37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Operaţiuni de capital – aspecte contabile şi fiscale

Operaţiuni de capital – aspecte contabile şi fiscale

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Operaţiuni de capital – aspecte contabile şi fiscale

 

Acest articol a fost conceput ca o reflecţie pe marginea evenimentelor petrecute în tară în legătura cu Ziua contabilului, pe care am sărbătorit-o la 4 aprilie. Este o sărbătoare profesională pe care noi – contabilii şi auditorii - prin muncă asiduă de zi cu zi am meritat-o. Nici un domeniu al economiei naţionale, nici o întreprindere mare sau mică, privată sau de stat, organizaţie, instituţie publică nu poate fi concepută fără munca unui contabil. În cele mai dese cazuri, contabilul este cea mai pregătită persoană în cadrul unei entităţi ce ţine de: calculul şi plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi primelor medicale; evidenţa personalului; legislaţia muncii; etc.

Din evenimentele petrecute cu ocazia Zilei contabilului aş evidenţia două evenimente:

1. Seminarul cu genericul “Crearea reglementărilor eficiente şi dezvoltarea profesională în domeniul raportării financiare corporative”.

Organizatorul acestui eveniment este Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova în parteneriat cu programul REPARIS - Calea spre Europa, program de reformă a contabilităţii şi fortificare instituţională (mai multe informaţii pe adresa http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5209); şi

2. Conferinţa Internaţională “Contabilitate - provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”.

Conferinţă a fost organizată de Catedra “Contabilitate” a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova (http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5210).

Dacă ar fi să vă relatez foarte pe scurt care sunt impresiile personale pe marginea acestor evenimente, aş menţiona următoarele concluzii:

1. Avem nevoie de prelungirea reformelor în domeniul nostru de activitate. Metoda paşilor mici, nesiguri, care de cele mai multe ori se fac sub presiunea factorului extern (dorim în Europa şi europenii ne cer să avem o legislaţie armonizată cu cea europeană inclusiv în domeniul raportării financiare, etc), nu mai poate fi tolerată. Principalul de ce avem nevoie pentru a accelera reformele este voinţa!!! De o dorinţă mare, în primul rînd a statului, ca aceste reforme să fie realizate, în combinaţie cu curaj, hotărîre, fermitate fără de care nu se face nici o reformă.

Care ar fi conţinutul acestor reforme?

În domeniul auditului reformele sunt legate, în primul rînd, de stabilirea unui sistem eficient de supraveghere şi de control al calităţii lucrărilor de audit:

i) Stabilirea unui sistem eficient de supraveghere al activităţii de audit în care rolul cheie urmează să fie atribuit Consiliului de Supraveghere al Activităţii de Audit, care urmează să devină un organ independent şi funcţional;

ii) Stabilirea unui organism profesional al auditorilor cu funcţii de autoreglementare a profesiei. Auditorii şi companiile de audit urmează să fie în mod obligatoriu membri ai organismului profesional;

iii) Profesia (companiile de audit şi auditorii) urmează să finanţeze sistemul de supraveghere al activităţii de audit, etc.

De asemenea, trebuie să cunoaştem şi să putem utiliza în practică Standardele Internaţionale de Audit, care au fost acceptate pentru folosinţă în Republica Moldova.

În domeniul contabilităţii, în primul rînd, avem nevoie de Standarde profesionale de calitate, care să fie cunoscute de toată lumea (autorităţi de stat, entităţi, auditori, contabili, etc).

Cunoaşterea şi implementarea SIRF (SNC în baza SIRF) – calea cea mai scurtă spre dinamizarea profesiei contabile în ţara noastră !!! Calea cea mai scurtă pentru a avea rapoarte financiare de calitate!

2. Cu regret, societatea noastră percepe profesia contabilă într-un mod simplist, de multe ori activitatea unui contabil se asociază cu o muncă mai mult tehnică de a face careva calcule după careva reguli prestabilite. În primul rînd, societatea evidenţiază componenta fiscală a muncii contabile ce ţine de calculul şi plata impozitelor. Din păcate, această înţelegere este în unele cazuri şi la nivel de instituţii şi organizaţii publice.

Cu regret, de mai mulţi ani, cei mai buni promotori ai schimbărilor în contabilitate şi audit în ţara noastră sunt partenerii noştri din străinătate, care înţeleg mai bine ca noi, că reformele în economie nu pot fi concepute fără promovarea reformelor în sectorul ce ţine de raportarea financiară. Aceste semnale şi ajutorul concret în acest sens din exterior nu sunt susţinute în plină măsură din interior. Se creează impresia că de reforme din contabilitate mai mult au nevoie partenerii noştri străini, decît noi înşine.

Ce trebuie să facem? Noi contabilii şi auditorii practicieni, de asemenea, suntem foarte pasivi la acest capitol şi nu folosim toate posibilităţile ce ţin de deschiderea stabilită în societate (acces la media, internet, etc.) pentru a promova valorile reale ale profesiei contabile şi interesul ei public (care urmează să fie perceput de societate), care se conţine în calitatea rezultatelor muncii contabile. Să nu aşteptăm reforme de la cineva, dar singuri să le promovăm. Pe diferite căi: conferinţe, seminare la care să participăm activ, să invităm factorii de decizie din stat de diferite niveluri, să-i rugăm ca să asculte despre problemele şi năzuinţele noastre, să scriem articole, scrisori deschise, să iniţiem emisiuni la posturi de televiziune (radio) prin care să promovăm valorile reale ale profesiei noastre şi reformele de care avem nevoie.

Spre exemplu, de Ziua contabilului n-a fost nici o emisiune (eu nu cunosc) la careva post de televiziune (radio) la care să fi fost dezbătute problemele profesiei contabile, aşa cum o fac foarte bine în fiecare seară pe teme legate de politică. Nu este contabilitatea o prioritate pentru societatea noastră (!?), cu regret.

3. Noi avem tineri foarte buni (profesionişti contabili, auditori), care cunosc limbi străine, cu experienţă de muncă în companii mari internaţionale de audit, tineri doctori în economie, lectori ASEM, contabili şi auditori practicieni. Ei sunt foarte buni promotori ai valorilor profesiei noastre de pe poziţiile profesionalismului, energiei şi entuziasmul specific vîrstei, accesului la cele mai bune surse de informaţie originale, de pe poziţiile celor mai bune practici şi standarde profesionale.

Alte concluzii în această ordine de idei le păstrez pentru sfîrşitul acestui articol, compus din cîteva părţi, de care vor beneficia cei ce vor avea răbdare să-l citească pînă la sfîrşit!

În cadrul conferinţei ştiinţifice au făcut o prezentare pe tema „Operaţiuni de capital – aspecte contabile şi fiscale”. Mai mulţi colegi în legătură cu acest fapt m-au întrebat, dacă prin această prezentare la conferinţă doresc să mă promovez în domeniul ştiinţific. Nu vreau să fac ştiinţă şi doar am dorit să folosesc tribuna acestei conferinţe pentru a promova unele valori, a pune în discuţie unele probleme cu care se confruntă în munca sa contabilul şi care ţin de tema anunţată.

Prima temă abordată ţine de răspunsul la următoarea întrebare:

Majorarea capitalului social din contul profitului net este o repartizare de dividende?

Serviciul fiscal spune – DA, dar cu această părere nu sunt toţi de acord.

Este o întrebare care ţine de o interpretare a legislaţiei fiscale sau de careva politici contabile?

La moment nu avem un răspuns univoc la aceste întrebări, din care motiv pe parcursul ultimilor ani au fost sancţionate mai multe entităţi neîntemeiat.

Istoria cu dividendele, după părerea mea, are la bază şi lipsa de înţelegere de către autorii explicaţiilor emise, a conţinutului economic al noţiunilor de capital social, rezerve, profit nerepartizat, active nete, capital propriu şi dividende. Capitalul social, ca şi profitul nerepartizat aparţine în exclusivitate entităţii concrete şi nu asociaţilor (acţionarilor) săi. În rezultatul operaţiunii de majorare a capitalului social din contul profitului net entitatea nu devine mai bogată sau mai săracă, la fel ca şi asociaţii săi. Atît capitalul social, cît şi profitul nerepartizat sunt două articole de capital care aparţin entităţii concrete, conţinutul economic fiind foarte asemănător. Aş spune că aceste articole diferă în primul rînd prin gradul de stabilitate care-l reprezintă pentru entitate fiecare din ele. Profitul nerepartizat poate fi repartizat (inclusiv spre consum) practic în orice moment prin decizia asociaţilor (acţionarilor), iar pentru repartizarea (diminuarea) capitalului social legea prevede o procedură mai complicată.

În Codul fiscal este dată următoarea noţiune „Dividend – venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participare depusă în capitalul social…”. Noţiunea de dividend care se conţine în Standardul Internaţional de Contabilitate (S.I.C.) 18 Venituri din activităţile curente are acelaşi conţinut „Dividende – distribuirea profiturilor către deţinătorii de investiţii de capital, proporţional cu partea deţinută într-o anumită clasă de capital”.

Observăm că conţinutul definiţiilor este identic, ar fi logic ca şi înţelegerea acestei noţiuni în Republica Moldova să fie identică cu cea care se conţine în S.I.C. 18, conţinutul fiscal să fie identic cu cel contabil.

Începînd cu 01 ianuarie 2010 în art. 90¹ din Codul fiscal a fost efectuată o modificare care ţine de problema analizată şi evoluţia acesteia în timp. A fost completat lit. b) alin.(3¹) cu următorul conţinut:

„b) suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010”.

La prima vedere s-ar părea că această modificare ţine de impozitarea sumelor retrase din capitalul social şi nu are nici o legătură cu operaţiunea de majorare a capitalului social. Serviciul fiscal însă pune în această modificare în lege alt conţinut. Aceasta reiese din cele expuse mai jos.

În scrisoarea IFPS „Particularităţile aplicării impozitului pe venit în anul 2010 în contextul modificărilor şi completărilor operate la Codul fiscal” din 12 februarie 2010 Nr.26-2/1-13-133-740/5 se spune:

„Conform redacţiei expuse precum şi luînd în considerare prevederile noţiunii de dividend expusă în punctul 3) art. 12 din Cod, în cazul în care se majorează capitalul social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu aferent perioadei 2010 nu se constată că a avut loc repartizarea dividendelor şi nu se va reţine impozit pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 90¹ alineatul (3¹), litera a) din Cod”.

Cuvintele cheie: aferent perioadei 2010. De ce această constatare - în cazul în care se majorează capitalul social din repartizarea profitului net nu se constată că a avut loc repartizarea dividendelor-absolut corectă după conţinutul său se referă numai la profitul net aferent anului 2010?

Norma la care se face referinţă art. 90¹ alin.(3¹) lit. b) Cod fiscal reglementează impozitarea sumelor retrase din capital şi nu procedura de majorare a capitalului social. După mine, nu există bază legală pentru concluziile expuse în această scrisoare. Majorarea capitalului social din contul profitului net nu poate fi calificată ca repartizare de dividende (în varianta legii care a fost pînă la 01.01.2012) şi nu este bază legală pentru reţinerea impozitului pe venit la sursă la majorarea capitalului social din contul profitului net aferent perioadei: 2008, 2009, 2010, 2011.

Incertitudinile în această problemă n-au dispărut o dată cu modificările efectuate în Codul fiscal, care sunt în vigoare din 13.01.2012. Din această dată art. 90¹ alin.(3¹) are următoarea redacţie:

„Persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv;”.

Ce conţinut a inclus legiuitorul în noţiunea „de dividend sub formă de cote-părţi”? Noi nu înţelegem!. Aceasta poate să însemne doar achitarea datoriei faţă de entitate pentru noi emisiuni de cote-părţi din contul dividendelor repartizate. Se produc două operaţiuni (provocate de două evenimente) economice diferite. Pe deoparte se anunţă emisiune (majorare) de noi cote-părţi (acţiuni) în capitalul social, pe de altă parte, aceste noi cote sunt achitate din contul dividendelor repartizate între asociaţi (acţionari), care este alt fapt economic absolut independent de primul.

În modificările propuse, cuvîntul cheie este dividende, iar operaţiunea de majorare a capitalului social nu este o repartizare de dividende! Dacă nu avem dividende, atunci cuvintele ce urmează „inclusiv sub formă de cote-părţi” îşi pierde sensul pentru operaţiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat.

Dacă se dorea ca operaţiunea de majorare a capitalului social din contul profitului să fie impozitată, atunci urma ca această intenţie să fie scrisă (formulată) clar în lege, de exemplu: „Din profitul net (rezerve) îndreptat spre majorarea capitalului social proporţional cotelor de participaţie se reţine un impozit (care impozit? Nu este venit!) în mărime de 15% şi se achită în buget”. În legislaţia unor ţări (Rusia) această operaţiune se impozitează, dar în acest caz în lege se scrie clar ce se are în vedere şi nu se face referinţă la dividende. Statul are dreptul să impoziteze orice fapt economic şi nu numai, dar despre aceasta trebuie să fie scris clar în lege ca contribuabilii să înţeleagă ce au de făcut.

Argumente în favoarea concluziei că majorarea capitalului social din contul profitului nu este o repartizare de dividende se conţin în însăşi definiţia noţiunii de dividend dată de lege. Cum am spus mai sus, conţinutul definiţiei noţiunii de dividende din Codul fiscal este identic cu conţinutul acestei noţiuni care se conţine în standardele profesionale de contabilitate naţionale (SNC 18) şi internaţionale (SIRF). Atunci, ar fi logic ca şi înţelegerea practică conform acestor documente să fie identică.

Din definiţia de dividend, care se conţine în Codul fiscal, SNC, SIRF, reiese că dividend este „venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi)”.

Corespunzător, dacă este venit, atunci ar urma ca beneficiarii (asociaţi, acţionari) să beneficieze liber de venitul (avantaje economice) repartizat lor, după propria voinţă. În cazul repartizării (mai corect ar fi îndreptării) profitului net pentru majorarea capitalului social proporţional cu cotele de participaţie, acest principiu nu se respectă. Toate avantajele economice ce reiese din această operaţiune economică rămîn în posesia întreprinderii. Acţionarii (asociaţii) nu devin nici mai bogaţi, nici mai săraci, nu vor avea dreptul pe acest motiv la mai multe dividende, avantaje, beneficii, etc. Se modifică doar valoarea nominală a cotei acestora în capitalul societăţii. Nici măcar preţul de piaţă a acţiunilor (cotelor părţi) nu va creşte în urma acestei operaţiuni. Atît profitul net, cît şi capitalul social aparţin întreprinderii şi sunt părţi componente ale capitalului său propriu.

Deci, majorarea capitalului social al entităţii din contul profitului nerepartizat este o simplă operaţiune de capital. În opinia noastră, această operaţiune nu poate fi privită ca o repartizare de dividende asociaţilor (acţionarilor).

Dacă e să presupunem, că majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) proporţional cotelor de participaţie este o repartizarea de dividende, atunci ar reieşi că asociaţii (acţionarii) ar trebui să constate în contabilitatea sa venit în formă de dividende? Ce nu este corect în înţelegerea conform SNC şi SIRF. Acesta este argumentul cheie!

În acest sens, am consultat colegii noştri din România de la Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), rugîndu-i să răspundă la întrebarea: Poate fi calificată operaţiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat ca o operaţiune de repartizare de dividende? Răspunsul a fost următorul: „În conformitate cu legislaţia din România majorarea capitalului social din rezerve nu are incidentă fiscala. În accepţiunea noastră dividendul presupune repartizarea unei sume către acţionari sau asociaţi, plata acesteia şi utilizarea ei în interesul lor propriu. Sumele care rămân la dispoziţia societăţii din profitul net, indiferent în ce structură sunt înregistrate (rezultat reportat, rezerve, capital social) nu constituie dividend”.

Această abordare a fost propusă participanţilor Conferinţei Internaţionale “Contabilitate - provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor”, dezacorduri privind concluziile expuse mai sus n-au fost înregistrate.

Va urma.

 

Veaceslav Ciobanu,

Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova

(ACAP)

Comentarii

 1. Adrian spune:

  Minfinului probabil ii rusine sa recunoasca ca vrea sa impoziteze majorarea capitalului social cu profitul net, de acea a facut intro forma mai vualata. De fapt probabil multi stiu ca inainte a fost o forma de eschivare de la plata impozitelor. Dar daca doriti sa inchideti aceasta cale sau sa gasiti o forma noua de suplinire a bugetului cu bani atunci gasiti formulari a legii pe sensul tuturor

 2. Victoria spune:

  D-ul Veaceslav,multumim mult de articol!!! E-foarte binevenit!!! Dar,as da o intrebare-cine o sal ee in consideratie???Cei de la IFS,sau Min.Finan-or???!!! Ma indoesc,ca o vor face….Ziceti,ca noi,contabilii, sintem pasivi si asteptam sa ne ajute cu reformele pe cei din strainatate…Me-as permite,sa nu fiu de acord cu D-stra!!! Numai,citind comentariile saitului acesta si nu numai acesta,mam convins,ca avem contabili-profesionisti,foarte multi in tarisoara noastra,dar,care, din pacate nu-s auziti(sau nu vrea cineva sa-i auda) de cei de la IFS si MF!!! E mai usor de elaborat diferite Leji prostesti,care pe urma necesita corectari,explicatii, informatii etc.,Cu aceasta se face viziunea,ca cei sus-mentionati LUCREAZA!!! Da,suferim-noi,cei,care,deloc nus pasivi,lucreaza si ii ombogatesc(prin transferuri de impozite corecte si diferitor peniuri si amenzi-din vina lor!!!).Eu,personal, am ridicat o multime de intrebari la diferite seminare, organizate de IFS,dar,nam primit nici o explicatie adecvata….Nu sintem noi pasivi,pur si simplu conducerea noastra e asa-greselile noastre (din vina lor!!!)ii imbogatesc pe dinsii !!! Cineva ar putea sa ma contrazica???!!!….Sukces,stimati coleji si-fiti mai activi,daca vor da posibilitate sa fiti asa!!!

 3. Veaceslav Ciobanu spune:

  Stimata Victoria,
  Va multumesc mult pentru comentariile Dvs la articolele publicate pe pagina, ele sunt foarte importante. Va invit si pe Dvs si pe alti colegi sa scrieti si articole prin care sa promovam punctul nostru de vedere ca sa fim luati in sama. Sa promovam valorile noastre in mod corect, civilizat, in baza argumentelor, dar nu de pozitiile puterii. Va invit sa participati si in activitatile asociatiilor profesionale ale contabililor, sa fim impreuna pentru a promova valorile profesiei noastre si pentru a ne apara drepturile. Alte oportunitati nu avem. Nu sunt de vina numai organele de control fiscal, ele sunt asa cum le vrea societatea noastra bolnava, fara repere solide morale, saraca. Noi trebuie sa promovam in societate valorile si principiile spre care tindem. De exemplu, stimate societate, stat, daca doriti impozite si taxe mari in buget, fiti atit de buni si faceti un lucru nu atit de complicat – o legislatie fiscala calitativa! Sunteti in stare? Si tot asa mai departe. Sunt sigur ca aceasta este calea cea dreapta!! Alt obiectiv, de exemplu, sa facem ca toti functionarii publici din domeniul nostru de activitate sa inceapa ziua de munca citind pagina electronica pentru contabili http://www.contabilsef.md. In acest caz, vom fi siguri ca suntem auziti. Ce trebuie pentru aceasta? Sa fie prezenta pozitia la cit mai multi profesionisti contabili, sa fie o pagina buna.

 4. Ecaterina spune:

  Daca sintem invinuiti de invaziuni fiscale la nivel de tara,de ce atunci auditorii sa nu se uneasca in grupe in fiecare regiune a RM,si sa adune datele necesare la sfirsitul periodei de gestiune si sa le prezinte ei,usurind cu mult lucrul contabilului.

 5. ghenadie negara spune:

  stimate Adrian, da ce fel de cale trebuie sa inchida legiuitorul prin aceasta norma? va referiti la majorare cu reducerea ulterioara, aceasta cale este deja acoperita prin impunere, sau mai cunoastet careva forme de eschivare prin majorare de capital?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...