37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Sinteza modificărilor în legislaţia fiscală operate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012

Sinteza modificărilor în legislaţia fiscală operate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012

27.09.20124.797 views Veaceslav Ciobanu, Auditor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sinteza modificărilor în legislaţia fiscală operate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012

În Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11 iulie 2012.

Prin această lege s-au operat modificări în mai multe acte legislative ce ţin de fiscalitate, vamă, finanţe, activitate de întreprinzător: Codul Fiscal, Codul Vamal, etc. Unele amendamente au intrat în vigoare la data publicării, altele vor intra în vigoare de la 01 ianuarie 2013.

Mai jos vă prezentăm o sinteză a modificărilor şi completărilor operate în legislaţie prin legea menţionată mai sus.

Sinteza este bazată pe înţelegerea noastră a conţinutului modificărilor analizate, unele fiind completate cu comentarii. Este de datoria noastră să vă preîntîmpinăm că înţelegerea noastră a conţinutului economic, juridic privind subiectele analizate, comentariile expuse, pot fi şi subiective. De asemenea, vă înştiinţăm că au fost analizate amendamentele cele mai importante pentru activitatea profesională a unui contabil. Alte modificări urmează să fie analizate în publicaţiile ulterioare. În fine, considerăm că informaţia pregătită va fi utilă pentru contabili, auditori, persoane cointeresate.

I.  Legea nr.845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi se modifică după cum urmează:

- La articolul 7¹ Obligaţia privind instalarea POS punctul 1) se completează cu cuvintele „cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi asociaţiilor de microfinanţare”. Prin această modificare entităţile enumerate în amendament sunt scoase de sub obligaţiunea de a instala terminale POS pentru recepţionarea plăţilor în numerar.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 10 punctul 6, textul „însă nu mai puţin de 10000 de lei” se exclude. În acest punct se vorbeşte despre sancţiunile aplicate pentru veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii, tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative în vigoare care reglementează preţurile, tarifele (se percep la buget veniturile ilicite obţinute şi amenda aplicată în cuantum egal cu venitul ilicit).

Comentarii:

Este un amendament binevenit, deoarece în redacţia veche amenda de 10000 lei putea fi aplicată pentru o încălcare nesemnificativă.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Se modifică art.22 Secretul bancar şi obligaţiile fiduciare punctul 5) litera e) (redacţia veche „la solicitarea organului fiscal, în privinţa contribuabilului care nu-şi îndeplineşte obligaţiunile stipulate în Codul fiscal”) va avea următorul conţinut: „în scopul exercitării atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală”.

Comentarii:

După părerea noastră, amendamentul la această lege poartă un caracter mai amplu, de redactare a textului.

Intră în vigoare: 14.09.2012

II. Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti:

- La articolul 32² Certificatul de utilitate publică alineatul (3) „Certificatul serveşte temei pentru scutirea, parţială sau integrală, a asociaţilor obşteşti de impozite, taxe şi alte obligaţiuni de plată, precum şi pentru oferirea suportului din partea statului în condiţiile prezentei legi, pentru acordarea înlesnirilor fiscale şi privilegiilor în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare” se abrogă.

- La articolul 32.4 Retragerea certificatului, alineatul (4) „Retragerea certificatului constituie temei de încetare a facilităţilor fiscale acordate în legătură cu statutul de utilitate publică” se abrogă.

Comentarii:

După părerea noastră, aceste modificări poartă un caracter de redactare a legii, de aducere în conformitate cu modificările operate anterior în Codul fiscal. Sensul acestor modificări constă, în faptul, că facilităţile fiscale, prevăzute de legislaţia în vigoare pentru asociaţiile obşteşti, nu sînt condiţionate  de deţinerea de către acestea a Certificatului de utilitate publică.

Intră în vigoare: 14.09.2012

III. Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni se modifică şi se completează după cum urmează:

- La articolul 69 Organul executiv al societăţii alineatul (6) cuvintele „rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale” se înlocuiesc cu textul: „raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanţelor”.

Comentarii:

Prin această modificare societăţile pe acţiuni sunt obligate să prezinte o copie a raportului anual al auditorului Ministerului Finanţelor. Nu-i clar pe cine prin această mişcare statul urmăreşte sa-i „verifice” în primul rînd: pe entităţi sau pe auditori? Posibil, că şi pe unii şi pe alţii. După părerea noastră, este o modificare nu prea inspirată, dacă vorbim de micşorarea numărului de rapoarte, informaţii, dări de seamă pe care întreprinderile sînt obligate prin lege să le prezinte instituţiilor de stat.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 71 Comisia de cenzori a societăţii, alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul în care statul deţine mai mult de 50% din capitalul social, cel puţin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor”.

Comentarii:

Istoria se repetă. Acest alineat în varianta anilor precedenţi (Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1401-XIV din 07.12.2000)  a conţinut deja o normă, precum că în societăţile pe acţiuni, în care statul deţine o cotă semnificativă, unul dintre cenzori urmează să fie reprezentantul Ministerului Finanţelor, la care ulterior s-a renunţat. Dar dacă funcţiile comisiei de cenzori sunt delegate unei companii de audit cum va fi îndeplinită această normă din lege?

Intră în vigoare: 14.09.2012

IV. Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat

- art.8 Fondatorul şi atribuţiile lui se completează cu litera l) cu următorul cuprins „l) prezintă Ministerului Finanţelor copia de pe raportul auditorului”.

Comentarii:

Întreprinderile de Stat se obligă să prezinte o copie a raportului auditorului independent Ministerului Finanţelor. Mai bine ar fi (impact bun pentru societate) ca prin lege întreprinderile de stat să fie obligate să facă publice rapoartele sale de audit.În acest caz, n-ar fi cazul să oblige entităţile să prezinte o copie Ministerului Finanţelor.

Intră în vigoare: 14.09.2012

V. Codul fiscal se modifică şi se completează după cum urmează:

- Articolul 3 Legislaţia fiscală:

i)              alineatul (2) modificări cu scop de o mai bună redactare a textului;

ii)             articolul se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins: „Procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel”.

Comentarii:

Presupun că autorii completării acestui articol cu un nou alineat au pus un sens bine determinat în acest amendament. Este important ca sensul pus de ei să corespundă cu înţelegerea noastră a contribuabililor. Ţine de situaţiile cînd se modifică legea pe parcursul timpului.  

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 5 Noţiuni generale:

i) se completează cu punctul 40) cu următorul cuprins „40) Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar:

a) maşină de casă şi control- aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate.

b) sistemul informatic „Gateway Fiscal”- platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate.

Comentarii:

Definiţia dată noţiunii de „maşină de casă şi control” nu este reuşită (decontări ce înseamnă??) şi va provoca şi mai multe neînţelegeri pe parcursul controalelor fiscale. Încă o dată ne convingem că activitatea de scriere a textelor legilor este foarte complicată şi cei ce se apucă de această activitate trebuie să fie abilitaţi cu cunoştinţe profunde atît în obiectul analizat, cît şi în arta de a pune pe hîrtie intenţiile şi gîndurile sale.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 8 Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului alineatul (2) (Contribuabilul este obligat)  se modifică litera c) în care se vorbeşte despre obligaţiunea contribuabilului privind ţinerea evidenţei contabile, privind încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar.

Comentarii:

Atragem atenţia la o modificare în text care merită atenţie. Cuvîntul „decontările” băneşti în numerar se înlocuieşte cu cuvîntul „încasările” băneşti în numerar.Această substituire este importantă, deoarece cuvîntul decontări era înţeles de unii ca operaţiune de încasare sau plată a mijloacelor băneşti. Corespunzător, apare obligaţiunea de a folosi maşina de casă şi control atît de beneficiarul plăţii, cît şi de plătitor.

Nu este clar numai de ce în noua definiţie a noţiunii de „maşină de casă şi control” cuvintele „decontări băneşti în numerar” au fost păstrate. Totuşi, nu este clar  pentru care încasări urmează să fie folosite maşinile de casă şi control? Vor rămîne şi în continuare toate neînţelegerile legate de acest fapt. De exemplu, împrumutul acordat de asociat întreprinderii sale este obiectul înregistrării în maşina de casă şi control sau nu?

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 12, punctul 1) (definiţia noţiunii de royalty (redevenţă)) se modifică. Se aduce în conformitate noţiunea de royalty din Codul fiscal cu conţinutul care se pune în această noţiune Convenţia Model cu privire la impozitele pe venit şi impozitele pe capital (OECD).

Comentarii:

Înţelegerea noţiunii de royalty se aduce în conformitate cu conţinutul acestei noţiuni care se conţine în Convenţia Model şi în Comentariile la aceasta, cu conţinutul noţiunii care se conţine în Acordurile internaţionale, semnate de Republica Moldova privind evitarea dublei impuneri. Acest conţinut , de asemenea, corespunde cu practica internaţională în acest sens. Pentru majoritatea situaţiilor caracteristice întreprinderilor noastre: procurarea licenţei pentru un program care se foloseşte în oficiu, 1C Contabilitate, Jurist, Superlex etc. nu mai este royalty, dar este venit din activitatea de întreprinzător. Royalty este cînd procuri un drept de autor pentru a face afacere din acest fapt, dacă pe scurt.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 15 Cotele de impozit litera a), se modifică limita de impozitare pentru persoane fizice cu cota de 7%  „-7% din venitul anul impozabil ce nu depăşeşte suma de 26700 lei” (prezent – 25200 lei).

Intră în vigoare: 01.01.2013

- Articolul 20 Surse de venit neimpozabile: la litera y) se completează cu norma prin care se constată că veniturile obţinute de persoanele fizice de la „predarea materiei prime secundare şi ambalajului returnabil sunt surse de venit neimpozabile.

Comentarii:

Textul adăugat este evidenţiat. Amendament binevenit şi aşteptat de entităţile din domeniul comerţului (alimentaţia publică).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 20 Surse de venit neimpozabile litera z8) se abrogă: „veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 de ani şi mai mult;”.

Comentarii:

Modificare firească, nu era clar de ce unele surse de venit pentru persoanele fizice urmează să fie impozabile sau nu în dependenţă de vîrsta acestora.

Intră în vigoare: 01.01.2013

- Articolul 32 Reportarea pierderilor în viitor alineatul 2) se modifică cu scop de redactare a textului.   
 
Intră în vigoare: 14.09.2012  

- Articolul 33 Scutiri personale, Articolul 34 Scutiri acordate soţiei (soţului), Articolul 35 Scutiri pentru persoanele întreţinute se stabilesc următoarele scutiri personale:

- Scutire personală                                                       - 9 120 lei/an (prezent – 8 640 lei/an);

- Scutire personală majorată                                         - 13 560 lei/an (12 840 lei/an);

- Scutire pentru fiecare persoană întreţinută                   - 2 040 lei/an (1 920 lei/an);

- Scutire persoana întreţinută invalid din copilărie           - 9 120 lei/an (8 640 lei/an).   
 
Intră în vigoare: 01.01.2013

- Articolul 36 Alte deduceri alineatul (2) prin modificările operate pot fi deduse donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea organizaţiilor necomerciale specificate la art.53.3 Organizaţiile sindicale şi patronale.

Intră în vigoare: 13.01.2012

- Articolul 46 alineatul (3) se expune în următoarea redacţie: „(3) Metodele de evidenţă a rezervelor de mărfuri şi materiale se aplică de către contribuabil în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (text vechi – în conformitate cu legislaţia contabilităţii).

Comentarii:

Pare să fie o modificare de redactare a textului, dar, în unele situaţii, poate să fie importantă pentru contribuabil. Se dă prioritate standardelor profesionale de contabilitate performante.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 54¹ Subiecţii impunerii (Capitolul 7¹ Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii), în alineatul (1) se exclud cuvintele evidenţiate: „Subiecţi ai impunerii sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA pe parcursul perioadei fiscale declarate,…”.

Comentarii:

Putem să presupunem că autorii amendamentului au avut în vedere şi situaţia cînd subiecţii ai impunerii pot fi şi entităţile care au fost înregistrate în calitate de plătitor de TVA pe parcursul perioadei fiscale (an calendaristic) (pînă la data înregistrării).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 54¹ Subiecţii impunerii alineatul (3) (alegerea benevolă a regimului de impozitare) se expune într-o nouă redacţie.

Comentarii:

Sensul modificărilor operate este următorul: Dreptul entităţilor enumerate în acest alineat (venit din activitate operaţională de la 100 000 – 600 000 lei la 31 decembrie anul precedent) de a alege benevol regimul de impozitare apare din momentul înregistrării benevole în calitate de plătitor de TVA. Neplătitorii de TVA enumeraţi în acest alineat pierd dreptul de alegere benevolă a regimului de impozitare.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- După Articolul 54¹ Subiecţii impunerii se introduce Articolul 54¹/1 Perioada fiscală.

Comentarii:

Prin perioada fiscală se înţelege anul calendaristic. Pentru agenţii economici nou-creaţi - perioada de la data înregistrării pînă la finele anului calendaristic; agenţi economici lichidaţi – de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii din Registrul de stat. Pentru agenţii economici specificaţi la art.54¹ alin.(4) (pe parcursul anului devin plătitori de TVA) perioada fiscală privind aplicarea regimului de impozitare simplificat – de la începutul anului pînă la data înregistrării acestora ca plătitori de TVA; agenţii economici anulaţi ca plătitori de TVA – perioada fiscală pentru regimul simplificat de impozitare de la data anulării pînă la sfîrşitul anului calendaristic.

Modificările operate n-au simplificat aplicarea regimului de impozitare al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. De regulă, entităţile din această grupă de întreprinderi nu au posibilitate să întreţină contabili calificaţi, dar să te lămureşti în labirinturile sistemului de trecere de la un sistem de impozitare la altul este foarte dificil. De ce trebuie de modificat sistemul de impozitare pe parcursul perioadei fiscale (de prezentat două declaraţii pe venit)?  Se cere ceva mai simplu. „Toate lucrurile geniale sunt simple” (Autor necunoscut). Numai un exemplu, cum se va calcula uzura mijloacelor fixe în cazul trecerii de la un sistem de impozitare la altul?

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Modificările operate în articolul 54² Obiectul impunerii şi articolul 54.4 Modul de calculare, achitare şi declarare au un caracter de redactare a textului.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 74 Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor obţinute de la persoane rezidente alineatul (1) au fost excluse careva cuvinte cu scop de redactare a textului.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 80 Impozitarea dividendelor alineatul (2) se abrogă. Textul exclus obliga agenţii economici să includă dividendele primite de la alte întreprinderi în venitul său impozabil, ce intră în contradicţie cu prevederile art.90¹ Reţinerea finală din unele tipuri de venit alin. (3¹) (reţinerea impozitului din dividende).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 83 Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentaţiei cu privire la venitul societăţii alineatul (2) litera b), prin modificările propuse se aduce în conformitate textul cu modificările operate în articolul 15 Cote de impozit, articolul 33 Scutiri personale.

Intră în vigoare: 01.01.2013

- La articolul 84 Achitarea impozitului în rate alineatul (1), modificări ce ţin de redactarea textului. Un text din mai multe cuvinte se înlocuieşte cu cuvintele „Agenţii economici”.

Intră în vigoare: 01.01.2013

- Articolul 89 Reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty va avea o nouă denumire Reţinerea impozitului din dobînzi, se modifică textul (se exclude reţinerea impozitului din royalty). Reţinerea impozitului din royalty în folosul persoanelor fizice se trece în articolul 90¹ Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit alin. (3¹).

Intră în vigoare: 01.01.2013

- La articolul 90¹ Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit alineatul (2) se abrogă. Modificarea operată are caracter de redactare a textului după excluderea art.20 lit. p¹) din textul legii. Alineatul (3), de asemenea, se modifică nesemnificativ cu scop de redactare a textului.

Alineatul (3¹) se completează cu o liniuţă:

„-12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice” (cota pentru reţinerea finală a impozitului din royalty achitate persoanelor fizice (presupun cetăţeni)).

Intră în vigoare: 01.01.2013

Titlul III  Taxa pe valoarea adăugată

- La articolul 96 Cotele TVA litera b) (cote reduse de impozitare), se modifică cota de impozitare la gazele naturale şi gazele lichefiate de la 6% la 8%. Se exclud din lista mărfurilor impozitate la cotă redusă: zahărul din sfeclă de zahăr, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată etc.

Intră în vigoare: 01.01.2013

- Codul fiscal se completează cu articolul 101² Restituirea TVA pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţie proprie din zootehnie  în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli şi cu articolul 101³ Restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului.

Comentarii:

Restituirea TVA conform articolul 101³ se efectuează în adresa agenţilor economici care nu sunt înregistraţi în calitate de contribuabili de TVA (?). Denumirile articolelor adăugate este prea mare, mai simplu şi mai clar pentru contribuabili trebuie să fie scrise legile fiscale.

Intră în vigoare: 01.01.2013

- La articolul 102 Trecerea în cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate alineatul (8) (confirmarea dreptului de restituire a TVA) punctul 1) litera f) (pentru livrări de mărfuri la export prin intermediul poştei) se exclud două documente din lista documentelor obligatorii pentru restituirea TVA.

Articolul se completează cu alineatul (10) din care reiese apariţia condiţiilor stabilite în articolul 118¹ Registrul general electronic al facturilor fiscale dreptul trecerii în cont a TVA numai în cazul înregistrării facturii fiscale în Registrul general al facturilor fiscale.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 103 Scutirea de TVA  alineatul (1) punctul 12) (servicii financiare) litera c) se modifică textul (se adaugă serviciile legate de circulaţia mijloacelor băneşti în scopuri numismatice).

Punctul 23) se abrogă (scutirea de TVA a activelor materiale destinate includerii în capitalul social).

Comentarii:

Începînd cu 1 ianuarie 2013 facilitatea fiscală legată de scutirea de TVA a bunurilor materiale destinate includerii în capitalul statutar se anulează.

La articolul 103 Scutirea de TVA alineatul (2) litera b) se completează cu text din care reiese că mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceiaşi stare, dacă la realizarea exportului suma TVA a fost restituită, scutirea de TVA nu se acordă.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 111 Locul livrării serviciilor alineatul (1) litera e) (locul livrării serviciilor enumerate – sediul (reşedinţa) beneficiarului), liniuţa a treia se completează şi va avea următorul conţinut:

„servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing, precum şi servicii de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de informare telefonică stabilite la subclasa 74.86.0 a Clasificatorului activităţilor din Economia Moldovei aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.694-ST din 9 februarie 2000”. Textul adăugat a fost evidenţiat.

Comentarii:

Acest amendament nu ţine cont de principiile care stau la baza articolului 111. Textul acestui articol, în mare parte, corespunde legislaţiei ţărilor europene în acest sens. Mai bine spus, varianta anului 2003, cînd acest articol a intrat în vigoare în această variantă, a fost concepută după standardele europene. Pe parcurs, mai multe amendamente şi modificări în text, numai au ştirbit din calitate şi din conţinutul principiile propuse. Prin acest amendament încă o dată se demonstrează că autorii lui nu înţeleg principiile care stau la baza acestui articol. În articolul 111 nu  sunt enumerate careva servicii concrete, acestea sunt sistematizate în grupuri de servicii după careva principii care caracterizează întreg grupul, care au acelaşi conţinut economic şi pentru care se stabileşte acelaşi principiu de determinare a locului livrării privind impozitarea cu TVA.

La alineatul (1) litera e) sunt enumerate servicii care sunt rezultatul muncii intelectuale omeneşti, acordarea lor nu este legată fizic de un loc concret, serviciile nu sunt acordate cu ajutorul unor echipamente, utilaje, etc (serviciile consultanţilor, contabililor, etc). Serviciile  de furnizare a informaţiei, care sunt enumerate la această literă, anume în acest sens urmează să fie înţelese. Servicii de furnizare a informaţiei urmează să fie tratate ca rezultat al muncii consultanţilor, dar nu a centrelor de informare telefonică. Nu pot fi atribuite aici servicii numai pentru aceia  că în denumire se conţin cuvinte asemănătoare fără a analiza conţinutul economic al acestor servicii.Activitatea centrelor de informare telefonică n-au nimic comun, asemănător cu conţinutul economic al serviciile enumerate în liniuţa analizată. Păcat că responsabilii de calitatea legislaţiei fiscale nu înţeleg acest lucru.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 118¹ Registrul general electronic al facturilor fiscale se completează cu articolul (1¹) conform căruia factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării (pînă la modificare – în decursul zilei în care a fost eliberată factura), iar pentru contribuabilii deserviţi de IFPS – în termen de 10 zile de la data eliberării.

A intrat în vigoare: 01.07.2012.

Titlul IV   ACCIZELE

Menţiunile, aferente prezentului titlu, sunt legate de modificarea cotei accizului pentru unele mărfuri: Bere fabricată din malţ (poziţia tarifară 220300); vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante (2205); alte băuturi fermentate (220600); alcool etilic nedenaturat (2207, 2208); ţigarete care conţin tutun (240220); alte tutunuri (poziţie nouă) (2403); combustibil (benzină, motorină, păcură, etc) (270710100, 270720100, 270730100; 271011110-271019290; 271019310-271019490; etc); articole de bijuterie sau de giuvaiergerie.

Se modifică cota accizului pentru mijloace de transport (anexa nr.2).

Intră în vigoare: 01.01.2013

Titlul V ADMINISTRAREA FISCALĂ

- La articolul 129 Noţiuni punctul 1 se completează cu punctul 1¹) cu următorul cuprins:

Inspectorat fiscal de stat specializat – organ fiscal specializat în executarea unor atribuţii de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau pe o anumită rază de activitate ori care deserveşte o anumită categorie de contribuabili”.

Comentarii:

Noţiune nouă! Ce ar însemna această structură? Poate o să găsim răspuns în modificările care urmează mai jos?

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 120 Noţiuni punctul 8) (termen de stingere a obligaţiei fiscale) se completează cu următorul text:

„În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină”.

Comentarii:

Nu-i scris prea clar, dar încercăm s-ă înţelegem. Presupun, că s-a avut în vedere următoarele: Dacă dările de seamă se prezintă în format electronic şi ultima zi a lunii este o zi de odihnă, atunci termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale expiră la sfîrşitul (ora 24-00) primei zile de muncă după ziua de odihnă.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 146 Postul fiscal alineatul (4) se introduce un text din care reiese că se abrogă obligaţiunea Serviciului fiscal de a coordona decizia de instituire a posturilor fiscale în locuri publice, proprietate publică cu organele administraţiei publice locale (mai departe numai notificare).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 187 Prezentarea dării de seamă fiscale se completează cu atributele care sunt caracteristice prezentării dărilor de seamă în format electronic (semnătură digitală, recipisă electronică de confirmare a acceptului dării de seamă fiscale, etc).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 201¹ Executarea silită a producţiei agricole nerecoltate (viitoare)  se adaugă un alineat nou (3) care are ca scop perfecţionarea administrării fiscale în sectorul agrar (sechestrarea recoltei viitoare).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 226³ Subiecţii estimării prin metode indirecte  litera b) se modifică limita cheltuielilor individuale anuale ale persoanelor fizice rezidente cetăţeni RM care nu desfăşoară activitatea de antreprenoriat şi care sunt subiecţi ai estimării veniturilor prin metode indirecte – 500 mii lei/an (pînă la modificare – 300 mii lei/an).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 226.6 Metodele indirecte de estimare alineatul (6) se modifică suma cu care va fi diminuat venitul impozabil determinat prin metode indirecte – 500 mii (anterior – 300 mii).

Comentarii:

În sistemul propus de impozitare a persoanelor fizice prin metode indirecte se presupune că fiecare cetăţean pentru suma de 500 mii lei deţinută la 1 ianuarie 2012 nu are obligaţiunea să declare sursele de provenienţă. Punctul zero, mai departe toate cheltuielile urmează să fie confirmate de venituri supuse impozitării.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 226 Metodele indirecte de estimare se completează cu două alineate (9) şi (10) prin care atribuţiile de aplicare a legislaţiei fiscale ce ţine de metodele indirecte de impozitare a persoanelor fizice se pun în sarcina organelor fiscale. În scopul aplicării metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice organul fiscal este în drept să solicite informaţii de la multe organizaţii, instituţii, primeşte alte împuterniciri în acest sens.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 227.7 Declararea disponibilului de mijloace băneşti alineatul (1) va avea următorul cuprins:

1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei, pînă la 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti.În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate”.

Articolul se completează cu alineatele (4) (se enumără documentele care confirmă disponibilul sumei declarate: extrasul din cont; copie contract de împrumut), (5) (date obligatorii care se conţin în documentele confirmative), (6) (cerinţe faţă de documentele eliberate din străinătate) şi (7) (confirmarea sumelor mai mari de 1 mln lei).

Alineatul (7) are următoarea redacţie:

„7) Persoanele fizice care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite”.

Comentarii:

Nu-i clar sensul cuvintelor evidenţiate în alineatul (1) “care nu desfăşoară activitate de întreprinzător”? În ţara noastră mulţi cetăţeni deţin cote în fonduri de investiţii, societăţi pe acţiuni, care este activitate de întreprinzător.Ei nu cad sub incidenţa legii? Patronii întreprinderilor?

- Se modifică articolele 226.8 Metoda cheltuielilor, 226.9 Metoda fluxului mijloacelor băneşti, 226.10 Metoda proprietăţii, 226.11 Surse indirecte de informaţii (se obligă persoanele indicate la lin.(2): instituţii de stat, bănci, notari, companii de asigurare şi turistice, BNM, etc să încheie cu IFPS contracte de prezentare a informaţiei (gratuit) solicitate de organele fiscale (??)), 226.13 Analiza şi selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării, 226.14 Verificarea fiscală prealabilă. Modificările şi completările operate au ca scop îmbunătăţirea administrării fiscale  ce ţine de metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Codul fiscal se completează cu articolul 226.15 Mecanismul de declarare şi de asigurare a confidenţialităţii. Se descrie ordinea de prezentare a Declaraţiei privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012, a Declaraţiei cu privire la proprietate (persoanele citate pînă la iniţierea controlului conform art.226.15).

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 233 Condiţii generale de tragere la răspundere pentru încălcare fiscală, alineatul (1) va avea următoarea redacţie:

„1) Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde, cu condiţia că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea penală”.

Comentarii:

Textul adăugat este evidenţiat. Completare binevenită, după părerea noastră, care elimină unele neclarităţi care se conţineau în acest alineat.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- Articolul 257 Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile şi a evidenţei în scopuri fiscale alineatul (1) se abrogă. Acest alineat prevedea amendă 200 lei/caz pentru întocmirea incompletă a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă contabile.

Comentarii:

Se elimină „neînţelegerea” cu alineatul (3) art.260 care prevede amendă pentru încălcări asemănătoare de 1000 lei/caz (dări de seamă fiscale care conţin informaţii neautentice). S-a eliminat sancţiunea mai blîndă.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 261 Încălcarea regulilor de calculare şi plată a impozitelor şi taxelor se adaugă un nou alineat (4¹) care prevede că alin.(4) (prevede amendă 30% din suma diminuării pentru diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea unei dări de seamă eronate) nu se aplică în cazul în care contribuabilul a prezentat o dare de seamă corectată conform art.188.

Comentarii:

Un amendament foarte binevenit care dă posibilitate contribuabilului să nu fie amendat dacă îşi corectează de sine stătător dările de seamă fiscale.

Intră în vigoare: 14.09.2012

Titlul VI   Impozitul pe bunurile imobiliare

- La articolul 280 Cotele impozitului se completează cu alin.(2) prin care organul executiv al puterii locale este obligat să prezinte deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare Serviciului fiscal în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi să le aducă la cunoştinţă contribuabililor.

Comentarii:

O completare oportună, deoarece de multe ori este dificil de aflat care sunt cotele taxelor locale, au fost puse careva cote în aplicare sau nu în localitatea dată? Bugetele locale se primesc la mijloc de an calendaristic. Haos!! Municipiul Chişinău fiind  lider în această competiţie de mulţi ani.

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 281 Calcularea impozitului se completează cu alin.(2¹) care prevede că în cazul cînd pe parcursul anului se schimbă subiectul impunerii, acesta este în drept să solicite recalcularea impozitului pe bunurile imobiliare proporţional perioadei în care a deţinut această calitate.

Intră în vigoare: 14.09.2012

Titlul VII   TAXELE  LOCALE

- La articolele 290 Subiecţii impunerii, litera m) (taxa de la posesorii unităţilor de transport); articolul 291 Obiectele impunerii şi baza impozabilă alin.(1) litera a) (taxa amenajarea teritoriului), articolul 293 Modul de calculare (multe modificări care ţin de persona care urmează să efectueze calculul unor taxe locale), articolul 294 Plata taxelor locale alin.(3), articolul 298 Responsabilitatea, modificările şi completările operate au în primul rînd un caracter de redactare a textului, de eliminare a erorilor din text, nesincronizări cu alte articole din lege, etc.

În Anexă în coloana 4 (Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale) textul „Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar” se înlocuieşte cu textul „Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale”.

Comentarii:

Amendament neinspirat şi neargumentat. Termenele de plată (prezentare dări de seamă) a taxelor locale vor fi stabilite de organele puterii locale ?!! Consiliile locale nu sunt în stare să se adune, să pună în aplicare taxele locale pe teritoriile lor, în acelaşi timp primesc împuterniciri noi?!! Era un termen cunoscut de toţi, absolut argumentat pentru majoritatea taxelor. Consecinţele vor fi suportate de contribuabili şi de bugetele locale care nu vor acumula taxele la timp.

Intră în vigoare: 14.09.2012

Titlul IX  TAXELE RUTIERE

- Articolul 335 Sistemul taxelor rutiere se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

21) Începînd cu 1 noiembrie 2012, se introduce taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova ale persoanelor fizice (vinieta)”.

Se modifică Anexa nr.1  Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unele unităţi de transport se modifică unitatea de măsură şi/sau cota taxei).

Intră în vigoare: 14.09.2012

VI. Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător

- La articolul 18 Răspunderea, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia că veniturile din vînzările titularului de patentă nu depăşesc 100 000 lei într-o perioadă de 12 luni consecutive”.

Se exclude din lista genurilor de activitate desfăşurate în baza patentei de întreprinzător: „Întocmirea dărilor de seamă contabile”.

Intră în vigoare: 01.01.2013

VII. Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

- Articolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii alin.(2) după modificări în următoarea redacţie:

„(2) Pînă la 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin.(4)-(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta lege”.

Comentarii:

Modificările sunt evidenţiate.

Intră în vigoare: 14.09.2012

VIII. Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

- Articolul 4 Surse de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„Începînd cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, excepţie alin.(3), se efectuează în modul următor:

a)     primele 5 zile calendaristice se plătesc din mijloacele financiare ale angajatorului;

b)    începînd cu a 6 zi, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.”

Intră în vigoare: 01.01.2013

IX. Codul contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

- Articolul 30 Prescripţia răspunderii contravenţionale se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„Termenul special de prescripţie pentru contravenţiile prevăzute în capitolul XV al cărţii întîi este de 12 luni.”

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolul 295 Încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare se adaugă alineatul (9) care înglobă următoarea redacţie:

„Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică a şi sintetică a formularelor stabilite în actele normative în vigoare, precum şi nerespectareamodalităţii de efectuare a inventarierii se sancţioneayă cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”

Intră în vigoare: 14.09.2012

- La articolele 298 Încălcarea modului de calculare, de aprobare şi de utilizare a mijloacelor bugetare, modificările şi completările operate au în primul rînd un caracter de redactare a textului şi de modificare (majorare/micşorare) a normelor de sancţiune imputate persoanelor cu funcţie de răspundere .

Intră în vigoare: 14.09.2012

Pregătit de OptimAudit SRL

tel. 022 270103, 272086.

Comentarii

 1. Petru spune:

  Mersi, pentru comentarii,
  ca de obiceii ne ajutati foarte mult,

 2. Maria spune:

  Multumim mult e destul de bine gindita idea de a selecta modificarile si a le comenta

 3. Artur Morarenco spune:

  Foarte informativ si la timp, mersi!

 4. Svetlana spune:

  Multumim pt ajutor.
  Totodata, luminati-ma va rog, in legea discutata // MO 14.09.2012 la pag.27 este indicat despre abrogarea art.5 lit.e) indemnizaţie unică la naşterea copilului; si art.17. Indemnizaţia unică la naşterea copilului, care intra in vigoare din 01.01.13.Dar, recent 24.09-27.09 am auzit (la televizor) despre o eventuala majorare a indemnizatiei unice la nasterea copilului din 01.01.13.Asa ceva poate fi!?Multumesc anticipat!

 5. Ala spune:

  Mersi mult pentru informatiile parvenite la timp

 6. Ludmila spune:

  In cazul de ajutor material unic, invalid gr.1, care este suma de impozitare, daca exista.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...