37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 10 „Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare”

SNC 10 „Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare”

22.11.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 10

"EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI ÎNTOCMIRII RAPOARTELOR FINANCIARE"

 

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza Standardului Internaţional de Contabilitate 10 "Evenimente ulterioare datei bilanţului" aprobat de Consiliul IASC în martie 1999.

 

Obiectiv

2. Obiectivul acestui standard este de a stabili:

• evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare;

• efectul (gradul de influenţă) evenimentelor ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare asupra situaţiei financiare a întreprinderii şi necesitatea modificării informaţiei prezentate în rapoartele financiare (clasificarea evenimentelor ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare);

• data la care sînt prezentate rapoartele financiare.

3. Acest standard înaintează cerinţa ca întreprinderea să nu întocmească rapoartele financiare în baza principiului continuităţii activităţii în cazul cînd evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare indică faptul că acest principiu nu este adecvat.

 

Domeniul de aplicare

4. Prezentul standard se aplică pentru contabilizarea şi prezentarea informaţiilor referitoare la evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare.

5. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.

 

Definiţii

6. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică:

Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare - evenimente favorabile sau nefavorabile care au loc între data întocmirii rapoartelor financiare şi data prezentării acestora, care au influenţat sau pot influenţa situaţia financiară, fluxul mijloacelor băneşti sau rezultatul activităţii întreprinderii.

Evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare cuprind:

(a) evenimentele care confirmă existenţa la data întocmirii rapoartelor financiare a condiţiilor în care întreprinderea îşi desfăşura activitatea (în acest caz elementele (posturile) rapoartelor financiare se modifică (se corectează) în funcţie de evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare); şi

(b) evenimentele care confirmă apariţia după data întocmirii rapoartelor financiare a condiţiilor în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (în acest caz elementele (posturile) rapoartelor financiare nu se modifică (nu se corectează) în funcţie de evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare).

Data întocmirii rapoartelor financiare - data (momentul) încheierii exerciţiului financiar care reprezintă ultima zi a perioadei de gestiune pentru care se întocmesc rapoartele financiare.

Data autorizării rapoartelor financiare - data aprobării rapoartelor financiare pentru prezentare de către conducerea întreprinderii.

Data prezentării rapoartelor financiare - momentul depunerii rapoartelor financiare organelor abilitate cu aceste funcţii conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Data publicării rapoartelor financiare - data la care sînt publicate în presă sau date publicităţii prin alte metode (informaţia electronică etc.) rapoartele financiare integral sau parţial (informaţie selectivă) pentru a fi aduse la cunoştinţa unui cerc larg de utilizatori.

 

Constatare şi evaluare

7. Evenimentul ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare se consideră esenţial dacă fără cunoaşterea acestuia utilizatorii rapoartelor financiare nu pot face o evaluare veridică a situaţiei financiare, fluxului mijloacelor băneşti şi rezultatelor activităţii întreprinderii.

8. Esenţialitatea evenimentului ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare este determinată de întreprindere de sine stătător în conformitate cu principiile contabilităţii şi regulile întocmirii rapoartelor financiare conform cărora, se consideră esenţială informaţia, omiterea sau prezentarea incorectă sau inoportună a căreia poate influenţa negativ asupra deciziilor economice ale utilizatorilor de informaţii adoptate în baza rapoartelor financiare.

9. Esenţialitatea evenimentelor care au loc între data întocmirii rapoartelor financiare şi data prezentării rapoartelor financiare reprezintă factorul determinant ce indică necesitatea modificării rapoartelor financiare, prezentării informaţiei respective în nota explicativă la rapoartele financiare fără modificarea lor sau a neprezentării acesteia.

10. La întocmirea rapoartelor financiare întreprinderea evaluează efectele evenimentelor ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare în expresie valorică cu respectarea principiului prudenţei. Valoarea se determină în baza unui calcul de confirmare. Valoarea cu care evenimentul ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare se reflectă în rapoartele financiare are ca bază informaţia actuală la data prezentării rapoartelor financiare. Fiecare eveniment se evaluează separat. La determinarea pierderilor sau veniturilor generate de evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare se ţine cont de specificul fiecărui eveniment.

 

Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare

care generează modificarea rapoartelor financiare

11. Evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare care confirmă existenţa la data întocmirii rapoartelor financiare a condiţiilor economice în care întreprinderea îşi desfăşura activitatea se reflectă în rapoartele financiare prin modificarea (corectarea) elementelor (posturilor) rapoartelor financiare (activelor, datoriilor, capitalului, veniturilor, cheltuielilor) sau prin constatarea (înregistrarea) elementelor ce nu au fost anterior constatate.

12. Exemple de evenimente care confirmă existenţa unor condiţii economice în care întreprinderea îşi desfăşura activitatea după data întocmirii rapoartelor financiare:

• declararea în modul stabilit de legislaţia în vigoare a insolvabilităţii (falimentului) unui debitor (client, cumpărător) al întreprinderii, dacă la data întocmirii rapoartelor financiare împotriva acestui debitor s-a intentat deja procesul de insolvabilitate (de faliment);

• reevaluarea activelor efectuată după data întocmirii rapoartelor financiare, rezultatele căreia confirmă micşorarea esenţială şi continuă a valorii lor, determinată conform situaţiei la data întocmirii rapoartelor financiare;

• vînzarea activelor curente după data întocmirii rapoartelor financiare care indică faptul că valoarea realizabilă netă a acestor active la data întocmirii rapoartelor financiare a fost determinată incorect;

• primirea de la compania de asigurări a materialelor privind concretizarea compensării de asigurare, care se afla în proces de negociere la data întocmirii rapoartelor financiare;

• primirea informaţiei privind situaţia financiară şi rezultatele financiare ale activităţii întreprinderii fiice sau întreprinderii asociate, titlurile de valoare ale căreia se cotează la bursa valorilor mobiliare, care confirmă diminuarea esenţială şi continuă a investiţiilor financiare pe termen lung ale întreprinderii;

• depistarea după data întocmirii rapoartelor financiare a unor fraude sau erori esenţiale în evidenţa contabilă sau încălcarea legislaţiei în vigoare care au generat eronarea rapoartelor financiare etc.

Exemplu. Conform datelor contabile în rapoartele financiare întocmite la 31 decembrie 2001 întreprinderea trebuie să reflecte creanţe în sumă de 20000 lei. În luna februarie 2002 întreprinderea a fost informată că un debitor, datoria căruia a constituit la 31 decembrie 2001 5000 lei, este declarat insolvabil (falit). În acest caz întreprinderea trebuie să micşoreze creanţele cu 5000 lei şi să reflecte în rapoartele financiare conform situaţiei din 31 decembrie 2001 pierderi din decontarea creanţelor respective.

 

Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare

care nu generează modificarea rapoartelor financiare

13. Evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare care confirmă apariţia după data întocmirii rapoartelor financiare a condiţiilor economice în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea se reflectă în nota explicativă la rapoartele financiare şi nu generează modificarea (corectarea) elementelor (posturilor) rapoartelor financiare.

14. Întreprinderea trebuie să actualizeze informaţia prezentată cu privire la condiţiile ce apar ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare, în conformitate cu oricare informaţii noi referitoare la acele condiţii, primite de întreprindere după data întocmirii rapoartelor financiare.

15. Dacă evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare care oferă informaţii despre condiţiile ce apar ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare au o importanţă semnificativă, iar neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor rapoartelor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, atunci în nota explicativă la rapoartele financiare întreprinderea trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de evenimente ulterioare:

(a) natura evenimentului; şi

(b) o estimare a efectului lui financiar sau o declaraţie conform căreia o astfel de estimare nu poate fi efectuată.

16. Exemple de evenimente care confirmă apariţia condiţiilor economice în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea după data întocmirii rapoartelor financiare (evenimente care nu conduc la modificarea rapoartelor financiare, dar au o asemenea importanţă încît neprezentarea informaţiei privind acestea ar afecta capacitatea utilizatorilor rapoartelor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte):

• adoptarea hotărîrii privind reorganizarea întreprinderii;

• reconstrucţia întreprinderii sau planificarea efectuării reconstrucţiei;

• adoptarea hotărîrii privind emiterea titlurilor de valoare;

• efectuarea unei tranzacţii de proporţii privind procurarea sau ieşirea mijloacelor fixe şi investiţiilor financiare;

• situaţii excepţionale (accidente, incendii, calamităţi naturale etc.), în urma cărora a fost deteriorată o parte importantă a activelor întreprinderii;

• asocieri de întreprinderi care se efectuează ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare (S.N.C.22 "Asocierea întreprinderilor" prevede publicitatea unor informaţii specifice în astfel de cazuri) sau înstrăinarea unei filiale importante;

• anunţarea unui plan de întrerupere a unei activităţi, cedarea de active sau justificarea de datorii aferente unei activităţi în curs de întrerupere sau participarea la acorduri pentru vînzarea de astfel de active sau justificarea unor astfel de datorii (S.N.C.40 "Activităţi în curs de întrerupere");

• acţiunile organelor de stat (naţionalizarea, exproprierea unor active importante (semnificative) etc.);

• tranzacţii importante cu acţiuni comune şi tranzacţii potenţiale cu acţiuni comune, ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare (S.N.C.33 "Rezultatul pe acţiune" încurajează întreprinderile să prezinte o descriere a unor astfel de tranzacţii, altele decît divizarea acţiunilor şi elementele de capitalizare);

• modificarea neprognozată a cursului de schimb valutar survenită ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare;

• diminuarea esenţială a valorii activelor pe termen lung după data întocmirii rapoartelor financiare;

• modificări ale cotelor de impozitare sau ale legislaţiei fiscale privind impozitele aprobate sau declarate ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare care au un efect semnificativ asupra activelor sau datoriilor amînate sau curente privind impozitul pe venit (S.N.C.12 "Contabilitatea impozitului pe venit");

• începerea unui litigiu major generat în exclusivitate de evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare etc.

17. Un exemplu de eveniment ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare care confirmă apariţia unor condiţii după data întocmirii rapoartelor financiare şi nu generează modificarea (corectarea) elementelor (posturilor) constatate în rapoartele financiare este diminuarea valorii venale a investiţiilor între data întocmirii rapoartelor financiare şi data la care acestea sînt prezentate. Diminuarea valorii venale nu se referă în mod normal la condiţiile în care au fost efectuate investiţiile sau situaţia acestora la data întocmirii rapoartelor financiare, dar reflectă circumstanţele apărute în perioada următoare. De aceea, o întreprindere nu corectează elementele constatate în rapoartele sale financiare pentru investiţii.

Exemplu. În bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2001 se reflectă efectuarea în luna noiembrie 2001 a unor investiţii de proporţii în acţiunile altei întreprinderi. În luna martie 2002 întreprinderea a primit informaţia că în luna februarie preţul de piaţă al acestor acţiuni s-a micşorat esenţial. În acest caz întreprinderea trebuie să prezinte în nota explicativă la rapoartele financiare informaţia privind valoarea de piaţă reală a acţiunilor la data prezentării rapoartelor financiare.

 

Dividende

18. Drept eveniment ulterior datei întocmirii rapoartelor financiare se recunoaşte declararea dividendelor conform rezultatelor activităţii societăţii pe acţiuni în perioada de gestiune.

19. Dividendele deţinătorilor de instrumente de capital propriu (aşa cum sînt definite în S.N.C.32 "Instrumente financiare") declarate după data întocmirii rapoartelor financiare nu se recunosc de către întreprinderi ca datorie la data întocmirii rapoartelor financiare.

20. Conform S.N.C.5 "Prezentarea rapoartelor financiare", societăţile pe acţiuni dezvăluie suma dividendelor declarate spre plată după data întocmirii rapoartelor financiare în nota explicativă la rapoartele financiare.

 

Principiul continuităţii activităţii

21. Informaţia privind activele, datoriile, capitalul, veniturile şi cheltuielile întreprinderii se reflectă în rapoartele financiare ţinînd cont de evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare care confirmă existenţa condiţiilor economice în care întreprinderea îşi desfăşura activitatea la data întocmirii rapoartelor financiare sau care confirmă apariţia condiţiilor economice în care întreprinderea activează după data întocmirii rapoartelor financiare, făcînd astfel imposibilă aplicarea principiului continuităţii activităţii.

22. Dacă evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare indică faptul că principiul continuităţii activităţii nu mai este adecvat, întreprinderea va întocmi rapoartele financiare în baza altor principii şi metode.

23. În rapoartele financiare evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare se reflectă în conformitate cu astfel de principii de bază ale contabilităţii cum ar fi: specializarea exerciţiilor (metoda calculării), importanţa relativă (esenţialitatea) şi prudenţa.

24. Un exemplu de situaţie cînd întreprinderea nu respectă principiul continuităţii este cazul în care conducerea este nevoită să lichideze întreprinderea, să suspende activitatea sau să reducă considerabil volumul producţiei. În acest caz, la întocmirea rapoartelor financiare se vor aplica alte principii şi metode de evaluare a activelor, datoriilor, de constatare şi evaluare a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor activităţii.

Exemplu. În cazul funcţionării normale a întreprinderii mijloacele fixe sînt reflectate în bilanţul contabil la valoarea de bilanţ (valoarea de intrare diminuată cu uzura acumulată), iar în cazul lichidării întreprinderii - la valoarea de piaţă (de lichidare).

25. În conformitate cu S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare", întreprinderea care consideră că va fi lichidată, va reduce esenţial sau îşi va suspenda activitatea într-un viitor previzibil, în nota explicativă la rapoartele financiare va prezenta:

(a) faptul că principiul continuităţii activităţii nu este adecvat; şi

(b) evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare care indică acest fapt.

 

Prezentarea informaţiei

26. Întreprinderile trebuie să indice data la care rapoartele financiare au fost aprobate spre prezentare, precum şi persoanele abilitate cu aprobarea acestora. Dacă conducătorul întreprinderii sau alte persoane sînt împuternicite să modifice rapoartele financiare după prezentare, întreprinderea trebuie să reflecte acest fapt.

27. Pentru utilizatorii rapoartelor financiare este important să ştie data la care ele au fost prezentate, deoarece acestea nu reflectă evenimentele survenite după această dată.

28. Procesul privind autorizarea (aprobarea) rapoartelor financiare pentru prezentare poate varia în funcţie de structura conducerii, cerinţele legislaţiei şi procedurile urmărite la întocmirea şi finalizarea rapoartelor financiare.

29. Dacă întreprinderii i se cere să prezinte spre aprobare acţionarilor ei rapoartele financiare după ce acestea au fost deja prezentate, atunci data la care rapoartele financiare sînt prezentate se consideră data iniţială a prezentării, şi nu data la care acţionarii le aprobă.

Exemplu. Conducerea întreprinderii a încheiat întocmirea rapoartelor financiare pentru anul de gestiune 2001 pe data de 3 martie 2002 şi le-a prezentat organelor abilitate cu aceste funcţii pe data de 15 martie 2002. Adunarea generală a acţionarilor a aprobat rapoartele financiare pe data de 31 martie 2002. Prin urmare, data prezentării rapoartelor financiare se consideră 15 martie 2002.

30. În unele cazuri conducerii unei întreprinderi i se cere să prezinte rapoartele financiare pentru aprobare unui consiliu de supraveghere. În astfel de circumstanţe rapoartele financiare sînt autorizate pentru prezentare atunci cînd conducerea le autorizează în vederea prezentării la consiliul de supraveghere.

Exemplu. Conducerea întreprinderii a întocmit rapoartele financiare pentru anul de gestiune 2001 şi le-a prezentat consiliului de supraveghere la 15 martie 2002. Consiliul de supraveghere este format din reprezentanţi ai angajaţilor şi persoane cointeresate din afara întreprinderii. Consiliul de supraveghere a aprobat rapoartele financiare pe data de 20 martie 2002. Prin urmare, data prezentării rapoartelor financiare se consideră 15 martie 2002.

31. Evenimentele ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare includ toate evenimentele ce au loc de la data întocmirii rapoartelor financiare şi pînă la data la care rapoartele financiare sînt prezentate, chiar dacă acele evenimente au loc după publicarea unei informaţii privind rezultatele financiare sau a altor informaţii financiare selective.

 

Data intrării standardului în vigoare

32. Prezentul standard intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...