37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul politicii bugetar-fiscale-2017: Cooperarea administrativă internațională în domeniul fiscal

Proiectul politicii bugetar-fiscale-2017: Cooperarea administrativă internațională în domeniul fiscal

16.08.2016674 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Un nou capitol, ce se referă la cooperare administrativă internațională în domeniul fiscal ar putea completa Legea cu privire la punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal.

Aceasta prevede proiectului politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017, expus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice. Scopul urmărit este conlucrarea cu alte state, în vederea realizării unui schimb de informaţii şi asistenţă, în mod previzibil şi relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor respective, în privinţa taxelor şi impozitelor prevăzute de cadrul de reglementare.

Prevederile capitolului nu afectează aplicarea în RM a normelor privind asistenţa reciprocă în materie penală şi nu aduce atingere îndeplinirii nici unei obligaţii a republicii, asumate prin alte instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale, în ceea ce priveşte cooperarea administrativă extinsă.

Prevederile incluse în capitol ar urma să fie aplicate asupra următoarelor impozite şi plăţi obligatorii: impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice; contribuţiile de asigurări sociale de stat; impozitul pe bunurile imobiliare; TVA; accizele; taxele rutiere; taxele pentru resursele naturale; taxele locale.

Autoritatea competentă din Moldova pentru aplicarea prevederilor capitolului, precum şi pentru contactele cu alte state ar urma să fie, după adoptarea proiectului, Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, se prevede ca SFS să efectueze schimbul de informații, pe care le deține sau pe care le va obține în urma anchetelor, cu autoritățile competente din acest domeniu din alte state. Informațiile solicitate vor fi furnizate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de şase luni de la data recepționării cererii din partea autorității competente a altui stat.

Dacă SFS dispune de informațiile solicitate, atunci, transmiterea se va efectua în termen de cel mult două luni. Iar pentru cazuri speciale poate conveni cu autoritatea competentă a statului solicitant asupra altui termen. Se propune asigurarea de către SFS a efectuării oricăror anchete administrative, necesare pentru a obţine informaţiile solicitate.

Pentru efectuarea anchetei administrative cerute, SFS va desfășura aceleaşi proceduri, ca în cazurile, când acţionează din propria iniţiativă ori la cererea unei alte autorităţi din RM.

Dacă autoritatea competentă din alt stat îi solicită în mod expres, SFS transmite documente originale, cu condiţia ca acest lucru, să nu contravină dispoziţiilor în vigoare din Moldova. Acțiunea se va produce atunci, când SFS are dovezi în baza cărora presupune că pot exista pierderi fiscale mari în alt stat. În cazul în care SFS nu este în măsură să răspundă unei cereri de informaţii din motivele prevăzute de legislația națională, Fiscul notifică autoritatea solicitantă din alt stat motivele sale fără întârziere, dar nu mai mult decât într-o lună de la data primirii cererii.

Informațiile, ce urmează a fi furnizate de SFS, se referă la veniturile din muncă, remuneraţii şi alte beneficii plătite administratorilor întreprinderilor şi altor persoane asimilate acestora, rezidente ale altor state, produse de asigurări de viaţă, pensii, proprietatea asupra bunurilor imobile şi venituri, obținute din bunuri imobile, orice informaţii, ce prezintă interes pentru administrarea fiscală.

Autoritatea solicitată, adică SFS, poate conveni cu alte state să facă automat schimb de informaţii referitoare la categorii suplimentare de venituri şi de capital, precum şi informaţii ce vizează acordurile bilaterale sau multilaterale pe care le încheie. Este prevăzut și schimbul spontan de informații.

Acesta va avea loc în oricare dintre următoarele situaţii: autoritatea competentă din RM (SFS) are dovezi, în baza cărora presupune că pot exista pierderi fiscale într-un alt stat; o persoană impozabilă obţine o reducere sau o scutire de impozit în Moldova, care ar putea determina o majorare a impozitului ori o obligaţie de plată a impozitului într-un alt stat; afacerile între o persoană impozabilă din RM şi o persoană impozabilă din alt stat sunt realizate prin una sau mai multe ţări, astfel încât să rezulte o scădere a impozitului în Moldova ori în celălalt stat sau în ambele state. De asemenea, în cazul în care SFS are dovezi, în baza cărora presupune că poate avea loc o diminuare a impozitului în urma unor transferuri artificiale ale profiturilor în cadrul unor grupuri de întreprinderi. Schimbul spontan de informații se va efectua cât de curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la data la care informaţiile au fost puse la dispoziţie.

Noul capitol prevede și alte forme de cooperare administrativă, precum ar fi participarea la anchete administrative prin delegarea unor funcționați împuterniciți, la intervievarea unor persoane, presupuse a fi implicate în evaziuni fiscale. De asemenea, participarea la controale fiscale, inclusiv controale care se efectuează simultan. Procedurile de efectuare a controalelor fiscale, cele de prezentare a informațiilor se prevede să fie efectuate cu respectarea strictă a secretului de stat, profesional și a prevederilor ce se referă la protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul prevede că SFS poate refuza să furnizeze informaţii, în cazul în care statul solicitant nu este în măsură, din motive juridice, să furnizeze informaţii similare. Furnizarea de informaţii poate fi refuzată şi în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

Autoritatea solicitată din RM (SFS) va comunica autorităţii solicitante din alt stat motivele refuzului de a răspunde la cererea de informaţii. În cazul în care un stat solicită informaţii în temeiul prezentului capitol, se va recurge la mecanismul său de colectare de informaţii pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă acestea nu îi sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale.

Republica Moldova nu va putea să refuze furnizarea de informaţii pentru motivul că aceste informaţii sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de o persoană desemnată sau care acţionează în calitate de agent ori de administrator sau că informaţiile respective se referă la participaţiile la capitalul unei persoane. Se va putea refuza transmiterea informaţiilor solicitate în cazul în care aceste informaţii se referă la perioade de impozitare dinainte de data de 1 martie 2012.

Cu privire la cheltuielile, ce țin de transmiterea şi obținerea unor informații, a celor legate de efectuarea anchetelor administrative, de recuperare a creanțelor, acestea vor fi rambursate de statul solicitant. Uneori aceste cheltuieli pot fi foarte mari, în orice caz pentru Republica Moldova. În această situație, se prevede permiterea acoperirii cheltuielilor din contul ambelor state, dacă acest fapt va fi convenit între părți.

Impulsionarea cooperării administrative în domeniul fiscal este prevăzută în Acordul de Asociere RM-UE și a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...