37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Privind legalitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată în cazul majorării capitalului social

Privind legalitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată în cazul majorării capitalului social

30.01.20092.622 views Veaceslav Ciobanu
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Veaceslav Ciobanu,

preşedintele Consiliului Director al ACAP

 

Privind legalitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată în cazul majorării capitalului social

 

În numărul 11/2008 al revistei „Contabilitate şi audit” a fost publicat un răspuns la o întrebare privind obligaţiile fiscale conform art. 901 alin. (31) lit. a) în cazul majorării capitalului social din profitul net. Un material analogic a fost prezentat în primăvara anului curent, însă acesta nu a fost publicat.

La 14 iulie 2008 a apărut scrisoarea I.F.P.S. nr.17-2/1-14-465-2481,  în care se confirmă că, în cazul majorării capitalului social din profitul net proporţional cotelor asociaţilor în capitalul social, se reţine impozitul pe venit la sursa de plată

Considerăm că este necesar să informăm cititorii despre poziţia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care în decursul anului 2008 nu s-a modificat, fiind adusă la cunoştinţa subdiviziunilor de control ale I.F.P.S. De aici rezultă răspunsul Janei Cibotaru privind problema în discuţie.

Sperăm că opinia acestui specialist cu autoritate va contribui  la revizuirea  poziţiei I.F.P.S. privind problema discutată şi în cazul controlului contabilii nu vor fi nevoiţi să demonstreze legalitatea majorării capitalului social fără achitarea impozitului pe venit.

 

În revista „Contabilitate şi audit” nr. 11/2008 (autor Jana Cibotaru) a fost publicat un răspuns la o întrebare, care, după părerea noastră, ar putea avea urmări nefaste pentru multe întreprinderi.

Întreprinderea cu capital străin (cu statut de S.R.L.), rezident al Republicii Moldova, doreşte să-şi majoreze capitalul social din profitul net. Ce obligaţii fiscale vor apărea la fondatorii întreprinderii (persoane fizice rezidente şi nerezidente)?

 

În opinia autorului, impozitarea operaţiunilor legate de majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii se efectuează analogic repartizării dividendelor. Cu alte cuvinte, la majorarea capitalului social al întreprinderii din contul profitului net (rezervelor) proporţional cu cotele asociaţilor în capitalul social, se reţine impozitul pe venit la sursa de plată în conformitate cu art. 90¹, art. 91 etc. din Codul fiscal.

Nu sîntem de acord cu această părere, care nu se bazează pe careva norme concrete din Codul fiscal, şi vom încerca să argumentăm aceasta.

Argumentarea se bazează pe trei principii de bază:

1. Codul fiscal stipulează în mod expres că pentru societăţile pe acţiuni majorarea capitalului social din contul profitului net proporţional cu cotele de participaţie nu se consideră repartizare de dividende şi, prin urmare, nu se impozitează la sursa de plată.

2. Legislaţia fiscală nu prevede ca una şi aceeaşi operaţiune, care are acelaşi conţinut economic, să fie impozitată diferit, numai în funcţie de forma juridică de organizare a întreprinderii;

3. Din textul Codului fiscal nu rezultă concluziile autorului.

 

În art.12 din Codul fiscal se defineşte noţiunea de dividend care reprezintă „venitul rezultat din repartizarea venitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform prevederilor art.57 alin.(2). Nu se consideră dividend, în sensul prezentului cod, dividendul sub formă de acţiuni, specificat la art.56 alin.(2)”.

Totodată, art.56 alin.(2) are următorul cuprins:

“Dividendele sub formă de acţiuni care nu modifică în nici un fel cotele de participaţie ale acţionarilor în capitalul agentului economic nu se consideră dividende şi nu se impozitează conform art.80 şi 801.”

 

În aceste două alineate se conţin răspunsurile la întrebările care ne-ar interesa pentru a explica tema discutată. Legislatorul dă definiţia noţiunii de dividend ca o parte de venit net al întreprinderii, care este repartizat între acţionari (asociaţi). Repartizarea venitului presupune că fiecare dintre beneficiarii repartizării pot liber beneficia de acest venit. Constatarea venitului conform normelor juridice trebuie să corespundă unor principii:

- libera folosire;

- avantaje, beneficii etc.

În cazul majorării capitalului social proporţional cu cotele de participaţie, din contul profitului net aceste principii nu se îndeplinesc. Acţionarii (asociaţii) nu vor primi pe acest motiv mai multe dividende, avantaje etc. Se modifică doar valoarea nominală a cotei acestora în capitalul societăţii. Capitalul social al întreprinderii este un fond special, creat în conformitate cu legislaţia (statutul), care este o parte componentă a capitalului propriu al întreprinderii, ca şi alte părţi componente: rezervele, profitul nerepartizat etc. Majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii, în sensul economic al acestei operaţiuni, nu este altceva decît redistribuirea surselor în cadrul capitalului propriu dintr-un cont (profit nerepartizat) în alt cont (capital social). Atît profitul net, cît şi capitalul social sînt părţi componente ale capitalului întreprinderii şi aparţin acesteia, şi nu asociaţilor (acţionarilor) săi.

Sînt posibile cazuri cînd decizia privind majorarea capitalului social din contul profitului net se va lua contrar voinţei unor asociaţi (votează contra), deoarece aceasta  se adoptă prin votul majorităţii. Dacă presupunem că concluzia autorului este corectă,  reiese că la asociaţii minoritari, care au votat contra sau au lipsit în timpul luării deciziei etc., se va constata venit contrar voinţei acestora?!! Juriştii pot să confirme că aceasta nu corespunde legislaţiei în vigoare. Nu poate fi constatat venit al unei persoane fără ca aceasta să-l accepte şi fără ca venitul să fie materializat (numai în baza votului majorităţii).

După părerea noastră, pentru asociaţii întreprinderii se va constata venit şi, respectiv, va apărea obiectul impozitării numai în momentul stabilirii creşterii de capital la înstrăinarea de către deţinător a cotei-părţi în capitalul social ca diferenţa dintre valoarea de înstrăinare şi baza ei valorică. Baza valorică va fi egală cu aportul iniţial (preţul de cumpărare al cotei-părţi etc.) al asociatului în capitalul social şi care nu se modifică o dată cu creşterea valorii ei nominale în legătură cu majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii proporţional cu cotele de participaţie.

Legislatorul ne ajută să înţelegem sensul noţiunii de dividend şi adaugă o situaţie concretă “Nu se consideră dividend, în sensul prezentului cod, dividendul sub formă de acţiuni”. Această situaţie ţine de activitatea societăţilor pe acţiuni.Majorarea capitalului social din contul profitului net pentru acest tip de întreprinderi poate avea loc în formă de:

a) mărire a valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate; şi/sau

b) plasare de acţiuni ale emisiunii suplimentare, care sînt achitate din contul profitului net al întreprinderii.

Variantele a) şi b) sînt asemănătoare după conţinutul lor economic. În ambele cazuri se majorează capitalul social fără a fi modificată cota de participaţie a fiecărui acţionar.În ambele cazuri venitul întreprinderii nu se distribuie acţionarilor (ca în cazul repartizării dividendelor), ci se reinvesteşte în activitatea entităţii. Varianta a) prevede redistribuirea venitului dintr-un cont în alt cont al capitalului întreprinderii. Varianta b) este, evident, mai complicată şi nu atît de neunivocă, deoarece prevede plasarea unei emisii noi de acţiuni.Valoarea acestor acţiuni este achitată din contul venitului net al întreprinderii. Legislatorul a considerat că şi în acest caz sumele îndreptate pentru plata acţiunilor nu trebuie să fie impozitate, deoarece se îndeplinesc condiţiile de bază:

a) venitul net nu se distribuie acţionarilor, ci se reinvesteşte în activitatea întreprinderii;

b) ca rezultat, nu se modifică cota de participaţie a acţionarilor în capitalul social al societăţii.

După părerea noastră, legislatorul a evidenţiat expres în lege varianta b) din considerentul că nu este atît de evidentă din punct de vedere al neimpozitării acestei operaţiuni situaţia cînd profitul net se repartizează în contul achitării plăţii pentru acţiuni.

Este evident că pentru societăţile pe acţiuni ambele variante de majorare a capitalului social din contul profitului net nu pot fi considerate ca repartizare de dividende în adresa acţionarilor şi, respectiv, nu se va reţine impozitul la sursa de plată din dividende, în conformitate cu art.90¹ şi/sau art. 91 din Codul fiscal.

 

În răspunsul la întrebarea expusă mai sus autorul se referă la un exemplu ce ţine de o întreprindere cu statut de Societate cu Răspundere Limitată.

Pot oare operaţiunile economice cu acelaşi sens să fie impozitate în mod diferit numai în funcţie de statutul juridic al întreprinderii corespunzătoare? Adică majorarea capitalului social din contul profitului net pentru societăţile pe acţiuni să nu fie considerată ca plată a dividendelor, iar pentru societăţile cu răspundere limitată să fie considerată ca plată de dividende cu impozitarea acestora la sursa de plată.Această logică contravine principiului echităţii şi egalităţii contribuabililor pe care este construită legislaţia fiscală a Republicii Moldova.

 Credem că autorul consideră că, dacă în lege este stipulată numai o situaţie legată de majorarea capitalului social din contul profitului net şi numai pentru o formă juridică de organizare, şi anume cînd aceasta nu se consideră drept repartizare de dividende în adresa acţionarilor (asociaţilor) entităţii, atunci în alte situaţii, care nu se deosebesc după conţinutul lor economic şi/sau pentru entităţi cu o altă formă juridica de organizare, o astfel de majorare se califică ca repartizare de dividende în adresa acţionarilor (asociaţilor). Reiese că din punct de vedere fiscal două operaţiuni (situaţii) cu acelaşi conţinut economic vor fi interpretate diferit?!! Asemenea situaţie contravine principiilor generale de drept.

Mai mult ca atît, Codul fiscal nu conţine nici o normă care stipulează expres că majorarea capitalului social din contul profitului net poate fi calificată ca plată a dividendelor.

Şi ultimul argument. Prin Legea nr.111-XVI din 27.04.2007 au fost adoptate modificări revoluţionare în legislaţia fiscală, lege care în popor a căpătat denumirea de „Legea privind legalizarea economiei tenebre”. Unul din principiile de bază declarate prin această lege a fost stabilirea cotei zero la impozitul pentru venitul reinvestit în activitatea întreprinderii. Conţinutul economic al operaţiunii economice legate de majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii corespunde în totalitate acestui principiu, adică venitul se reinvesteşte în întreprindere, iar autorul propune să-l impozităm şi în acest caz.

 

Veaceslav Ciobanu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...