37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind recunoaşterea mijloacelor fixe

Privind recunoaşterea mijloacelor fixe

25.11.2009 16.744 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind recunoaşterea mijloacelor fixe

 

Întreprinderea X este un provider de internet . Punctele generale de unde sunt conectaţi clienţii sunt compuse din anumite materiale. Cum este posibil ca aceste puncte de conectare să fie reflectate ca mijloace fixe, şi care sunt documentele necesare pentru aceasta?

 

Modul de constatare a activelor materiale pe termen lung, inclusiv şi a mijloacelor fixe, este reglementat în SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Deci, conform prevederilor acestui standard, pentru ca un mijloc fix să poată fi recunoscut în evidenţa contabilă trebuie să fie întrunite cîteva condiţii.

În primul rînd trebuie să se respecte condiţiile specificate la p.7 al prezentului standard:

a) există o certitudine întemeiată că în urma utilizării acestuia întreprinderea va obţine un avantaj (profit) economic;

b) valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.

În al doilea rînd, activul trebuie să corespundă definiţiei de „mijloc fix” dată la p.6 al SNC 16:

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă), preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru utilizare mai mult de peste un an în activitatea de producţie, comercială şi în alte activităţi, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, sau sînt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative.

Conform art.26(2) din Codul Fiscal, valoarea proprietăţii pentru care se calculează uzura în scopuri fiscale trebuie să depăşească suma de 3000 lei. Respectiv, aceasta constituie valoarea plafonului pentru recunoaşterea mijloacelor fixe şi în evidenţa contabilă.

Deci, în cazul dvs, pentru ca punctele de conectare să fie recunoscute ca mijloace fixe, acestea trebuie să fie planificate pentru utilizare mai mult de peste un an, şi în acelaşi timp, valoarea unitară a fiecărui din ele, trebuie să depăşească suma de 3000 lei.

Cu respectarea acestor condiţii, punctele de conectare pot fi recunoscute ca mijloace fixe.Pentru aceasta trebuie capitalizate toate cheltuielile pentru crearea lor la contul 121 „Active materiale în curs de execuţie”, pentru fiecare mijloc fix în parte.

Conform p.15 din SNC 16, la intrare activele materiale pe termen lung se reflectă în contabilitate la valoarea de intrare care este egală pentru obiectele create la întreprinderea propriu-zisă - cu costul efectiv (toate cheltuielile pentru producerea lor: costul materialelor, salariul lucrătorilor pentru asamblarea lui...), inclusiv impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare.

La fel sunt evaluate mijloacele fixe la intrare şi în scopuri fiscale. Conform art.27 „Valoarea mijloacelor fixe”  valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată achitate sau care urmează a fi achitată de către subiecţii impozabili înregistraţi, cheltuielile şi plata dobînzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de pînă la punerea lor în exploatare.

Ulterior, după acumularea tuturor cheltuielilor la contul 121, se va întocmi procesul verbal şi actul de dare în exploatare a mijlocului fix. În acest act se va stabili durata de funcţionare utilă a mijlocului fix, valoarea de intrare, categoria de proprietate şi valoarea probabil rămasă după uzarea completă a mijlocului.

În baza acestui act, se va întocmi formula contabilă Dt 123 „Mijloace fixe”  Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” la valoarea de intrare a mijlocului fix.

Încă odată menţionăm, că pentru recunoaşterea obiectelor în componenţa mijloacelor fixe, este necesar să fie respectate condiţiile prevăzute în SNC 16 şi art.26 din CF. În cazul cînd valoarea unitară a obiectelor este mai mică decît plafonul stabilit (3000 lei), sau durata de exploatare este planificată pentru mai puţin de un an, aceste obiecte nu pot fi recunoscute ca mijloace fixe, însă pot fi reflectate în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, în corespundere cu prevederile SNC „Stocurile de mărfuri şi materiale”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...