37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Politicii bugetar-fiscale-2017: Unele aspect noi ale legislației vamale

Proiectul Politicii bugetar-fiscale-2017: Unele aspect noi ale legislației vamale

17.08.2016655 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificările și completările, propuse la Codul vamal vor intra în vigoare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial a Politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2017. Aceasta prevede proiectul modificării legislaţiei expus de către Ministerul Finanţelor pentru consultări publice.

Ministerul Finanțelor specifică, că amendamentul ce ține de politica vamală se înscrie în contextul corelării prevederilor Codului vamal prevederilor similare din Codul fiscal. Iar scopul rezidă în asigurarea stabilității politicii vamale.

Proiectul documentului prevede stabilirea drept obligaţie vamală şi a contravalorii corpurilor delicte. Această măsură va înlătura discrepanţa asupra obligaţiei vamale sub formă de amendă exprimată în unităţi convenţionale şi echivalentul bănesc al contravalorii corpurilor delicte confiscate, în conformitate cu art. 431 alin. (42) din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Se preconizează modificarea corelării modului de calcul a termenului de prescripţie de patru ani pentru determinarea obligaţiei vamale cu termenul de păstrare a documentelor aferente tranzacţiilor economice externe în vederea desfăşurării controlului ulterior, reglementat de Codul vamal. Adică e vorba, de aplicarea uniformă a aceluiaşi termen de patru ani, calculat atât ca termen de prescripţie, cât şi ca termen stabilit pentru modificarea de către organul vamal a declaraţiei vamale sau pentru efectuarea controlului ulterior.

În Codul vamal este redată o descriere foarte clară a modului de calcul al termenului de patru ani pentru diferite tipuri de regimuri vamale - definitive, suspensive, cu aplicarea tratamentelor tarifare favorabile sau preferenţiale. Astfel, termenul de prescripție va constitui patru ani de la finele anului calendaristic în care mărfurile încetează a mai fi supuse supravegherii vamale; sau de la finele anului calendaristic în care sunt acceptate declaraţiile de punere în liberă circulaţie sau cele de export; sau de la finele anului calendaristic în care destinaţia vamală a fost încheiată.

De asemenea, se prevede necalcularea termenului de prescripţie de patru ani asupra obligaţiei vamale în cazul reflectării în declaraţia vamală a faptelor ce constituie infracţiuni, iar în cazul obligaţiei vamale calculate pentru mărfurile aflate sub supraveghere vamală, termenul de prescripţie urmează a fi stabilit de patru ani. Concretizarea situaţiilor de necalculare a termenului de prescripție de patru ani va genera echitate faţă de declarantul vamal de bună credinţă în coraport cu acei agenţi economici care au comis infracţiuni.

O altă modificare prevede neapariția obligaţiei vamale pentru mărfurile prohibite sau restricţionate, care au fost scoase din ţară până la momentul constatării obligaţiei vamale de către organul vamal. Concomitent, se propune modificarea și completarea legislaţiei în partea ce ține de întocmirea deciziilor de regularizare în situațiile, în care are loc anularea obligaţiei vamale sau restituirea drepturilor de import sau de export, plătite sau percepute în plus. Astfel se va extinde spectrul de cazuri de punere în acţiune a deciziei de regularizare.

Se propune şi o schimbare în contextul reglementării dreptului de a modifica declaraţia vamală la solicitarea declarantului şi de a oferi posibilitatea modificării declaraţiei vamale inclusiv în afara controlului ulterior. Formele de realizare a controlului ulterior sunt de asemenea stabilite, şi anume prin audit post-vămuire sau reverificarea declaraţiei vamale, pe o perioadă ce nu depăşeşte termenele de prescripţie. Modificarea este necesară pentru reglementarea dispoziţiilor comune ambelor forme de control ulterior, precum și pentru racordarea la normele stabilite de Codul vamal al UE și altor documente comunitare.

Sunt prevăzute situaţiile în care poate fi efectuat controlul repetat şi excepţiile aferente controlului repetat, precum și cazurile în care organul vamal va încheia controlul ulterior inițiat printr-un raport. La aceasta, în cazul în care se constată apariţia unei obligaţii vamale sau plata sumelor în plus, organul vamal încasează diferenţele în minus sau rambursează sumele plătite în plus, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

În proiect se propune aplicarea unei amenzi de 4% din valoarea obiectului contravenţiei, în cazul constatării de către organul vamal, a contravenţiilor privind depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate şi care conduc la eliberarea de achitarea totală sau parţială de drepturi de import. Sau pentru modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, rezultat din controlul ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal şi care au fost validate informatic cu acordarea liberului de vamă.

Totodată, se prevede eliberarea de răspundere materială şi contravenţională, cu condiţia achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate, în cazul în care persoana, până la iniţierea controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal şi care au fost validate informatic cu acordarea liberului de vamă, comunică din proprie iniţiativă în scris organului vamal despre comiterea contravenţiilor vamale prevăzute de art. 231 pct. 6) şi pct. 11) din Cod vamal cu anexarea actelor justificative.

Propunerile au drept scop modificarea cadrului legislativ pentru diferenţierea sancţiunilor aplicate la operaţiunile de import-export, în vederea stabilirii caracterului proporţional cu intenţiile agentului economic. Pentru încălcările minore vor fi aplicate sancţiuni mai mici. Sancțiuni mai mici vor fi aplicate și pentru încălcările comise fără intenţii frauduloase sau care nu constituie o neglijenţă gravă.

Se aşteaptă că aplicarea acestor modificări va promova conformarea voluntară a reprezentanţilor mediului de afaceri prin eliberarea de la răspundere sau aplicarea unei sancţiuni mai blânde.

Conform prevederilor Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, urmează să fie stabilite norme prin care să se asigure caracterul proporţional şi nediscriminatoriu al sancţiunilor pentru încălcările reglementărilor vamale sau ale cerinţelor procedurale şi eliminarea întârzierilor nerezonabile şi neîntemeiate la aplicarea acestora.

Acest plan prevede şi revizuirea sistemului de penalităţi pentru încălcările minore efectuate de către agenţii economici în procesul de export şi import şi elaborarea propunerilor pentru minimizarea acestora. În prezent, o astfel de prevedere nu este reglementată, chiar şi în cazul când greşeala a fost comisă de către organul vamal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...