37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Reguli comune pentru înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor

Reguli comune pentru înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor

11.09.20087.846 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reguli comune pentru înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor

 

Doriţi să înregistraţi o întreprindere? Nu ştiţi care sunt regulile, de ce documente aveţi nevoie? Totul e foarte simplu!

 

Întreprinderile si organizaţiile, filialele si reprezentantele lor sunt înregistrate de câtre oficiile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat în termen de pînă la 15 zile de la data depunerii cererii.

Pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor si organizaţiilor se prezintă:

    * buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor împuternicite in temeiul legii, precum si ale managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei
    * dovada achitării taxei de timbru si dovada achitării taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea instituţiilor financiare se prezintă avizul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru înregistrarea fondurilor nestatale de pensii si a organizaţiilor de asigurări - avizul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor si Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lingă Ministerul Finanţelor.

Pentru înregistrarea întreprinderilor create prin reorganizarea întreprinderilor de stat sau a întreprinderilor al căror capital social conţine o cota-parte a proprietarii de stat se prezintă autorizaţia organului central de specialitate respectiv.

Pentru înregistrarea întreprinderilor cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

   1. extrasul din registrul comerţului naţional din tara de origine a investitorului;
   2. certificatul de înregistrare a întreprinderii străine;
   3. documentele de constituire ale întreprinderii străine;
   4. certificatul de bonitate al întreprinderii străine, eliberat de banca deserventă.

Documentele enumerate la lit.a), b) si c) se prezintă in copii autentificate notarial si legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse in limba de stat.

Data a prezentării actelor pentru înregistrare se considera data primirii lor de câtre oficiile teritoriale ale Camerei.

Oficiile teritoriale ale Camerei nu sunt in drept sa refuze primirea cererii de înregistrare sau sa ceara prezentarea altor acte decât cele prevăzute de legislaţie.

Verificarea datelor înscrise în actele de constituire, precum şi a dovezilor corespunzătoare se face după cum urmează:

   1. denumirea întreprinderii;
   2. pentru fondatori, persoane fizice – buletinele de identitate şi documentul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul public naţional şi nu dispun de întreprinderi anterior înregistrate, care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
   3. pentru administratori, persoane fizice – buletinele de identitate şi verificarea Registrului de stat, precum că administratorul nou numit nu prestează muncă prin cumul la o altă unitate în calitate de administrator cu excepţia cazurilor când administratorul (angajatorul) este concomitent şi proprietar al unităţii.
Administratorul cu cetăţenie străină prezintă autorizaţia de muncă, eliberată de Departamentul Migraţiune şi copia paşaportului tradus în limba de stat şi autentificat notarial. Pentru administratori fiduciari, persoană fizică sau juridică – contract de administrare fiduciară. În cazul numirii administrării fiduciare de către instanţa de judecată – încheierea instanţei de judecată şi certificatul respectiv. La desemnarea administratorului insolvabilităţii de către instanţa de judecată - Registrul de stat ca administratorul insolvabilităţii să nu figureze în calitate de administrator al insolvabilităţii la mai mult de două întreprinderi. La desemnarea administratorului fiduciar (din oficiu) al participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare se va verifica existenţa Hotărârii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La desemnarea în calitate de administrator mai multe persoane fizice se va verifica ca legea sau actul de constituire sa prevadă administrarea colectiva.
   4. pentru fondatori persoane juridice – copiile actelor constitutive;
   5. pentru semnatarii împuterniciţi – procura specială şi autentică;
   6. pentru obiectul de activitate – se va utiliza „Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei” (CAEM) şi Legea cu privire la licenţierea unor genuri de activitate şi includerea în actul de constituire pîna la cinci genuri de activitate. Genurile de activitate prevăzute la art.10 alin.3 al Legii 845/1992 se exercită în mod exclusiv de către întreprinderile de stat.
   7. pentru dovada depunerii în capitalul social – certificatul bancar sau actul de evaluare, actul de audit după caz;
   8. dovada achitării taxei de înregistrare şi taxei de timbru – bon de plată.

După înregistrare se eliberează:

    * certificatul de înregistrare care confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţa fiscală a întreprinderii şi organizaţiei;
    * decizia registratorului de stat cu privire la înregistrarea întreprinderii;
    * actul de constituire;
    * ştampila întreprinderii.


Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit întreprinderii şi organizaţiei este constituit şi cod fiscal.

Întreprinderea şi organizaţia se consideră constituită la momentul înregistrării de stat.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...