37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Răspunsul Ministerului Finanţelor aferent întrebărilor ce ţin de operaţiunile de majorare a capitaluilui social al unei entităţi din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor deţinute de asociaţi (acţionari)

Răspunsul Ministerului Finanţelor aferent întrebărilor ce ţin de operaţiunile de majorare a capitaluilui social al unei entităţi din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor deţinute de asociaţi (acţionari)

10.04.20121.934 views Contabilsef.md

6

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Scrisoarea „Totul pentru Contabil” SRL nr. 34 din 03.03.2012

 

Subiect: metodologia evidenţei contabile privind reflectarea operaţiunilor de majorare a capitalului social al unei entităţi din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor deţinute de asociaţi (acţionari)

Stimate Domnule Victor Barbăneagră,

Compania „Totul pentru Contabil” S.R.L. solicită respectuos explicaţii referitor la metodologia evidenţei contabile privind reflectarea operaţiunilor ce ţin de majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor deţinute de asociaţi (acţionari).

Conform prevederilor Codului Fiscal (art. 901 alin. 31), inclusiv modificările operate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

„- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social”.

Din textul legii nu este clar dacă norma de mai sus se referă la situaţia cînd majorarea capitalului social se produce din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor de participaţie deoarece, în înţelegerea noastră a SNC, Codului fiscal, noţiunea de dividend nu include în sine operaţiunea de majorare a capitalului social din contul profitului net nerepartizat proporţional cotelor de participaţie.

Potrivit art. 12 din Codul Fiscal dividend este venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).

Conform SNC 18 “Venitul” dividend este venitul rezultat din repartizarea profitului net după impozitare între acţionari în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

Dividend constituie cota-parte din profitul net al societăţii, care se repartizează între acţionari în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin (Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997).

Din aceste definiţii noi înţelegem că dividendele sunt venituri obţinute de către acţionari (asociaţi) în rezultatul repartizării profitului net al entităţii. Venituri de care aceştia pot beneficia liber, precum şi administra după propria voinţă. În cazul majorării capitalului social proporţional cu cotele de participaţie, din contul profitului net aceste principii nu se respectă. Toate avantajele, resursele rămîn în posesia întreprinderii. Acţionarii (asociaţii) nu vor primi pe acest motiv mai multe dividende, avantaje etc. Se modifică doar valoarea nominală a cotei acestora în capitalul societăţii. Atît profitul net, cît şi capitalul social aparţin întreprinderii şi sînt părţi componente ale capitalului său propriu.

Deci, majorarea capitalului social al entităţii din contul profitului nerepartizat este o simplă operaţiune de capital. În opinia noastră, această operaţiune nu poate fi privită ca o repartizare de dividende asociaţilor (acţionarilor).

Însuşi legislaţia în vigoare cu privire la societăţile pe acţiuni, la societăţile cu răspundere limitată prevăd că majorarea capitalului social se poate realiza prin mărirea proporţională a părţilor sociale din contul beneficiului net al societăţii şi nu dividendele achitate acţionarilor (asociaţilor).

Dacă să presupunem, că majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor de participaţie este o repartizarea de dividende, atunci ar reieşi că asociaţii (acţionarii) ar trebui să constate în contabilitatea sa venit în formă de dividende? Ce nu este corect în înţelegerea noastră conform SNC şi SIRF.

În legătură cu cele menţionate mai sus vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

 1. Majorarea capitalului social din contul profitului net nerepartizat proporţional cotelor de participaţie a asociaţilor (acţionarilor) unei entităţi, în înţelegerea SNC şi SIRF, poate fi calificată ca o repartizare de dividende?
 2. Înţelegerea Codului fiscal în acest sens corespunde înţelegerii SNC şi SIRF?
 3. Dacă să presupunem, că majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) este o repartizare de dividende, atunci reiese că asociaţii (acţionarii) entităţii care înregistrează o majorare a capitalului său social, urmează să constate venit în formă de dividende? Şi să înregistreze acest venit în contabilitatea sa? După conţinutul său economic, corespunde această operaţiune noţiunii de venit în formă de dividende pentru asociaţi (acţionari) conform standardelor de contabilitate?
 4. Vă rog sa ne spuneţi care sunt înregistrările contabile (formulele contabile) prin care urmează să fie reflectate operaţiunile ce ţin de majorarea capitalului social al unei entităţi din contul profitului net (nerepartizat) în contabilitatea entităţii, care majorează capitalul social, şi înregistrările contabile în contabilitatea asociatului (entitate) (acţionar)?

Vă rugăm să vă expuneţi argumentele de rigoare.

Explicaţiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contabililor.

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,

Veaceslav Ciobanu

Administrator

tel.27-01-03

 

Răspunsul Ministerului Finanţelor al RM

Scrisoarea nr. 15-08/199 din 09.04.2012

 

Ministerul Finanţelor a examinat adresarea nr.34 din 03.03.2012 şi comunică următoarele.

Potrivit art.42 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, capitalul social al societăţii poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu legea menţionată, cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi cu statutul societăţii. Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acţionarilor. Totalurile emiterii suplimentare de acţiuni sau anularea acţiunilor de tezaur urmează să fie înregistrate la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, reflectate în bilanţ, în registrul acţionarilor şi pe foaia cu antet a societăţii.

Conform art.43 al legii menţionate, capitalul social al societăţii poate fi mărit prin mărirea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate şi/sau plasarea de acţiuni ale emisiunii suplimentare.

Ca sursă a măririi capitalului social este capitalul propriu al societăţii în limita părţii ce depăşeşte capitalul ei social (inclusiv din contul profitului net). Mărirea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate se efectuează în proporţie egală pentru toate acţiunile societăţii, dacă statutul nu prevede că această mărire a valorii se extinde asupra acţiunilor de o clasă sau de cîteva clase.

Conform art.17 alin.(15) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, conform deciziei adunării generale a proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) privind repartizarea profitului anual, după aprobarea rapoartelor financiare anuale.

Potrivit art.3 al legii menţionate, fapt economic este o tranzacţie, operaţiune, eveniment care au modificat sau pot modifica activele, drepturile şi datoriile, consumurile, cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare ale entităţii.

Totodată, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare, conform art.19 al aceleiaşi legi.

În baza celor expuse faptele economice privind repartizarea dividendelor presupun obţinerea unui venit de către proprietari cu încasarea efectivă a mijloacelor băneşti, iar majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat proporţional cotelor de participaţie nu prevede încasarea de către proprietari a sumelor dividendelor însă obţinerea unor avantaje prin majorarea valorii cotei de participaţie/valorii acţiunilor deţinute. Totodată faptele economice specificate se înregistrează diferit în contabilitatea financiară şi au la bază documente primare diferite.

Modul de contabilizare a investiţiilor şi a venitului din dividende sunt stabilite în Standardul Naţional de Contabilitate 25 „Contabilitatea investiţiilor" şi Standardul Naţional de Contabilitate 18 „Venitul", aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, investiţiile se evaluează la achiziţionare, la valoarea de intrarea care poate fi determinată diferit în funcţie de modul de obţinere a investiţiei, conform par. 12 al S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţilor".

Totodată, particularităţile constatării venitului din dividende sunt prezentate în par.30 al S.N.C. 18 „Venitul".

În acelaşi sens, pentru entităţile care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (S. I.R.F.), principiile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a instrumentelor financiare sunt stabile de Standardul Internaţional de Contabilitate 32 „Instrumente financiare: prezentare" şi Standardul internaţional de Contabilitate 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare", aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 19.12.2008.

Astfel cotele de participaţie/acţiunile sunt considerate instrumente de capital propriu din componenţa activelor financiare pentru deţinătorii acestora şi datorii financiare pentru entităţile care distribuie dividende.

Înregistrările contabile se efectuează conform Planului de conturi al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997 sau conform plănuit de conturi contabile aprobat de entitate, pentru entităţile care aplică S.I.R.F.

La efectuarea înregistrărilor contabile este necesar de ţinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare, hotărîrea organului abilitat cu funcţia de repartizare a profitului, actele de constituire şi politica de contabilitate a entităţii.

Cu referire la aspectul fiscal, comunicăm, că în conformitate cu art.12 alin.(3) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, dividend este venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).

Potrivit art.901 alin.(31) al Codului fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

Astfel, conform prevederilor Codului fiscal, dividendele sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat vor fi impozitate.

Totodată, vă informăm, că potrivit pct. 6 subpct.47) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008, una din atribuţiile Ministerului Finanţelor este acordarea suportului metodologic în aspectele problematice din domeniul contabilităţii şi auditului, entităţilor din sectorul corporativ.

În baza celor expuse, informaţiile menţionate pot fi utilizate doar în scopul indicat.

false false false MicrosoftInternetExplorer4

Scrisoarea „Totul pentru Contabil” SRL nr. 34 din 03.03.2012

 

Subiect: metodologia evidenţei contabile privind reflectarea operaţiunilor de majorare a capitalului social al unei entităţi din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor deţinute de asociaţi (acţionari)

Stimate Domnule Victor Barbăneagră,

Compania „Totul pentru Contabil” S.R.L. solicită respectuos explicaţii referitor la metodologia evidenţei contabile privind reflectarea operaţiunilor ce ţin de majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor deţinute de asociaţi (acţionari).

Conform prevederilor Codului Fiscal (art. 901 alin. 31), inclusiv modificările operate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

„- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social”.

Din textul legii nu este clar dacă norma de mai sus se referă la situaţia cînd majorarea capitalului social se produce din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor de participaţie deoarece, în înţelegerea noastră a SNC, Codului fiscal, noţiunea de dividend nu include în sine operaţiunea de majorare a capitalului social din contul profitului net nerepartizat proporţional cotelor de participaţie.

Potrivit art. 12 din Codul Fiscal dividend este venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).

Conform SNC 18 “Venitul” dividend este venitul rezultat din repartizarea profitului net după impozitare între acţionari în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

Dividend constituie cota-parte din profitul net al societăţii, care se repartizează între acţionari în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin (Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997).

Din aceste definiţii noi înţelegem că dividendele sunt venituri obţinute de către acţionari (asociaţi) în rezultatul repartizării profitului net al entităţii. Venituri de care aceştia pot beneficia liber, precum şi administra după propria voinţă. În cazul majorării capitalului social proporţional cu cotele de participaţie, din contul profitului net aceste principii nu se respectă. Toate avantajele, resursele rămîn în posesia întreprinderii. Acţionarii (asociaţii) nu vor primi pe acest motiv mai multe dividende, avantaje etc. Se modifică doar valoarea nominală a cotei acestora în capitalul societăţii. Atît profitul net, cît şi capitalul social aparţin întreprinderii şi sînt părţi componente ale capitalului său propriu.

Deci, majorarea capitalului social al entităţii din contul profitului nerepartizat este o simplă operaţiune de capital. În opinia noastră, această operaţiune nu poate fi privită ca o repartizare de dividende asociaţilor (acţionarilor).

Însuşi legislaţia în vigoare cu privire la societăţile pe acţiuni, la societăţile cu răspundere limitată prevăd că majorarea capitalului social se poate realiza prin mărirea proporţională a părţilor sociale din contul beneficiului net al societăţii şi nu dividendele achitate acţionarilor (asociaţilor).

Dacă să presupunem, că majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor de participaţie este o repartizarea de dividende, atunci ar reieşi că asociaţii (acţionarii) ar trebui să constate în contabilitatea sa venit în formă de dividende? Ce nu este corect în înţelegerea noastră conform SNC şi SIRF.

În legătură cu cele menţionate mai sus vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

 1. Majorarea capitalului social din contul profitului net nerepartizat proporţional cotelor de participaţie a asociaţilor (acţionarilor) unei entităţi, în înţelegerea SNC şi SIRF, poate fi calificată ca o repartizare de dividende?
 2. Înţelegerea Codului fiscal în acest sens corespunde înţelegerii SNC şi SIRF?
 3. Dacă să presupunem, că majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) este o repartizare de dividende, atunci reiese că asociaţii (acţionarii) entităţii care înregistrează o majorare a capitalului său social, urmează să constate venit în formă de dividende? Şi să înregistreze acest venit în contabilitatea sa? După conţinutul său economic, corespunde această operaţiune noţiunii de venit în formă de dividende pentru asociaţi (acţionari) conform standardelor de contabilitate?
 4. Vă rog sa ne spuneţi care sunt înregistrările contabile (formulele contabile) prin care urmează să fie reflectate operaţiunile ce ţin de majorarea capitalului social al unei entităţi din contul profitului net (nerepartizat) în contabilitatea entităţii, care majorează capitalul social, şi înregistrările contabile în contabilitatea asociatului (entitate) (acţionar)?

Vă rugăm să vă expuneţi argumentele de rigoare.

Explicaţiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contabililor.

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,

Veaceslav Ciobanu

Administrator

tel.27-01-03

 

Răspunsul Ministerului Finanţelor al RM

Scrisoarea nr. 15-08/199 din 09.04.2012

 

Ministerul Finanţelor a examinat adresarea nr.34 din 03.03.2012 şi comunică următoarele.

Potrivit art.42 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, capitalul social al societăţii poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu legea menţionată, cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi cu statutul societăţii. Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acţionarilor. Totalurile emiterii suplimentare de acţiuni sau anularea acţiunilor de tezaur urmează să fie înregistrate la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, reflectate în bilanţ, în registrul acţionarilor şi pe foaia cu antet a societăţii.

Conform art.43 al legii menţionate, capitalul social al societăţii poate fi mărit prin mărirea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate şi/sau plasarea de acţiuni ale emisiunii suplimentare.

Ca sursă a măririi capitalului social este capitalul propriu al societăţii în limita părţii ce depăşeşte capitalul ei social (inclusiv din contul profitului net). Mărirea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate se efectuează în proporţie egală pentru toate acţiunile societăţii, dacă statutul nu prevede că această mărire a valorii se extinde asupra acţiunilor de o clasă sau de cîteva clase.

Conform art.17 alin.(15) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, conform deciziei adunării generale a proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) privind repartizarea profitului anual, după aprobarea rapoartelor financiare anuale.

Potrivit art.3 al legii menţionate, fapt economic este o tranzacţie, operaţiune, eveniment care au modificat sau pot modifica activele, drepturile şi datoriile, consumurile, cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare ale entităţii.

Totodată, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare, conform art.19 al aceleiaşi legi.

În baza celor expuse faptele economice privind repartizarea dividendelor presupun obţinerea unui venit de către proprietari cu încasarea efectivă a mijloacelor băneşti, iar majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat proporţional cotelor de participaţie nu prevede încasarea de către proprietari a sumelor dividendelor însă obţinerea unor avantaje prin majorarea valorii cotei de participaţie/valorii acţiunilor deţinute. Totodată faptele economice specificate se înregistrează diferit în contabilitatea financiară şi au la bază documente primare diferite.

Modul de contabilizare a investiţiilor şi a venitului din dividende sunt stabilite în Standardul Naţional de Contabilitate 25 „Contabilitatea investiţiilor" şi Standardul Naţional de Contabilitate 18 „Venitul", aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, investiţiile se evaluează la achiziţionare, la valoarea de intrarea care poate fi determinată diferit în funcţie de modul de obţinere a investiţiei, conform par. 12 al S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţilor".

Totodată, particularităţile constatării venitului din dividende sunt prezentate în par.30 al S.N.C. 18 „Venitul".

În acelaşi sens, pentru entităţile care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (S. I.R.F.), principiile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a instrumentelor financiare sunt stabile de Standardul Internaţional de Contabilitate 32 „Instrumente financiare: prezentare" şi Standardul internaţional de Contabilitate 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare", aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 19.12.2008.

Astfel cotele de participaţie/acţiunile sunt considerate instrumente de capital propriu din componenţa activelor financiare pentru deţinătorii acestora şi datorii financiare pentru entităţile care distribuie dividende.

Înregistrările contabile se efectuează conform Planului de conturi al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997 sau conform plănuit de conturi contabile aprobat de entitate, pentru entităţile care aplică S.I.R.F.

La efectuarea înregistrărilor contabile este necesar de ţinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare, hotărîrea organului abilitat cu funcţia de repartizare a profitului, actele de constituire şi politica de contabilitate a entităţii.

Cu referire la aspectul fiscal, comunicăm, că în conformitate cu art.12 alin.(3) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, dividend este venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).

Potrivit art.901 alin.(31) al Codului fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

Astfel, conform prevederilor Codului fiscal, dividendele sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat vor fi impozitate.

Totodată, vă informăm, că potrivit pct. 6 subpct.47) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008, una din atribuţiile Ministerului Finanţelor este acordarea suportului metodologic în aspectele problematice din domeniul contabilităţii şi auditului, entităţilor din sectorul corporativ.

În baza celor expuse, informaţiile menţionate pot fi utilizate doar în scopul indicat.

Comentarii

 1. ghenadie negara spune:

  intrebarea formulata de catre TpC srl nu chiar bine iar raspunsul este de calitate inferioara nivelului asteptat de la un Minister de resort. Stimati tovarasi: Problema nu este in contabilizarea acestor operatiuni, ci in norma fiscala prevazuta in art. 90.1(3.1) CF al RM, care nu corespunde principiului certitudinii impunerii.

 2. AAA spune:

  Ca de obicei se intreaba una se raspunde alta, unde sint inregistrarile contabile stimate Min Fin care acorda suportul metodologic??? Cind oare functionarii o sa se invete sa-si asume responsabilitatea si sa raspunda cum trebuie, dar nu evaziv. Despre care suport este vorba in acest raspuns?? Fiti corecti, recunoasteti totul asa cum este dar nu incercati sa vualati ca noi toti cei care scrim intrebarile stim care este problema foarte bine si stim ca nu totul depinde de Min FIn, dar raspundeti clar la intrebare , spuneti clar ca in contabilitate se inregistraza dupa continutul economic adica conform SNC toate inregistrarile in cadrul capitalului, iar alt aspect este fiscal si conform codului fiscal aceasta se considera repartizarea dividendelor – macar ca nu are suport din punct de vedere a logicii, economi, dar asa este legea si atita tot. De ce noi trebuie sa complicam lucrurile , nu inteleg.

 3. Adrian spune:

  aaa, probabil ii rusine de aceaa ca majorarea capitalului din contul profitului net considera ca repartizarea dividendelor 🙂

 4. dragos spune:

  poate ar fi bine ca scrisoarea data sa fie adresata si la Inspectoratul Fiscal?

 5. Victoria spune:

  Explicatia Ministerului de Finante(un organ,care e menit sa „ACORDE SUPORT METODOLOJIC IN ASPECTELE PROBLEMATICE DIN DOMENIUL CONTABILITATII SI AUDITULUI entitatilor din sectorul corporativ”-asa neau informat ei!!!),imi aminteste raspunsurile multor studenti la exzamene-parca stii ceva,dar ce-nu stii si singur!!! Deaceia,ca sa nu primesti 2, povestesti „apusoara”….Eata asa si domnii de la M.F.-in loc sa acorde anume-SUPORT METODOLOGIC,ne toarna pe urechi-apusoara…Tare as vrea sa aflu raspunsul si la intrebarea(care a fost ridicata de nenumarate ori)-trecerea sumelor de imprumut prin aparat de casa!!! Ce,sau impacat toti cu prostia aceasta???!!! Cei de la M.F. au zis,ca vor da explicatiile cuvenite…Unde-s??????Ori,eara-„apusoara”,sau se vor eschiva de la raspuns???!!!

 6. Svetlana spune:

  Dupa parerea mea (poate nu e corecta), raspunsul MinFin nu este clar, consider ca la repartizarea profitului nerepartizat in rezultatul deciziei actionarilor (asociatilor) pentru majorarea capitalului social nu va fi impozitat (cum ar fi ca daca s-ar repartiza pt formarea/cresterea rezervelor t/b de impozitat ….), se impoziteaza profitul repartizat intre actionari care si sunt acele dividende…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...