• cheltuielile administrative,

• alte cheltuieli operaţionale,

• pierderile rezultate din investiţii şi modificarea valorii acestora,

• cheltuielile privind impozitul pe venit;

c) descrierea elementelor semnificative ale politicii de contabilitate a planului de pensii;

d) informaţii actuariale (doar pentru planurile determinate de plăţi) privind:

• suma actualizată actuarială a pensiilor promise, care se bazează pe plăţile promise, conform condiţiilor planului, pe valoarea serviciilor prestate pînă la data respectivă şi pe utilizarea nivelurilor salariilor curente sau salariilor prognozate,

• descrierea principalelor evaluări actuariale,

• metodele utilizate pentru calcularea sumei actualizate actuariale a pensiilor promise,

• cele mai recente evaluări actuariale;

e) descrierea planului şi a efectelor oricăror modificări intervenite în plan pe parcursul perioadei de gestiune, şi anume:

• numele angajatorului şi grupurile de salariaţi la care se referă planul,

• numărul participanţilor care primesc pensii,

• tipul planului,

• informaţii despre contribuţiile personale efectuate de către participanţii la planul de pensii,

• descrierea pensiilor aferente participanţilor la plan,

• descrierea condiţiilor în care planul îşi poate înceta activitatea.

 

Data intrării standardului în vigoare

33. Prezentul standard intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2006. Se permite aplicarea acestui standard anterior acestei date.

 

Anexă

RAPORTAREA PLANURILOR DE PENSII

 

Raportul unui plan de pensii conţine informaţii privind modificările activelor nete disponibile pentru plata pensiilor care corespund reglementărilor prezentului standard.

 

Informaţii privind modificările activelor nete disponibile pentru plata pensiilor

 

INDICATORI

ANUL 200X

ANUL 200X+1

Venituri din investiţii

 

 

creşterea netă a valorii de piaţă a investiţiilor

809,00

694,40

dobînzi şi dividende

301,39

233,13

Total venituri din investiţii

1110,39

927,53

Aporturi

 

 

contribuţii ale angajatorilor

101,33

113,21

contribuţii ale membrilor (participanţilor)

55,60

55,34

încasări nete din planurile de pensii ale altor întreprinderi pentru participanţii care au fost transferaţi

17,60

64,00

Total aporturi

174,53

232,55

Total intrări

1284,92

1160,08

Plăţi ale pensiilor

 

 

pensii achitate

110,03

95,29

plăţi transferate în alte fonduri

47,04

38,73

contribuţii, plăţi retrase şi dobînzi plătite participanţilor anteriori la retragere

78,10

76,20

Total ieşiri

235,17

210,22

Active nete ale perioadei de gestiune

1049,75

949,86

Active nete disponibile pentru plata pensiilor

 

 

la începutul perioadei de gestiune

6522,70

5521,50

la sfîrşitul perioadei de gestiune

7572,45

6471,36

 

Conducătorul unităţii

 

Contabil-şef

 

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...