37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procedura de notificare a APL privind inițierea activității de comerț

Procedura de notificare a APL privind inițierea activității de comerț

16.11.20171.506 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Notificarea reprezintă o procedură de lansare a activităţii de comerț, doar în temeiul unei notificări (înștiințări) depusă la autoritatea administraţiei publice locale (APL) în care se va derula activitatea.

Autorizațiile de funcționare emise până la intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr.231/2010 își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului indicat în autorizațiile în cauză. Ca urmare, în cazul în care comerciantul deține o autorizaţie de funcționare încă valabilă, acesta nu este obligat să notifice APL. Totuși, la expirarea autorizației de funcționare, comerciantul va fi obligat să expedieze notificarea în cauză către APL.

Când se depune notificarea?

În cazul în care comerciantul intenționează să desfășoare alte activităţi decât cele indicate în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 din "Ghidul pentru comercianți și APL - Notificarea activității de comerț", acesta este în drept să înceapă activitatea odată cu depunerea notificării privind inițierea activității de comerţ, fără o altă procedură suplimentară. În acest caz, activitatea comercială va începe odată cu depunerea notificării, fără a aștepta scurgerea unui termen.

Procedura de notificare la desfășurarea activităților care implică riscuri pentru sănătate

În cazul în care se intenționează desfăşurarea activităților de comerț indicate în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 la prezentul Ghid, comerciantul este obligat să depună notificarea privind inițierea activității de comerț cu cel puțin 15 zile lucrătoare până la inițierea activității. Activitatea comercială în acest caz va începe după expirarea termenului de 15 zile lucrătoare după depunerea notificării.

De asemenea, la notificare se anexează următoarele acte, în următoarele cazuri:

 • actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 • copia Regulamentului pieței, adoptat de comerciant, și copia deciziei consiliului municipal/orășenesc/local de creare a pieței - în cazul piețelor;
 • copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau folosință a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcția și amenajarea pieței, titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contractul de locațiune/comodat sau, după caz, un alt act), în cazul piețelor, unității de comerț amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, teraselor de vară.

De reținut, notificarea privind inițierea activității de comerț se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vânzare.

Unde se depune notificarea?

Notificarea privind inițierea activității de comerț se depune de către comerciant în adresa autorității administrației publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chișinău/Bălți în a cărei rază teritorială urmează să-și desfășoare activitatea comerciantul respectiv, sau on-line prin intermediul RI "e-Comerț interior". Notificările și actele anexate se prezintă de comerciant în original sau copii și se păstrează în arhiva autorității administrației publice locale.

Înștiințarea de recepționare a notificării

După ce recepționează notificarea, APL eliberează comerciantului o înștiințare de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

 • data și ora recepționării notificării;
 • numărul de ordine a notificării, acordat de autoritatea administrației publice locale;
 • numele/prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile a autorității administrației publice locale care a recepționat notificarea.

Dacă notificarea a fost recepționată în mod on-line, RI "e-Comerț interior" va remite în adresa comerciantului o înștiințare de recepționare, care va conține aceleași date.

Acțiunile APL după recepționarea notificării

După ce recepționează notificarea, APL trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

 • introduce datele din notificare în RI "e-Comerț interior";
 • eliberează comerciantului o înștiințare de recepționare, în formă scrisă, cu indicarea datelor stabilite mai sus;
 • verifică corectitudinea datelor și respectarea cerințelor de desfășurare a activităților de comerț, în termen de 15 zile de lucrătoare de la data recepționării notificării.

Refuzul APL de a recepționa notificarea

APL este în drept să refuze recepționarea notificării atunci când:

 • notificarea nu conține toate datele indicate în modelul acesteia;
 • la notificare nu sunt anexate actele stabilite la întrebarea privind actele ce se anexează la respectiva;
 • notificarea nu este semnată de persoana care deține împuternicirile necesare.

În cazul refuzului de recepționare a notificării, autoritatea administrației publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înștiințare privind refuzul de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

 • motivele refuzului de recepționare a notificării;
 • numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile a autorității administrației publice locale care a emis refuzul de recepționare a notificării.

Conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV, refuzul în recepționarea notificării poate fi contestat. În acest sens, se va depune o cerere prealabilă la autoritatea administraţiei publice locale la care a fost depusă notificarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării refuzului recepționării notificării.

Procedura de verificare a datelor din notificare de către APL

Autoritatea administrației publice locale verifică datele indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepționării notificării. Datele din notificare și actele depuse de comerciant se examinează potrivit principiului ghișeului unic, în următoarele privințe:

 • corectitudinea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul comerciantului și IDNO/IDNP se verifică prin accesarea datelor din Registrul de stat al unităților de drept și, după caz, din Registrul de stat al populației sau alte registre de stat - la necesitate;
 • corectitudinea datelor privind adresa unității comerciale sau locul de vânzare se verifică prin accesarea datelor din resursele informaționale deținute de Î.S. "Cadastru" - la necesitate;
 • respectarea cerințelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor prin accesarea datelor și interacțiunea cu subdiviziunile responsabile ale autorității administrației publice locale - în toate cazurile.

În cazul în care comerciantul desfășoară activitățile stabilite în Anexa nr. 3 la prezentul Ghid, notificarea acestuia se remite, de către autoritatea administraţiei publice locale, către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va efectua autorizarea sanitar-veterinară sau înregistrarea unității comerciale, sau va refuza eliberarea acesteia în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

ANSA introduce în RI "e-Comerț interior", după caz, informația privind autorizația sanitar-veterinară de funcționare sau refuzul de eliberare a acesteia, sau informația privind înregistrarea unității comerciale, în privința comercianților care au depus notificări, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

În ce situaţii este necesară autorizația sanitară de funcționare?

În cazul în care comerciantul desfășoară activitățile stabilite în Anexa nr. 4, notificarea acestuia se remite, de către autoritatea administraţiei publice locale, Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) sau centrelor teritoriale de sănătate publică, conform competenței teritoriale a acestora, care va emite autorizația sanitară de funcționare sau va refuza emiterea acesteia în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Centrul Național de Sănătate Publică sau, după caz, centrele teritoriale de sănătate publică introduce în RI "e-Comerț interior" informații privind autorizația sanitară de funcționare sau refuzul de eliberare a acesteia în privința comercianților, care au depus notificări de inițiere a activității de comerț, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

În cazul în care comerciantul deține autorizaţie sanitară, nu este necesară emiterea unei autorizații noi.

Cerințe pentru comerțul în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, evenimentelor culturale etc.

Activitatea de comerț în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive și altor evenimente similare se desfășoară de comerciant în temeiul notificării de inițiere a activității de comerț.

Prin dispoziția primarului, autoritățile administrației publice locale sunt în drept să permită desfășurarea activităților de comerț în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive și altor evenimente similare, fără depunerea notificării.

Modificarea datelor din notificare

În cazul schimbării datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, comerciantul depune în adresa autorității administrației publice locale notificare de modificare a datelor, în termen de cel mult 30 zile calendaristice înainte de data modificării acestora.

Recomandările se regăsesc într-un "Ghid pentru comercianți și APL - Notificarea activității de comerț", elaborat cu sprijinul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin Programul "Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător" (BRITE).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...