37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind impozitarea venitului obţinut de persoana fizică din darea în arendă a pamîntului agricol

Privind impozitarea venitului obţinut de persoana fizică din darea în arendă a pamîntului agricol

04.09.2009 1.156 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind impozitarea venitului obţinut de persoana fizică din darea în arendă a pamîntului agricol

 

Întrebare: Se include sau nu, venitul nemonetar, obţinut de la darea in arenda de către o persoana fizica a terenului agricol, în venit impozabil şi necesită prezentarea Declaraţiei pe venit a persoanei fizice? Precizări: în contractul de locaţiune este indicată cantitatea de produse agricole ce se vor achita pentru folosirea terenului.

 

Conform art.18(d) al CF, venitul din chirie (arendă) este o sursă de venit impozabilă. Totodată la art. 20 CF „Sursele de venit neimpozabile”, nu este specificat că veniturile obţinute din darea proprietăţii în careva tip de arendă, cum de exemplu este darea în arendă a pamîntului agricol, nu se impun cu impozit pe venit. Trebuie de menţionat totuşi că la art.901(3) al CF este specificat că agentul economic este obligat să reţină 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Deci în acest caz agentul economic nu trebuie să reţină impozit pe venit la sursa de plată.

Totodată conform art.83(b) al CF, sunt obligaţi să prezinte declaraţia privind impozitul pe venit „persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, care depăşeşte suma scutirii personale de 7200 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1) sau obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an. În aceste cazuri persoana are obligaţia de a prezenta Declaraţiei privind impozitul pe venit (forma CET08), cu indicarea în ea a sumei venitului obţinut din darea în arendă a pamîntului agricol la rîndul 1.10 „Alte venituri”.

În cazul în care în contractul de locaţiune, este indicată doar plata în formă nemonetară, inclusiv în produse agricole, atunci pentru determinarea venitului impozabil, aceste produse agricole se evaluează la valoarea de piaţă. Valoarea de piaţă a produselor agricole primite se va determina în conformitate cu art.5(26) al CF Republicii Moldova.

 

„Articolul 5

26) Preţ de piaţă, valoare de piaţă – preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei.

Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, servesc:

a) informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor; iar în cazul lipsei acesteia –

b) informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă; iar în cazul lipsei acesteia –

c) informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum şi informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat şi ale obligaţiunilor de stat.

Contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor, iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică.”

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...