37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 23 „Cheltuieli privind împrumuturile”

SNC 23 „Cheltuieli privind împrumuturile”

10.11.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 23

"CHELTUIELI PRIVIND ÎMPRUMUTURILE"

 

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza standardului internaţional de contabilitate 23 "Cheltuieli privind împrumuturile", adoptat de Comitetul S.I.C. în anul 1983 şi revizuit în anul 1993.

 

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard îl constituie determinarea componenţei cheltuielilor de împrumut, stabilirea modului de contabilizare a acestora, trecere la cheltuieli, capitalizare şi reflectare în rapoartele financiare.

 

Domeniul de aplicare

3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale, situate atît pe teritoriul Moldovei, cît şi peste hotarele ei.

4. Prezentul standard nu depinde de mărimea efectivă sau presupusă a capitalului propriu, inclusiv de acţiunile privilegiate care nu sînt clasificate ca datorie.

 

Definiţii

5. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Împrumuturi - credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată;

Cheltuieli de împrumut - cheltuieli pentru plata dobînzilor şi/sau alte cheltuieli suportate de întreprindere în legătură cu primirea mijloacelor împrumutate;

Activ calificat - activ care necesită în mod obligatoriu o lungă perioadă de creare şi pregătire spre utilizare, conform destinaţiei, sau spre vînzare;

Capitalizarea cheltuielilor de împrumut - procesul de includere a cheltuielilor de împrumut în valoarea de bilanţ a activului calificat;

Overdraft bancar - tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare; condiţiile creditului privind overdraftul sînt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată.

6. Cheltuielile de împrumut cuprind:

a) dobînzile privind împrumuturile pe termen scurt şi pe termen lung, inclusiv overdraftul bancar;

b) amortizarea reducerilor (scontului) sau premiilor privind împrumuturile;

c) amortizarea altor cheltuieli ce ţin de primirea împrumuturilor;

d) plăţile financiare aferente chiriei finanţate în conformitate cu S.N.C.17 "Contabilitatea chiriei";

e) diferenţele de curs generate de împrumuturile în valută străină şi considerate drept corecţii ale cheltuielilor aferente plăţii dobînzilor.

7. Activele calificate cuprind:

a) stocurile de mărfuri şi materiale care necesită o perioadă îndelungată de creare şi pregătire spre utilizare, conform destinaţiei, sau spre vînzare;

b) mijloacele fixe care necesită o lungă perioadă de producţie sau construcţie;

c) proprietatea investiţională;

d) cheltuielile capitalizate privind contractele de construcţie;

e) cheltuielile capitalizate privind lucrările de proiectare şi experimentare;

f) activele nemateriale create de întreprindere.

8. În componenţa activelor calificate nu se includ:

a) stocurile de mărfuri şi materiale produse în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sau obţinute în cantităţi mari în mod repetitiv în cursul unei perioade scurte de timp;

b) activele care sînt gata spre a fi utilizate conform destinaţiei sau vîndute în momentul achiziţionării acestora;

c) investiţiile, cu excepţia proprietăţii investiţionale.

 

Cheltuieli de împrumut-abordare recomandată de prezentul standard

9. Cheltuielile de împrumut se consideră drept cheltuieli în acea perioadă de gestiune, în care au fost suportate de întreprindere, indiferent de destinaţia specială şi de utilizarea efectivă a împrumuturilor primite. Contabilizarea acestor cheltuieli se efectuează în conformitate cu prevederile S.N.C.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii".

 

Cheltuieli de împrumut-abordare alternativă admisibilă

Constatare

10. Cheltuielile de împrumut se capitalizează, adică se includ în valoarea de bilanţ a activelor calificate. Capitalizarea acestor cheltuieli se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) cheltuielile de împrumut sînt legate nemijlocit de achiziţionarea, construcţia sau producţia activului calificat;

b) există o certitudine justificată că activul calificat creat sau achiziţionat, în valoarea căruia se includ cheltuielile de împrumut, va aduce în viitor avantaje economice întreprinderii;

c) cheltuielile de împrumut suportate efectiv pot fi determinate cu exactitate.

Cheltuielile de împrumut care nu corespund condiţiilor sus-numite se consideră drept cheltuieli în acea perioadă de gestiune, în care au fost suportate de întreprindere, în conformitate cu paragraful 9 al prezentului standard.

 

Cheltuieli de împrumut supuse capitalizării

11. Capitalizării sînt supuse numai acele cheltuieli de împrumut care puteau fi evitate, dacă nu ar fi fost realizate investiţii capitale în activul calificat. Mărimea cheltuielilor de împrumut capitalizate se determină în funcţie de destinaţia specială a împrumuturilor primite.

12. Dacă întreprinderea primeşte împrumuturi special pentru achiziţionarea, construcţia sau producţia unui anumit activ, suma cheltuielilor de împrumut supusă capitalizării reprezintă cheltuielile de împrumut efective suportate de întreprindere în cursul perioadei de gestiune cu minusul oricărui venit obţinut din utilizarea provizorie a acestor împrumuturi în alte scopuri pînă la investirea lor în activul calificat.

13. Cînd întreprinderea primeşte împrumuturi generale pentru desfăşurarea activităţii sale, care ulterior se utilizează pentru achiziţionarea, construcţia sau producţia activului calificat, suma cheltuielilor de împrumut capitalizate se determină prin înmulţirea ratei de capitalizare la mărimea investiţiilor capitale realizate în activul respectiv. Rata de capitalizare se calculează ca mărimea medie ponderată a cheltuielilor privind împrumuturile nestinse în cursul perioadei de gestiune, cu excepţia împrumuturilor primite nemijlocit în scopul achiziţionării, construcţiei sau producţiei unui activ concret.

Rata de capitalizare poate fi determinată atît pentru o grupă integrală (compania principală şi întreprinderile-fiice ale acesteia), cît şi pentru fiecare întreprindere-fiică, dacă aceasta primeşte în mod independent împrumuturi şi poartă răspundere pentru utilizarea şi stingerea acestora.

14. Suma cheltuielilor de împrumut capitalizată în perioada de gestiune nu trebuie să depăşească suma efectivă totală a cheltuielilor de împrumut suportate în această perioadă.

15. Dacă valoarea de bilanţ sau valoarea definitivă presupusă a activului calificat depăşeşte suma de recuperare a acestuia sau valoarea realizabilă netă, suma de depăşire (diferenţa) se anulează parţial sau integral în funcţie de tipurile activelor calificate în conformitate cu prevederile S.N.C.2 "Stocurile de mărfuri şi materiale", 9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetări ştiinţifice şi lucrări de proiectare şi experimentare", 13 "Contabilitatea activelor nemateriale", 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung".

16. Capitalizarea cheltuielilor de împrumut pentru activele calificate se efectuează de la începutul realizării:

a) investiţiilor capitale în activul respectiv;

b) cheltuielilor de împrumut;

c) activităţii necesare privind crearea activului şi pregătirea acestuia spre utilizarea presupusă sau spre vînzare.

17. Investiţiile capitale în activul calificat cuprind:

a) cheltuielile aferente plăţii mijloacelor băneşti, utilizării altor active sau apariţiei datoriilor pentru care se calculează dobînzi;

b) cheltuielile de împrumut capitalizate în perioada precedentă.

Mărimea investiţiilor capitale în baza cărora se determină cheltuielile de împrumut capitalizate se diminuează cu suma subvenţiilor primite, aferente activelor respective şi contabilizate în conformitate cu S.N.C.20 "Contabilitatea subvenţiilor de stat şi publicitatea asistenţei de stat".

18. Activitatea necesară pentru crearea activului şi pregătirea acestuia spre utilizarea presupusă sau spre vînzare cuprinde:

a) procurarea, producţia sau construcţia activului calificat;

b) activitatea tehnică sau administrativă, inclusiv activitatea premergătoare începerii producţiei sau construcţiei, de exemplu, activitatea legată de primirea autorizaţiei pentru construcţie;

c) păstrarea stocurilor de mărfuri şi materiale, considerată ca o parte necesară a procesului de creare şi pregătire a acestuia, spre utilizare după destinaţie sau spre vînzare, de exemplu, păstrarea vinurilor brute în decursul unei perioade îndelungate de timp pentru producţia vinurilor de calitate superioară, şampaniei etc.

19. Capitalizarea cheltuielilor de împrumut continuă în perioada suspendării producţiei sau construcţiei activului calificat din cauze naturale, caracteristice unei zone geografice concrete. De exemplu, capitalizarea cheltuielilor de împrumut continuă în cazul suspendării provizorii a construcţiei podului din cauza nivelului înalt al apei, cu condiţia că un atare nivel al apei constituie un fenomen obişnuit într-o anumită perioadă a anului.

20. Capitalizarea cheltuielilor de împrumut trebuie să fie suspendată în cazul în care încetează pe o perioadă îndelungată de timp activitatea necesară pentru crearea activului şi pregătirea acestuia spre utilizare după destinaţie sau spre vînzare. De exemplu, cheltuielile de împrumut nu se capitalizează, dacă nu este începută sau dacă este suspendată pe o perioadă îndelungată de timp producţia/construcţia activului calificat, cu excepţia cazurilor prevăzute în paragraful 19 al prezentului standard.

21. Capitalizarea cheltuielilor de împrumut încetează în cazul în care activitatea de bază privind crearea activului calificat şi pregătirea acestuia spre utilizare după destinaţie sau spre vînzare este încheiată. Activul se consideră terminat (gata spre a fi utilizat sau vîndut) în cazul în care producţia sau construcţia fizică a acestuia este încheiată, deşi activitatea administrativă curentă şi lucrările legate de finisarea suplimentară nesemnificativă, la comanda cumpărătorului sau arendaşului, pot încă să continue.

22. În cazul în care a luat sfîrşit lucrul de pregătire a unor părţi distincte ale activului calificat şi fiecare parte poate să fie utilizată separat, iar lucrările privind alte părţi ale activului continuă, capitalizarea cheltuielilor de împrumut pentru fiecare parte încheiată a activului încetează, iar pentru părţile neterminate continuă.

23. Dacă unele părţi încheiate ale activului calificat nu pot fi utilizate pînă la încheierea tuturor celorlalte părţi constitutive ale acestuia, capitalizarea cheltuielilor privind părţile încheiate ale activului va continua. În acest caz capitalizarea cheltuielilor de împrumut încetează în momentul cînd activul va fi gata integral spre utilizare după destinaţie sau spre vînzare.

 

Publicitate

24. Întreprinderea trebuie să elucideze în rapoartele financiare:

a) politica de contabilitate, acceptată referitor la cheltuielile de împrumut;

b) suma cheltuielilor de împrumut capitalizate în perioada de gestiune;

с) rata de capitalizare utilizată pentru determinarea sumei cheltuielilor de împrumut capitalizate.

 

Data intrării standardului în vigoare

25. Prezentul standard intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...