37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Sancţiuni disciplinare la serviciu. Cine le aplică și cum pot fi contestate

Sancţiuni disciplinare la serviciu. Cine le aplică și cum pot fi contestate

22.02.20171.108 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să-i aplice salariatului avertisment, mustrare, mustrarea aspră sau să îl concedieze. De asemenea, legislaţia în vigoare poate prevedea, pentru unele categorii de salariaţi, şi alte sancţiuni disciplinare.

Potrivit Codului muncii, se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă. Bine să știți, pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica doar o singură sancţiune. La aplicarea acesteia, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.

Organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor disciplinare

Sancţiunea disciplinară se aplică de organul căruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere, confirmare sau numire în funcţie) a salariatului respectiv. În cazul salariaţilor, care poartă răspundere disciplinară conform statutelor sau regulamentelor disciplinare şi altor acte normative, li se pot aplica sancţiuni disciplinare şi de organele ierarhic superioare. Salariaţii care deţin funcţii elective pot fi concediaţi numai prin hotărârea organului de care au fost aleşi şi numai în temeiuri legale.

Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare

Până la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicația cerută se consemnează într-un proces- verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaților.

În funcţie de gravitatea faptei comise de către salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.

Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare

Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare - după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.

Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), în care se indică în mod obligatoriu:

 

  • temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
  • termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
  • organul în care sancţiunea poate fi contestată.

 

Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub formă de concediere, se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor. Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată.

Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului. În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări pentru succes în muncă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...