37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   O nouă provocare: Legile contabilității și auditului, racordate la standardele UE. Subiectul, dezbătut public la Ministerul Finanțelor (VIDEO)

O nouă provocare: Legile contabilității și auditului, racordate la standardele UE. Subiectul, dezbătut public la Ministerul Finanțelor (VIDEO)

16.06.2016544 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

O nouă provocare pentru contabili, auditori și autorități este racordarea legislației în domeniu la standardele Uniunii Europene.

Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative. Astfel, în conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, dispozițiile directivelor urmează a fi incorporate în prevederile legislației naționale în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (pînă la 01 septembrie 2017).

Acest subiect este discutat astăzi în cadrul dezbaterilor publice organizate de Ministerul Finanțelor.

În domeniul contabilității și auditului principalele directive și regulamente care urmează a fi transpuse sunt:

  • Directiva 2013/34/EU a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.
  • Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate.
  • Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.
  • Regulamentul Nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

Reieșind din prevederile Acordului de asociere, prin HG Nr. 808 din 07.10.2014 a fost aprobat Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, care prevede elaborarea noii Legi privind auditul și noii Legi a contabilității.

Proiectele legii contabilității și legii privind auditul, vor fi elaborate și înaintate Guvernului spre aprobare la sfîrșitul anului 2016. Acestea, urmează a fi aprobate de către Guvern în trimestrul II anul 2017, reieșind din Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2016-2018. Ulterior, proiectele vor fi înaintate Parlamentului Republicii Moldova pentru adoptare, procedură care trebuie efectuată către data de 1 septembrie 2017. Se preconizează punerea în aplicare a legilor menționate din 1 ianuarie 2018.

În vederea facilitării procesului de elaborare a legilor menționate, cu suportul Programului regional STAREP al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) al Băncii Mondiale au fost întocmite Tabelele de transpunere a directivei privind contabilitatea și directivei privind auditul și publicate pe site-ul Ministerul Finanțelor. Aceste documente oferă un tablou complex al situației actuale prin compararea prevederilor acestor directive cu legislația în vigoare.

Astfel, Ministerul Finanțelor și-a asumat un angajament solid și continuu pentru reducerea poverii administrative asupra entităților, în special, pentru cele mici.

Transpunerea Directivei privind contabilitatea oferă o oportunitate pentru a reduce în continuare cheltuielile administrative legate de pregătirea și publicarea situațiilor financiare, susțin experții. Este esențial ca un cadru de reglementare să reflecte în mod corespunzător necesitățile unei categorii largi de utilizatori de informații financiare, în același timp, asigurînd faptul că povara impusă asupra mediului de afaceri este proporțională și adecvată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...