37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Standardele Naţionale de Contabilitate vechi   »   SNC 1 „Politica de contabilitate”

SNC 1 „Politica de contabilitate”

30.12.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 1

"POLITICA DE CONTABILITATE"

Introducere

1. Prezentul standard este elaborat în baza standardului internaţional de contabilitate 1 "Publicitatea politicii de contabilitate", aprobat de Comitetul SIC în anul 1974 şi revizuit în anul 1994. Prezentul standard constituie un element al sistemului de reglementare normativă a contabilităţii în Republica Moldova şi urmează a fi aplicat cu respectarea prevederilor altor standarde naţionale de contabilitate (S.N.C.).  

Obiectiv

2. Obiectivul prezentului standard îl constituie stabilirea bazelor de elaborare a politicii de contabilitate şi de publicitate a prevederilor principale ale acesteia, utilizate la întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare ale subiectului economic (în continuare - întreprindere): bilanţului contabil, rapoartelor privind rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu, fluxul mijloacelor băneşti şi anexelor la acestea.  

Domeniul de aplicare

3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de antreprenoriat şi sînt înregistrate în Republica Moldova, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora situate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei. Băncile, companiile de asigurări şi alte instituţii financiare respectă numai acele prevederi ale prezentului standard, care nu sînt prevăzute în S.N.C.30 "Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare".  

Definiţii

4. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: Politica de contabilitate - totalitatea principiilor, convenţiilor, regulilor şi procedeelor, adoptate de către conducerea întreprinderii pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare; Sistemul de reglementare normativă a contabilităţii - totalitatea actelor legislative şi normative, care reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare; Rapoarte financiare - procedee de generalizare documentară privind starea şi schimbarea situaţiei patrimoniale şi financiare, fluxul capitalului propriu şi mijloacelor băneşti ale întreprinderii în perioada de gestiune; Utilizatorii rapoartelor financiare - persoane juridice şi fizice, interesate în informaţia privind activitatea economico-financiară a întreprinderii: investitorii, creditorii (actuali şi potenţiali), cumpărătorii, furnizorii, lucrătorii întreprinderii, autorităţile fiscale şi administrative etc.  

Elaborarea politicii de contabilitate

5. Politica de contabilitate a întreprinderii se elaborează de către conducătorul acesteia, în conformitate cu prezentul standard, dacă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu prevede altceva. 6. Elaborarea politicii de contabilitate se bazează pe următoarele convenţii fundamentale ale contabilităţii: a) Continuitatea activităţii Întreprinderea este analizată ca o unitate în activitate continuă, ceea ce înseamnă că aceasta îşi va continua activitatea într-un viitor previzibil. În acest caz se presupune că întreprinderea nu are nici intenţia şi nici necesitatea de a-şi reduce considerabil sau de a-şi sista activitatea. b) Permanenţa metodelor Politica de contabilitate acceptată de întreprindere este aplicată de aceasta în mod consecvent de la o perioadă gestionară la alta. c) Specializarea exerciţiilor (metoda calculării) Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate şi în rapoartele financiare în perioada în care acestea s-au produs, indiferent de momentul efectiv al încasării sau plăţii mijloacelor băneşti. (Condiţiile care influenţează procesul corelaţiei veniturilor şi cheltuielilor conform metodei calculării sînt examinate în alte S.N.C.). 7. Politica de contabilitate trebuie să asigure respectarea următoarelor principii: a) Prudenţa În multe operaţii economice apariţia diverselor incertitudini este inevitabilă. De aceea la întocmirea rapoartelor financiare trebuie să se dea dovadă de prudenţă, pentru ca activele şi veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate. Însă prudenţa nu justifică crearea rezervelor latente. b) Prioritatea conţinutului asupra formei Operaţiile economice şi alte fenomene trebuie să fie contabilizate şi prezentate în rapoartele financiare, în primul rînd, în conformitate cu conţinutul şi realitatea financiară a acestora, dar nu numai potrivit formei lor juridice. c) Importanţa relativă (esenţialitatea) În rapoartele financiare trebuie să fie dezvăluite toate posturile importante pentru evaluări şi luarea deciziilor de către utilizatori. În cazul în care postul (sau gradul de exactitate al acestuia) nu are o mare importanţă pentru utilizatorii rapoartelor financiare, acesta este considerat ca neesenţial. De exemplu, rapoartele financiare publicate de întreprinderile mari pot fi exprimate în mii lei, deoarece sumele mici nu influenţează luarea de decizii. 8. Asupra opţiunii şi justificării politicii de contabilitate a unei întreprinderi concrete, cu excepţia convenţiilor fundamentale şi principiilor prevăzute de prezentul standard, influenţează, de asemenea, următorii factori: a) forma de proprietate şi statutul de organizare juridică al întreprinderii (societate pe acţiuni, întreprindere de stat, întreprindere individuală, societate cu răspundere limitată, întreprindere mixtă etc.); b) tipul de activitate şi sectorul economic (industrie, agricultură, construcţii, transporturi, ştiinţă etc.); c) proporţiile întreprinderii (volumul de producţie, volumul de vînzări, numărul de lucrători etc.); d) strategia de dezvoltare economico-financiară (obiectivele şi sarcinile dezvoltării economice a întreprinderii, perspectivele de lungă durată, direcţiile previzibile de investiţii, tactica realizării sarcinilor de perspectivă); e) nivelul de dotare tehnică a întreprinderii, inclusiv computerizarea; f) personalul - gradul de calificare (experienţă, deprinderi, conceperea obiectivelor şi problemelor, posibilitatea soluţionării acestora); g) situaţia economică - existenţa infrastructurii de piaţă, situaţia financiară, condiţiile pentru investiţii etc. 9. Drept bază pentru elaborarea politicii de contabilitate a întreprinderii serveşte sistemul S.N.C. în Republica Moldova, care admite metode alternative de evaluare şi evidenţă a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor activităţii întreprinderii. În cazul în care unul dintre standarde nu stipulează procedeul de ţinere a contabilităţii într-o problemă concretă, întreprinderea este în drept să elaboreze, în mod independent, un procedeu corespunzător, în temeiul prevederilor prezentului standard sau altor S.N.C. 10. Elaborarea politicii de contabilitate prevede în alegerea unui procedeu dintre cele propuse în fiecare standard, fundamentarea procedeului ales, ţinînd cont de particularităţile activităţii întreprinderii şi acceptarea acestuia în calitate de bază pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare. De exemplu, S.N.C.16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" admite aplicarea diverselor metode de calculare a uzurii mijloacelor fixe: casării liniare, proporţional volumului de lucrări (produse), soldului degresiv, casării valorii amortizabile conform sumei cifrelor. La elaborarea politicii de contabilitate întreprinderea alege metoda de calculare a uzurii conformă într-o măsură mai mare eventualului model de obţinere a avantajelor economice din obiectul concret de mijloace fixe.Astfel, întrucît automobilul pierde un procent mai mare din valoare în primii ani de exploatare, uzura acestuia poate fi calculată prin metoda soldului degresiv, dar nu prin metoda casării liniare, conform căreia se calculează uzura clădirilor şi altor obiecte ce îşi pierd uniform valoarea sa pe toată durata de exploatare. 11. Politica de contabilitate a întreprinderii urmează a fi perfectată printr-un document corespunzător (ordin, dispoziţie etc.) de organizare şi de dispoziţie. Aceasta se aplică tuturor subdiviziunilor unităţii (inclusiv celor cu bilanţ autonom) cu începere de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptat documentul respectiv de organizare şi de dispoziţie. Întreprinderea nou-creată trebuie să perfecteze printr-un document politica de contabilitate, acceptată de ea, în conformitate cu prezentul articol, pînă la prima prezentare a rapoartelor financiare, dar nu mai tîrziu de 90 zile din momentul dobîndirii drepturilor de persoană juridică. Politica de contabilitate acceptată se consideră aplicabilă din ziua înregistrării de stat a întreprinderii. 12. Modificările politicii de contabilitate sînt posibile în cazurile prevăzute de statutul întreprinderii, la solicitarea organului care stabileşte standardele sau pentru reflectarea cît mai exactă a situaţiei financiare şi patrimoniale şi a rezultatelor activităţii întreprinderii în rapoartele financiare. De exemplu, politica de contabilitate poate fi modificată în cazul: a) reorganizării întreprinderii (fuziunii, scindării, asocierii); b) schimbării proprietarilor; c) modificărilor legislaţiei în vigoare şi în sistemul de reglementare normativă a contabilităţii; d) elaborării noilor procedee de contabilitate. Modificarea politicii de contabilitate trebuie să fie fundamentată şi perfectată prin acte de dispoziţie (ordin, dispoziţie, etc.), indicînd data intrării în vigoare.  

Publicitatea politicii de contabilitate

13. Politica de contabilitate adoptată de întreprindere trebuie să fie adusă la cunoştinţa utilizatorilor interni şi externi de rapoarte financiare. Urmează a fi date publicităţii toate aspectele principale ale acesteia, folosite de întreprindere în perioada de gestiune şi care influenţează notabil asupra evaluării şi luării de decizii de către utilizatorii rapoartelor financiare. 14. La dezvăluirea politicii de contabilitate trebuie să se pornească de la premisa esenţialităţii informaţiilor pentru utilizatorii rapoartelor financiare. În acest scop, în rapoartele financiare este necesar de a include variantele politicii de contabilitate acceptate de conducerea întreprinderii vizînd, ca minimum: constatarea venitului; politica consolidării; întreprinderile mixte şi asociate (fuziunea întreprinderilor); constatarea activelor materiale şi nemateriale şi calcularea uzurii (amortizării) acestora; capitalizarea cheltuielilor cu împrumuturile; contractele de construcţie; investiţiile financiare (plasamentele); instrumentele financiare; chiria; cheltuielile pentru lucrări de cercetare, proiectare şi experimentare; stocurile de mărfuri şi materiale; impozitele, inclusiv impozitele amînate; rezervele; prestaţiile de pensionare, asigurare şi alte cheltuieli aferente plăţilor de indemnizaţii pentru personal; conversiunea valutei străine şi hedgingul; stabilirea genului de activitate, segmentarea geografică şi metodele de repartizare a veniturilor şi cheltuielilor pe sectoare; evidenţa inflaţiei; subvenţiile guvernamentale. Structura şi conţinutul informaţiilor ce urmează a fi date publicităţii în rapoartele financiare vizînd politica de contabilitate a întreprinderii în probleme concrete sînt stabilite de S.N.C. corespunzătoare. 15. În cazul în care politica de contabilitate a întreprinderii este elaborată în baza convenţiilor fundamentale ale contabilităţii, stabilite de prezentul standard, acestea pot să nu fie declarate în rapoartele financiare. La elaborarea politicii de contabilitate în baza convenţiilor diferite de cele stipulate prin prezentul standard, aceste convenţii, cauzele aplicării, precum şi consecinţele acestora în expresie valorică trebuie să fie elucidate în rapoartele financiare. 16. Politica de contabilitate a întreprinderii trebuie să fie prezentată în preambulul anexelor la rapoartele financiare pe anul de gestiune. Rapoartele financiare intermediare (trimestriale) ale întreprinderii pot să nu conţină informaţii privind politica de contabilitate, în cazul în care aceasta din urmă nu a suferit modificări din momentul întocmirii rapoartelor precedente, care cuprind politica de contabilitate. 17. Modificările politicii de contabilitate, ce influenţează în mod esenţial asupra evaluării şi luării de decizii de către utilizatorii rapoartelor financiare în perioada de gestiune sau în perioadele ulterioare, precum şi cauzele acestor modificări, şi evaluarea consecinţelor acestora în expresie valorică urmează a fi dezvăluite în mod distinct în anexele la rapoartele financiare. 18. Publicitatea politicii de contabilitate nu justifică reflectarea incorectă sau inexactă a informaţiilor şi nu exonerează conducerea întreprinderii de răspundere pentru nerespectarea normelor stabilite de ţinere a contabilităţii şi de întocmire a rapoartelor financiare.  

Data intrării standardului în vigoare

19. Prezentul standard intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...