37.9k
Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)   »   Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012

Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012

 

Calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare - contribuţii), se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial nr.1-4 din 06.01.2000), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23.12.2011(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15 (4053) din 17.01.2012) (în continuare - Lege) şi altor acte legislative.

În sistemul public de asigurări sociale de stat sunt stabilite două tipuri de contribuţii obligatorii:

- contribuţia, datorată de către angajatori;

- contribuţia individuală, datorată personal de unii plătitori, persoane fizice.

 

Contribuabili la bugetul asigurărilor sociale de stat

În perioada anului 2012, în conformitate cu prevederile art.17 a Legii privind sistemul public de asigurări sociale, contribuabili la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt, după caz:

- Angajatorii;

- Persoanele juridice asimilate, în condiţiile Legii privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorului, la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art.4, pct.2 (persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative, pe durata mandatului, judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari, ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate în condiţiile legii date cu cele ale persoanelor care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă);

- Angajaţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;

- Persoanele care îşi desfăşoară activitatea, în bază de contract individual de muncă, la angajatorii care nu sunt înregistraţi în calitate de rezidenţi în Republica Moldova;

- Persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu;

- Persoanele fizice angajaţi prin contract în străinătate, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii;

- Persoanele fizice care încheie contract individual de asigurare socială.

Baza de calcul

Baza de calcul a contribuţiilor, datorate de către angajatori şi salariaţii angajaţi, prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii o constituie fondul de salarizare şi alte recompense.

Nu vor fi incluse în baza de calcul a contribuţiilor tipurile de drepturi şi venituri specificate în anexa nr.5 la Lege.

 

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat

 

Tarifele contribuţiilor, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt stabilite pentru anul 2012 prin anexa nr.3 la Lege după cum urmează:

La pct.1.1

Angajatorul calculează şi virează contribuţii conform tarifului în proporţie de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi 6% din salariul calculat şi din alte recompense pentru:

- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la punctele 1.2. - 1.3 şi pct.1.7;

- pentru cetăţeni ai Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa finanţării activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

- pentru persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau sunt numite în autorităţi executive;

- judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari;

Virarea contribuţiilor se va efectua lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

 

La pct.1.2

La acest punct din Lege s-a delimitat o categorie distinctă de salariaţi şi anume acei care activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr.6 la prezenta lege, unde s-a expus enumerativ Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale.

Pentru aceste persoane (care sunt enumerate în listă) angajatorul va calcula şi achita 33% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi 6% din salariul calculat şi din alte recompense ale acestora.

Virarea contribuţiilor se va efectua lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

La pct.1.3

Angajatorul din agricultură2 care practică exclusiv activităţile enunţate în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărârea Departamentului „Moldova Standard” nr.694-ST din 9 februarie 2000, pentru asigurarea persoanelor angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, va calcula contribuţii conform tarifului de 22% la fondul de salarizare şi alte recompense pentru tot personalul unităţii, urmând ca 16% din această sumă să le vireze din mijloacele întreprinderii, iar diferenţa de 6% din acestea să se plătească de la bugetul de stat prin virarea de la acest buget la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru aceşti asiguraţi angajatorul va calcula şi vira contribuţiile individuale în proporţie de 6% din salariul calculat şi din alte recompense.

Unităţile economice, din agricultură, care exercită şi genuri de activitate care se atribuie la alte ramuri ale economiei naţionale, urmează să calculeze contribuţiile din tariful general, prevăzut pentru toţi contribuabilii la acest buget, conform pct.1.1.

Virarea contribuţiilor se va efectua lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

Cu toate acestea, reieşind din prevederile pct.13 al Clasificatorului, efectuarea activităţilor de bază presupune realizarea unui şir de activităţi auxiliare destinaţia cărora este în exclusivitate de a realiza activitatea principală de producţie a subiectului juridic (evidenţa contabilă, transporturi, depozitări, desfacere, publicitate, reparaţii, etc.), asigurând cu mărfuri şi servicii cu caracter trecător, destinate pentru utilizarea în această verigă economică.

Prin urmare, activităţile auxiliare, menirea cărora este în exclusivitate de a asigura efectuarea activităţilor de bază, se includ în activităţile de bază, astfel că, dacă activităţile de bază ale întreprinderilor se includ exclusiv în grupele 01.1-01.4. din Clasificator şi nu formează un grup sau categorie separată, atunci şi activităţile auxiliare se consideră ca parte componentă a grupelor nominalizate.

În cazul în care, angajatorul din agricultură a pierdut dreptul de a beneficia de tariful privilegiat, practicând şi alte activităţi , ei nu mai pot calcula şi achita contribuţii din tariful de 22% şi acestora li se vor face recalculările corespunzătoare, reieşind din tariful de 23% pentru întreaga perioada de gestiune - pentru tot anul 2012.

Acest fapt se datorează condiţiilor de asigurări sociale prescrise de Lege, care impune ca în întreaga perioadă - pe parcursul anului bugetar de gestiune, aceşti contribuabili să practice exclusiv activităţile enunţate în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor.

Acestei categorii de contribuabili li se vor calcula penalităţi şi amenzi aferente, după cum prevede art.10 din Lege, începînd cu 01.11.2012.

3 Clasificarea Activităţilor din Economia Moldovei

 

Sec-ţiune

Subsec-ţiune

Diviziune

Grupă

Clasă

Subclasa

Denumirea

A

 

 

 

 

 

AGRICULTURA, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SILVICULTURA

 

 

01

 

 

 

AGRICULTURA, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE

 

 

 

01.1

 

 

Cultura vegetală

 

 

 

 

01.11

 

Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere

 

 

 

 

 

01.11.1

Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor

 

 

 

 

 

01.11.2

Cultura cartofului şi a materialului săditor

 

 

 

 

 

01.11.3

Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor

 

 

 

 

 

01.11.4

Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor

 

 

 

 

 

01.11.5

Cultura plantelor furajere şi a seminţelor

 

 

 

 

 

01.11.8

Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor

 

 

 

 

 

01.11.9

Alte specializări în cultura plantelor

 

 

 

 

01.12

 

Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră

 

 

 

 

 

01.12.1

Cultura legumelor şi seminţelor

 

 

 

 

 

01.12.2

Cultura bostănoaselor şi seminţelor

 

 

 

 

 

01.12.3

Cultura florilor şi seminceră

 

 

 

 

 

01.12.4

Creşterea producţiei de pepinieră

 

 

 

 

01.13

 

Cultura fructelor

 

 

 

 

 

01.13.1

Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere

 

 

 

 

 

01.13.2

Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor

 

 

 

 

 

01.13.3

Cultura strugurilor

 

 

 

01.2

 

 

Creşterea animalelor

 

 

 

 

01.21

 

Creşterea bovinelor

 

 

 

 

 

01.21.0

Creşterea bovinelor

 

 

 

 

01.22

 

Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catârilor

 

 

 

 

 

01.22.1

Creşterea ovinelor şi caprinelor

 

 

 

 

 

01.22.2

Creşterea cabalinelor

 

 

 

 

 

01.22.3

Creşterea măgarilor şi catârilor

 

 

 

 

01.23

 

Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă

 

 

 

 

 

01.23.0

Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă

 

 

 

 

01.24

 

Creşterea păsărilor

 

 

 

 

 

01.24.1

Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere

 

 

 

 

 

01.24.2

Producerea ouălor

 

 

 

 

 

01.24.3

Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)

 

 

 

 

 

01.24.4

Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie

 

 

 

 

01.25

 

Creşterea altor specii de animale

 

 

 

 

 

01.25.1

Apicultura

 

 

 

 

 

01.25.2

Creşterea altor specii de animale

 

 

 

01.3

 

 

Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor

 

 

 

 

01.30

 

Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor

 

 

 

 

 

01.30.0

Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor

 

 

 

01.4

 

 

Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)

 

 

 

 

01.41

 

Servicii pentru agricultură

 

 

 

 

 

01.41.1

Exploatarea sistemelor de irigare şi desecare

 

 

 

 

 

01.41.2

Servicii agrochimice

 

 

 

 

 

01.41.9

Alte servicii în creşterea producţiei agricole

 

 

 

 

01.42

 

Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)

 

 

 

 

 

01.42.0

Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)

 

La pct.1.4

Persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu:

- întreprinzătorii individuali;

- avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de Lege, indiferent de forma juridică de organizare, precum şi mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere vor vira contribuţia anuală în sumă de 4 704 lei.

Invalizii şi pensionarii din categoriile nominalizate de contribuabili, precum şi cei care cad sub incidenţa categoriilor de plătitor, prevăzuţi în pct.1.1-1.3 şi pct.1.7 din anexa nr.3, sunt scutiţi de obligaţia achitării taxei fixe a contribuţiei.

În cazul în care aceste persoane fizice au angajaţi, ei sunt obligaţi să calculeze şi vireze contribuţii pentru asigurarea socială de stat a salariaţilor, conform modalităţii stabilite la pct.1.1 din anexa nr.3 la Lege, în mărime de 23% la fondul de salarizare şi alte recompense şi contribuţia individuală în proporţie de 6% din salariul calculat şi alte recompense.

Virarea contribuţiei pentru asigurarea individuală a plătitorului se va efectua lunar, câte a 1/12 din suma anuală, inclusiv pentru persoanele angajate – lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

În cazul iniţierii procedurii de lichidare a întreprinderii individuale, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează şi se plătesc pînă la data solicitării certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în vederea iniţierii procedurii de încetare a activităţii conform modalităţii prevăzute la art. 31 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Fondatorii întreprinderilor individuale care încetează activitatea ca întreprinzător, se pot asigura pe baza de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 

La pct.1.5

Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, invalizilor precum şi a persoanelor care se atribuie categoriilor de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.4 şi pct.1.7, în anul curent vor achita 4 704 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei.

Achitarea obligaţiilor se va efectua la momentul solicitării sau prelungirii patentei pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător.

Perceperea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de la aceşti plătitori se va efectua după cum urmează:

1. Inspectoratul fiscal teritorial va elibera patenta de întreprinzător solicitantului numai după confirmarea de către structurile teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale a achitării contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pe perioada solicitării patentei.

2. Titularii patentei de întreprinzător, care se asigură pe o perioadă ce depăşeşte anul bugetar curent, în anul următor sînt obligaţi să achite diferenţa de sumă pornind de la tariful anului viitor, adresîndu-se la casa teritorială de asigurări sociale în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător.

3. Inspectoratul fiscal teritorial va urmări respectarea prevederilor în cauză şi va informa casele teritoriale de asigurări sociale despre acţiunile întreprinse, în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

La pct.1.6

Cetăţenii Republicii Moldova, angajaţi prin contract de muncă în străinătate, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, nu prevăd alte condiţii, pentru asigurarea personală, vor achita suma de 4 704 lei anual, dar nu mai puţin de a 1/12 din această sumă lunar, sau în dependenţă de perioada indicată în contractul de muncă.

Această categorie de plătitor a contribuţiilor urmează se adreseze la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru a înregistra contractul de muncă.

Virarea contribuţiilor se va efectua la momentul înregistrării contractului de muncă.

Această categorie de plătitor a contribuţiilor urmează se adreseze la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru a înregistra contractul de muncă.

Potrivit art.6 la Lege categoriile de persoane, care nu sunt nominalizate în anexa nr.3 la Lege, se pot asigura pe bază de contract individual, virând contribuţii în sumă de 4 704 lei pe an, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual – 1 164 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, ceea ce constituie perioadă asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

Plătind contribuţii în sumă de 42 633 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, plătitorului i se va lua în calcul această sumă şi la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă.

Persoanele respective urmează în acest caz să se adreseze la Casa teritorială de asigurări sociale, în raza căruia îşi au domiciliul, pentru încheierea contractului individual de asigurare socială. Contractul se perfectează în 3 exemplare şi este valabil până la rezilierea lui.

Totodată, persoanele fizice pot fi asigurate retroactiv (începând cu anul 1999), respectiv pentru perioada anilor 1999-2011, pe bază de contract individual3, de asigurare socială, plătind contribuţii pentru fiecare an în sumă de 4704 lei pe an.

Dreptul de asigurare pe bază de contract individual încheiat cu structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale poate fi exercitat şi prin intermediul persoanelor împuternicite prin procură autentificată notarial.

Virarea contribuţiilor se va efectua la momentul încheierii contractului.

În cazul rezilierii contractului individual de asigurare sociale contribuţia de asigurări sociale de stat achitată nu se restituie, iar perioada de asigurare, conform contractului, se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială menţionate în art. 6 din Lege.

 

La pct.1.7

Conform modificărilor operate la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23.12.2011, prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.27 din 01 martie 2012 (Monitorul Oficial nr.53 din 17.03.2012 art.162) angajatorul pentru angajaţii săi care întrunesc condiţiile stipulate la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, începând cu 17 martie 2012, va vira taxă lunară fixă calculată conform tarifului de 23 % la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozat pentru anul 2012, {(3 550 lei x 2) x 23% = 1 633 lei, lunar}.

Prin urmare aceşti angajatori, pentru perioada 01 ianuarie - 16 martie 2012 calculează şi virează contribuţii de asigurări sociale de stat conform modalităţii stabilite la pct.1.1 al anexei nr.3 la Lege (în vigoare pînă la 16.03.2012), în mărime de 23 % la fondul de salarizare şi alte recompense.

Remarcăm că, pentru luna martie 2012, pentru angajaţii care întrunesc specialităţile specificate în subsecţia 72, subclasa 72.20.0 „Realizarea de programe” conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărârea Departamentului „Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000, se va calcula contribuţii de asigurări sociale după cum urmează:

 

(Sal.I x 23%) + (Sal.II x 6%) + {(1633 lei : 31 zile) x 15 zile = 790,16 lei}, din care:

 

Sal.I x 23% - suma contribuţiilor de asigurări sociale calculate conform tarifului aplicat la fondul de retribuire a muncii şi alte recompense, pentru perioada 01 martie - 16 martie;

Sal.II x 6% - suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale datorată de salariaţii asiguraţi, calculate conform tarifului aplicat la salariul lunar şi alte recompense, pentru perioada 01 martie - 31 martie;

790,16 lei - suma calculată din mărimea tarifului lunar fix, proporţional perioadei calendaristice rămase (17 martie – 31 martie)..

Remarcă: Tariful nominalizat poate fi aplicat de către angajatorii a căror activitate de bază este elaborarea şi realizarea de programe informaţionale şi corespunde activităţilor conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărârea Departamentului „Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000, subsecţia 72, subclasa 72.20.0 "Realizarea de programe", pentru angajaţii care întrunesc specialităţile:

 

Nr. crt.

Ocupaţia

Descrierea activităţii

1

2

3

1.

Analist

Analiza in vederea definirii specificaţiilor pentru constituirea efectiva a sistemelor informatice susceptibile sa răspundă cerinţelor utilizatorilor

2.

Programator

Realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu aceste specificatii

3.

Proiectant de sistem informatic

Combinarea aptitudinilor analitice si de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe in utilizarea software a limbajelor de programare, in vederea producerii si impiementării unor soluţii funcţional care sa corespunda cerinţelor predefinite sau unor necesităţi organizatorice

4.

Inginer/ programator de sistem informatic

Combinarea aptitudinilor analitice si de proiectare cu cunoştinţe adecvate in tehnologie si hardware, in vederea definirii, proiectării, realizării, testării, impiementarii si modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componenţă

5.

Administrator de baze de date

Efectuarea expertizei de specialitate si asistenta practica in managementul sistemelor de baze de date si in utilizarea datelor informatice pentru a răspunde crintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite

6.

Administrator de retea

Configurarea, implementarea si deservirea reţelei de calculatoare, asigurarea funcţional serverelor, paginilor web şi accesul la reţeaua Internet

7.

Inginer software

Adaptarea si/sau armonizarea soluţiilor hardware, software si a sistemelor de operare, a aplicaţiilor existente sau proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor in vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

8.

Manager de proiect informatic

Coordonarea sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si monitorizarea cerinţelor proiectelor (informaţii/ date necesare, programare, analiza), realizarea, planificarea, analiza, estimarea si stabilirea prioritarilor aferente componentelor ce urmează sa fie realizate, precum si fazele si termenele de executare a proiectelor

 

Pentru persoanele enumerate, la completarea şi prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate formularul REV 5, se va indica codul specialităţilor, în corespundere cu Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM), elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.710 din 23 septembrie 1994 „Cu privire la Programul de Stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică”, aprobat şi pus în aplicare de la 01.04.1998 prin hotărârea Moldova standard nr.336-ST din 20.01.1998.

Pentru ceilalţi angajaţi, aceşti angajatori vor calcula contribuţii conform tarifului de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense ale acestora.

Totodată, în condiţiile prevederilor art.5(1) al Legii se vor calcula şi vira contribuţii individuale de asigurare socială în proporţie de 6% din salariu calculat şi alte recompense. Contribuţia individuală se calculează şi se reţine în modul general stabilit pentru ambele categorii de salariaţi.

 Virarea contribuţiilor se va efectua lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

Asigurarea proprietarilor de terenuri agricole şi fondatorilor gospodăriilor ţărăneşti

 

În anul 2012 persoanele fizice - proprietari de terenuri agricole şi persoanele care au luat în arendă terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual din anul 2009 nu sunt incluşi în lista persoanelor asigurate obligatoriu, ei având posibilitatea de a se asigura benevol, prin încheierea contractului individual de asigurare socială.

Persoanele fizice proprietarii sau arendaşi de terenuri agricole şi fondatorii gospodăriei ţărăneşti (fără membrii familiei) care prelucrează terenul agricol în mod individual, pot fi asigurate doar prin încheierea cu Casa Naţională de Asigurări Sociale a contractului individual de asigurare socială de stat, urmând să achite 1 164 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, după cum stabileşte art.6 alin.(1) din Lege.

Conform prevederilor art.2 din Legea nr.1353 din 03.11.2000, „Privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală (nesalarizată) a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Ca rezultat, fondatorii gospodăriei ţărăneşti, care utilizează la lucrările agricole munca altor persoane decît al membrilor familiei, se vor asigura în condiţiile prevederilor pct.1.4 din Anexa nr.3 la Lege, urmând să achite 4704 lei pe an pentru asigurarea individuală.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.21 din Lege serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor sunt obligate să asigure stingerea restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat percepute de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual.

 

Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.

 

Conform art.5 alin.(1) din Lege şi pct.5 al Anexei nr.3 la Lege, contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestări de servicii de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau sunt numite în autorităţi executive, de judecători, de procurori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.

Alineatul (2) din art.5 al Legii stipulează că baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 luni.

Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2012, a fost stabilit în baza Hotărârii Guvernului nr. 868 din 22.11.2011 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2012 (Monitorul Oficial 203-205 din 25.11.2011), în mărime de 3 550 lei.

Astfel, 3 550 lei x 5 x 12 luni = 213 000 lei / an

Prin urmare, suma anuală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 12 780 lei, pentru o persoană 6% x (3 550 lei x 5 salarii x 12 luni).

Modalitatea calculării contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi aplicarea plafonului anual se va efectua analogic condiţiilor descrise în scrisoarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.IX.-03/09-891 din 14.03.08.

Totodată, în aliniatul (3) din art.5 al Legii se prevede restituirea contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, virate în plus, care se va efectua în modul stabilit de Guvern, după depunerea declaraţiilor anuale şi cu condiţia solicitării acestei rambursări.

Conform art. 20 alin. (1) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999, responsabil pentru calcularea şi virarea contribuţiilor individuale de asigurări sociale este angajatorul.

Angajatorii persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare virează contribuţiile individuale de asigurări sociale lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

 

Termenii de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (F-4BASS) şi a documentelor evidenţei individuale.

 

Termenii de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii (F-4BASS), conform pct.3 al Anexei nr.3 la Lege sunt următorii:

- pentru trimestrele I–III trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, iar pentru trimestrul IV, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului - pentru contribuabilii stipulaţi la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 şi la pct. 1.4, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit.b) din prezentul punct;

- o dată în an, până la data de 10 ianuarie 2013 - pentru contribuabilii întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, Forma 4–BASS (an).

În cazul când termenul prezentării coincide cu o zi de odihnă sau sărbătoare, declaraţiile se prezintă până la ziua de odihnă sau sărbătoare.

În temeiul punctului 4 din Anexa nr.3 la Lege, Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4BASS se va prezenta de plătitor (sau de o persoană împuternicită de acesta) subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale din unitatea administrativ-teritorială în care acesta este înregistrat.

Concomitent, în conformitate cu pct.9 din Anexa nr. 3 la Lege, contribuabilii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

- ancheta persoanei asigurate – pentru persoanele nou-angajate care nu deţin cod personal de asigurări sociale (CPAS), în cel mult 10 zile de la data angajării;

- declaraţia anuală a persoanei asigurate pentru anul 2012:

- pînă la 25 februarie 2013 – agenţii economici cu un număr de pînă la 20 de declaraţii;

- pînă la 25 aprilie 2013 – agenţii economici cu un număr de peste 20 de declaraţii;

- declaraţia anuală a persoanei asigurate de tip „de corectare”pînă la 30 de zile de la data întocmirii actului de control de către instituţia abilitată sau a emiterii deciziei instanţei de judecată;

- declaraţia de tip „pentru stabilirea drepturilor sociale”, depusă pentru persoana asigurată, – în cel mult 5 zile de la data adresării persoanei asigurate sau a structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt obligaţi să elibereze, la solicitarea angajaţilor săi, care urmează să depună cerere pentru realizarea dreptului la pensie, declaraţia persoanei asigurate (Rev 5) de tipul „pentru stabilirea pensiei” pentru anul de gestiune, în cel mult 5 zile de la data adresării acestora sau a structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

La prezentarea declaraţiilor Rev 5 total pe întreprindere în termenele stabilite prin pct. 9 b) din anexa nr. 3 la Lege, informaţia care a fost prezentată anterior în declaraţia Rev 5 de tipul „pentru stabilirea pensiei” va fi repetată în pachetele cu documente, ulterior fiind verificată cu declaraţia prezentată pentru a fi stabilită pensia.

Începînd cu 01 ianuarie 2012, venitul asigurat realizat după 01 ianuarie 1999 se confirmă în baza datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale şi nu vor mai fi solicitate certificatele cu privire la salariu.

Totodată, în conformitate cu pct.10 din Anexa nr. 3 la Lege, plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu mai mare de 10 declaraţii vor prezenta, în mod obligatoriu, declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2011 pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Declaraţiile pe suport magnetic sau electronic se depun împreună cu declaraţiile pe suport de hîrtie semnate şi ştampilate

Remarcă: Formatele sunt plasate pe site-ul CNAS /www.cnas.md/.

 

Unele măsuri care reglementează excluderea dublării calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

 

Conţinutul anexei nr. 3 la Lege este structurat în puncte, care sunt divizate în alineate. Alineatele de la pct. 1 reglementează explicit categoriile de contribuabili, tariful contribuţiei şi baza de calcul, termenul de virare şi tipul de prestaţii asigurate. Una şi aceeaşi persoană, în cazul care cumulează anumite condiţii, poate cădea concomitent sub incidenţa prevederilor unei sau mai multor categorii al acestui punct.

În cazurile când una şi aceeaşi persoană fizică cade sub incidenţa a două sau mai multe prevederi ale anexei nominalizate, ca exemplu poate servi fondatorul întreprinderii individuale care este în acelaşi timp angajatul unei societăţi cu răspundere limitată. Astfel, în cazul menţionat asigurarea socială a acestuia se va efectua doar de către angajator, conform tarifului stabilit la pct.1.1, 1.2, 1.3 şi 1.7 din anexa menţionată, iar ca fondator de întreprindere individuală contribuţii nu urmează a fi calculate şi virate. Temei pentru necalcularea contribuţiilor date, în acest caz, va servi certificatul eliberat de către angajator (SRL) prin care se confirmă asigurarea socială a acestuia, şi care este prezentat, respectiv, Casei teritoriale de asigurări sociale.

Certificatele, eliberate de către instituţiile corespunzătoare urmează a fi înregistrate şi completate conform cerinţelor. Nu se admite primirea certificatelor şi documentelor în care sunt efectuate corectări.

 

Facilităţile acordate contribuabililor la plăţile în bugetul asigurărilor sociale de stat

 

În anul de referinţă Legea stabileşte următoarele facilităţi:

Art.4 din Lege stabileşte, susţinerea financiară a angajatorilor din agricultură, specificaţi în anexa nr.3 pct. 1.3, pentru care din contribuţia calculată de 22% la fondul de salarizare şi alte recompense, 6% se transferă din bugetul de stat, angajatorii menţionaţi urmând să vireze din mijloacele întreprinderii doar 16%. Această modalitate va oferi dreptul persoanelor asigurate de a beneficia de toate tipurile de prestaţii sociale, inclusiv ajutorul de şomaj.

Aliniatul (3) al art. 10 din Lege stabileşte că pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întârziere pentru neplata în termenele stabilite la pct.1.3 din anexa nr.3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate pentru anul 2012, se va calcula cu începere de la 01 noiembrie 2012.

Este necesar de menţionat că legislaţia în vigoare nu reglementează suspendarea calculării majorărilor de întârziere la sumele restanţelor acumulate anterior datei de 01.01.2012, la care urmează a fi calculate majorări de întârziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii sumei datorate inclusiv.

În conformitate cu prevederile pct. 1.4 şi 1.5 din anexa nr.3 la Lege sunt scutiţi de obligaţiunea de a plăti contribuţii persoanele fizice invalizi şi pensionari, care sunt întreprinzători individuali, fondatori de întreprinderi individuale, titulari de patentă de întreprinzător. Facilităţile date se referă şi la avocaţii, notarii publici, executori judecătoreşti care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare şi mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere indiferent de care tip de pensie beneficiază.

În perioada în care, plătitorul e obligat prin lege să calculeze şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat (fondatorul de întreprindere individuală, avocatul, notarul public, etc.), care execută o pedeapsă cu închisoare în baza unei sentinţe definitive, nu va fi obligaţi să exercite atribuţiile aferente asigurării sociale de stat impuse prin Lege.

În aceste perioade nu se vor calcula nici penalităţi de întârziere.

 

Responsabilitatea contribuabililor şi persoanelor cu funcţii de răspundere pentru neonorarea obligaţiunilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

 

În conformitate cu art.10 alin.(4) din Lege, diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuată.

Conform art.10 alin.(5) din Lege, diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii sau date neveridice şi, respectiv, neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă în proporţie de 5% din suma cu care a fost diminuată.

În temeiul art.10 alin.(6) din Lege, diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense, la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care a fost diminuată sau la suma tăinuită.

Pe lângă amenda aplicată conform alineatelor (4) - (6) din prezentul articol, de la plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.

Conform art.10 alin.(8) din Lege, măsurile prevăzute la alin.(4) – alin.(7) din prezentul articol sunt aplicate de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.

Contribuabililor pentru neplata în termen a contribuţiilor, în temeiul art.10 alin.(2) din Lege în perioada anului 2012, se vor calcula, la obligaţiunile declarate, până la virarea sumelor respective, majorări de întârziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Nu se vor calcula majorări de întârziere pe perioada examinării documentelor depuse în vederea virării de contribuţii de pe un cont pe altul.

Concomitent, pentru încălcările menţionate anterior, este prevăzută sancţionarea persoanelor cu funcţie de răspundere în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008 (în vigoare din 31.05.2009).

Conform prevederilor articolul 412 din acest Cod, contravenţiile prevăzute la art.263 alin.(2), 294, 2941, 296 şi art.349 alin.(2) se constată de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi directorii Caselor teritoriale de asigurări sociale.

Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.

Conform prevederilor articolul 34 din Cod, amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod şi ea se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei.

Modalitatea de întocmire a proceselor verbale contravenţionale este expusă în Instrucţiunea cu privire la contravenţiile constatate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 1-A din 11.01.2012.

În contextul celor relatate, Casele teritoriale de asigurări sociale sunt obligate, de a aduce la cunoştinţa contribuabililor particularităţile prezentate.

Comentarii

  1. miheil spune:

    23 + 6% este prea mult, in tarile normale/liberale asigurarea sociala este sub 10%. Asta desigur inseamna ca smecherii si puturosii sunt tratati corespunzator. Iar stabilirea unei sume fixe de 4704 este chiar idiotic. Unii fac mai putin, altii mai mult, este atat de greu de aplicat 29% la venit, fara a teroriza oamenii care incearca sa faca ceva? Se pare ca elita noastra nu-i chiar atat de desteapta pe cat vrea sa para. Taie gaina iar apoi se inteaba unde-s ouale de aur.

  2. Olesea M. spune:

    Buna ziua!Va rog mult sa ma ajutati care impozite sintem obligati sa le achitam,in cazul in care avem doar salariul calculat,deoarece il vom achita mai tirziu?!!Va rog mult!23 si 6 din salariul calculat sau care?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...