37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Contabilitate și Audit nr. 6 2016

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Contabilitate și Audit nr. 6 2016

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

De mai multe ori le-am spus colegilor mei contabili un lucru în care cred: Contabilul care citește cu regularitate revistele de specialitate, pagina electronică www.contabilsef.md, cu mare probabilitate, nu va comite erori grave în activitatea sa profesională. În această ordine de idei, pentru a vă facilita lectura și a vă atrage atenția la cele mai importante informații, la modificările în legislație, pentru a vă îndrepta interesul profesional spre cele mai interesante materiale, însoțite de o părere a altui contabil, o să încercăm să vă prezentăm comentariile noastre pe marginea celor citite în edițiile periodice de specialitate.

În acest material vă prezentăm unele comentarii puse pe hârtie odată cu lectura revistei Contabilitate și Audit din luna iunie 2016.

Informații pe scurt:

 1. Data de 30 iunie este termenul limită pentru achitarea la buget a dividendelor de către societăților pe acțiuni cu capital de stat, defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale), precum și pentru prezentarea dării de seamă aferente (au fost aprobare formulare noi ale dărilor de seamă: DPP-16, DISM-16);
 2. În Codul muncii a fost introdusă o normă nouă, prin care taților copiilor nou-născuți li se poate acorda concediu paternal în mărime de 14 zile calendaristice în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Procedura de stabilire a indemnizației va fi reglementată de către un regulament special, care va fi aprobat de Guvern. Indemnizația va fi achitată de CNAS teritorial;
 3. Au fost operate modificări în Legea privind reglementarea valutară, urmează să le analizați în contextul legii, inclusiv:
  (a) Se limitează la suma de 5 000 EUR introducerea în țară a valutei în numerar obținută din operațiunile de export;
  (b) Entitățile au primit dreptul să acorde împrumuturi în valută străină în valoare de până la 10 000 EUR cetățenilor - rezidenți ai RM care se află peste hotare;
  (c) Entitățile care practica activitatea de asigurări, leasing, microfinanțare nu mai pot acorda împrumuturi în valută străină;
 4. Informații privind valoarea estimată a bunurilor imobiliare în scopul impozitării  cu impozitul pentru bunurile imobile poate fi consultată pe pagina web a organului cadastral www.cadastru.md;
 5. Au fost aprobate modificările în Codul fiscal, alte acte legislative, în scurt timp vor fi publicate, urmăriți cu atenție Monitorul fiscal;
 6. Au fost elaborate proiectele de Lege privind activitatea de audit și Legea contabilității, în scurt timp vor fi făcute publice pentru consultări publice;
 7. Scutirea pentru persoana întreținută - copilul nou-născut, se acordă de către angajator din luna următoare lunii depunerii cererii de către angajat (din luna următoare lunii în care s-a născut copilul). În același timp, părinții au dreptul la scutirea anuală pentru persoana întreținută - copilul nou născut, acest drept poate fi realizat prin depunerea la sfârșit de an de către părinți a Declarației anuale CET;
 8. 30 iunie - ziua limită de achitare a impozitului pentru bunurile imobiliare pentru a beneficia de o reducere a impozitului cu 15%;

Teme care merită atenție abordate pe paginile revistei:

(A) Dividende achitate nerezidentului, diferențe de curs valutar (pag. 24)

Următoarea situație: entitatea (adunarea generală a asociaților) a decis să achite din contul profitului nerepartizat dividende asociaților săi care sunt persoane nerezidente. Adunarea asociaților în decizia sa stabilește valoarea în lei și echivalentul în valută străină a dividendelor în raport la fiecare asociat  nerezident.Cursul de schimb valutar folosit este cursul oficial al BNM la data luării deciziei de repartizare. La data luării deciziei se propune următoarea înregistrare contabilă:

Dt 332  Ct 536, datoria privind dividendele să fie evaluată atât în lei cât și în valută străină.

Diferențele de curs valutar se vor reflecta prin conturile de profit și pierdere:

Dt 536  Ct 622 sau  Dt 722  Ct 536.

Abordarea este clară, diferențele de curs valutar vor fi suportate de entitate și nu de asociați (proprietari). Există argumente ca o astfel de abordare să fie acceptată, dar părerea noastră legată de acest subiect este că riscurile (cheltuielile) privind diferențele de curs valutar urmează să fie suportate de proprietari. Dacă prin decizia sa adunarea generală a asociaților a decis să fie stabilită datoria față de asociat privind plata dividendelor în valută străină, atunci diferențele de curs valutar urmează să fie atribuite din contul profitului nerepartizat. În această ordine de idei, diferențele de curs valutar vor fi reflectate:

Dt 332  Ct 536  sau  Dt 536  Ct  332.

Convertirea sumei dividendelor din MDL în valută străină, în baza deciziei proprietarilor, în înțelegerea noastră, are dreptul la viață, dar acest fapt ar însemna că proprietarii își asumă riscurile valutare. O așa abordare ar fi în conformitate și cu determinarea corectă la data achitării a impozitului pe venit reținut la sursa de plată din dividendele nerezidentului. În caz contrar, ar însemna că impozitul pe venit, reținut la sursa de plată la data achitării, ar avea o bază de calcul care ar include diferențele de curs valutar reflectate prin conturile de profit și pierderi.

În varianta propusă de noi baza de calcul a impozitului este exclusiv profitul nerepartizat (inclusiv diferențele de curs valutar).

Conform IFRS, toate cheltuielile legate de plata dividendelor în adresa proprietarilor sunt suportate de către aceștia.

Într-o situație obișnuită din practica contabilă, achitarea dividendelor în valută străină asociaților nerezidenți se efectuează în felul următor:
(a) Repartizarea dividendelor se efectuează în lei, datoria privind dividendele se evaluează în MDL;
(b) Suma repartizată spre plata dividendelor este îndreptată pentru procurarea valutei în care se face plata în adresa asociaților străini. Corespunzător, riscurile valutare legate de procurarea valutei, de asemenea, sunt puse pe seama asociaților nerezidenți;
(c) Impozitul din dividende reținut la sursa de plată va fi calculat din suma în MDL îndreptată spre plata dividendelor asociatului nerezident;
(d) Cheltuielile privind transferul valutar (comisioane bancare) vor fi suportate de asociații nerezidenți din contul sumelor dividendelor spre achitare.

În confirmarea celor expuse mai sus, vă informez că în practica mea contabilă am avut un caz asemănător (plata în adresa unui asociat nerezident a plăților de lichidare). Înainte de a face plățile în adresa asociatului-nerezident am consultat opinia Serviciului fiscal, care a confirmat ordinea efectuării plăților în adresa asociatului nerezident și că acesta urmează să suporte toate riscurile valutare și toate cheltuielile legate de transferul bancar în adresa acestuia (inclusiv comisioane bancare pentru transfer).

Dacă această abordare v-a provocat îndoieli, alte abordări, comentarii, sunt gata să le susțin prin participare activă, tema este interesantă. Pe viitor o să revenim la această temă într-un material mai amplu.

(B) Livrare de mărfuri în afara teritoriului vamal al RM - bază pentru înregistrare în calitate de subiect impozabil? (pag. 26)

De exemplu, entitatea A rezidentă a RM procură marfă din Franța și o vinde altei entități din Olanda (sau din Republica Moldova în afara teritoriului RM) fără ca aceasta să fie importată în RM. Întrebarea discutată - valoarea tranzacție va fi luată în calcul la determinarea pragului de înregistrare obligatorie a entității A în calitate de subiect al impozitării cu TVA? Autorul face referință la alin.(1) art. 112 „Subiectul este obligat...să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600 000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA". Cuvintele-cheie în argumentarea autorului au fost evidențiate. Livrarea de marfă în afara țării nu este livrare impozabilă, nu este o livrare scutită de TVA, nu se include în declarația privind TVA (dacă entitatea A este plătitoare a TVA). În același timp, conform normei legale pragul de înregistrare obligatorie poate fi diminuat numai din contul „livrărilor scutite de TVA", reiese că livrarea descrisă mai sus constituie bază pentru includerea în calculul limitei stabilită de legislație pentru înregistrarea obligatorie în calitate de subiect al impozitării cu TVA.

În același timp, autorul concluzionează că, sub aspectul impozitării cu TVA, livrarea mărfii în afara teritoriului vamal al RM nu este obiect al impozitării cu TVA, se face referință la art. 110 Locul livrării mărfurilor. După părerea noastră, această argumentare nu este consistentă.

În memorie îmi apare altă abordare a Serviciului fiscal, aplicabilă pentru situația analizată: Livrarea de marfă în afara teritoriului vamal al RM nu cade sub incidența Titlului III al Codului fiscal. Această abordare pare a fi mai verosimilă.

(C) Neimpozitarea reducerilor acordate angajaților la procurarea produselor angajatorului? (pag. 35)

Situația analizată este următoarea: Entitatea B acordă reduceri angajaților săi la procurarea mărfurilor din magazinele acesteia. Mărfurile nu se vând mai jos de cost. Care sunt urmările fiscale? Autorul propune următoarea abordare:
(i) reducerile acordate angajaților nu cad sub incidența art. 19 Facilități acordate de patron din Codul fiscal, corespunzător, nu va fi majorat venitul impozabil;
(ii) venitul impozabil al entității B, de asemenea, nu va fi ajustat;
(iii) privind impozitarea cu TVA urmează să fie aplicat alin.(1) art. 99 din Codul fiscal (CF). Dacă reducerile acordate nu corespund celor de piață (acordate altor cumpărători în condiții similare), atunci acestea urmează să fie impozabile cu TVA.

În publicație n-a fost abordat subiectul impozitării (neimpozitării) acestor reduceri cu contribuții de asigurare socială de stat și prime de asigurare de asistență medicală obligatorii.

(D) Nedeclararea și neimpozitarea dividendelor repartizate aferente profitului anului 2007 (pag. 36)

Conform art. 20 lit. z¹º) din CF, dividendele aferente perioadelor de până la 1 ianuarie 2008, achitate persoanelor fizice rezidente, nu constituie surse de venit impozabil.De asemenea, Serviciul fiscal consideră că aceste plăți nu trebuie reflectate în darea de seamă lunară IRV 14 și, corespunzător, darea de seamă anuală IALS 14.

(E) Acces la baza de date a organului cadastral (pag. 37)

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare în scopurile impozitării constituie baza pentru calculul (declararea) impozitului pe bunurile imobiliare. Pagina electronică www.cadastru.md, în baza numărului cadastral al obiectului, asigură acces la valoarea estimată al obiectului cadastral în scopurile impozitării pentru fiecare dintre contribuabili.

(F) Penalitate (majorare de întârziere) pentru neachitarea taxelor locale pe subdiviziuni în situația în care nu este restanță pe întreprindere (pag. 46)

Entitatea C are două subdiviziuni cu următoarea situație privind decontările privind Taxa pentru amenajarea teritoriului: Chișinău (sediul central) - supraplată 500,00 lei; Bălți - restanță 300,00 lei. Întrebare, se va calcula entității C majorare de întârziere pentru restanța admisă în raport la subdiviziunea Bălți în situația în care pe întreprindere nu este înregistrată restanță? Din textul propus de autor se poate de înțeles că penalitate nu va fi calculată, deoarece în întregime pe întreprindere nu va fi înregistrată supraplată: Evidența obligațiunilor fiscale nu se face în raport la fiecare buget local, dar în raport la contul generalizat al contribuabilului deschis pe fiecare taxă locală în parte (?).

O să revenim cu comentarii la acest subiect.

(G) Lista documentelor în baza cărora se permite deducerea datoriilor compromise (pag. 52)

Un articol interesant în care am găsit răspuns la o întrebare care mă preocupă de mult timp. Este suficient certificatul eliberat de Camera înregistrării de stat privind radierea debitorului pentru a deduce creanța debitorului în scopuri fiscale (trecerea în cont a sumei TVA)? Nu este suficient, entitatea urmează să dețină și extrasul din tabelul definitiv al creanțelor, prezentat de lichidatorul întreprinderii, în care urmează să se regăsească creanța analizată. Acest document confirmă faptul că entitatea a întreprins acțiuni pentru a încasa creanța compromisă.

(H) Angajarea în serviciu - pașii întreprinși de angajator (pag. 74)

Este un articol bun în care sunt enumerați pașii în ordine cronologică care urmează să-i întreprindă angajatorul. Faceți o copie și păstrați acest articol, informație succintă, dar necesară.

(L) Particularitățile prezentării dărilor de seamă fiscale corectate (pag. 83)

Este republicată o informație pregătită de Serviciului fiscal de pe pagina electronică www.fisc.md, în care se face o analiză a legislației în vigoare ce ține de sancțiunile fiscale prevăzute pentru prezentarea dărilor de seamă care conțin informații eronate, situațiile în care nu se aplică sancțiuni. De asemenea, se analizează prevederile art. 188 din CF legate de prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate. Se amintește că majorarea de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor pentru anul 2016 constituie 25% anual. Recomandăm să faceți cunoștință cu conținutul deplin al acestui comunicat.

(M) Cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente

Informație a Serviciului fiscal în care este prezentată o analiză a cerințelor Legii privind reglementarea valutară, recent modificată, în partea ce ține de operațiunile în numerar în valută străină efectuate de entitățile din țară, scoaterea, introducerea în țară a valutei străine. Sumele în valută introduse în țară în numerar în calitate de plată pentru tranzacțiile externe, urmează să fie declarate în vamă. Sumele în numerar pot fi depuse nemijlocit în contul persoanei juridice respective sau în casieria persoanei juridice.

(N) Privind posibilitatea beneficierii de reducere în mărime de 15% la achitarea integrală a impozitului pe bunurile imobiliare

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/3-11-8333/2615 din 08.04.2015 inclusiv prevede următoarele:
(i) pentru bunurile imobiliare care n-au fost evaluate în scopul impozitării de către organele cadastrale legea nu prevede reducere în mărime de 15% a impozitului pe bunurile imobiliare;
(ii) subiecții impunerii care dețin subdiviziuni pot beneficia de reducere în mărime de 15% a impozitului pe bunurile imobiliare pentru fiecare subdiviziune în parte.

(K) Privind documentele care confirmă prestarea serviciilor

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-1-11/2-8730/3838 din 20.05.2015 prezintă explicații la întrebarea: care document contabil confirmă acordarea serviciilor către un nerezident? Se concluzionează „...în calitate de document ce confirmă prestarea serviciilor poate servi actul de prestare a serviciilor/lucrărilor executate, semnat de prestatorul și beneficiarul acestora".

(O) Cu privire la unele aspecte ce țin de aplicarea prevederilor art. 234 alin.(2) din Codul fiscal (reducere 50% amenzi)

Scrisoarea IFPS nr. 26-11/1-14-405/3994 din 26.05.2016 prezintă explicații adăugătoare privind acordarea unei reduceri de 50% a amenzilor fiscale aplicate în cazul respectării stricte a condițiilor stipulate la lit. a), b), c) ale articolului menționat. Potrivit condițiilor menționate, contribuabilul beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, dacă nu are restanțe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acțiunile prevăzute la lit. b).

Se atrage atenția la următoarele - restanța include impozitele, taxele, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurare socială, deoarece acestea reprezintă o plată obligatorie la bugetul public național.

Dacă datele din sistemul informațional al Serviciului fiscal nu atestă executarea cerințelor prevăzute la lit. a) și b), pentru a beneficia de o reducere de 50%, contribuabilul prezintă (!), în termenul prevăzut pentru executarea benevolă, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a) și b). În cazul prezentării documentelor confirmative după expirarea acestui termen, contribuabilul nu va putea beneficia de reducere de 50% a amenzii aplicate.

Sper ca acest material să prezinte interes. În orice caz, acesta nu poate să înlocuiască lectura revistei și nu pretinde ca au fost puse în discuție toate informațiile importante care se conțin în revista analizată. Succese!

Veaceslav Ciobanu
Contabil certificat ACAP

Comentarii

 1. tatiana spune:

  Este o sinteză foarte utilă!

 2. Raisa Polivanii spune:

  Multumim.Este foarte util.

 3. Raisa polivanii spune:

  Am incercat sa obtin valoarea estimata in scopul impozitarii de pe pagina web http://www.cadastru.md si nu mi se primeste.Care sunt pasii p-u a obtine informatia?

 4. Inga spune:

  Multumim…Este binevenită informația data pentru contabili !!! Ma bucur că sunteți alături de noi-contabilii…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...