37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Rezina   »   Privind stabilirea cotelor la impozitele funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul bugetar 2011 (Decizie nr.16/6 din 24.12.2010 or. Rezina)

Privind stabilirea cotelor la impozitele funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul bugetar 2011 (Decizie nr.16/6 din 24.12.2010 or. Rezina)

24.12.2010667 views

Privind stabilirea cotelor la impozitele funciar si pe bunurile imobiliare pentru anul bugetar 2011

 

Decizie nr.16/6 din 24.12.2010 or. Rezina

 

Examinînd propunerile primăriei oraşului, în temeiul art.14, alin.(2), lit. a) al Legii R. Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006, Titlului VI al Codului Fiscal , Legii R. Moldova nr.128 din 18.06.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.1056-XIV din16 .06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul Fiscal,consiliul orăşenesc Rezina,raionul Rezina,

DECIDE:

1.Se stabileşte pentru anul bugetar 2011:

A. Cota impozitului funciar:

1. Pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor si păşunilor: - care au indicii cadastrali în mărime de 1.5 lei pentru 1grad/ha: -care nu au indicii cadastrali- în mărime de 110 lei pentru 1ha.

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

- care au indicii cadastrali-în mărime de 0.75 lei pentru 1gradha: -care nu au indicii cadastrali- în mărime de 55 lei pentru 1 ha 2.Pentru terenurile din intravilan:

a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lînga domiciliu în limitele normelor stabilite si distribuite in extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan):

- în localităţile rurale- în mărime de 1 leu pentru 100 m2:

b) terenurile atribuite de catre autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu si distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate;

- în oraşul Rezina(oraş - reşedinţă) - 4 lei pentru 100 m2.

c) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate;

- în oraş şi în localităţile rurale - în mărime de 10 lei pentru 100 m2.

3.Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct. 4, neevaluate de către organele teritoriale cadastrale conform valorii estimate; -70 lei pentru 1 ha.

4.Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri si construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale,conform valorii estimate -350 lei pentru 1 ha.

B. Cota impozitului pe bunurile imobiliare:

1.Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum si pe alte bunuri imobiliare,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează;

- pentru persoanele juridice si fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător ; -0,1 la suta din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

- pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă ;

- 0.1 % din costul bunurilor imobiliare.

2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente si case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează;

- pentru persoanele juridice si fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător ;

- 0.1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

- pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă ;

- 0.1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

3.Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din or. Rezina (oras-resedinta), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte în mărime de 0.2 la suta din costul bunurilor imobiliare.

În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor si a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţă totală, după cum urmează: -de la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1.5 ori; -de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori; -de la 200 la 300 m2 inclusiv - de 10 ori; -peste 300 m2 - de 15 ori.

4.Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente, case de locuit individuale,terenuri aferente acestor bunuri ) din oraş, pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţiile amplasate pe ele;

- 0.053 % din baza impozabila a bunurilor imobiliare.

5.Penrtu bunurile imobiliare cu alta destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele ; -0.1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

 

Preşedinte al şedinţei                                      I.Perciun

Secretarul consiliului orăşenesc                       A. Cioric

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...