37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   În atenția entităților ce practică activități de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestări de servicii

În atenția entităților ce practică activități de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestări de servicii

19.05.20161.484 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

DAF Centru din cadrul IFS pe mun. Chișinău informează că activitățile de comerț cu produse alimentare, nealimentare și prestări de servicii definite conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM) și expuse în anexa la legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010, publicată la 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209, pot fi exercitate de persoanele fizice și juridice numai autorizat în condițiile legii prin deținerea Autorizației de funcționare a unităților de comerț și alimentație publică eliberate de către  autoritatea administrației publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chișinău în a cărei rază teritorială urmează să se  desfășoare activitatea.

Pentru municipiul Chișinău Autorizația se perfectează de către Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii din cadrul Primăriei mun. Chișinău, amplasată la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești 53.

Practicarea activităților menționate neautorizat se sancționează în condițiile legii cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale, conform art.263(4) din Codul Contravențional nr. 208 din 24.10.2008.

Autoritatea administrației publice locale stabilește taxa locală pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială (în continuare - taxa) care urmează să fie calculată și virată de către contribuabili la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrative-teritoriale unde sunt amplasate aceste unități, potrivit Deciziilor consiliului local cu privire la aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat.

Taxa se calculează din ziua indicată de către autoritatea administrației publice locale în autorizațiile corespunzătoare eliberate de către aceasta și până în ziua în care autorizațiile au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administrației publice locale sau până în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

Obligațiunea aferentă acestei taxe se va reflecta în Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobată prin Ordinul IFPS nr.1603 din 20.12.2012, care poate fi vizualizată pe site www.fisc.md.

Darea de seamă pe taxele locale (în continuare Darea de seamă ) constă din Darea de seamă propriu-zisă și o Anexă la Darea de seamă. În cazul în care unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială (în continuare obiecte ale impunerii) sunt amplasate în aceeași  unitate administrativ-teritorială în care se află sediul central (adresa juridică) se va completa doar Darea de seamă propriu-zisă. În cazul în care obiectele ale impunerii sunt amplasate în localități diferite, se va completa inițial Anexa la Darea de seamă  și doar ulterior Darea de seamă propriu-zisă. Darea de seamă se prezintă și de către contribuabilii care beneficiază de scutiri la plata taxelor locale și suma către plată este egală cu zero.

Atragem atenția că în Darea de seamă în col.6 se va reflecta cota taxei stabilită de autoritatea administrației publice locale de la locul amplasării  obiectelor impunerii (se indică în lei sau, după caz, în %). Coloana respectivă se completează doar în cazurile în care contribuabilul nu dispune de obiecte ale impunerii amplasate în alte unități administrativ-teritoriale sau în cazurile în care cotele stabilite ale taxei în unitățile administrativ-teritoriale sunt identice. În cazurile în care cota taxei pentru obiectele impunerii  este diferită, coloana respectivă nu se completează.

Indicatorii din col.6 rândurile 1-11 ale Dării de seamă urmează să coincidă cu indicatorii col.8 rândurile 1-11 ale Anexei la Darea de seamă.

Pentru calcularea obligației aferente taxei locale se aplică cotele de impunere stabilite de către autoritățile administrației publice locale de la locul amplasării obiectelor impunerii.

Pentru a dispune de informația referitoare la taxele locale și cotele impunerii stabilite în localitățile de dislocare a obiectelor impunerii, contribuabilul urmează să se adreseze autorităților administrației publice din localitățile respective sau inspectoratului fiscal de stat teritorial în raza căruia sunt amplasate obiectele impozabile ale contribuabilului.

La perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar la unitățile administrativ-teritoriale se va ține cont de Ordinul Ministerului Finanțelor nr.180 din 12.10.2015 (Monitorul Oficial nr.324-329 din 04.12.2015), care poate fi vizualizat pe www.justice.md.

Totodată, contribuabilii la locul de desfășurare a activității vor întreprinde următoarele acțiuni:

  1. se va afișa la vedere actele permisive care atestă dreptul legal la o anumită activitate de întreprinzător (Certificatul de înregistrare, Licența, Autorizația de funcționare etc.);
  2. se va asigura prezența documentelor ce confirmă proveniența bunurilor supuse comercializării;
  3. se va  interzice vânzarea produselor fără marcarea cu „Timbru de acciz" în cazul prevăzut de lege;
  4. se va asigura înmânarea bonului de casă;
  5. se va afișa la vedere informația prin care consumatorul este atenționat despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamații și cererea de a prelua și păstra bonurile de casă;
  6. se va purta ecusonul - permisul nominal de acces la locul de muncă acordat de angajator;
  7. se vor respecta prevederile legislației muncii;
  8. se va asigura  achitarea la timp și integral a obligațiunilor fiscale la buget.

Se recomandă să analizați conținutul prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 pentru conformare întocmai cadrului legal existent.

Anexă
la legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010
LISTA activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi de prestări servicii conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...