37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V – IX

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V – IX

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 (MO nr.184-192 din 1 iulie 2016) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege.

Modificări la Codul fiscal

ADMINISTRAREA FISCALĂ

1. Art.129 Noțiuni, au fost operate următoarele modificări, completări: (i) p. 3) noțiunea de Conducere a organului fiscal a fost completată „șef (șef-adjunct) al subdiviziunii organului fiscal; (ii) completat cu p. 6¹ Conformare fiscală voluntară; (iii) p. 13) Restanța se completează cu text din care reiese obligațiile fiscale luate la evidență specială conform art.206 nu se consideră restanță „ , cu excepția obligațiilor fiscale aferente contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului"; (iv) p. 17) Cont bancar - prezentat într-o variantă modificată a textului dar care nu modifică semnificativ conținutul.

2. Art.131 Organele cu funcții de administrare fiscală va fi completat cu alin.(8) din care reiese că schimbul de date automatizat între organele cu atribuții de administrare fiscală se realizează prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

3. Art.133 Atribuțiile organului fiscal, alin.(1) se completează cu p. d4) din care reiese că atribuțiile IFPS se completează cu următoarele „eliberează certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (certificat CAT MCC)".

4. Art.161 Evidența contribuabililor, Dispoziții generale, alin.(2) a fost completat cu text din care reiese că se atribuie cod fiscal contribuabililor „inclusiv în cazul practicării activității profesionale licențiate ori autorizate sau activității de întreprinzător".

5. Art.162 Atribuirea codului fiscal, alin.(1) lit. a) prezentat într-o nouă redacție din care reiese că codul fiscal se atribuie inclusiv oricărei persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau practică activitatea profesională.

6. Art.163 Locul, termenele și modul de atribuire a codului fiscal alin.(5) a fost completat din care reiese că persoanele fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau practică activitate profesională, organul fiscal este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licență sau alt document care autorizează activitatea.

7. Art.167 Obligațiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare, alin.(1), (2) lista conturilor pentru deschiderea cărora nu este obligatorie informarea Serviciului fiscal de către BNM, instituțiile financiare, corespunzător, autorizarea electronică de către Serviciul fiscal, se completează cu: „conturile tranzitorii de executare a bugetelor".

Se completează cu alin.(4¹) care prevede „Trezoreria de Stat informează organul fiscal despre deschiderea, modificarea, sau închiderea conturilor deschise instituțiilor publice în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor".

8. Art.171 Stingerea obligației fiscale prin achitare, alin.(1), (2) care prevăd modul de stingere a obligației fiscale se modifică cu scop de redactare a textului fără a modifica conținutul; alin.(3), (5) se redactează cu scop de a fi incluși prestatorii de servicii de plată în lista intermediarilor prin care se efectuează stingerea obligațiunilor fiscale.

9. Art.172 Stingerea obligației fiscale, inclusiv a restanțelor, prin anulare, alin.(2) care prevede că stingerea obligației fiscale prin anulare se efectuează prin actele organelor de drept a fost completat cu texul „și judiciare privind radierea din Registrul fiscal de stat".

10. Art.174 Stingerea obligației fiscale prin scădere, au fost operate mai multe modificări, completări, care se reduc la următoarele: (i) stingerea prin scădere a obligației fiscale are loc inclusiv prin reorganizare, precum și în cazul în care stingerea ei prin executare silită este imposibilă; (ii) suma obligației fiscale prin scădere este luată în evidență specială, care în codiții speciale se restabilesc; (iii) IFPS prezintă informații Ministerului Finanțelor trimestriale și anuale privind suma obligației fiscale luate în evidență specială; (iii) stabilite unele prevederi potrivit cărora se restabilesc sumele luate în evidență specială.

11. Art.178 Data stingerii obligațiunii fiscale, operate mai multe modificări cu următorul conținut:
(a) data stingerii obligației fiscale prin virament - data la care a fost debitat contul de plăți al contribuabilului (pînă la modificări - data la care sumele au fost înregistrate în buget);
(b) data stingerii obligației fiscale prin numerar - data primirii  numerarului de către instituția financiară (pînă la modificări - data primirii  numerarului + unele condiționări care țin de contribuabil);
(c)  prin intermediului cardului de plată - data la care a fost debitat contul de card (pînă la modificări - data la care sumele au fost înregistrate în buget);
(d) prin intermediului serviciului MPay - data efectuării plății.

12. Art.179 Modificarea termenului de stingere a obligației fiscale a fost prezentat într-o redacție nouă. Atragem atenția la următoarele:
(a) Sunt prezentate desfășurat cazurile în care poate fi acordată amânarea sau eșalonarea  termenului de stingere a obligației fiscale, inclusiv în cazul înregistrării datoriilor instituțiilor bugetare față de contribuabil;
(b) Amânarea sau reeșalonarea datoriei se efectuează în baza unui contract-tip care se încheie între contribuabil și organul fiscal, dacă suma datoriei depășește 300 mii de lei - după coordonarea și primirea acordului scris al IFPS.

13. Art.187 Prezentarea dării de seamă fiscale, au fost operate următoarele modificări:
(a) darea de seamă fiscală poate fi prezentată „la unul dintre organele fiscale teritoriale", pînă la modificări dările de seamă se prezentau la „organul fiscal în care se afla la evidență" (!);
(b) începînd cu 1 iulie 2016, subiecții impozitării cu nu un număr scriptic de angajați, în anul precedent, mai mare de 10 persoane sunt obligați să prezinte dările de seamă fiscale în formă electronică (!);
(c) alin.(3¹), care prevede obligă entitățile în proces de lichidare să informeze în termen de 60 de zile despre aceasta Serviciul Fiscal, a fost completată cu o excepție: contribuabilii înregistrați de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (?). Nu-i clar care entitate abilitată? Camera înregistrării de stat tot este entitate abilitată. Presupunem, s-a avut în vedere toate alte entități cu dreptul de înregistrare de stat în afară de Cameră: Ministerul justiției, etc.

14. Art.196 Regulile generale de executare silită a obligației fiscale, alin.(6), care prevede că cheltuielile legate de executarea silită a obligației fiscale sunt suportate de buget cu recuperarea ulterioară de la contribuabil, se completează cu o excepție „comisioanelor percepute de instituția financiară la predarea mijloacelor în numerar de către funcționarii fiscali conform art.198".

15. Art.198 Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor bănești în numerar, în alin.(1), care prevede executarea silită a obligației fiscale prin ridicare de numerar, subiectul aplicării a fost lărgit și corespunde noțiunii de contribuabil (art.5 p.2) ).

16. Art.206 Imposibilitatea executării silite a obligației fiscale, alin.(1) în care se prezintă cazurile în care executarea silită se consideră imposibilă a fost completat lu lit. e): „există decizia organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate și efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit d) ) - pe perioada valabilității actului emis". Alte modificări operate au caracter de redactare a textului.

17. Art.226³ Subiecții estimării prin metode indirecte a fost prezentat într-o nouă redacție. Subiecți ai estimării sunt persoanele care depășesc riscul minim acceptat, stabilit la art.226.13 (300 mii lei - diferența dintre veniturile impozabile estimate și cele declarate).

18. Art.226.6 Metode indirecte de estimare a fost completat cu următoarea normă (alin.6): „Nu va fi permisă diminuarea cu suma de 500 mii de lei a venitului impozabil estimat al persoanelor fizice în cazul existenței probelor ce atestă acordarea de către acesta a împrumutului de mijloace bănești altor persoane fizice".

Alin.(10) se completează cu p. c¹) : „în timpul efectuării controlului fiscal, verifică sursele de proveniență a mijloacelor bănești depistate la persoana fizică supusă controlului fiscal". Conținutul acestui punct naște suspiciuni și întrebări. Estimare indirectă se efectuează în baza documentelor, informațiilor, etc, nu prevede control fizic pentru a „depista mijloace bănești". Conform DEX: depista - a da de urma unui lucru ascuns, tăinuit, necunoscut.

19. Art.226¹¹ Sursele indirecte de informații, au fost operate mai multe modificări care, după părerea noastră, poartă un caracter de redactare a textului.

20. Art.22614 Verificarea fiscală prealabilă se completează alin.(8) care prevede în cazul necesității obținerii de la terți documente, informații suplimentare, termenul de 45 de zile (durata limită a verificării fiscale prealabile) se suspendă pe perioada recepționării informațiilor solicitate.

21. Art.22616 Mecanismul de declarare și de asigurare a confidențialității se completează cu alin.(11¹) care permite eliberarea copiei declarației privind disponibilul de mijloace bănești la 1 ianuarie 2012, la cererea persoanei fizice (termen examinare - 15 zile; semnează declarație de confidențialitate).

22. Art.231 Noțiunea și temeiurile tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală, alin.(4) în care se prezintă criteriile de recunoaștere a unei încălcări fiscale ca fiind nesemnificativă: pînă la 100 lei - persoane fizice; pînă la 1000 lei - persoane fizice întreprinderi și persoane juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte. A fost exclusă cerința de comitere a încălcării pentru prima dată (!); alin.(5) are text nou - se consideră semnificativă încălcarea fiscală care nu cate sub incidența alin.(4) (nu este nesemnificativă).

23. Art.232 Persoanele pasibile de răspundere pentru încălcarea fiscală se completează cu p. c) prin care se stabilește că este pasibilă tragerii la răspundere persoana fizică întreprindere ce a săvârșit o încălcare fiscală (sau a cărui persoană cu funcții de răspundere a comis o încălcare fiscală).

24. Art.253 Împiedicarea activității organului fiscal, alin.(6) - (8) prezentate într-o nouă redacție. Au fost limitate amenzile aplicate subiecților care urmează să prezinte informații Serviciului fiscal în conformitate cu prevederile legale privind metodele indirecte de stimare a venitului impozabil al persoanelor fizice (instituții financiare, companii de asigurare, companii turistice, notari executori judecătorești, etc):
(a) prezentarea tardivă a informației - 2% din suma indicată în informație, dar nu mai mult de 25 mii de lei;
(b) prezentarea informației neautentice -10% din diferența dintre suma care urma să fie indicată în informație și cea indicată în informație, dar nu mai mult de 50 mii lei;
(c) neprezentarea informației - 50% din suma care urma să fie indicată în informație, dar nu mai mult de 150 mii de lei.

25. Art.254¹ Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători. Neeliberarea biletelor de călătorie, prevederile alin.(1), acordarea serviciilor auto de călători fără licență, se răsfrâng asupra serviciilor de transport ocazionale „în regim de taxi" (?). Alte modificări sunt cu caracter de redactare a textului.

26. Art.259 Încălcarea de către instituțiile financiare și alți prestatori de servicii de plată a modului de decontare, modificările operate au caracter de redactare a textului. În denumirea articolului și în text a fost adăugați „și alți prestatori de servicii" prin intermediul cărora pot fi efectuate plățile la buget.

27. Art.265 Termenul de prescripție pentru stingerea obligației fiscale, se completează cu alin.(1¹) cu următorul conținut: „Obligaţiile fiscale ale unui contribuabil persoană fizică sau juridică, inclusiv restanţele, în cuantum de pînă la 10 lei per ansamblu la toate plăţile administrate de Codul fiscal, determinate conform art.264 alin.(1), se supun anulării la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune".

28. Art.270 Depunerea contestației, la alin.(1) se operează o modificare de concretizare a termenului de examinare (prelungire) a contestației - 30 de zile „calendaristice".

Alin.(3) se concretizează modul de remitere a deciziei sale de către organul fiscal pe marginea contestației contribuabilului - „un exemplar se înmânează sau se expediază, recomandat, contribuabilului în decurs de 3 zile lucrătoare după emiterea deciziei".

29. Art.272 Executarea deciziei emise pe marginea contestației, a fost modificată denumirea acestui articol (Executarea deciziei contestate); a fost completat cu alin.(3) cu următorul conținut: „Controlul în baza deciziei de suspendare a executării unei decizii contestate urmează a fi iniţiat în termen de 30 de zile calendaristice din ziua adoptării deciziei menţionate".

Impozitul pe bunurile imobiliare

30. Art.276 Noțiuni, p.6) a fost modificat, în rezultat este cu următorul conținut: „6) Cotă concretă a impozitului - cota ad valorem în procente din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale". A fost exclusă norma prin care cota impozitului urma să fie stabilită în cadrul adoptării bugetului unității administrativ-teritoriale respective (!).

Se completează cu alin.7) cu conținut din care reiese că autoritățile locale pot iniția procesul de evaluare sau reevaluare a bunurilor imobiliare din propria inițiativă (?!), cu transmiterea ulterioară a datelor organelor cadastrale pentru evaluarea în modul stabilit de legislația în vigoare (?). După părerea noastră, este o normă controversată și neclară cum urmează să fie realizată.

IMPOZITUL PE AVERE

31. Se introduce un impozit nou, impozit pe avere  - impozit aplicat asupra averii contribuabilului persoană fizică cetățean sub formă de bunuri cu destinație locativă.
Subiecții impunerii - persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv casele de vacanță (cu excepția terenurilor).
Obiect al impunerii - bunurile imobiliare cu destinație locativă care întrunesc cumulativ următoarele condiții: (a) valoarea estimată constituie 1,5 mln lei și mai mult; (b) suprafața totală - 120 m² și mai mult.
Baza impozabilă - valoarea estimată a bunurilor imobiliare, evaluată de organele cadastrale teritoriale.
Cota impozitului - 0,8% din baza impozabilă.
Impozitul pe avere se achită în termen de pînă la 25 decembrie a anului de gestiune.

TAXELE LOCALE

32. Art.288 Noțiuni, p.8) în care este dată definiția noțiunii de Dispozitiv publicitar a fost modificat, a fost exclus textul cu referință la informația publicată „și/sau altei informații aferente activității de întreprinzător".

Noțiunea „10) Numărul mediu scriptic de salariați" modificată, cuvântul „personal" substituit cu „angajați" (redactare?); p.13) Simbolica locală, de asemenea, modificare cu caracter de redactare a textului.

33. Art. 290 Subiecții impunerii, lit. q) în următoarea redacție: „q) taxa pentru dispozitivele publicitare - persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosinţă sau sînt proprietari ai dispozitivelor publicitare". Incertitudini: Proprietar - entitatea A, în folosință - entitatea B, cine este subiectul impozitării? Instituțiile bugetare pot fi în calitate de subiect al impozitării, în varianta precedentă acestea erau excluse?

34. Art.291 Obiectele impunerii și baza impozabilă, obiectul impunerii pentru unele taxe a fost modificat:
(a) „c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) - serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor)", exclusă excepția panourilor publicitare din zona de protecție a drumurilor;
(b) „e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii - unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii", exclusă excepția unităților din zona de protecție a drumurilor;
(c) lit. e) taxa de piață prezentată într-o nouă redacție, modificări cu caracter de concretizare;
(d) „q) la taxa pentru dispozitivele publicitare - suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară". A fost exclusă excepția pentru dispozitivele de publicitate amplasate la locul desfășurării activității cu o suprafață de pînă la 0,5 m², presupunem că pe motiv că a fost modificată noțiunea de Dispozitiv publicitar și aceste panouri nu mai cad sub incidența legii. Fiți atenți la explicațiile care vor urma;
(e) lit. g) în urma modificărilor are următorul conținut: „g) la taxa pentru cazare - serviciile de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare". Este o modificare de concretizare a obiectului impozitării, așteptată de întreprinderile din domeniul hotelier, care concretizează (exclude suspiciunile) că obiectul impozitării îl constituie exclusiv serviciile de cazare, iar alte servicii acordate de aceste întreprinderi nu constituie obiect al impozitării.

35. Art.297 Atribuțiile autorității publice locale, alin.(3), care prevede stabilirea, modificarea taxelor locale pe parcursul anului numai concomitent cu modificarea (aprobarea) bugetelor locale, prezentat într-o nouă redacție, modificările poartă caracter de redactare a textului.

36. Anexa la Titlul VII a fost modificată în conformitate cu modificările analizate mai sus referitor la baza impozabilă a obiectului impunerii.

TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

37. Art.299 Noțiuni, noțiunile de Minerale utile, Subsol se prezintă într-o nouă redacție. Modificările operate au un caracter de concretizare și redactare a textului.

Se completează cu p.11) Beneficiar al subsolului - persoană fizică sau juridică care are dreptul legal să folosească subsolul.

38. Art.315 Subiecții impunerii, care prevede că subiecții impunerii ai taxei sunt „beneficiarii subsolului" (completat textul).

TAXELE RUTIERE

39. Art.3484 Modul de calcul și de achitare a taxei, autoritatea desemnată pentru autorizarea punctelor unde poate fi achitată vinieta și eliberarea certificatelor care confirmă plata este „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor".

40. Art.361 Modul de calculare și de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă (Taxa pentru folosirea zonei drumului public pentru amplasarea publicității exterioare), alin.(8), care prevede calculul taxei în cazul în care obiectul de publicitate se află parțial în zona drumului public, se abrogă. Presupunem, pe motiv că obiectele de publicitate pe drumurile publice nu ocupă o suprafață semnificativă și, în cele mai dese cazuri, nu sunt amplasate pe teritorii cu statut diferit.

41. Art.366 Modul de calculare și de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă (Taxa pentru amplasarea obiectelor în zona drumului public), a fost modificată Anexa nr.6 în care sunt prezentate obiectele impunerii, mărimea taxei pentru fiecare obiect al impunerii. Obiect al impozitării devine și suprafața terenului ocupat de obiectele de prestare a serviciilor în zona drumurilor publice. Entitățile care dețin obiecte în zonele drumurilor publice urmează să analizeze minuțios modificările operate.

42. Modificările prezentate mai sus intră în vigoare la 1 iulie 2016, cu excepția Titlului VI¹ Impozitul pe avere care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Veaceslav Ciobanu
Contabil certificat ACAP, auditor

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...