37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

02.03.20122.871 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Scrisoarea IFPS nr. 1413-07/38 din 27.02.2012

 

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru următoarele.

În conformitate cu modificările operate la Codul fiscal prin legea menţionată, a fost introdus impozitul pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (în sensul prezentului comunicat – IVAO), aplicarea căruia este stabilită în capitolul 71 din Codul fiscal "Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".

I. Subiecţi ai impunerii

Subiecţi ai impunerii cu IVAO, conform art.541 alin.(1) din Codul fiscal, sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.

Astfel, începînd cu data intrării în vigoare a prevederilor legislative menţionate – 13 ianuarie 2012, agenţii economici care nu sunt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali), la care la situaţia din 31 decembrie a anului precedent, venitul din activitatea operaţională este de pînă la 100 000 lei au obligaţia aplicării IVAO (art. 541 alin. (2) din Codul fiscal).

Totodată, agenţii economici care nu sunt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA (cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali), dar la care la situaţia din 31 decembrie a anului precedent, venitul din activitatea operaţională este de la 100 000 pînă la 600 000 lei, pot alege aplicarea IVAO sau aplicarea impozitului pe venitul impozabil prevăzut în art. 15 al Codului fiscal (art.541 alin.(3) din Codul fiscal).

Agenţii economici neplătitori ai TVA, venitul din activitatea operaţională al cărora este de peste 600 000 lei, nu cad sub incidenţa impunerii cu IVAO.

Merită a fi menţionat că în conformitate cu prevederile art.112 alin.(2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100 000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.

Astfel, agentul economic, în cazul efectuării livrărilor în volum de peste 100 000 lei, poate opta pentru:

             - aplicarea IVAO (pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA);

             - înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA, cu aplicarea impozitului pe venitul impozabil prevăzut în art.15 al Codului fiscal sau aplicarea IVAO (pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA) .

Dreptul de a alege dintre regimul fiscal pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu plata impozitului pe venit în mărime de 3% din venitul din activitatea operaţională) şi regimul de impozitare general stabilit (cu plata impozitului pe venit în mărime de 12% din venitul impozabil) îl vor avea doar acele întreprinderi care s-au înregistrat benevol în calitate de plătitori de TVA. Alegerea regimului fiscal se efectuează prin indicarea lui în politica de contabilitate a întreprinderii.

La atingerea plafonului livrărilor impozabile de 600 000 lei, agentul economic este obligat, în conformitate cu prevederile art. 122 alin.(1) din Codul fiscal, să se înregistreze în calitate de plătitor al TVA.

Respectiv, dacă pe parcursul perioadei pentru care se calculează IVAO (trimestru), agentul economic este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA (benevol sau obligatoriu), atunci pînă în momentul înregistrării - prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea (art. 112 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal) – activitatea agentului economic în cauză se va impozita conform regimului fiscal ce ţine de aplicarea IVAO. După momentul nominalizat, activitatea agentului economic se va impozita conform regimului general stabilit în Codul fiscal.

Totodată, în situaţia în care unui agent economic i se anulează înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, acesta va aplica IVAO din momentul menţionat în art. 113 alin. (4) din Codul fiscal, adică din data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA – data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal privind anularea înregistrării.

Menţionăm faptul că întreprinderile care au venituri anuale din activitatea operaţională în sumă mai mare de 600 mii lei. chiar dacă nu sînt înregistrate în calitate de plătitori nu pot aplica regimul fiscal pentru întreprinderile mici şi mijlocii, din motiv că nu satisfac condiţiilor stabilite în capitolul 71 Codul fiscal.

II. Obiectul impunerii

Conform art. 542 din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională.

În conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabilitate nr. 5, activitatea operaţională este activitatea de bază a întreprinderii în vederea obţinerii venitului din vînzarea producţiei, mărfurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi din alte tipuri de activităţi.

Astfel, veniturile din activitatea operaţională sunt înregistrate în conturile contabile 611 „Venituri din vînzări" şi 612 „Alte venituri operaţionale din Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 174 din 25 decembrie 1997 şi includ[1]:

- venituri din vînzarea mărfurilor, produselor (inclusiv din realizarea altor active curente);

- venituri din serviciile prestate (inclusiv din operaţiuni de arendă (leasing));

- venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri;

- venituri din recuperarea daunei materiale;

- venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente;

- alte venituri operaţionale.

III. Baza impozabilă şi modul de calculare, achitare şi declarare

Conform art. 544 alin. (1) al Codului fiscal, IVAO se calculează prin aplicarea cotei impozitului de 3% asupra venitului din activitatea operaţională.

Spre exemplu, în cazul în care venitul din activitatea operaţională constituie 5 000 lei, mărimea IVAO va constitui 150 lei
((5 000 lei x 3%) : 100%).

5 000 lei         -           100 %

X lei                -           3 %

În conformitate cu prevederile art. 54 alin.(2) din Codul fiscal, termenul-limită de achitare a IVAO este ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (raportare).

Darea de seamă privind IVAO se întocmeşte pe un formular oficial aprobat de către Ministerul Finanţelor, care se prezintă o dată pe an la inspectoratul fiscal de stat teritorial în a cărui rază îşi are sediul contribuabilul, nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor perioadei de gestiune.

În situaţia în care pe parcursul unui an calendaristic agentul economic dobîndeşte sau pierde calitatea de plătitor al TVA, prezentarea dărilor de seamă se va efectua în modul expus în cele ce urmează.

1. Înregistrarea subiectului în calitate de plătitor al TVA pe parcursul anului

Pentru perioada de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, acesta va prezenta darea de seamă privind IVAO (Forma IVAO).

Pentru perioada ulterioară momentului înregistrării în calitate de plătitor al TVA, agentul economic va prezenta declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, conform art.83 alin.(4) din Codul fiscal (Forma VEN08). Respectiv, la calcularea impozitului pe venit în baza normelor generale, se vor lua în consideraţie veniturile şi cheltuielile înregistrate începînd cu momentul înregistrării în calitate de plătitor al TVA. De asemenea, suma uzurii, determinată conform prevederilor Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007, va fi permisă la deducere pentru perioadele (lunile) din momentul din care persoana respectivă a devenit subiect al impunerii cu TVA.

2. Anularea subiectului în calitate de plătitor al TVA pe parcursul anului

Pentru perioada de pînă la anularea înregistrării în calitate de plătitor al TVA, agentul economic va prezenta declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, conform art.83 alin.(4) din Codul fiscal (Forma VEN08). Respectiv, la calcularea impozitului pe venit în baza normelor generale, se vor lua în consideraţie veniturile şi cheltuielile înregistrate pînă la momentul anulării înregistrării în calitate de plătitor al TVA. De asemenea, suma uzurii, determinată conform prevederilor Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007, va fi permisă la deducere pentru perioadele (lunile) pînă la momentul din care persoana respectivă a fost anulată ca subiect al impunerii cu TVA.

Pentru perioada ulterioară anulării în calitate de plătitor al TVA, acesta va prezenta darea de seamă privind IVAO (Forma IVAO).

Respectiv, potrivit prevederilor alin. (3) art. 544, precum şi alin. (4) art. 83 din Codul fiscal, în situaţiile descrise, vor fi prezentate două declaraţii fiscale nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor perioadei de gestiune perioadei de gestiune.

Viceministru                                                              Victor Barbăneagră[1] In venitul din activitatea operaţională se vor include toate veniturile menţionate, indiferent de locul obţinerii acestora (Republica Moldova sau peste hotarele acesteia)

Comentarii

  1. Dreptate spune:

    De ce iar se aduc interpretari gresite ale Codului Fiscal si se duc contribuabilii in eroare? Din Codul Fiscal art 54 1 alin (3) reiese foarte clar ca dreptul de alegere al regimului de impozitare cu impozitul pe venit il au agentii economici care nu sint inregistrati ca platitori TVA si au obtinut venit din activitate operationala in suma de la 100 000 la 600 000 lei. Deja agentii economici care au devenit subiecti ai TVA (indiferent benevol sau obligatoriu) nu mai au dreptul de a alege regimul de impozitare. Ei sint obligati sa aplice regimul de impozitare in mod general stabilit.

  2. Legislatia Fiscala spune:

    Intr-adevar, Codul Fiscal ofera posibilitate agentilor economici ce nu sint platitori de TVA si au venituri intre 100mii si 600mii lei sa aleaga regimul de impozitare de 3% sau 12%, neconditionat de inregistrarea ca subiect TVA.
    Eu si restul contribuabililor putem considera aceasta scrisoare nula, deoarece la aparaitia discrepantelor intre actele normative se vor aplica prevederile Codului (vedeti art.3 al Codului Fiscal)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...