37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

23.03.2016879 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat în scopul implementării şi executării recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public.

Amendamentele propuse la Codul Contravenţional sînt necesare, reieşind din faptul că declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor, conform legii speciale se prezintă pe suport de hîrtie şi în format electronic. Or, conform normei actuale a art. 294 alin. (1) din Codul Contravenţional, încălcarea modului de prezentare nu este calificată drept contravenţie administrativă.

Necesitatea operării modificărilor la Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012 a fost impusă de faptul că în atribuția Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu intră verificarea veridicității dărilor de seamă referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi corectitudinea utilizării mijloacelor virate la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Astfel, se propune modificarea Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012 în vederea executării recomandărilor din raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public şi pentru a evita interpretarea dublă a funcţiilor cu Inspectoratul Fiscal.

Necesitatea modificării Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 se datorează faptului, că achitarea contribuţiilor de asigurări sociale sunt într-o corelare strînsă cu stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, mărimea cărora depinde de mărimea contribuţiilor de asigurări sociale achitate la bugetul c e asigurări sociale de stat.

În contextul propunerilor de modificare şi completare a art. 244 Cod penal, subliniem necesitatea promovării acestora din considerentele, că în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.

Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008 se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008 se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Aceste prevederi legale nu sînt suficiente pentru a recupera la bugetul asigurărilor sociale de stat suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorată obligatoriu de persoanele prevăzute la art. 4 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 şi a disciplina plătitorii de contribuţii.în aceste condiţii bugetul asigurărilor sociale de stat este unul deficitar şi pentru acoperirea cheltuielilor la plata pensiilor şi altor prestaţii de asigurări sociale se fac transferuri de la bugetul de stat.

Persoane responsabile
Alla Ceban, tel (022) 269 319, e-mail: alla.ceban@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 31.03.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...