37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Scrisori, explicaţii   »   Scrisoare informativ-normativă a Ministerului Finanţelor nr. 11-09/1286 din 27.06.2013 cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013

Scrisoare informativ-normativă a Ministerului Finanţelor nr. 11-09/1286 din 27.06.2013 cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013

28.06.20132.130 views

MINISTERUL FINANŢELOR SCRISOARE INFORMATIV-NORMATIVĂ Nr. 11-09/1286 
din  27.06.2013

cu privire la determinarea valorii obiectivelor 
de construcţii începînd cu 1 iulie 2013

Publicat : 28.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 140     art Nr : 993

 

Ministerelor, autorităţilor administrative
centrale, autorităţilor publice locale,

organizaţiilor, întreprinderilor şi altor

participanţi la procesul investiţional
în construcţii

    În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219),  modificată prin Hotărîrea Guvernului  nr. 287 din 30.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 97-103, art. 342), în conformitate cu pct. 5.3.1 al normativului în construcţii NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”, Ministerul Dezvoltării Regionale  şi Construcţiilor, prin coordonare cu Ministerul Finanţelor, comunică următoarele:
    1. Începînd cu 1 iulie 2013 determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii prin metoda de resurse se efectuează reieşind din mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură – 30,92 lei/oră. Actualizarea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură în preţurile curente în raport cu nivelul preţurilor constante ale anului 1991 se efectuează prin aplicarea indicelui ce reflectă modificarea nivelului de salarizare Irm = 40524. Salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură include toate sporurile, suplimentele, adaosurile, plăţile de stimulare şi indemnizaţiile obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    2. Începînd cu 1 iulie 2013 determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii se efectuează utilizînd următoarea informaţie obţinută în baza calculelor şi monitoringului  efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:

Salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori

30,92  lei/oră

(Irm = 40524)

Cheltuieli de regie:

a) din cheltuieli directe

b) din salariul muncitorilor-constructori (pentru lucrări de montare a utilajelor, instalaţiilor electrotehnice etc.)

c) din salariul personalului de reglare-demarare

 

a) 14,5%

b) 76,0%

 

c) 60%

Beneficiu de deviz:

6,0%

Cheltuieli pentru transportarea materialelor (din costul de procurare a materialelor, fără TVA):

a) pentru obiectivele de construcţii, situate în mun. Chişinău

b) pentru obiectivele de construcţii, situate în mun. Bălţi

c) pentru obiectivele de construcţii, situate în alte localităţi

d) pentru reţele magistrale de alimentare cu gaze naturale

e) pentru reţele (ca obiective liniare) de alimentare cu gaze naturale, apă, de canalizare

f) pentru drumuri, edificii artificiale şi construcţii rutiere inginereşt

 

 

a) 7,0%

b) 8,0%

 

c) 10,0%

 

d) 2,0%

 e) 4,0%

 f) conform datelor efective în conformitate cu Catalogul de preţuri nr.13-01-09 cu luare în consideraţie a coeficienţilor de trecere la preţurile actuale, ce reflectă cheltuielile reale

    3. La determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii, indiferent de sursele de finanţare, în devizele investitorilor salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori, normativele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz şi cheltuielilor pentru transportarea materialelor se includ în mărimile indicate în pct.2 al prezentei scrisori, iar indicele ce reflectă modificarea nivelului de salarizare Irm se aplică în mărimea indicată în pct.1 al prezentei scrisori.
    4. În devizele antreprenorilor (devizele-ofertă) şi la stabilirea preţurilor contractuale, antreprenorii includ cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor-constructori determinate reieşind din prevederile Hotărîrii Guvernului nr.165 din 09.03.2010 privind cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (cu modificările ulterioare)  şi în conformitate cu normativul în construcţii NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”. Pentru obiectivele de construcţii finanţate din contul bugetului public naţional mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori din întreprindere (organizaţie) nu trebuie să depăşească 30,92 lei/oră.
    5. În devizele antreprenorilor (devizele-ofertă) şi la stabilirea preţurilor contractuale, antreprenorii includ normativele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz şi cheltuielilor pentru transportarea materialelor determinate în conformitate cu normativul în construcţii NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”. Pentru obiectivele finanţate din contul bugetului public naţional normativele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz şi cheltuielilor pentru transportarea materialelor indicate în pct.2 al prezentei scrisori sînt maxime.
    6. Prevederile prezentei scrisori se aplică la determinarea valorii obiectivelor de construcţii pentru realizarea cărora încă nu sînt încheiate contractele de antrepriză.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                       Maria CĂRĂUŞ
    VICEMINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
    ŞI CONSTRUCŢIILOR                                                         Anatolie ZOLOTCOV

    Nr. 11-09/1286.
Chişinău, 27 iunie 2013.
    Nr. 05/12-1284. Chişinău, 27 iunie 2013.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...