37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modul de completare a Carnetului ATA. Cine ține evidența acestora

Modul de completare a Carnetului ATA. Cine ține evidența acestora

02.01.20181.102 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modul de completare a Carnetelor ATA, este prevăzut în Regulamentul cu privire la eliberarea Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, care a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 decembrie. Conform acestuia, Carnetul ATA este compus din 2 pagini de copertă de culoare verde şi file detaşabile de culoare galben, alb, albastru. Culorile filelor variază în funcție de tipul operaţiunii vamale:

  • galbene - se utilizează pentru operaţiunile de export şi reimport din/în ţara exportului temporar;
  • albe - import şi reexport în/din ţara importului temporar;
  • albastre - pentru tranzit.

Filele constau din:

  • cotoare - de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (rămân în Carnetul ATA);
  • volete detaşabile - de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (sunt destinate autorităţilor vamale şi se detaşează din Carnet).

Blancheta Carnetului ATA, este tipărită în limba engleză şi în limba română. Carnetul ATA poate fi completat în limbile engleză, franceză, română sau rusă (după caz), se autentifică de către colaboratorul responsabil al Camerei de Comerț și Industrie (CCI), şi se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare din data inştiinţării solicitantului privind acceptarea emiterii carnetului ATA.

În cazul furtului, pierderii sau deteriorării Carnetului ATA, la cererea scrisă a solicitantului, poate fi eliberat un carnet substitutiv pe un nou formular, cu acelaşi număr al carnetului eliberat anterior. Valabilitatea carnetului substitutiv expiră la aceeaşi dată cu cea a carnetului substituit. Drept dovadă al furtului, pierderii sau deteriorării Carnetului ATA pot fi acceptate înscrisurile oficiale ale organelor de constatare din ţara petrecerii incidentului (de exemplu: vamă, poliţie, organe de situaţii excepţionale etc.).

În cazul în care solicitantul constată din situaţia de facto că operaţiunea de admitere temporară va depăşi termenul de admitere temporară şi numai este în măsură să reexporte mărfurile în acest termen, CCI poate elibera un carnet de înlocuire, fapt care poate fi condiţionat de acordul preventiv al organelor vamale. La acceptarea Carnetului de înlocuire, autorităţile vamale în cauză procedează la închiderea Carnetului iniţial.

Carnetele pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care marfa nu a trecut frontiera de stat a Republicii Moldova în perioada termenului pentru care este prevăzut Carnetul ATA, Carnetul ATA a fost autentificat şi eliberat cu încălcarea procedurii sau în baza datelor necomplete şi/sau neautentice şi în alte cazuri când există motive întemeiate.

CCI informează solicitantul privind anularea Carentului ATA prin mijloace electronice disponibile şi/sau printr-un înscris oficial. Solicitant este obligat să restituie Carnetul ATA anulat în CCI în termen de 3 zile lucrătoare din data primirii înştiinţării. După caz, în acest sens, sunt informate şi instituţiile relevante.

Spaţiul neutilizat din coloanele listei generale a carnetului trebuie să fie barat în aşa fel încât să se excludă posibilitatea utilizării ulterioare a acestuia, trasând o linie sub ultimul rând al mărfurilor enumerate. Toate casetele şi coloanele listei generale a voletelor carnetului, care corespund cu casetele şi coloanele listei generale a copertei acestuia, se completează identic.

După eliberarea Carnetului ATA, nu se admite modificarea şi completarea listei generale de pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta. Orice alte modificări operate în Carnetul ATA urmează a fi aprobat şi autentificat de către CCI, până la prima prezentare a acestuia organelor vamale sau de către autoritatea vamală.

Carnetul ATA se completează în conformitate cu prevederile Convenţiei, a instrucţiunilor World Chambers Federations, precum şi în corespundere cu actele normative ale Serviciului Vamal. După autentificarea Carnetului ATA, colaboratorul CCI, împuternicit cu autentificarea şi eliberarea carnetului, va multiplica coperta şi lista generală a carnetului şi va completa Caseta I a copiei cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei CCI cu menţionarea setului de foi aferente Carnetului ATA. Solicitantul sau reprezentantul său legal va completa Caseta J a copiei carnetului, cu aplicarea semnăturii persoanei responsabile, fapt ce va confirma eliberarea de către CCI a originalului carnetului autentificat şi preluarea acestuia de către solicitant.

Dacă solicitantul solicită eliberarea Carnetului ATA pentru un număr determinat de exporturi şi de importuri (călătorii), atunci filele carnetului ATA pot fi copertate. În cazul călătoriilor multiple, carnetul ATA va putea fi completat cu file suplimentare corespunzător intenţiei de utilizare.

Evidența Carnetelor ATA

Evidenţa Carnetelor ATA autentificate şi eliberate se efectuează de către CCI, într-un registru pe suport de hârtie sau în format electronic, dacă permite sistemul informaţional al CCI. Conform evidenţei electronice, persoana responsabilă de la CCI va tipări darea de seamă privind carnetele eliberate pentru pentru perioade solicitate.

Copiile de pe Carnetul ATA şi actele care au servit temei pentru eliberarea acestuia urmează a fi numerotate şi păstrate sub formă de set în arhiva CCI nu mai puţin de 3 ani de la data emiterii acestuia.

Regulamentul cu privire la eliberarea Carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor va intra în vigoare peste zece zile de la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...