37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic

15.03.2016623 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. Temei pentru elaborare
Elaborarea proiectului de lege vizat vine întru implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană (Capitolul „Libera circulație a produselor și serviciilor") și executarea în acest context a măsurilor prevăzute de Planul național de acțiuni pentru realizarea Acordului dat în perioada 2014-2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 17.10.2014). Este de notat, că conform Acordului respectiv, implementarea normelor privind comerțul electronic sunt preconizate pentru anul 2017, iar elaborarea acestora este prevăzută în Planul de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2016. 

Secţiunea „Comerţul electronic" din Acord, prevede că, părţile, recunoscînd creşterea comerţului electronic, promovează dezvoltarea acestuia între ele cu menţinerea celor mai înalte standarde internaţionale de protecţie a datelor cu caracter personal pentru a asigura încrederea utilizatorilor. De asemenea, novice este abordarea prevăzută în Planul menționat, precum că, părţile convin că transmiterile electronice sunt prestări de servicii, avînd semnificaţia elucidată în prestarea transfrontalieră de servicii, care nu sunt supuse taxelor vamale.

Aspectele regulatorii ale aceluiaşi Acord, la subiectul comerţului electronic, evidenţiază:

 • recunoaşterea certificatelor cu semnăturile electronice emise pentru public şi facilitarea de servicii de certificare transfrontalieră;
 • responsabilitatea furnizorilor de servicii intermediare de transmisie, sau de stocare a informaţiilor;
 • tratarea comunicării comerciale electronice nesolicitate;
 • protecţia consumatorilor în domeniul de aplicare a comerţului electronic;
 • orice problemă relevantă pentru dezvoltarea comerţului electronic.

2. Scopul elaborării constă în conturarea lacunelor în cadrul legislativ / normativ naţional, necesitatea şi utilitatea  suplinirii acestora cu noi reglementări prin prisma legislației europene (Directiva privind comerțul electronic 2000/31/CE), care ar asigura libera circulație a produselor / serviciilor și ar permite dezvoltarea  comerţului on-line în Republica Moldova. Sporirea premizelor de dezvoltare a comerţului electronic în cadrul societăţii informaţionale oferă posibilităţi importante de încadrare în Comunitate, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Astfel, acest proiect se impune pentru a  stimula creşterea economică a întreprinderilor, sporirea investiţiilor în inovaţii, care se cunosc și se dezvoltă datorită sistemelor electronice (în primul rînd accesul la Internet), toate acestea contribuie la consolidarea competitivităţii întreprinderilor.

3. Generalităţi
Actualmente, cadrul juridic naţional al comerţului electronic, este reglementat direct prin Legea nr. 284/22.07.2004 privind comerţul electronic, în vigoare din 14 noiembrie 2004. Este de notat, că scopul Legii citate a fost crearea  cadrului de reglementare pentru lansarea serviciilor electronice, care lipsea la cel moment.

Domeniul de reglementare al legii - activitatea comercială prin intermediul Internet-ului (e-comerț). Ulterior, pe parcursul anilor au fost adoptate și alte legi aferente desfășurării tranzacțiilor electronice. De menţionat că în prezent, actele legislative, prevederile cărora se răsfrîng direct sau indirect asupra anumitor aspecte ale comerţului electronic sunt:

 • Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107/06.06.2002;
 • Legea nr. 114/18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 • Legea nr. 91/29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
 • Legea nr. 133/08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 241/15.11.2007 privind comunicaţiile electronice;
 • Legea nr. 982/11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 231/23.09.2010 cu privire la comerțul interior;
 • Legea nr. 105/13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

Reieșind din sumarul cadrului național ce ține de comerțul electronic, prezentat supra și prin prisma prevederilor Acordului de Asociere RM-UE și a legislației europene (în special Directiva privind comerțul electronic) mai există unele aspecte de reglementare a desfășurării tranzacțiilor comerciale electronice, „neacoperite" de legislația națională.

4. Esenţa proiectului
Proiectul de lege propus exclude pluralismul legislativ (dublările prevederilor legale) la capitolul documentului electronic și plăților electronice concomitent cu includerea noilor prevederi prin prisma Directivei vizate, și anume: 

 • se extinde sfera de acțiune a legii - toate serviciile societății informaționale;
 • se ajustează noțiunile utilizate (ex. noțiunea de „agent al comerțului electronic" se substituie cu noțiunea de „furnizor de servicii", iar noțiunea de „consumator" - cu noțiunea de „destinatar al serviciului");
 • la solicitarea colegilor de la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal se introduc unele prevederi privind obligațiile furnizorilor de servicii electronice sub aspectul protecției datelor personale;
 • se completează cu un nou capitol „Răspunderea furnizorilor de servicii", în special a intermediarilor de servicii electronice, reieșind direct din cerințele Acordului de Asociere (intermedierea prin simpla transmitere, stocarea temporară a informației, stocarea permanentă a informației);
 • se propun instituțiile de stat în calitate de puncte de contact și informare în domeniul comerțului electronic (Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicațiile Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC));
 • se completează cu prevederi în vederea soluționării litigiilor pe cale extrajudiciară.

Reieșind din cele expuse se propune pentru examinare și avizare proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic.

Persoane responsabile
Svetlana Țurcanu, tel. 250-611, svetlana.turcanu@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 14.04.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...