37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Ordin referitor la aprobarea Recomandărilor metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr.35 din 01.03.2006

Ordin referitor la aprobarea Recomandărilor metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr.35 din 01.03.2006

01.03.2006
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ordin referitor la aprobarea Recomandărilor metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe

nr.35 din 01.03.2006

 

Întru asigurarea executării lit. l, pct.(1) art.133 al Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, pct.(1) art.4 şi pct.(1) art.5 ale Legii Republicii Moldova „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe” nr. 1466-XIII din 29.01.1998, în scop de călăuză pentru funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul efectuării controlului fiscal

 

ORDON:

 

1. Se aprobă Recomandările metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se asumă Şefului Direcţiei Control Fiscal şi Contestări (dl Viorel Dandara).

3. Secţiei Secretariat şi Protocol (dna Ceremuş) să aducă la cunoştinţa tuturor funcţionarilor Serviciului Fiscal prevederile prezentului ordin.

 

Şeful Inspectoratului                         Sergiu Puşcuţa

 

Recomandări metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe

 

1. Recomandările metodice cu privire la efectuarea controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (în continuare - Recomandări metodice) sunt elaborate în scop de călăuză pentru funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul efectuării controlului fiscal la faţa locului şi reprezintă materializarea metodelor şi tehnicilor de exercitare a controlului asupra repatrierii, cu stabilirea particularităţilor perfectării rezultatelor aferente acestora.

2. Temei pentru elaborarea prezentelor Recomandări metodice au servit prevederile art.4(1) al Legii nr.1466-Xlll din 29.01.1998 (în continuare - Lege) „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.203) cu modificările ulterioare şi art.133, alin.1, lit. l) al Codului fiscal.

 

Capitolul I.

Principii generale de efectuare a controlului asupra repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe

3. Conform art.4(1) al Legii (în redacţia Legii nr.432-XV din 24.12.2004) „Privind modificarea şi completarea unor acte legislative", Monitorul Oficial, 2005, nr.1-4, art.24), controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi a serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe se efectuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat în timpul controalelor efectuate la agenţii economici, în modul stabilit de legislaţie.

4. Prin Lege sunt stabilite modul de activitate, drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea agenţilor economici şi a autorităţilor administraţiei publice în domeniul repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi a serviciilor, provenite din tranzacţiile economice externe.

5. Conform art.3 din Lege, agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare sunt obligaţi sa înregistreze în conturile lor din băncile autorizate ale Republicii Moldova încasările de la export, sumele transferate în avans pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri şi servicii în urma plăţilor pentru import sau să repatrieze mijloace băneşti şi/sau materiale în urma altor tranzacţii economice externe, în termenele stabilite, după cum urmează:

1. în contractele de vânzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignaţie - în termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de un an de la data expedierii mărfurilor respective sau efectuării plăţii pentru marfă, cu excepţia contractelor de procurare a materialului săditor viticol şi pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plăţii;

2. în contractele de prelucrare - 60 de zile calendaristice de la data încheierii ciclului tehnologic, stabilită în contract;

3. în contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica Moldova, încasarea plăţilor se efectuează în termenele stabilite pentru efectuarea plăţilor conform clauzelor contractuale, dar cel puţin o dată în decurs de un an, începând cu data scoaterii obiectului leasingului din ţară. La introducerea obiectului leasingului în Republica Moldova, în cazul achitării plăţii prealabile potrivit contractului de leasing, obiectul în cauză se introduce în termen de un an, începând cu data efectuării acestei plăţi;

4. în cazul efectuării lucrărilor de construcţii-montaj, realizării de obiecte „la cheie", prestării de servicii în străinătate, executate cu plata la timp, termenul de încasare (repatriere) a contravalorii acestora, în expresia bănească sau naturală, este de 15 zile de la termenele scadente prevăzute în contractele externe;

5. mijloacele băneşti transferate în avans nerezidenţilor pentru prestări de servicii şi neutilizate în termenele prevăzute în contractele economice externe, în cel mult un an de la data efectuării transferului, se asimilează cu sumele nerepatriate în termen din alte operaţiuni şi se supun sancţiunilor pecuniare;

6. pentru tranzacţiile care, potrivit contractelor, prevăd elaborarea proiectelor de documentaţie, fabricarea, asamblarea şi furnizarea utilajului şi mijloacelor tehnice complicate (nestandard), termenul de repatriere a mijloacelor materiale se consideră data stabilită prin obligaţiile contractuale.

6. Respectarea termenului de repatriere a mijloacelor provenite din tranzacţiile economice externe se determină la momentul controalelor fiscale la faţa locului (de regulă, efectuate prin metoda verificării totale sau tematice după caz).

7. În acest context, este necesar a menţiona, că în cazul în care agentul economic este supus verificării sub aspectul corectitudinii onorării obligaţiilor de repatriere a mijloacelor băneşti şi/sau a mărfurilor şi serviciilor după 07.02.2005 (termenul la care intră în vigoare modificările operate în Lege) pentru perioada anterioară intrării în vigoare a modificărilor, atunci funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat au dreptul şi obligaţia de a verifica perioadele anterioare, dacă nu au fost supuse verificării la acest compartiment de către organele abilitate anterior cu acest drept. Aceste stipulări au ca bază principiul egalităţii contribuabililor în faţa legii (art.126 din Constituţia Republicii Moldova).

8. Totodată, în cadrul verificării repatrierii funcţionarii fiscali urmează a ţine cont de rezultatele verificării precedente.

Exemplul 1: Agentul economic „X" în luna mai 2005 este supus verificării totale pentru perioada anilor 2003 - / trim. 2005.

Verificarea precedentă asupra repatrierii în termen de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii a fost verificată de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cu întocmirea materialelor de control din 30.06.2004. Conform actului de control, s-a stabilit încălcarea termenului de repatriere a mijloacelor băneşti aferent exportului de vin efectuat în Federaţia Rusă la 05.01.2004 şi ca rezultat a fost aplicată sancţiunea pecuniară respectivă.

La momentul controlului efectuat de către funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat, s-a depistat că agentul economic a închis repatrierea numai la 30.08.2004. Astfel, în rezultatul controlului urmează de aplicat amenda în proporţie de 0,3% din suma mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere începînd cu 01.07.2004 (pînă la această zi a fost aplicată amendă de către funcţionarii Centrului) şi pînă la 30.08.2004 (ziua când au fost repatriate mijloace băneşti aferente exportului).

9. Normele cu privire la termenul de repatriere a mijloacelor băneşti şi/sau mărfuri şi servicii urmează a fi aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul realizării situaţiilor juridice.

9.1. În cazul neexpirării termenului de repatriere pînă la 07.02.2005, normele juridice urmează a fi aplicate analogic modului expus în exemplul ce urmează:

 

Exemplul 2 : Agentul economic „C” a transferat în avans mijloace băneşti la data de 20 noiembrie 2004 în Ucraina, conform contractului de prestare a serviciilor nr. 29/U din 01 octombrie 2004).

Respectiv, conform art.3, alin. (2) al Legii (în redacţia nemodificată), termenul de repatriere a serviciilor urma să fie la 20 februarie 2005 (90 de zile calendaristice).

În acest context, având în vedere faptul, că între timp s-au produs modificări ale legislaţiei, agentul economic este obligat să efectueze repatrierea în termenul prevăzut de contract, dar nu mai mult de un an de la data efectuării transferului.

9.2. În cazul expirării termenului de repatriere pînă la momentul intrării în vigoare a modificărilor la Lege (adică pînă la 07.02.2005), acesta nu se prelungeşte şi respectiv agentul economic va fi sancţionat pentru nerepatrierea în termen a mijloacelor băneşti, mărfurilor şi/sau serviciilor.

 

Capitolul II.

Controlul corespunderii datelor declarate de agentul economic despre repatrierea mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor conform evidenţei contabile

10. Documentele de bază ce confirmă corectitudinea datelor declarate despre repatrierea mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor o constituie documentele primare şi registrele de evidenţă (borderouri).

11. În procesul controlului la agentul economic, funcţionarul fiscal este obligat să ia cunoştinţă de contractul în original, cu documentele primare şi registrele de evidenţă contabilă în care sunt reflectate toate operaţiunile pe tranzacţia efectuată. La verificarea înscrierilor din registrele de evidenţă contabilă este obligatoriu de a avea în vedere, că în conformitate cu Standardul Naţional de Contabilitate Nr.1 „veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate şi în rapoartele financiare în perioada în care acestea s-au produs, indiferent de momentul efectiv al încasării sau plăţii mijloacelor băneşti", adică toate operaţiunile economice ţin să fie reflectate în evidenţa contabilă la momentul efectuării acestora.

12. În acelaşi timp, menţionăm că conform metodei de utilizare a Borderourilor de evidenţă a operaţiunilor economice pe conturi contabile, fiecare borderou se utilizează pe un cont sau o grupă de conturi contabile, iar suma fiecărei operaţii se reflectă concomitent în două borderouri (într-un borderou - în debitul contului corespondent, iar în altul - în creditul acestuia). Respectiv, pentru determinarea realităţii creanţelor aferente facturilor comerciale, concomitent cu informaţia reflectată în Borderoul de evidenţă a decontărilor cu cumpărătorii şi alţi debitori, se vor verifica şi:

1. Borderoul de evidenţă a activelor pe termen lung;

2. Borderoul de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale;

3. Borderoul de evidenţă a mijloacelor băneşti.

Înregistrările menţionate se vor verifica poziţional pe fiecare debitor în parte, pe termene de formare şi de achitare a acestora în baza datelor din documente justificative de strictă evidenţă.

13. În cadrul efectuării verificării în termen a repatrierii mijloacelor băneşti, provenite din tranzacţiile economice externe, funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat vor verifica în mod obligatoriu următoarele documente:

a) contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile. În cazul în care exportul a avut loc în numele comisionarului (mandatarului), dar pe contul comitentului (mandantului), se va verifica existenţa contractului de comision sau de mandat;

b) documentele de transport (actele oficiale ce însoţesc încărcătura şi conţin informaţia despre condiţiile şi caracterul deplasării, precum şi trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor transportate):

- la transportarea cu transportul aerian - scrisoarea de trăsura (fraht) prevăzută de Convenţia privind prelucrarea unor reguli referitor la transporturile internaţionale aeriene;

- la deplasarea cu transportul auto:

• scrisoarea de trăsură internaţională prevăzută de Convenţia internaţională cu privire la contractul de transport al încărcăturilor pe calea auto,

• carnetul TIR prevăzut de Convenţia internaţională cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR.

- la deplasarea cu transportul feroviar - scrisoarea de trăsură prevăzută de Acordul internaţional privind transportul internaţional de mărfuri pe calea feratei;

- la deplasarea mărfurilor cu mijloacele de transport naval - conosamentul prevăzut de Convenţia ONU cu privire la transportul maritim al încărcăturilor;

c) documentele comerciale (acte oficiale ce conţin informaţia despre costul mărfurilor deplasate (specificarea lor). în calitate de acte comerciale pot fi folosite facturi comerciale, pro-formele acestora, precum şi alte documente folosite în comerţul exterior);

d) licenţe;

e) autorizaţii;

f) certificate de conformitate;

g) certificate de origine;

h) actele de expertiză;

14. În cadrul tranzacţiilor economice externe, prevăzute de Lege, se deosebesc:

1. Tranzacţii de export;

2. Transferul de mijloace băneşti în avans pentru importul ulterior;

3. Tranzacţii de barter;

4. Tranzacţii de leasing;

5. Prestările de servicii;

6. Alte tranzacţii.

15. În cadrul tranzacţiilor de export, agenţii economici pot pretinde încheierea unui şir de contracte, cum ar fi:

- Contract de vânzare-cumpărare

- Contract de mandat

- Contract de comision

- Alte tipuri de contracte.

16. Contractul de vânzare-cumpărare presupune că o parte (vânzător - rezident al Republicii Moldova) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părţi (cumpărător - nerezident al Republicii Moldova), iar acesta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit.

Atunci cînd contractul este încheiat direct, adică fără intermediari, responsabilul financiar (declarat în rubrica 9 a Declaraţiei Vamale) reprezintă rezidentul Republicii Moldova, care a încheiat contract de export al mărfurilor. În acest caz el este responsabil de repatrierea în termen a mijloacelor valutare, provenite de la scoaterea mărfurilor din ţară.

Totodată, informaţia aferentă datelor financiare ale responsabilului financiar sunt reflectate în rubrica 28 a Declaraţiei Vamale. Anume aceste date (codul băncii, numărul contului de decontare) urmează a fi contrapuse la control cu încasarea electivă a mijloacelor băneşti.

16.1. în acest context, este necesar de urmărit sursa încasării fnijloacelor băneşti:

a) Direct la contul valutar al responsabilului financiar

b) La contul de decontare al responsabilului financic", prin depuneri în numerar (cu verificarea obligatorie a declaraţiei de introducere a valutei în ţară)

16.2. Respectiv, în cadrul controlului urmează a fi verificate următoarele:

a. Contractul

b. Declaraţiile vamale de export (în special, suma exportului şi responsabilul financiar)

c. Evidenţa încasării mijloacelor băneşti.

16.3. Astfel, condiţiile de repatriere se vor considera la momentul, la care în termenul stabilit de contract (dar nu mai mult de un an) vor fi încasate mijloacele băneşti înscrise în rubrica 22 „Moneda şi valoarea totală facturată" a Declaraţiei Vamale.

17. Contractul de mandat reprezintă un acord, încheiat în scris, prin care o parte (mandant) împuterniceşte altă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice, iar acesta se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului. Respectiv, responsabilul financiar poate fi atât mandantul (ca proprietarul mărfii), cât şi mandatarul (în dependenţă de cine este indicat în rubrica 9 a Declaraţiei vamale).

18. Contractul de comision reprezintă acordul de voinţă, prin care o parte (comisionar) se obligă să încheie acte juridice în nume propriu, dar pe contul celeilalte părţi (comitent), iar acesta să plătească o remuneraţie (comision). Relaţiile contractuale, stabilite conform contractului de comision dau naştere unor drepturi şi obligaţii identice celor stabilite prin contractul de mandat.

19. În cadrul transferului de mijloace băneşti în avans pentru importul ulterior, se vor verifica în mod obligator următoarele operaţiuni:

a. transferurile băneşti efectuate din contul/conturile valutare ale persoanelor juridice rezidente ale Republicii Moldova în conturile nerezidenţilor;

b. modul de acordare cu titlu de avans a mijloacelor băneşti persoanelor responsabile ale întreprinderii şi stabilirea în cadrul controlului a restanţelor aferente rambursării acestor sume.

20. Suplimentar se vor mai verifica:

a. contractul de vânzare-cumpărare a mărfurilor (în care rezidentul Republicii Moldova are calitatea de cumpărător)

b. data intrării mărfii în ţară, confirmată prin declaraţiile vamale respective

c. data efectuării plăţii sub formă de avans pentru marfă (sau acordarea mijloacelor băneşti în avans persoanelor responsabile)

d. data primirii efective a mărfii sau întoarcerea mijloacelor băneşti achitate ca avans.

21. În cadrul tranzacţiilor de barter se va ţine cont de faptul, că în conformitate cu legislaţia în vigoare, forma scrisă a acestor tranzacţii reprezintă, de regulă, contractul de schimb, prin care părţile au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun.

Fiecare parte a contractului de schimb este considerat, vânzător al bunului pe care-l înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb, astfel încât acestui tip de tranzacţie externă îi sunt opozabile prevederile contractului de vânzare-cumpărare.

21.1. Astfel, în cadrul verificării corectitudinii repatrierii, se vor verifica:

- contractul de barter;

- declaraţiile vamale de export/import;

- decontările băneşti aferente contractelor date (în cazul apariţiei diferenţei între mărfurile livrate şi cele primite);

- înscrierea în evidenţa contabilă a mărfurilor aferente importului;

- stingerea totală sau parţială a datoriilor aferente tranzacţiei în cauză.

21.2. În acelaşi timp, termenul repatrierii mijloacelor băneşti provenite ca rezultat al contractelor de barter se determină prin suprapunerea datei exportului de mărfuri cu data efectuării importului de mărfuri.

22. În cadrul tranzacţiilor de leasing se va ţine cont de faptul, că forma scrisă a acestora reprezintă contractul de leasing, prin care o parte - creditorul financiar (locator) se obligă să dobândească în proprietate bunul mobil specificat în contract şi să-l dea în posesiune şi folosinţă, pentru o perioadă determinată de contract, celeilalte părţi (locatar), iar aceasta se obligă la plata în rate a unei sume de bani.

În cazul operaţiunii de leasing, este necesar a determina tipul leasingului, prin prisma Legii nr.59-XVI din 28.04.2005 „Cu privire la leasing".

22.1. Respectiv, în cadrul controlului se va verifica contractul de leasing, în special:

- termenul de încasare a mijloacelor băneşti în cazul scoaterii obiectului leasingului din Republica Moldova;

- termenele de achitare a leasingului în cazul importului obiectului leasingului.

23. În cadrul prestărilor de servicii, forma scrisă a angajamentului reprezintă contractul de prestări servicii, prin care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să plătească retribuţia convenită.

23.1. În acest caz, funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat vor verifica:

a. contractul de prestări servicii

b. data transferului de mijloace băneşti în opoziţie cu prestarea efectivă a serviciului

c. actul de prestare/recepţie a serviciilor

d. alte documente, ce confirmă prestarea/recepţionarea serviciilor (de exemplu, documentele de transport internaţional a mărfurilor)

23.2. Este necesar de menţionat, că repatrierea se va considera onorată, dacă se va dispune de confirmarea privind beneficierea de serviciile în cauză.

24. În toate cazurile descrise mai sus, sunt posibile situaţii în care plata pentru mărfuri şi/sau servicii se execută de către o persoană terţă, cu care se încheie contracte de cesiune a datoriilor şi/sau creanţelor. La depistarea unor astfel de cazuri, inspectorii vor analiza detaliat aceste tranzacţii prin prisma Codului civil şi a legislaţiei în vigoare la încheierea tranzacţiei.

La fel, se va proceda la efectuarea verificărilor de contrapunere, întru stabilirea veridicităţii cesionării datoriilor şi/sau preluării creanţelor, prin prisma repatrierii în termen a mijloacelor băneşti, mărfurilor şi/sau serviciilor.

25. În contextul celor expuse anterior, menţionăm că contractul este un acord de voinţă al părţilor. Totuşi, conţinutul, forma şi clauzele standard ale acestuia urmează să corespundă normelor imperative de drept, dar şi a celor prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova. În acelaşi timp, trebuie de ţinut cont şi de actele internaţionale în domeniu.

 

Capitolul III.

Constatarea încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor pecuniare

26. Conform art.5(1) al Legii cu modificările ulterioare, constatarea încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor pecuniare se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în baza rezultatelor verificării datelor privind nerespectarea de către agenţii economici a termenelor de încasare (repatriere) a mijloacelor băneşti şi a celor materiale. Amenzile se percep în lei moldoveneşti pe cale extrajudiciară şi se transferă la bugetul de stat.

Totodată, aliniatul 3 al aceluiaşi articol în redacţia nouă prevede că, nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, a celor materiale şi serviciilor se • sancţionează cu amendă, aplicată agenţilor economici, în proporţie de 0,1 la sută din suma mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere.

27. Astfel, organele Serviciului Fiscal de Stat în cazul în care în cadrul efectuării controalelor la agenţii economici vor stabili nerepatrierea în termen a mijloacelor băneşti, a celor materiale şi serviciilor urmează să ţină cont de modificarea mărimii amenzilor în timp şi respectiv să aplice amendă în mărime de:

1) pînă la 15.08.2002:

a) 10% din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate - pentru întîrzieri de pînă la 30 de zile calendaristice;

b) 15% din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate - pentru întîrzieri între 31 şi 60 de zile calendaristice;

c) 20% din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate - pentru fiecare lună calendaristică ce depăşeşte primele 60 de zile de întîrziere;

2) de la 15.08.2002 pînă la 07.02.2005: 0,3% din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi de întîrziere;

3) după 07.02.2005: 0,1% din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi de întîrziere.

28. Totodată, în cazul în care plata pentru marfă este stabilită într-o valută străină, organele Serviciului Fiscal de Stat urmează să aplice amenda din suma mijloacelor nerepatriate la cursul de schimb al BNM stabilit pentru prima zi care urmează după termenul limită de repatriere, reieşind din faptul că, pînă la această dată urmau a fi repatriate mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.

29. În acest context menţionăm că, conform art.5(4) al Legii cuantumul amenzii nu poate depăşi suma (valoarea) mijloacelor băneşti şi a celor materiale nerepatriate în termenele stabilite. Iar potrivit art.5(5) al Legii, în cazul în care suma amenzii achitate echivalează cu sumele nerepatriate sau cu valoarea mărfurilor neimportate, agentul economic este scutit de obligaţia de repatriere.

Exemplul 3: Conform declaraţiei vamale nr.30800005 la 01.12.2003 agentul economic rezident „ZZZ" a livrat agentului economic nerezident „YYY” vin sec „Cabernet" în cantitate de 1000 sticle valoarea mărfii exportate constituie 1500 USD.

În contractul de vînzare - cumpărare încheiat între aceşti agenţi economici este prevăzut că, cumpărătorul mărfii este obligat să-şi onoreze obligaţiunile, prin transferarea mijloacelor băneşti pentru marfa primită în termenul de 90 zile din data livrării, care corespunde termenului de repatriere stabilit în Lege (în redacţia veche).

La momentul expirării termenului de repatriere (adică 01.03.2004) de către întreprinderea „YYY" la contul valutar al contribuabilului „XXX” au fost transferaţi prin virament 500 USD.

Cursul de schimb al BNM stabilit la data de 02.03.2004 constituie 12 lei pentru 1 USD. Astfel, suma nerepatriată în termen constituie 1000 USD = 12000 MDL.

La 01.05.2005 au mai fost transferaţi încă 600 USD.

La momentul controlului fiscal efectuat la 01.06.2005 la agentul economic nominalizat suma nerepatriată în termen constituie 400 USD (1500 USD - 500 USD - 600 USD).

Astfel, pentru nerepatrierea în termen a mijloacelor băneşti. contribuabilului i se va calcula amendă în mărime de 13493 MDL (1000 USD1 x 12,002 x 0,3%3 x 3434 zile + 1000 USD x 12,00 x 0,1%5 x 836 zile + 400 USD7 x 12,00 x 0,1 % x 318 zile).

Luînd în consideraţie faptul că, cuantumul amenzii depăşeşte suma mijloacelor băneşti nerepatriate în termenul stabilit cu 1493 MDL (13493 MDL - 12000 MDL), agentului economic se va aplica amendă în mărime de 12000 MDL.

1 Suma nerepatriată în termenul stabilit de legislaţie

2 Cursul de schimb al BNM stabilit pentru prima zi care urmează după termenul limită de repatriere (adică la 02.03.2004)

3 Procentul amenzii pentru fiecare zi de întîrziere pînă la data de 07.02.2005

4 Numărul de zile de la momentul expirării termenului de repatriere (01.03.2004) pînă la 07.02.2005

5 Procentul amenzii pentru fiecare zi de întîrziere după data de 07.02.2005

6 Numărul de zile de la 07.02.2005 pînă la data efectuării transferului de 600USD (01.05.2005)

7 Suma nerepatriată la situaţia din 01.05.2005

8 Numărul de zile de la 01.05.2005 pînă la momentul efectuării controlului (01.06.2005)

 

Exemplul 4: Agentul economic rezident al Republicii Moldova „AAA" a încheiat cu agentul economic nerezident al Republicii Moldova „BBB" un contract de barter, care prevede livrarea sucurilor în cantitate de 500 litri în schimbul 1500 kg de cartofi. Valoarea tranzacţiei constituie 350 USD.

La 01.10.2004, conform declaraţiei vamale nr.3090000, agentul economic ,AAA" exportă în adresa agentului economic „BBB" suc în cantitate de 500 litri în valoare totală de 350 USD.

Termenul de repatriere - 90 de zile calendaristice, de la data executării angajamentelor de export (conform prevederilor Legii în redacţia de pînă la 07.02.2005) şi expiră la data de 30.12.2004.

Pînă la expirarea termenului de repatriere agentul economic nerezident „BBB” nu şi-a onorat obligaţiunile sale contractuale faţă de agentul economic „AAA".

Cursul de schimb al BNM stabilit la data de 31.12.2004 constituie 12 lei pentru 1 USD. Astfel, valoarea mărfurilor nerepatriate în termen constituie 350 USD sau 4200 MDL (350 USD x 12,00).

La data de 07.02.2005, agentul economic „BBB" a livrat în adresa „AAA" cartofi în valoare totală de 300 USD.

La momentul controlului fiscal efectuat la 01.06.2005, valoarea mărfurilor nerepatriate în termen constituie 50 USD (350 USD - 50 USD).

Astfel, pentru nerepatrierea în termen a mărfurilor contribuabilului i se va calcula amendă în mărime de 560 MDL (350 USD x 12,00x 0,3% x 39 zile + 50 USD x 12,00 x 0,1% x 114 zile).

30. În art.5(7) al Legii sunt prevăzute cazurile în care nu sunt supuse sancţiunilor pecuniare sumele nerepatriate de la export-import provenite din tranzacţiile economice externe, după cum urmează:

a. dacă acestea constituie plăţi prevăzute în acordurile interguvernamentale sau în contractele încheiate de autorităţile administraţiei publice centrale;

b. dacă, în decurs de o lună de la data expirării termenului de repatriere, partenerului extern i-au fost înaintate pretenţii şi/sau dacă, în termen de două luni de la expirarea termenului de repatriere faţă de acesta a fost începută procedura judiciară - pe toată perioada examinării litigiilor în instanţele judecătoreşti;

c. dacă există reclamaţii privind cantitatea şi calitatea mărfurilor, prezentate de partenerii economici externi, în baza documentelor respective eliberate de autorităţile competente;

d. la livrarea pieselor de schimb şi componentelor pentru mărfurile exportate şi aflate în perioada de garanţie;

e. la exporturile temporare;

f. la returnarea de către nerezident a mijloacelor băneşti şi a mărfurilor neachitate, dar nu mai târziu de o lună de la data expirării termenului de repatriere;

g. în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile competente;

h. în cazurile pierderilor suportate de agenţii economici în urma accidentelor rutiere confirmate documentar;

i. în cazul pierderilor suportate de agenţii economici în urma reducerilor de preţ al mărfurilor, confirmate prin documentele respective.

31. Litigiile dintre agenţii economici şi organele de control se examinează de către instanţa de contencios administrativ competentă (art.7 al Legii).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...