37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Politica fiscală și vamală în contextul Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) aprobat de Guvern

Politica fiscală și vamală în contextul Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) aprobat de Guvern

02.08.20171.548 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017, a fost aprobat Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020), publicat în Monitorul Oficial din 28 iunie curent.

Conform prevederilor prezentate în CBTM (2018-2020), la baza politicii fiscale și vamale pentru perioada 2018-2020 va sta Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal. Armonizarea cadrului legislativ va fi creată, conform calendarului de armonizare agreat.

Măsurile de politică fiscală și vamală pentru perioada 2018-2020 se axează pe următoarele obiective politice:
- armonizarea politicilor și regulamentelor fiscale cu standardele Uniunii Europene legate de punerea în aplicare a Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană;
- facilitarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere;
- generarea unor venituri suficiente și stabile pentru finanțarea cheltuielilor publice;
- contribuția la o distribuție corectă și echitabilă a veniturilor;
- îmbunătățirea și simplificarea sistemului fiscal.

Impozitul pe venit
Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice, care în prezent constituie 7% și 18%, vor rămâne neschimbate pentru 2018-2020, la fel și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie 12%. Tranșele de venit impozabil, precum și scutirea personală, scutirea acordată soțului (soției), scutirea pentru persoanele întreținute vor fi ajustate la rata inflației. Pe lângă asta, vor fi luate măsuri pentru a reduce evaziunea fiscală, în special prin intermediul „salariului în plic", cu accent pe prevenirea „subdeclarării"/declarării evazive a veniturilor. 

Taxele comerciale
În perioada 2018-2020, se planifică menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20%, a cotei reduse de 8%, precum și substituirea cotei „zero" a TVA, cu scutirea de TVA cu drept de deducere. 

Deasemenea, se prevede revizuirea facilităților fiscale și vamale populiste și ineficiente, pe un termen mediu. Restricționarea facilităților fiscale aferente TVA, urmează a fi concepută să acționeze pe trei căi:

  • aplicarea cotei standard a TVA pentru o serie de mărfuri și servicii scutite anterior de TVA;
  • redirecționarea aplicării cotei reduse a TVA, în schimbul scutirii de TVA;
  • reformularea facilităților fiscale prin restrângerea acestora.

Reformularea scutirilor de TVA, aferentă importului/livrărilor de mărfuri și servicii urmează a fi realizată pe parcursul a două perioade consecutive, și anume cele care urmează a fi revizuite și excluse până la 1 ianuarie 2018 și, respectiv, până la 1 ianuarie 2019. Astfel, scutirile de TVA aferente livrării locuinței, pămîntului, mărfurilor și serviciilor livrate de instituțiile de învățămînt, mărfurilor și produselor alimentare pentru copii, serviciilor legate de îngrijirea bolnavilor și bătrînilor, serviciilor medicale, serviciilor financiare urmează a fi examinate și reformulate.

Importul/livrarea pachetelor de servicii turistice și a biletelor de tratament și de odihnă în stațiunile balneo- climaterice, a tractoarelor agricole și a tehnicii agricole, a lucrărilor de construcție și montaj al parcurilor eoliene și al parcurilor fotovoltaice, a utilajului și tehnicii pentru colectarea deșeurilor, a aeronavelor, locomotivelor și vagoanelor automotoare etc. nu își găsesc reflectare în prevederile directivelor Uniunii Europene, aferente scutirii de TVA sau cel puțin a cotei reduse a TVA, pentru care fapt, acestea trebuie să fie reexaminate din perspectiva utilității sociale a acestora.

Taxele pe comerțul exterior. Spectrul de servicii vamale, pentru care se achită taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, se propune a fi revizuit prin prisma noului Cod vamal, care prevede că această taxă se poate aplica doar în afara programului de lucru şi în alte locuri decît birourile vamale şi posturile vamale; și să nu depăşească costul serviciilor prestate. 

Consecutiv, se propune eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale acordate magazinelor ce activează în regim duty-free. Aceste magazine, urmează să activeze în regim general, cu achitarea tuturor drepturilor de import.

Accize. În 2016, încasările din accize au reprezentat 11% din impozitele și taxele totale. În perioada 2017-2020, taxele pe produse din tutun, băuturi alcoolice și produse petroliere vor fi majorate, pentru a fi aduse în conformitate cu valorile minime stabilite în directivele Uniunii Europene.

Contribuțiile la asigurările sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală au crescut în aprilie 2015 de la 4,0% la 4,5% atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Pe termen mediu, mărimea cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor rămâne neschimbate.

Impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul pe avere. Acesta reprezintă mai puțin de 1% din totalul impozitelor și taxelor în anul 2016, însă constituie o sursă importantă de finanțare pentru administrațiile publice locale. Ajustarea sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare se va realiza în urma revizuirii complexe a proceselor de evaluare a bunurilor imobiliare. Pentru anul 2018 se prevede extinderea bazei de aplicare a acestuia, asupra altor componente ale averii, nu doar sub forma de bunuri imobiliare, dar și sub forma unor bunuri mobile, în cazul dat autoturisme cu o valoare mai mare de 1,5 mil. lei, precum și perfecționarea impozitului pe avere prin excluderea suprafeței în mărime de 120 m2 ca un criteriu de determinare a subiectului impozabil, divizarea averii pe fiecare coproprietar, la determinarea subiectului și obiectului impozabil, precum și excluderea posibilității de deducere a valorii creditului imobiliar (ipotecar).

Alte impozite și taxe. Se prevede ajustarea cadrului legal necesar pentru implementarea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, care include următoarele impozite și taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor în conformitate cu legislația aplicabilă.

Taxa pentru poluarea mediului. Pe termen mediu se prevede revizuirea taxei pentru poluarea mediului prin prisma punerii în aplicare a noii legi privind deșeurile și în baza celor mai bune practici internaționale. Astfel, vor fi revizuite cotele taxei pentru poluarea mediului și mecanismul de aplicare a taxei asupra mărfurilor care, în procesul de prelucrare, cauzează poluarea mediului și asupra ambalajelor care conțin mărfuri.

Politica de administrare fiscală și vamală pe termen mediu 2018-2020, este orientată spre asigurarea corectitudinii, coerenței și transparenței în administrarea fiscală și vamală. În vederea sporirii eficienței serviciilor de administrare fiscală și pentru îmbunătățirea colectării impozitelor și taxelor în perioada 2018-2020 vor fi întreprinse un șir de măsuri:
 - unificarea autorităților fiscale într-un singur organism, cu o structură organizatorică modernă;
 - modernizarea sistemelor de management financiar și de performanță;
 - gestionarea operațională consolidată (monitorizarea proceselor; controlul conformității fiscale, controlul fiscal și gestionarea arieratelor);
 - îmbunătățirea managementului resurselor umane.

Vor fi întreprinse de-asemeni, măsuri pentru îmbunătățirea performanței Direcției generale a contribuabililor mari și a programului individual pe averile/bunurile de lux.

Politica de administrare vamală va fi consolidată prin intermediul următoarelor măsuri:
 - promovarea conformării voluntare, prin modernizarea procedurilor vamale; reducerea termenelor și eficientizarea procedurilor de vămuire; modernizarea posturilor vamale și a echipamentelor de control și modernizarea sistemelor informatice;
 - consolidarea aplicării măsurilor de combatere a fraudei vamale; îmbunătățirea gestionării riscurilor și îmbunătățirea serviciilor vamale de laborator;
 - îmbunătățirea standardelor de profesionalism și integritate ale personalului.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017, a fost aprobat Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020), publicat în Monitorul Oficial din 28 iunie curent.

Conform prevederilor prezentate în CBTM (2018-2020), la baza politicii fiscale și vamale pentru perioada 2018-2020 va sta Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal. Armonizarea cadrului legislativ va fi creată, conform calendarului de armonizare agreat.

Măsurile de politică fiscală și vamală pentru perioada 2018-2020 se axează pe următoarele obiective politice:
- armonizarea politicilor și regulamentelor fiscale cu standardele Uniunii Europene legate de punerea în aplicare a Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană;
- facilitarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere;
- generarea unor venituri suficiente și stabile pentru finanțarea cheltuielilor publice;
- contribuția la o distribuție corectă și echitabilă a veniturilor;
- îmbunătățirea și simplificarea sistemului fiscal.

Impozitul pe venit
Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice, care în prezent constituie 7% și 18%, vor rămâne neschimbate pentru 2018-2020, la fel și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie 12%. Tranșele de venit impozabil, precum și scutirea personală, scutirea acordată soțului (soției), scutirea pentru persoanele întreținute vor fi ajustate la rata inflației. Pe lângă asta, vor fi luate măsuri pentru a reduce evaziunea fiscală, în special prin intermediul „salariului în plic", cu accent pe prevenirea „subdeclarării"/declarării evazive a veniturilor. 

Taxele comerciale
În perioada 2018-2020, se planifică menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20%, a cotei reduse de 8%, precum și substituirea cotei „zero" a TVA, cu scutirea de TVA cu drept de deducere. 

Deasemenea, se prevede revizuirea facilităților fiscale și vamale populiste și ineficiente, pe un termen mediu. Restricționarea facilităților fiscale aferente TVA, urmează a fi concepută să acționeze pe trei căi:

  • aplicarea cotei standard a TVA pentru o serie de mărfuri și servicii scutite anterior de TVA;
  • redirecționarea aplicării cotei reduse a TVA, în schimbul scutirii de TVA;
  • reformularea facilităților fiscale prin restrângerea acestora.

Reformularea scutirilor de TVA, aferentă importului/livrărilor de mărfuri și servicii urmează a fi realizată pe parcursul a două perioade consecutive, și anume cele care urmează a fi revizuite și excluse până la 1 ianuarie 2018 și, respectiv, până la 1 ianuarie 2019. Astfel, scutirile de TVA aferente livrării locuinței, pămîntului, mărfurilor și serviciilor livrate de instituțiile de învățămînt, mărfurilor și produselor alimentare pentru copii, serviciilor legate de îngrijirea bolnavilor și bătrînilor, serviciilor medicale, serviciilor financiare urmează a fi examinate și reformulate.

Importul/livrarea pachetelor de servicii turistice și a biletelor de tratament și de odihnă în stațiunile balneo- climaterice, a tractoarelor agricole și a tehnicii agricole, a lucrărilor de construcție și montaj al parcurilor eoliene și al parcurilor fotovoltaice, a utilajului și tehnicii pentru colectarea deșeurilor, a aeronavelor, locomotivelor și vagoanelor automotoare etc. nu își găsesc reflectare în prevederile directivelor Uniunii Europene, aferente scutirii de TVA sau cel puțin a cotei reduse a TVA, pentru care fapt, acestea trebuie să fie reexaminate din perspectiva utilității sociale a acestora.

Taxele pe comerțul exterior. Spectrul de servicii vamale, pentru care se achită taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, se propune a fi revizuit prin prisma noului Cod vamal, care prevede că această taxă se poate aplica doar în afara programului de lucru şi în alte locuri decît birourile vamale şi posturile vamale; și să nu depăşească costul serviciilor prestate. 

Consecutiv, se propune eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale acordate magazinelor ce activează în regim duty-free. Aceste magazine, urmează să activeze în regim general, cu achitarea tuturor drepturilor de import.

Accize. În 2016, încasările din accize au reprezentat 11% din impozitele și taxele totale. În perioada 2017-2020, taxele pe produse din tutun, băuturi alcoolice și produse petroliere vor fi majorate, pentru a fi aduse în conformitate cu valorile minime stabilite în directivele Uniunii Europene.

Contribuțiile la asigurările sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală au crescut în aprilie 2015 de la 4,0% la 4,5% atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Pe termen mediu, mărimea cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor rămâne neschimbate.

Impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul pe avere. Acesta reprezintă mai puțin de 1% din totalul impozitelor și taxelor în anul 2016, însă constituie o sursă importantă de finanțare pentru administrațiile publice locale. Ajustarea sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare se va realiza în urma revizuirii complexe a proceselor de evaluare a bunurilor imobiliare. Pentru anul 2018 se prevede extinderea bazei de aplicare a acestuia, asupra altor componente ale averii, nu doar sub forma de bunuri imobiliare, dar și sub forma unor bunuri mobile, în cazul dat autoturisme cu o valoare mai mare de 1,5 mil. lei, precum și perfecționarea impozitului pe avere prin excluderea suprafeței în mărime de 120 m2 ca un criteriu de determinare a subiectului impozabil, divizarea averii pe fiecare coproprietar, la determinarea subiectului și obiectului impozabil, precum și excluderea posibilității de deducere a valorii creditului imobiliar (ipotecar).

Alte impozite și taxe. Se prevede ajustarea cadrului legal necesar pentru implementarea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, care include următoarele impozite și taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor în conformitate cu legislația aplicabilă.

Taxa pentru poluarea mediului. Pe termen mediu se prevede revizuirea taxei pentru poluarea mediului prin prisma punerii în aplicare a noii legi privind deșeurile și în baza celor mai bune practici internaționale. Astfel, vor fi revizuite cotele taxei pentru poluarea mediului și mecanismul de aplicare a taxei asupra mărfurilor care, în procesul de prelucrare, cauzează poluarea mediului și asupra ambalajelor care conțin mărfuri.

Politica de administrare fiscală și vamală pe termen mediu 2018-2020, este orientată spre asigurarea corectitudinii, coerenței și transparenței în administrarea fiscală și vamală. În vederea sporirii eficienței serviciilor de administrare fiscală și pentru îmbunătățirea colectării impozitelor și taxelor în perioada 2018-2020 vor fi întreprinse un șir de măsuri:
 - unificarea autorităților fiscale într-un singur organism, cu o structură organizatorică modernă;
 - modernizarea sistemelor de management financiar și de performanță;
 - gestionarea operațională consolidată (monitorizarea proceselor; controlul conformității fiscale, controlul fiscal și gestionarea arieratelor);
 - îmbunătățirea managementului resurselor umane.

Vor fi întreprinse de-asemeni, măsuri pentru îmbunătățirea performanței Direcției generale a contribuabililor mari și a programului individual pe averile/bunurile de lux.

Politica de administrare vamală va fi consolidată prin intermediul următoarelor măsuri:
 - promovarea conformării voluntare, prin modernizarea procedurilor vamale; reducerea termenelor și eficientizarea procedurilor de vămuire; modernizarea posturilor vamale și a echipamentelor de control și modernizarea sistemelor informatice;
 - consolidarea aplicării măsurilor de combatere a fraudei vamale; îmbunătățirea gestionării riscurilor și îmbunătățirea serviciilor vamale de laborator;
 - îmbunătățirea standardelor de profesionalism și integritate ale personalului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...