37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noua Lege privind auditul situațiilor financiare. Vezi ce plăți obligatorii vor efectua auditorii

Noua Lege privind auditul situațiilor financiare. Vezi ce plăți obligatorii vor efectua auditorii

16.01.20183.497 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 12.01.2018 a fost publicată Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare.

Prezenta lege, conține 11 capitole și stabilește cadrul juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementează exercitarea profesiei de auditor, supravegherea auditului, precum și cerințele specifice auditului entităților de interes public.

Conform prevederilor legii menționate, stagiul în audit se efectuează în scopul acumulării experienței practice și al asigurării capacității de aplicare a cunoștințelor teoretice. Acesta trebuie să dureze cel puțin 2 ani și se va efectua sub îndrumarea unui auditor.

Pe parcursul stagiului, stagiarul va avea următoarele obligații:
a) să respecte cerințele Codului etic;
b) să participe la misiuni de audit;
c) să achite cotizația anuală.

Pentru a fi admis la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, persoana fizică trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  • deținerea diplomei de studii superioare în domeniul economic sau juridic;
  • vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit;
  • lipsa antecedentelor penale;
  • posedarea limbii române.

Prin derogare de la cerințele specificate mai sus, vor fi admise la examen persoanele fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau în cel juridic.

Persoana care a susţinut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, va primi certificat de calificare al auditorului, termenul căruia este nelimitat.

De menționat însă faptul, ca acesta poate fi retras de către Consiliu dacă:
a) certificatul a fost obținut pe bază de documente false ori au fost depistate date neautentice în documentele prezentate – de la data adoptării deciziei de retragere;
b) titularul certificatului a fost recunoscut vinovat de comiterea cu intenție a unei infracțiuni – de la data la care hotărîrea judecătorească devine irevocabilă;
c) titularului certificatului i s-au aplicat măsuri disciplinare în baza art. 42 alin. (2) lit. e) – de la data adoptării deciziei privind aplicarea măsurilor disciplinare.

Persoana căreia i s-a retras certificatul de calificare al auditorului în baza motivelor specificate la lit. a), are dreptul să susţină examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, peste 5 ani de la data adoptării deciziei de retragere a certificatului.

De asemenea, Consiliul poate suspenda activitatea auditorului în cazul în care, acesta:

a) deţine o funcţie publică incompatibilă cu efectuarea auditului, conform legislaţiei;
b) depune o cerere de suspendare a activităţii sale – de la data depunerii acesteia sau de la o dată ulterioară indicată în cerere; sau
c) are aplicată măsura disciplinară prevăzută la art. 42 alin. (2) lit. d) – de la data adoptării deciziei.

Activitatea auditorului încetează:
a) de la data depunerii de către acesta a cererii de încetare a activității sau de la o dată ulterioară indicată în cerere;
b) de la data retragerii certificatului de calificare al auditorului, în baza prevederilor art. 12 alin. (1);
c) ca urmare a decesului auditorului.

Auditorii și entitățile de audit vor fi inregistrați în Registrul public al auditorilor, prezentând Consiliului un set de documente:

a) cererea de înregistrare,
b) buletinul de identitate sau permisul de şedere,
c) după caz, confirmarea eliberată de către entitatea în care auditorul este angajat, etc.

Amintim că, până în prezent, reglementarea de stat a activităţii de audit, cuprindea asigurarea normativă, certificarea şi licenţierea care se efectua de către Ministerul Finanţelor şi Camera de Licenţiere.

Potrivit noii legi, cerința de licențiere a activității profesiei de audit nu mai este obligatorie, datorită faptului că, această normă nu se mai regăsește în textul legii.

Registrul public al auditorilor este ţinut de către Consiliu în limba română și cuprinde date precum, data înregistrării; numărul individual al auditorului, seria, numărul şi data eliberării /suspendării certificatului de calificare al auditorului, date privind instruirea profesională a auditorului, date privind încetarea activităţii auditorului, date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului, date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului, etc.

Extrasul din Registrul public al auditorilor, se plasează lunar pe pagina web oficială a Consiliului.

Cât privește entitatea de audit, ca și în cazul normelor precedente, aceasta poate fi constituită sub formă de S.R.L. sau S.A.
Peste 50% din capitalul social al entităţii de audit aparţine auditorilor şi/sau entităţilor de audit rezidente sau nerezidente.
Obligatoriu, administratorul entităţii de audit trebuie să fie un auditor, iar majoritatea membrilor organului executiv al entității de audit trebuie să fie reprezentată de auditori.

Auditorii și societățile de audit se vor conduce de următoarele principiile de etică profesională:
a) integritate;
b) obiectivitate;
c) competenţă profesională şi atenția cuvenită;
d) confidenţialitate;
e) comportamentul profesional.

Asigurarea riscului de audit

Entitatea de audit, este obligată să asigure riscul de audit pentru prejudiciul cauzat entității auditate, solicitantului auditului, ca urmare a exprimării unei opinii de audit necorespunzătoare, în cazul în care situațiile financiare conțin denaturări semnificative.

În acest sens, entitatea de audit va încheia cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională, obiectul asigurării fiind contractul de audit sau auditul și va constitui provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări, în perioada de gestiune aferentă auditului.

Dosarul de audit 

Entitatea de audit întocmește un dosar de audit pentru fiecare misiune de audit, care va cuprinde:
a) documentele și informațiile care stau la baza raportului auditorului;
b) documentele menționate la art. 27 alin. (4);
c) alte documente pe care entitatea de audit le consideră relevante.

Acest dosar se va întocmi în termen de cel mult 60 de zile de la data semnării raportului auditorului și se va păstra la entitatea de audit cel puțin 5 ani.

Tipurile de măsuri disciplinare şi modul de aplicare

Auditorul poartă răspundere de formarea şi de exprimarea opiniei în raportul său conform legislaţiei civile, contravenționale și penale. Repararea pagubelor materiale cauzate entităţii auditate și solicitantului auditului, se efectuează de către asigurător și/sau de către entitatea de audit.

Și conducătorul entităţii care se eschivează de la efectuarea auditului obligatoriu, de asemenea răspunde conform prevederilor legale.

Auditorilor și entităților de audit, li se pot aplica următoarele măsuri disciplinare:
a) avertisment scris;
b) mustrare scrisă;
c) declararea raportului auditorului ca fiind necorespunzător cerințelor prezentei legi și standardelor de audit;
d) suspendarea activității entității de audit sau a auditorului, pentru efectuarea auditului pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani;
e) retragerea certificatului de calificare al auditorului;
f) radierea entității de audit din Registrul public al entităților de audit.

Decizia Consiliului privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorului sau entității de audit poate fi contestată în instanța de contencios administrativ, conform legislației.

Organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul.

Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului.

Acesta e alcătuit din comitetul de supraveghere a auditului (format din 7 membri nepracticieni care posedă cunoștințe în domeniul economic sau în cel juridic) și directorul executiv. Componența nominală a comitetului se aprobă pe un termen de 3 ani.

Consiliul are dreptul să înregistreze stagiarii, monitorizând stagiul, să certifice și de înregistreze auditorii și entitățile de audit, dar și să investigheze și să de aplice măsuri disciplinare auditorilor și entităților de audit, etc.

De asemenea, Consiliul are atribuții precum:

- elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a auditorilor;
organizarea procesului de certificare a auditorilor;
stabilirea cerinţelor minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în audit;
examinarea solicitărilor aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului;
adoptarea deciziilor privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor şi entităților de audit;
supravegherea şi controlarea activității stagiarilor în audit, auditorilor și entităților de audit;
elaborarea actelor normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică;
angajarea specialişti în componenţa Consiliului;
ținerea Registrului public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit;
efectuarea controlului extern al calității auditului și altele;

Finanțarea consiliului este realizată din plățile și cotizațiile efectuate de auditori și de entitățile de audit, din subvenţii de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanţelor.

Astfel auditorii și entitățile de audit vor avea abligația să efectueze următoarele plăți, care vor constitui sursa de finanțare a Consiliului:

- plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari;

- plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decât la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat;

- plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate;

- 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor;

cotizații anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;

- cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;

- plata pentru recunoașterea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;

- plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;

- plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităților de audit în Registrul public al entităților de audit;

Menționăm că, plățile respective vor fi efectuate în premieră de către auditori și entitățile de audit.

Suplimentar, Consiliul mai poate fi finanțat și în baza:

- subvenţiilor de la bugetul de stat;
tarifelor stabilite pentru serviciile prestate în conformitate cu legislația;
încasărilor obținute din vânzarea publicațiilor proprii;
și alte surse neinterzise de legislație.

În ceea ce privește transparența activității Consiliului, acesta va elabora raportul anual de activitate, care se aprobă de Comitet.

Consiliul va asigura transparența activității și va plasa pe pagina web oficială planul anual de activitate, planul semestrial de control extern al calității, deciziile comitetului, raportul anual de activitate și alte informații care reflectă activitatea desfășurată de Consiliu, bugetul anual și executarea acestuia dar și actele normative în vederea exercitării funcţiei de supraveghere publică.

Este important de știut că fiecare entitate de audit este supusă controlului extern al calității cel puțin o dată la 6 ani, iar entitățile care efectuează auditul la entitățile de interes public – cel puțin o dată la 3 ani. Modul de efectuare a controlului extern al calității şi de aplicare a măsurilor disciplinare este stabilit în Regulamentul privind controlul extern al calității auditului, aprobat de către Consiliu.

Mai multe detalii citiți aici.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, cu excepția prevederilor art. 36 – 38 din prezenta lege, cu privire la Consiliul de supraveghere publică a auditului, care vor intra în vigoare la 01.09.2018.

În Monitorul Oficial din 12.01.2018 a fost publicată Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare.

Prezenta lege, conține 11 capitole și stabilește cadrul juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementează exercitarea profesiei de auditor, supravegherea auditului, precum și cerințele specifice auditului entităților de interes public.

Conform prevederilor legii menționate, stagiul în audit se efectuează în scopul acumulării experienței practice și al asigurării capacității de aplicare a cunoștințelor teoretice. Acesta trebuie să dureze cel puțin 2 ani și se va efectua sub îndrumarea unui auditor.

Pe parcursul stagiului, stagiarul va avea următoarele obligații:
a) să respecte cerințele Codului etic;
b) să participe la misiuni de audit;
c) să achite cotizația anuală.

Pentru a fi admis la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, persoana fizică trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  • deținerea diplomei de studii superioare în domeniul economic sau juridic;
  • vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic sau în cel juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit;
  • lipsa antecedentelor penale;
  • posedarea limbii române.

Prin derogare de la cerințele specificate mai sus, vor fi admise la examen persoanele fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau în cel juridic.

Persoana care a susţinut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, va primi certificat de calificare al auditorului, termenul căruia este nelimitat.

De menționat însă faptul, ca acesta poate fi retras de către Consiliu dacă:
a) certificatul a fost obținut pe bază de documente false ori au fost depistate date neautentice în documentele prezentate – de la data adoptării deciziei de retragere;
b) titularul certificatului a fost recunoscut vinovat de comiterea cu intenție a unei infracțiuni – de la data la care hotărîrea judecătorească devine irevocabilă;
c) titularului certificatului i s-au aplicat măsuri disciplinare în baza art. 42 alin. (2) lit. e) – de la data adoptării deciziei privind aplicarea măsurilor disciplinare.

Persoana căreia i s-a retras certificatul de calificare al auditorului în baza motivelor specificate la lit. a), are dreptul să susţină examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, peste 5 ani de la data adoptării deciziei de retragere a certificatului.

De asemenea, Consiliul poate suspenda activitatea auditorului în cazul în care, acesta:

a) deţine o funcţie publică incompatibilă cu efectuarea auditului, conform legislaţiei;
b) depune o cerere de suspendare a activităţii sale – de la data depunerii acesteia sau de la o dată ulterioară indicată în cerere; sau
c) are aplicată măsura disciplinară prevăzută la art. 42 alin. (2) lit. d) – de la data adoptării deciziei.

Activitatea auditorului încetează:
a) de la data depunerii de către acesta a cererii de încetare a activității sau de la o dată ulterioară indicată în cerere;
b) de la data retragerii certificatului de calificare al auditorului, în baza prevederilor art. 12 alin. (1);
c) ca urmare a decesului auditorului.

Auditorii și entitățile de audit vor fi inregistrați în Registrul public al auditorilor, prezentând Consiliului un set de documente:

a) cererea de înregistrare,
b) buletinul de identitate sau permisul de şedere,
c) după caz, confirmarea eliberată de către entitatea în care auditorul este angajat, etc.

Amintim că, până în prezent, reglementarea de stat a activităţii de audit, cuprindea asigurarea normativă, certificarea şi licenţierea care se efectua de către Ministerul Finanţelor şi Camera de Licenţiere.

Potrivit noii legi, cerința de licențiere a activității profesiei de audit nu mai este obligatorie, datorită faptului că, această normă nu se mai regăsește în textul legii.

Registrul public al auditorilor este ţinut de către Consiliu în limba română și cuprinde date precum, data înregistrării; numărul individual al auditorului, seria, numărul şi data eliberării /suspendării certificatului de calificare al auditorului, date privind instruirea profesională a auditorului, date privind încetarea activităţii auditorului, date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului, date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului, etc.

Extrasul din Registrul public al auditorilor, se plasează lunar pe pagina web oficială a Consiliului.

Cât privește entitatea de audit, ca și în cazul normelor precedente, aceasta poate fi constituită sub formă de S.R.L. sau S.A.
Peste 50% din capitalul social al entităţii de audit aparţine auditorilor şi/sau entităţilor de audit rezidente sau nerezidente.
Obligatoriu, administratorul entităţii de audit trebuie să fie un auditor, iar majoritatea membrilor organului executiv al entității de audit trebuie să fie reprezentată de auditori.

Auditorii și societățile de audit se vor conduce de următoarele principiile de etică profesională:
a) integritate;
b) obiectivitate;
c) competenţă profesională şi atenția cuvenită;
d) confidenţialitate;
e) comportamentul profesional.

Asigurarea riscului de audit

Entitatea de audit, este obligată să asigure riscul de audit pentru prejudiciul cauzat entității auditate, solicitantului auditului, ca urmare a exprimării unei opinii de audit necorespunzătoare, în cazul în care situațiile financiare conțin denaturări semnificative.

În acest sens, entitatea de audit va încheia cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională, obiectul asigurării fiind contractul de audit sau auditul și va constitui provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări, în perioada de gestiune aferentă auditului.

Dosarul de audit 

Entitatea de audit întocmește un dosar de audit pentru fiecare misiune de audit, care va cuprinde:
a) documentele și informațiile care stau la baza raportului auditorului;
b) documentele menționate la art. 27 alin. (4);
c) alte documente pe care entitatea de audit le consideră relevante.

Acest dosar se va întocmi în termen de cel mult 60 de zile de la data semnării raportului auditorului și se va păstra la entitatea de audit cel puțin 5 ani.

Tipurile de măsuri disciplinare şi modul de aplicare

Auditorul poartă răspundere de formarea şi de exprimarea opiniei în raportul său conform legislaţiei civile, contravenționale și penale. Repararea pagubelor materiale cauzate entităţii auditate și solicitantului auditului, se efectuează de către asigurător și/sau de către entitatea de audit.

Și conducătorul entităţii care se eschivează de la efectuarea auditului obligatoriu, de asemenea răspunde conform prevederilor legale.

Auditorilor și entităților de audit, li se pot aplica următoarele măsuri disciplinare:
a) avertisment scris;
b) mustrare scrisă;
c) declararea raportului auditorului ca fiind necorespunzător cerințelor prezentei legi și standardelor de audit;
d) suspendarea activității entității de audit sau a auditorului, pentru efectuarea auditului pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani;
e) retragerea certificatului de calificare al auditorului;
f) radierea entității de audit din Registrul public al entităților de audit.

Decizia Consiliului privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorului sau entității de audit poate fi contestată în instanța de contencios administrativ, conform legislației.

Organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul.

Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului.

Acesta e alcătuit din comitetul de supraveghere a auditului (format din 7 membri nepracticieni care posedă cunoștințe în domeniul economic sau în cel juridic) și directorul executiv. Componența nominală a comitetului se aprobă pe un termen de 3 ani.

Consiliul are dreptul să înregistreze stagiarii, monitorizând stagiul, să certifice și de înregistreze auditorii și entitățile de audit, dar și să investigheze și să de aplice măsuri disciplinare auditorilor și entităților de audit, etc.

De asemenea, Consiliul are atribuții precum:

- elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a auditorilor;
organizarea procesului de certificare a auditorilor;
stabilirea cerinţelor minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în audit;
examinarea solicitărilor aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului;
adoptarea deciziilor privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor şi entităților de audit;
supravegherea şi controlarea activității stagiarilor în audit, auditorilor și entităților de audit;
elaborarea actelor normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică;
angajarea specialişti în componenţa Consiliului;
ținerea Registrului public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit;
efectuarea controlului extern al calității auditului și altele;

Finanțarea consiliului este realizată din plățile și cotizațiile efectuate de auditori și de entitățile de audit, din subvenţii de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanţelor.

Astfel auditorii și entitățile de audit vor avea abligația să efectueze următoarele plăți, care vor constitui sursa de finanțare a Consiliului:

- plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari;

- plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decât la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat;

- plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate;

- 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor;

cotizații anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;

- cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;

- plata pentru recunoașterea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;

- plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;

- plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităților de audit în Registrul public al entităților de audit;

Menționăm că, plățile respective vor fi efectuate în premieră de către auditori și entitățile de audit.

Suplimentar, Consiliul mai poate fi finanțat și în baza:

- subvenţiilor de la bugetul de stat;
tarifelor stabilite pentru serviciile prestate în conformitate cu legislația;
încasărilor obținute din vânzarea publicațiilor proprii;
și alte surse neinterzise de legislație.

În ceea ce privește transparența activității Consiliului, acesta va elabora raportul anual de activitate, care se aprobă de Comitet.

Consiliul va asigura transparența activității și va plasa pe pagina web oficială planul anual de activitate, planul semestrial de control extern al calității, deciziile comitetului, raportul anual de activitate și alte informații care reflectă activitatea desfășurată de Consiliu, bugetul anual și executarea acestuia dar și actele normative în vederea exercitării funcţiei de supraveghere publică.

Este important de știut că fiecare entitate de audit este supusă controlului extern al calității cel puțin o dată la 6 ani, iar entitățile care efectuează auditul la entitățile de interes public – cel puțin o dată la 3 ani. Modul de efectuare a controlului extern al calității şi de aplicare a măsurilor disciplinare este stabilit în Regulamentul privind controlul extern al calității auditului, aprobat de către Consiliu.

Mai multe detalii citiți aici.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, cu excepția prevederilor art. 36 – 38 din prezenta lege, cu privire la Consiliul de supraveghere publică a auditului, care vor intra în vigoare la 01.09.2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...