37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind scutirea de plata impozitului funciar

Privind scutirea de plata impozitului funciar

30.01.2009 1.129 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Întrebare: Întreprinderea „X" S.R.L. arendează de la Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău un teren din fondul forestier, care este folosit în scopul organizării odihnei populaţiei. Agentul economic este obligat să calculeze şi să achite impozitul funciar pentru acest teren sau nu?

 

Răspuns: În art. 277 alin. (1) din titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare" al Codului fiscal se stipulează că subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

b) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune, de administrare operativă) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel. Pentru bunurile imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile, transmise în arendă sau locaţiune, subiecţi ai impunerii sînt arendaşii sau locatarii.

Pornind de la prevederile art. 277 lit. b) din Codul fiscal, întreprinderea „X" S.R.L. face parte, indiscutabil, din categoria subiecţilor impunerii cu impozitul funciar.

Conform art. 283 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, de impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de producţie. Deci agentul economic, al cărui lot nu este antrenat în activitatea de producţie, urmează a fi scutit de plata impozitului pentru terenul din fondul forestier. Totodată, întreprinderea „X" S.R.L. este obligată să prezinte anual, pînă la 1 iulie a anului fiscal în curs, Calculul impozitului funciar, aprobat prin Ordinul I.F.P.S. „Cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare" nr. 24 din 06.02.2006.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...