37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Obligația fiscală și metodele de stingere a ei

Obligația fiscală și metodele de stingere a ei

30.08.20173.981 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Obligația fiscală reprezintă obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau amendă. Aceasta, apare în momentul apariției circumstanțelor stabilite de legislația fiscală , ce prevăd stingerea ei. Stingerea obligației fiscale poate fi realizată prin diverse modalități:

Stingerea obligației fiscale prin achitare
Se efectuează în monedă națională, dacă Codul fiscal sau legislația fiscală nu prevede altfel. Ea poate avea loc prin plata directă sau prin reținere la sursă. Plata directă se face atât în numerar , cât și cu ajutorul cardului de plată sau a altor instrumente de plată.
Plata în numerar poate fi efectuată prin intermediul SFS, autorităţilor administraţiei publice locale, al operatorilor de poştă, instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată. Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul altor persoane. Autorităţile şi instituţiile enumerate mai sus, care au încasat banii în numerar, sînt obligate să verse la buget, în numele contribuabilului, în aceeaşi sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate. 

Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanțelor prin anulare
Stingerea obligației fiscale inclusiv a restanţelor, prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei. De asemeni, se efectuează prin actele organelor de drept şi judiciare privind radierea din Registrul fiscal de stat, în mod obligatoriu definitive şi irevocabile, adoptate conform legislaţiei. 

Stingerea obligaţiei fiscale, prin prescripție
Dacă dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit nu a fost exercitat în termenele prevăzute de Codul fiscal, atunci obligaţia fiscală, se stinge prin prescripţie în modul stabilit de Guvern. Concomitent, se stinge şi obligaţia fiscală a contribuabilului. Stingerea obligaţiei fiscale în urma survenirii termenelor de prescripţie, se face în baza unei decizii scrise a conducerii organelor cu atribuţii de administrare fiscală, care administrează obligaţia fiscală respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale - în baza deciziei adoptate de către consiliul local. 

Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere, poate avea loc în cazul când contribuabilul persoană fizică: a decedat, e declarat mort, este declarat dispărut fără veste, sau este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. În acest caz, stingerea prin scădere se face în mărimea întregii obligaţii fiscale, dacă persoana respectivă nu a lăsat/dispune de bunuri sau în mărimea părții rămase, dacă averea lăsată e insuficientă pentru acoperirea întregii obligații fiscale. 

Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere
În lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat stinge simplificat obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător.
Serviciul Fiscal de Stat stinge simplificat prin scădere obligaţia fiscală, conform art.174 alin.(4) din Cod fiscal, în cazul în care stabileşte în cumul că persoana juridică: 

a) are datorii la bugetul de stat, la bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
b) nu este fondator al unei persoane juridice;
c) în decursul ultimelor 24 de luni consecutive, nu a depus dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar;
d) faţă de aceasta au fost aplicate toate măsurile de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute de lege;
e) nu dispune de bunuri care pot fi urmărite în scopul executării obligaţiei fiscale.

Lista contribuabililor ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere se prezintă entităţii abilitate cu dreptul de înregistrare de stat de către Serviciul Fiscal de Stat pentru a iniţia din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat.

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. 

Compensarea se efectuează la cererea contribuabilului sau la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.

Serviciul Fiscal de Stat va întocmi documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în termen de până la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
După recepționarea extrasului din conturile trezoreriale de venituri, Serviciul Fiscal de Stat face înscrierile de rigoare în contul personal al contribuabilului, iar Serviciul Vamal remite extrasul cel tîrziu a doua zi unităţilor sale.

Surplusul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip. În caz de nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul stingerii obligaţiei fiscale de acelaşi tip.
Acest surplus se va restitui contribuabilului sau se va utiliza, conform prevederilor art.101 alin.(8), art.1011 alin.(4) sau art.125 alin.(5), în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest scop, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 lei inclusiv nu va fi considerată drept restanţă faţă de bugetul public naţional.

În scopul atestării lipsei restanţelor faţă de buget, în scopul beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală, în scopul anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului emise pentru asigurarea încasării restanţelor, precum şi în cazurile admiterii de erori la perfectarea documentelor de plată, se vor considera stinse sumele de impozite, taxe, alte plăţi, majorări de întîrziere (penalităţi) şi/sau amenzi pentru care, la data examinării contului personal generalizat al contribuabilului, documentele trezoreriale de plată privind stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare au fost perfectate şi remise organului corespunzător spre executare.

Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită
Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită are loc prin acţiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea forţată a restanţelor în conformitate cu legislaţia fiscală.

Conform legislaţiei fiscale, stingerea obligaţiilor fiscale are loc după criteriul cronologic de apariție a fiecărui tip de obligaţie fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
În cazul în care contribuabilul nu respectă aceste prevederi atunci Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de a stinge obligaţia fiscală a acestuia conform succesiunii stabilite mai sus.

Termenul de stingere a obligaţiei fiscale poate fi modificat pe o perioadă de până la 12 luni consecutive, cu calcularea unei majorări de întîrziere, în conformitate cu prevederile art .228 din Codul fiscal, şi cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale sub formă de gaj. Aceste oportunități sunt valabile în cazul admiterii restanţelor la bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat.

Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se poate realiza prin 2 metode:

  • amînarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua printr-o plată unică);
  • eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua în rate).

Trebuie de reținut că, pînă la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amînare sau eşalonare, nu se vor întreprinde acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului.

Obligația fiscală reprezintă obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau amendă. Aceasta, apare în momentul apariției circumstanțelor stabilite de legislația fiscală , ce prevăd stingerea ei. Stingerea obligației fiscale poate fi realizată prin diverse modalități:

Stingerea obligației fiscale prin achitare
Se efectuează în monedă națională, dacă Codul fiscal sau legislația fiscală nu prevede altfel. Ea poate avea loc prin plata directă sau prin reținere la sursă. Plata directă se face atât în numerar , cât și cu ajutorul cardului de plată sau a altor instrumente de plată.
Plata în numerar poate fi efectuată prin intermediul SFS, autorităţilor administraţiei publice locale, al operatorilor de poştă, instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată.Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul altor persoane. Autorităţile şi instituţiile enumerate mai sus, care au încasat banii în numerar, sînt obligate să verse la buget, în numele contribuabilului, în aceeaşi sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate. 

Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanțelor prin anulare
Stingerea obligației fiscale inclusiv a restanţelor, prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei. De asemeni, se efectuează prin actele organelor de drept şi judiciare privind radierea din Registrul fiscal de stat, în mod obligatoriu definitive şi irevocabile, adoptate conform legislaţiei. 

Stingerea obligaţiei fiscale, prin prescripție
Dacă dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit nu a fost exercitat în termenele prevăzute de Codul fiscal, atunci obligaţia fiscală, se stinge prin prescripţie în modul stabilit de Guvern. Concomitent, se stinge şi obligaţia fiscală a contribuabilului. Stingerea obligaţiei fiscale în urma survenirii termenelor de prescripţie, se face în baza unei decizii scrise a conducerii organelor cu atribuţii de administrare fiscală, care administrează obligaţia fiscală respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale - în baza deciziei adoptate de către consiliul local. 

Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere, poate avea loc în cazul când contribuabilul persoană fizică: a decedat, e declarat mort, este declarat dispărut fără veste, sau este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. În acest caz, stingerea prin scădere se face în mărimea întregii obligaţii fiscale, dacă persoana respectivă nu a lăsat/dispune de bunuri sau în mărimea părții rămase, dacă averea lăsată e insuficientă pentru acoperirea întregii obligații fiscale. 

Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere
În lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat stinge simplificat obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător.
Serviciul Fiscal de Stat stinge simplificat prin scădere obligaţia fiscală, conform art.174 alin.(4) din Cod fiscal, în cazul în care stabileşte în cumul că persoana juridică: 

a) are datorii la bugetul de stat, la bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
b) nu este fondator al unei persoane juridice;
c) în decursul ultimelor 24 de luni consecutive, nu a depus dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar;
d) faţă de aceasta au fost aplicate toate măsurile de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute de lege;
e) nu dispune de bunuri care pot fi urmărite în scopul executării obligaţiei fiscale.

Lista contribuabililor ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere se prezintă entităţii abilitate cu dreptul de înregistrare de stat de către Serviciul Fiscal de Stat pentru a iniţia din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat.

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. 

Compensarea se efectuează la cererea contribuabilului sau la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.

Serviciul Fiscal de Stat va întocmi documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în termen de până la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
După recepționarea extrasului din conturile trezoreriale de venituri, Serviciul Fiscal de Stat face înscrierile de rigoare în contul personal al contribuabilului, iar Serviciul Vamal remite extrasul cel tîrziu a doua zi unităţilor sale.

Surplusul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip. În caz de nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul stingerii obligaţiei fiscale de acelaşi tip.
Acest surplus se va restitui contribuabilului sau se va utiliza, conform prevederilor art.101 alin.(8), art.1011 alin.(4) sau art.125 alin.(5), în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest scop, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 lei inclusiv nu va fi considerată drept restanţă faţă de bugetul public naţional.

În scopul atestării lipsei restanţelor faţă de buget, în scopul beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală, în scopul anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului emise pentru asigurarea încasării restanţelor, precum şi în cazurile admiterii de erori la perfectarea documentelor de plată, se vor considera stinse sumele de impozite, taxe, alte plăţi, majorări de întîrziere (penalităţi) şi/sau amenzi pentru care, la data examinării contului personal generalizat al contribuabilului, documentele trezoreriale de plată privind stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare au fost perfectate şi remise organului corespunzător spre executare.

Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită
Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită are loc prin acţiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea forţată a restanţelor în conformitate cu legislaţia fiscală.

Conform legislaţiei fiscale, stingerea obligaţiilor fiscale are loc după criteriul cronologic de apariție a fiecărui tip de obligaţie fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
În cazul în care contribuabilul nu respectă aceste prevederi atunci Serviciul Fiscal de Stat își rezervă dreptul de a stinge obligaţia fiscală a acestuia conform succesiunii stabilite mai sus.

Termenul de stingere a obligaţiei fiscale poate fi modificat pe o perioadă de până la 12 luni consecutive, cu calcularea unei majorări de întîrziere, în conformitate cu prevederile art .228 din Codul fiscal, şi cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale sub formă de gaj. Aceste oportunități sunt valabile în cazul admiterii restanţelor la bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat.

Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se poate realiza prin 2 metode:

  • amînarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua printr-o plată unică);
  • eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va efectua în rate).

Trebuie de reținut că, pînă la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amînare sau eşalonare, nu se vor întreprinde acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...