37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Politica bugetar-fiscală a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”

Politica bugetar-fiscală a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”

03.02.20111.122 views Unimedia.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Politica bugetar-fiscală a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare"

 

Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare" oferă cadrul de politici de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2011-2014.

Obiective de guvernare:

Asigurarea stabilităţii bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil.

Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă, prin reducerea ponderii consumului public şi majorarea investiţiilor publice productive.

Asigurarea disciplinei, echităţii, transparenţei, simplităţii şi onestităţii în repartizarea finanţelor publice.

Reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe.

Acţiuni prioritare:

Asigurarea stabilităţii bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil,   menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil şi consolidarea administrării fiscale şi vamale:

Armonizarea continuă a politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare, valutare, investiţionale şi comerciale în scopul asigurării dezvoltării robuste a sistemului economico-financiar;

Perfecţionarea sistemului de prognozare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru eliminarea practicii de modificare a bugetului anual de nenumărate ori pe parcursul anului, precum şi îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor bugetar-fiscale, prin asigurarea unui proces participativ larg;

Neadmiterea blocării plăţilor din bugetul public naţional în vederea sporirii siguranţei financiare a bugetului şi păstrării banilor contribuabililor în circuitul lor economic;

Implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), astfel încît cel puţin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin Internet;

Utilizarea bugetului pe programe şi sporirea flexibilităţii cheltuielilor bugetare în contextul cadrului bugetar pe termen mediu (3 ani) la nivel central şi la nivel local;

Creşterea capacităţii de administrare fiscală şi colectare a impozitelor şi taxelor, astfel încît ponderea veniturilor fiscale în cadrul veniturilor bugetare totale să crească continuu;

Fortificarea disciplinei fiscale şi eliminarea impunităţii, fapt ce atentează la libera concurenţă şi dezavantajează agenţii economici şi persoanele fizice oneste, care şi-au onorat obligaţiile fiscale conform legislaţiei în vigoare;

Dezvoltarea parteneriatelor public-private în eficientizarea administrării fiscale în unele sectoare supuse riscului sporit de evaziuni fiscale;

Introducerea cotei unice la impozitul pe venit în mărime de 10-12% pentru persoanele juridice, începînd cu anul 2012, cu păstrarea facilităţilor fiscale existente pînă la introducerea cotei zero;

Simplificarea procedurilor de înregistrare a afacerii, prin prevederea unui tarif unic de înregistrare;

Perfecţionarea legislaţiei fiscale prin clarificarea şi simplificarea normelor legale primare, inclusiv prin definitivarea şi punerea în aplicare a Titlului X „Contribuţiile sociale" şi a Titlului XI "Taxa vamală" din Codul fiscal. Finalizarea sistematizării legislaţiei fiscale prin elaborarea şi adoptarea Titlului XII "Alte impozite şi taxe" din Codul fiscal;

Simplificarea administrării fiscale prin introducerea tehnologiilor informaţionale, „one stop shops", atragerea mai activă a sistemului bancar şi instrumentelor financiare relevante de plată şi consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor vamale şi fiscale;

Implementarea angajamentelor internaţionale şi a tratatelor bilaterale privind evitarea dublei impuneri, cooperării vamale şi schimbului de informaţii pentru contracararea fenomenelor de spălare a banilor şi evaziune fiscală;

Reducerea numărului de impozite şi taxe prin consolidarea acestora;

Simplificarea sistemului de raportare fiscală şi statistică pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi alte forme organizatorico-juridice;

Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu;

Racordarea cuantumului taxelor vamale şi taxelor pentru procedurile vamale la practica şi angajamentele asumate faţă de organizaţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte (Organizaţia Mondială a Comerţului şi Organizaţia Mondială a Vămilor) şi implementarea recomandărilor UE în domeniu;

Introducerea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenţii economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă;

Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE prin prisma unei abordări în ansamblu şi nediscriminatorii a regulilor de origine şi aplicării uniforme a acestora pentru toate companiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zonele economice libere;

Optimizarea interacţiunii în cadrul administrării fiscale şi vamale cu scopul eficientizării şi reducerii poverii administrative  şi  de  control  asupra  mediului  de afaceri; Continuarea dialogului eficient cu instituţiile financiare internaţionale,     inclusiv     cu     Fondul     Monetar Internaţional şi ţările donatoare; Crearea    unui    sistem    eficient   de    trasabilitate    a documentelor de strictă evidenţă şi a celor cu grade de  protecţie  emise  de  stat,   inclusiv  examinarea posibilităţii creării Imprimeriei de Stat.

Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă, prin reducerea ponderii consumului public şi majorarea investiţiilor publice productive:

Stabilirea principiului de achitare a impozitului pe venitul persoanelor fizice în bugetul localităţii în care contribuabilul are reşedinţă;

Asigurarea stabilităţii, previzibilităţii şi transparenţei politicii şi procedurilor fiscale aplicate faţă de contribuabili prin adoptarea şi aplicarea Codului de procedură fiscală şi a Codului de procedură vamală;

Optimizarea şi reducerea taxelor vamale la importul de materii prime, materiale auxiliare şi echipamente tehnologice şi majorarea lor pentru produsele finite din import, direct competitive cu cele autohtone;

Evaluarea şi reducerea continuă a veniturilor quasifiscale    la   buget,   provenite   din   prestarea

serviciilor contra plată de către instituţiile publice; implementarea etapei a treia a reformei de reglementare a cadrului de afaceri („Ghilotina 3");

Perfecţionarea mecanismelor de administrare a TVA şi accizelor, dinamizarea procedurilor de restituire a acestora din bugetul de stat;

Simplificarea procedurii de compensare a datoriilor faţă de buget cu supraplata altor impozite, în special în ceea ce priveşte administrarea operaţiunilor de import/export, acoperirii TVA de plată cu TVA ce urmează a fi restituită;

Implementarea normelor legale primare pentru restituirea TVA aferentă investiţiilor capitale efectuate în municipiile Chişinău şi Bălţi, prin stabilirea unui plafon minim al TVA peste care ar fi posibilă restituirea;

Modificarea prevederilor Codului fiscal în vederea permiterii de a utiliza suma TVA posibilă restituirii în contul stingerii obligaţiilor viitoare faţă de bugetul public naţional;

Examinarea posibilităţilor de stimulare a retehnologizării întreprinderilor prin perfecţionarea mecanismelor de aplicare a TVA;

Excluderea plăţilor percepute de la întreprinderi pentru crearea fondurilor specializate şi utilizarea unor mecanisme transparente de susţinere prin subvenţii;

Eficientizarea acordării subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea produselor agricole; Revizuirea sistemului de impozitare şi plată a contribuţiilor sociale şi medicale de către deţinătorii de patentă de întreprinzător.

Asigurarea echităţii în repartizarea finanţelor publice, reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe:

Stabilirea unor principii clare în redistribuirea veniturilor de la bugetul de stat spre bugetele unităţilor administraţi v-teritoriale, eliminînd subiectivismul politic. Consolidarea politicilor actuale de egalizare a alocării resurselor şi subvenţiilor;

Asigurarea eficienţei, transparenţei şi responsabilităţii în utilizarea resurselor financiare publice, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice;

Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice şi dezvoltarea noilor tehnici de achiziţii şi sporirea eficienţei şi asigurarea executării recomandărilor UE, prin descentralizarea competenţelor şi crearea organismului naţional independent de soluţionare a contestaţiilor;

Orientarea mijloacelor încasate din deetatizarea activelor din proprietatea publică spre investiţii în infrastructura socială şi economică.

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Suna frumos,
    dar sa vedem ce o sa fie in realitate,
    deoarece pina acum nu am vazut mari schimbari in acest domeniu

  2. ghenadie negara spune:

    mai ales la capitolul „control fiscal” – mare jale. cum sa aiba inspectorul fiscal un comportamnet corect, cind aprecierea activitatii lui se masoara in „incalcari depistate” si „implementarea in viata a recomandirlor curtii de conturi care a ajuns la concluzia: de efectuat cit mai multe controale fiscale totale, intrucit doar acest tip de control contribuie la sporirea veniturilor in buget”

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...