37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind unele aspecte aferente perceperii contribuţiilor de asigurări sociale de la activitatea asistenţilor de brokeraj (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-13-821-6366 din 11.09.2009)

Privind unele aspecte aferente perceperii contribuţiilor de asigurări sociale de la activitatea asistenţilor de brokeraj (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-13-821-6366 din 11.09.2009)

11.09.2009
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind unele aspecte aferente perceperii contribuţiilor de asigurări sociale de la activitatea asistenţilor de brokeraj

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-13-821-6366 din 11.09.2009

IFPS mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal" de Stat, în legătura cu multiplele adresări ale contribuabililor privind unele aspecte aferente perceperii contribuţiilor de asigurări sociale de Ia activitatea asistenţilor de brokeraj, pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru, comunică următoarele.

In conformitate cu art.1 al legii cu privire la asigurări (nr.407-XVI din 21.12.2006), asistentul de brokeraj este persoană fizică sau persoană juridică împuternicită printr-o procură, în baza unui contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare şi sub acoperirea contractului de răspundere civilă profesională a brokerului în cauză, să desfăşoare anumite activităţi necesare pentru îndeplinirea mandatului de brokeraj. Acelaşi articol califică mandatul de brokeraj drept contract de mandat încheiat între asigurat (reasigurat) sau potenţial asigurat (reasigurat), în calitate de client, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare prin care se încredinţează acestuia din urmă negocierea încheierii contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz.

În conformitate cu alin.(1) art.1030 din Codul civil (nr. 1107-XVdin 06.06.2002), prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice (prestarea de anumite servicii), iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului. Acelaşi articol stipulează că mandantul este obligat să plătească mandatarului remuneraţie în cazurile prevăzute de lege sau contract şi ca mandatul profesional este prezumat cu titlu oneros (retribuţia cuvenită).

Astfel, dat fiind faptul că în conformitate cu art.970 al Codului Civil, prin contract de prestări servicii, o parte se obligă să presteze celeilalte părţi anumite servicii, iar această se obligă să plătească retribuţia cuvenită, contractul de mandat e atribuit Ia categoria obligaţiilor juridico-civile de prestare a serviciilor.

Astfel, din plăţile îndreptate în folosul asistenţilor de brokeraj angajaţi prin contract în vederea prestării de servicii, urmează a fi achitate contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 29%, din care:

- 23% de către angajator (Anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2009, nr. 262-XVi din 11.12.2008);

- 6% de către angajat (art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stai pentru anul2009, nr. 262-XVI din 11.12.2008).

Totodată, menţionăm că în conformitate cu pct.1.1 din Anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2009, angajatorul este obligat să calculeze şi să achite lunar, pînă Ia sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi, respectiv, trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma 4 - BASS).

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                      Procopie Duca

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...