37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul Hotărîrii de Guvern despre aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii

Proiectul Hotărîrii de Guvern despre aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii

22.07.2016791 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Lege „Pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003" a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi abilitat să examineze noi propuneri de modificare şi completare a Codului muncii prezentate de către partenerii sociali (în componenţa grupului au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova).

Proiectul în cauză prevede modificarea şi/sau completarea a 20 de articole ale Codului.

Printre modificările şi completările ce urmează a fi operate în Codul muncii se numără următoarele:

1. Litera c) din alineatul (2) al articolului 10 (articolul reglementează drepturile si obligaţiile angajatorului) se propune de expus în următoarea redacţie: „c) să aprobe, în prima lună de la începutul activităţii unităţii, iar în continuare - în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), cu excepţia autorităţilor publice centrale şi locale, un exemplar al statelor de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasată unitatea. Modificările operate în statele de personal pe parcursul anului calendaristic se vor prezenta inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasată unitatea în termen de 1 lună de la data aprobării acestora;".

Modificarea vizată derivă din faptul că începînd cu anul 2016 a fost pus în aplicare Modulul „Statele de personal", parte integrantă a Sistemului Informaţional Automatizat al Inspectoratului de Stat al Muncii.

Astfel, este logic şi firesc ca pe viitor statele de personal să fie prezentate inspecţiilor teritoriale de muncă în formă electronică.

De asemenea, urmare a modificării propuse, angajatorul va fi obligat să prezinte inspecţiei teritoriale de muncă şi modificările operate în statele de personal pe parcursul anului calendaristic, ceea ce la momentul actual nu se face.

2. Litera d) din alineatul (2) al articolului 42 (articolul reglementează dreptul salariaţilor la administrarea unităţii si formele de participare) se propune de abrogat.

Modificarea respectivă are drept scop concretizarea şi îmbunătăţirea conţinutului normativ al art.42 din Codul muncii - alte forme de participare a salariaţilor la administrarea unităţii nu există.

3. Litera o) din alineatul (1) al articolului 49 (articolul reglementează conţinutul contractului individual de muncă) se propune de abrogat.

Includerea în contractul individual de muncă a prevederilor contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului intern al unităţii:
- este imposibilă, ţinînd cont de volumul acestor documente;
- este lipsită de utilitate practică, ţinînd cont de prevederile art.48 alin.(2) din Codul muncii, potrivit căruia, la angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziţie, suplimentar, convenţiile colective care-i sînt aplicabile, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aferente activităţii sale.

Astfel, modificarea propusă are drept scop concretizarea şi îmbunătăţirea conţinutului normativ al art.49 din Codul muncii.

4. Litera a) din articolul 55 (articolul reglementează cazurile de încheiere a contractului individual de muncă pe durată determinată) se propune de completat în final cu cuvintele „ori pentru perioada în care el absentează din alte motive".

Completarea propusă:

a) are drept scop:
- perfecţionarea art. 55 în vederea asigurării aplicării efective a prevederilor art. 54 alin. (2) din Codul muncii (permite încheierea contractului individual de muncă pe o durată determinată ce nu depăşeşte 5 ani, în condiţiile prevăzute de respectivul cod);
- îmbunătăţirea climatului investiţional în Republica Moldova;

b) va permite încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului care absentează din motive necunoscute (practica arată că absenţa poate dura şi cîteva luni), ceea ce nu este posibil la momentul actual.

Persoane responsabile
Sergiu Morari - tel. 022 269371; fax 022 269371 sergiu.morari@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 31.07.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...